Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM

Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM

Tags: Tieng Anh, TH KT, So GD, DT TP, He BTVH, Trung Tam Giao Duc Thuong Xuyen, thong tin chi tiet, truong cong lap, Le Hong Phong, hoc phi, dan lap, thoa thuan, tu thuc, tang cuong, tuyen sinh, THPT
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Hom nay, 14/4, So GD-DT TP.HCM da cong bo thong tin tuyen sinh vao lop 10 cua 177 truong THPT, Trung tam giao duc thuong xuyen... tren dia ban TP.

Duoi day la thong tin chi tiet:

STT Ten truong Dia chi Chi tieu Hinh thuc tuyen Ghi chu: Hoc phi noi thanh:(cong lap) 30.000/thang, ngoai thanh 25.000/thang. Hoc phi hoc 2 buoi/ngay: 50.000/thang; HP tang cuong Tieng Anh 70.000/thang
Thi tuyen Xet
Quan 1
1 THPT Bui Thi Xuan 73-75 Bui Thi Xuan 630 x Cong lap,hoc 2 buoi/ngay, tang cuong Tieng Anh
2 THPT Tran Dai Nghia 53 Nguyen Du 315 x Truong chuyen, 2 buoi/ngay
3 THPT Trung Vuong 3A, Nguyen Binh Khiem 675 x Cong lap,hoc 2 buoi/ngay, tang cuong Tieng Anh
4 THPT Nang Khieu TDTT 43 Dien Bien Phu 180 x Thuoc so TDTT
5 THPT Tenloman 8 Tran Hung Dao 675 x Truong cong lap, hoc phi 110.000/thang
6 THPT Luong The Vinh 131 Co Bac 360 x Truong CL, 2buoi/ ngay, hoc phi 110.000/thang
7 THPT Dang Khoa 571 Co Bac 280 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
8 THPT Quoc Te Harizon 2 Luong Huu Khanh 180 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
9 THPT Dan lap My 102 C Nguyen Van Cu 60 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
10 Trung tam GDTX Q1 16A Nguyen Thi Minh Khai 400 x Hoc phi 65000/thang
11 Bo tuc van hoa Thnah doan 5 Dinh Tien Hoang 200 x Hoc phi 65000/thang
12 He BTVH cua CD KT Cao Thang 65 Huynh Thuc Khang 150 x Hoc phi 65000/thang
Quan 2
13 THPT Giong Ong To P. Binh Trung Tay 540 x CL, tang cuong Tieng Anh
14 THPT Thu Thiem P. Binh An 630 x Hoc phi 65000/thang
15 THGDTX Quan 2 P. An Phu Phu 140 x Hoc phi 65000/thang
Quan 3
16 THPT Le Quy Don 110 Ng. Thi Minh Khai 450 x CL, phuong thuc dao tao quoc te, hoc phi 800.000/thang
17 THPT Nguyen Thi Minh Khai 275 Dien Bien Phu 690 x CL, 2 buoi/ngay, thu kich cau 15000/thang; Tang cuong Tieng Phap, Tieng Anh
18 THPT Le Thi Hong Gam 147 Pasteur 540 x CL, thu kich cau 20000/thang
19 THPT Marie Curie 159 Nam Ki Khoi Nghia 1125 x Truong cong lap, hoc phi 110.000/hs, tang cuong Tieng Anh, Phap
20 THPT Nguyen Thi Dieu 12 Tran Quoc Toan 720 x Truong cong lap, hoc phi 110.000/hs, tang cuong Tieng Anh
21 THPT Nguyen Binh Khiem 140 Ly Chinh Thang 280 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
22 THPT Huynh Thuc Khang 200 - 202 Vo Thi Sau 100 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
23 THPT Uc Chau 179 Vo Thi Sau 40 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
24 THPT Bac My 85 Ngo Thoi Nhiem 150 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
25 THPT A Chau 226A Pasteur 400 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
26 TT GDTX Q3 152 Nguyen Dinh Chieu 240 x Hoc phi 65000/thang
27 Phan hieu bo tuc Van hoa Le Thi Hong Gam 147 Pasteur 100 x Hoc phi 65000/thang
28 TH Giao thong Cong chanh 252 Ly Chinh Thang 6060 x Sua chua may vi tinh, sua chua khai thac thiet bi co khi (o to), dien CN va dan dung, thi cong nen mong cau duong bo, quan li doanh nghiep van tai, tin hoc ung dung cong nghe du lieu, Ke toan GTVT. Co day bo tuc Trung hoc. HP theo khung quy dinh.
Quan 4
29 THPT Nguyen Trai 265 x Cong lap,hoc 2 buoi/ngay
30 THPT Nguyen Huu Tho 270 x Truong Cong lap
31 Trung tam GDTX Q4 64-66 Nguyen Khoai 240 x Hoc phi 65000/thang
Quan 5
32 THPT Hung Vuong 124 Hung Vuong 1215 x Cong lap, tang cuong Tieng Anh
33 THPT Le Hong Phong 235 Nguyen Van Cu 690 x Truong Chuyen
34 PT Nang Khieu 153 Nguyen Chi Thanh 280 x Truc thuoc DH KHTN, tuyen sinh rieng
35 TH Thuc hanh DHSP 280 An Duong Vuong 160 x Truong Cong lap
36 THT Tran Khai Nguyen 225 Nguyen Tri Phuong 1035 x CL, hoc phi 110 000/thang
37 THPT Tran Huu Trang 276 Tran Hung Dao 315 x CL, hoc phi 110 000/thang
38 THPT An Dong 91 Nguyen Chi Thanh 400 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
39 THPT Thang Long 118 Hai Thuong Lan Ong 200 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
40 THPT Khai Tri 133 Nguyen Trai 60 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
41 TT GDTX Q5 36 Huuu Phu 225 x Hoc phi 65000/thang
Quan 6
42 THPT Mac Dinh Chi 458 Hong Bang 1080 x Cong lap, tang cuong Tieng Anh
43 THPT Binh Phu 84/47 Ly Chieu Hoang 630 x Cong lap,hoc 2 buoi/ngay
44 THPT Phan Boi Chau 293 - 299 Nguyen Dinh Chi 270 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
45 Trung tam GDTX Q6 19 Hau Giang 400 x Hoc phi 65000/thang
46 He BTVH cua TH KT - NV Phu Lam 215-217 Nguyen Van Luong 300 x Hoc phi 65000/thang
47 TH KT - NV Phu Lam 215-217 Nguyen Van Luong 800 x Tin hoc, dien tu, dien lanh, dien CN va dan dung. Co khi che tao, schua khai thac TB co khi o to. May va thiet ke thoi trang, hach toan va ke toan. Co day bo tuc Trung hoc. HP theo khung quy dinh.
Quan 7
48 THPT Le Thanh Ton Duong 17,P.Tan Kieng 630 x Cong lap (CL)
49 THPT Ngo Quyen 1360 Huynh Tan Phat 810 x CL, hoc 2 buoi,tang cuomg TA
50 THPT Tan Phong 191 Nguyen Van Linh 675 x Cong lap
51 THPT Nam Sai Gon Do thi Moi Nam SG 60 x CL, hoc phi 600 000/thang
52 THPT Quoc Te Viet Uc DTM Nam SG 150 x lien ket dao tao, 600 USD/thang
53 TT GDTX Q7 Lo K, khu pho 5 cu xa Ngan hang 200 x hphi 65000/hs/thang
54 THKT - NV Nguyen Huu Canh 500 - 502 Huynh Tan Phat 450 x Co khi che tao Dien CN - dan dung. May lanh, dieu hoa khong khi. Tin hoc, ke toan. Thiet ke thoi trang.Tin hoc ung dung. Dien tu CN.Co dien tu. Co khi dong luc. QLBD thiet bi CN. Co day bo tuc TH hoc ph1i theo khung quy dinh
Q8
55 THPT Luong Van Can 173 Chanh Hung 810 x Tr. Cong lap
56 THPT Ngo Gia Tu 360E Ben Binh Dong 630 x Tr. Cong lap
57 THPT Ta Quang Buu 909 Ta Quang Buu 675 x CL, hoc 2 buoi/ngay
58 THPT Nguyen Thi Dinh Duong 41 - Phuong 16 315 x Chuyen TDTT 2 buoi/ ngay
59 THPT Nam My 23 Duong 1011 Pham The Hien 30 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
60 TTGDTX Q8 381 Tung Thien Vuong 200 x Hoc phi 65000/thang
61 He BTVH cua TH KT - NV Nam Sai Gon 3-5 Huynh Thi Phung 200 x Hoc phi 65000/thang
62 TH KT - NV Nam SG 3-5 Huynh Thi Phung 200 x Tin hoc, Tinhoc Ke toan, CN may, Ke toan, Doanh nghiep SX thoi trang, ho tro PC va mang, day BTuc theo khung quy dinh
Quan 9
63 THPT Nguyen Hue Phuong Long Thanh My 810 x Truong CL
64 THPT Phuoc Long P.Phuoc Long 450 x CL, hoc 2 buoi/ngay
65

THPT Long Truong

P.Long Truong 720 x Cong lap,hoc 2 buoi/ngay
66 THPT Ngo Thoi Nhiem 65D Ho Ba Phan+300A DBPhu (Binh Thanh) 300 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
67 TH GDTX Q9 Vo Van Ngan 160 x Hoc phi 65000/thang
Quan 10
68 THPT Nguyen Du 21 Dong Nai, CX Bac Hai 720 x CL, hoc 2 buoi,tang cuomg TA
69 THPT Nguyen Khuyen 50Thanh Thai, P.12 720 x CL, tang cuong TA
70 THPT Nguyen An Ninh 93 Tran Nhan Ton 675 x CL, hoc phi 110 000/thang
71 THPT Dien Hong 553 Nguyen Tri Phuong 450 x CL, hoc phi 110 000/thang
72 THPT Suong Nguyet Anh 249 Hoa Hao 270 x CL, hoc phi 110 000/thang
73 THPT Nhan Tri 409 Su Van Hanh 40 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
74 THPT Van Hanh 781E Le Hong Phong noi dai 350 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
75 THPT Duy Tan 106 Nguyen Gian Thanh 175 x Dan lap, tu thuc, hoc phi theo thoa thuan
76 TT GDTX Q10 461 Le Hong Phong 250 x Hoc phi 65000/thang

BAM VAO DAY xem thong tin chi tiet cac quan con lai

Nguon: So GD-DT TP.HCM

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Tieng Anh, TH KT, So GD, DT TP, He BTVH, Trung Tam Giao Duc Thuong Xuyen, thong tin chi tiet, truong cong lap, Le Hong Phong, hoc phi, dan lap, thoa thuan, tu thuc, tang cuong, tuyen sinh, THPT

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin chi tiết tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin chi tiết tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin chi tiet tuyen sinh lop 10 o TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0