Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van tuyen sinh truc tuyen tai Ha Noi va Da Nang:

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Dong dao hoc sinh tham du buoi tu van truc tuyen tai Da Nang - Anh: Dong Hai

Ghi nguyen vong nhu the nao vao ho so DKDT? De thi nam nay co gi khac? Luc nao cong bo diem san? Nop ho so o dau? Thu tuc du tuyen vao nganh cong an... Hang ngan cau hoi duoc gui ve cho buoi tu van truc tuyen to chuc tai Da Nang, Ha Noi va toa soan bao TS sang nay, 6-3.

Nhung van de "nong hoi" tren da duoc thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long, ong Do Duy Du, thanh vien BCD TS DH - CD 2005, dai dien cac truong DHQG, Nong lam, Luat, Kinh te TP.HCM, DH Da Nang...giai dap.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Chua toi gio tu van nhung hoi truong da chat kin. BTC da phai sap them hon 500 ghe ngoai hanh lang de dap ung nhu cau cho cac ban - Anh: Nguyen Phan
Thanh pho Da nang sang hom nay 6-3-2005 nhon nhip hon han thuong ngay vi nhung thong tin tu chuong trinh tu van tuyen sinh DH,CD 2005 do Bao TS, NXB Tre va Hoi LHTN Viet Nam TP Da Nang phoi hop to chuc duoc dua den tu may ngay qua. Con duong Bach Dang doc bo song Han tu 6 gio sang da tro nen chat choi. Tung nhom hoc sinh tu cac truong THPT o nhieu khu vuc cua Tp. Da Nang da lan luot tap trung ve NVH Thanh Nien TP.Da Nang, noi to chuc chuong trinh.

Con den gan 30 phut nua, chuong trinh moi chinh thuc bat dau nhung cach day gan nua tieng, san NVH da chat kin nguoi. Ngay lap tuc, hang chuc ngan to thong tin gioi thieu tuyen sinh cua gan 40 chuc truong DH,CD trong ca nuoc va 1.000 to bao TS da duoc dua den tan tay cho cac ban.

Phia ben trong, hoi truong NVH Thanh Nien hom nay tro nen chat choi. BTC da phai ke them gan 500 ghe phia ben ngoai de dap ung nhu cau tim hieu thong tin cua cac thi sinh hieu hoc mien Trung nay.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Nguyen Tri Dung, Pho chu tich LHHTN TP Da Nang dang gioi thieu chuong trinh tu van tuyen sinh - Anh: N.P.
Mo dau chuong trinh, TS Nguyen Duc Nghia gioi thieu cho gan 1.500 ban thi sinh nhung thong tin chung ve ky thi tuyen sinh DH, CD nam 2005. Ben canh do, TS cung de cap den nhung noi dung moi trong ky tuyen sinh vao thang 7 nay.

Theo TS, nhu nam 2004, nam nay, ky thi van ap dung phuong thuc tuyen sinh "3 chung": chung de, chung dot va su dung chung ket qua. TS van co 03 nguyen vong: 1 “cung” va 2 “mem” trong mot dot thi. TS chi can ghi mot nguyen vong (NV1 - nguyen vong “cung”) va ghi het suc chinh xac ma nganh, ma truong, trong ho so - day la dieu rat quan trong, can lua chon sang suot, hop ly, chon nganh chon truong vua suc hoc va phu hop voi dieu kien hoan canh thuc te. Nguyen vong 2 (NV2), nguyen vong 3 (NV3) la nguyen vong “mem”, sau khi khong dat NV1, cac TS can nam bat that nhieu thong tin trong tay nhu ket qua thi cua minh, diem chuan cua tung truong, tung nganh, chi tieu xet tuyen (doi voi truong khong to chuc thi) hoac chi tieu con lai de xet (doi voi truong to chuc thi)

De thi van theo huong tu luan, tuy nhien tu hoc ky II, nam 2005 se co cac huong dan de hoc sinh lam quen voi phuong phap thi trac nghiem. Tu nam 2006 se thi trac nghiem doi voi mon ngoai ngu va tu nam 2007 voi cac mon vat ly, hoa hoc, sinh hoc trong ky thi tot nghiep PTTH va tuyen sinh dai hoc, cao dang. Diem san van phai co de dam bao chat luong dau vao va cong bo sau khi co ket qua thi. Cac truong Cao dang co the to chuc thi, tuy nhien, Bo khuyen khich cac truong co dieu kien xet tuyen. Bo cung khuyen khich cac truong THCN xet tuyen dua vao ket qua thi pho thong va DH,CD.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
TS Nguyen Duc Nghia dang gioi thieu quy trinh tuyen sinh chung
Ve diem san: Sau khi thi, du kien tu 15/8 den 20/8/2005, tren co so thong ke tu bao cao ket qua thi cua cac truong DH co to chuc thi, Bo GD&DT se quyet dinh va cong bo diem san, de cac truong quyet dinh diem chuan va cong bo danh sach trung tuyen cung nhu chuan bi to chuc thu ho so dang ky xet tuyen theo lich cong tac tuyen sinh.

Khong nen nham lan diem san voi diem xet tuyen. Dua tren thong ke diem thi cua nam 2004 chi co khoang 22,6 %(159.849 TS) du thi du dieu kien de xet nguyen vong 2,3, co nghia la tong diem cua 3 mon phai dat toi thieu tu 15 diem tro len. Diem san de xet tuyen DH la 15: khoi B, 14 khoi: A, D. Diem san cao dang thap hon diem san dai hoc cung khoi la 3 diem (theo bao cao tong ket cong tac tuyen sinh cua Bo GD&DT nam 2004). Diem xet tuyen NV 1 phan lon deu cao hon diem san.

Mot diem moi nua trong ky thi tuyen sinh nam nay lien quan den ho so dang ky du thi de giup thi sinh dang ky vao truong khong to chuc thi.

TS Nghia nhac nho cho cac ban thi sinh nho ve lich thi, cu the se co 3 dot thi: dot thu nhat thi vao hai ngay 4 va 5-7- 2005, dot thu hai thi ngay 9 va 10-7-2005, dot thi thu ba danh cho cac truong CD to chuc thi rieng.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
TS Le Thi Thanh Mai
TS Le Thi Thanh Mai tiep tuc chuong trinh tu van voi phan gioi thieu ve DHQG TP.HCM. Theo tien si, DHQG-TP.HCM duoc thanh lap vao ngay 27 thang 01 nam 1995 theo Nghi dinh 16/CP cua Chinh phu tren co so sap xep 9 truong dai hoc lai thanh 8 truong dai hoc thanh vien va chinh thuc ra mat vao ngay 6 thang 02 nam 1996.

Hien nay, DHQG-HCM gom 04 truong dai hoc thanh vien, 01 Vien nghien cuu, 01 Khoa truc thuoc va mot so trung tam nghien cuu va dich vu: Dai hoc Bach khoa, Dai hoc Khoa hoc Tu nhien, Dai hoc Khoa hoc Xa hoi - Nhan van, Dai hoc Quoc te, Vien Moi truong - Tai nguyen, Khoa Kinh te, Trung tam Phat trien Cong nghe Thong tin, Trung tam Dao tao Quoc te, Trung tam Khao thi va Danh gia Chat luong Dao tao, Trung tam Giao duc Quoc phong, Trung tam Ngoai ngu, Trung tam Dich vu - Doi song, Trung tam Boi Duong Van hoa. Ngoai ra, Truong Pho Thong Nang Khieu thuoc DHQG-HCM chiu trach nhiem dao tao hoc sinh nang khieu thuoc cac nganh Toan, Tin hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, Van hoc, Tieng Anh.

Hien tai, quy mo dao tao chinh quy (bao gom dai hoc va sau dai hoc) cua DHQG-HCM la 35.391 voi 112 nganh dao tao bac dai hoc, 88 nganh dao tao Thac si va 80 nganh dao tao Tien si thuoc cac linh vuc ky thuat cong nghe, khoa hoc tu nhien, khoa hoc xa hoi - nhan van va khoa hoc kinh te.

Ve doi ngu, DHQG-TP.HCM co tong cong 2.582 can bo - cong chuc bao gom 1.812 can bo giang day (1008 nguoi co trinh do sau dai hoc, 129 nguoi co chuc danh GS-PGS), trong do luc luong Sau Dai hoc chiem 56,4%.

DHQG-HCM hien dang xuc tien xay dung co so moi tai khu quy hoach Thu Duc - Di An tren dien tich rong 643,7 hecta theo mo hinh mot do thi khoa hoc hien dai.

TS Mai tiep tuc thu hut su chu y theo doi cua cac ban thi sinh bang phan huong dan cach ghi ho so dang ky du thi. Day la mot trong nhung noi dung rat can thiet cho cac ban truoc khi thoi han nop ho so chinh thuc bat dau.

TS luu y:

- TS phai khai dung ten va dia chi cua truong THPT hoac tuong duong noi minh hoc. Nam nay, Bo van tinh uu tien khu vuc theo noi TS tot nghiep (ma tinh, TS tham khao trong cuon” Nhung dieu can biet ve tuyen sinh…”, ma truong theo huong dan cua So GD&DT).

- TS phai khoanh tron dung vao khu vuc cua truong THPT noi minh da hoc. Neu co chuyen truong hoc noi khac trong ba nam hoc thi chon noi lau nhat. Trong truong hop thoi gian o hai noi bang nhau thi khoanh ky hieu noi tot nghiep.

- TS phai khai ro truong se theo hoc nguyen vong 1 va truong se du thi. Nhu vay, co the xay ra tinh huong, ghi cung truong (truong DKDT va truong DKNV1 la mot) hoac khac nhau (du thi truong nay nhung nguyen vong 1 o truong khac).

- Ngoai ra, neu co nhu cau du thi tai mot cum thi nao do TS phai nho danh dau ky hieu do vao cum thi do trong ho so de tien cho cac truong sap xep.

Noi nop ho so: Co the theo mot trong cac phuong thuc sau

- Hoc sinh dang hoc lop 12 thi nop ngay tai truong THPT noi minh dang hoc, Hieu truong nha truong se xac nhan vao phieu dang ky. Theo quy trinh TS - Truong PTTH + So GD&DT - Truong DH,CD - So GD&DT + Truong -TS.

- Neu tot nghiep tu nhung nam truoc thi phai xin xac nhan cua dia phuong va nop truc tiep tai So GD&DT hoac Van phong phia Nam cua Bo GD&DT, duoi hinh thuc thi sinh tu do.

- Truong hop tre han dac biet, thong qua gioi thieu cua So hoac Van phong Bo GD&DT, TS co the lien he truong DH,CD ma minh muon du thi de hoan tat thu tuc DKDT.

Can giu ky phieu DKDT so 2 de co the doi chieu khi can thiet.

- Sau khi nop phieu DKDT, neu co su thay doi ve gia dinh hoac ban than, TS co trach nhiem bo sung va thong bao cho cac truong truoc ngay thi va khi toi du thi nop day du cac giay to bo sung hop phap de lam co so cho thuc hien cac chinh sach uu tien trong tuyen chon, trong mien giam hoc phi, cap hoc bong. Sau ngay thi, cac truong se khong giai quyet viec thay doi doi tuong va khu vuc uu tien cho TS da du thi.

- Thoi han nop ho so: tu 10-3-2005 den 17 gio ngay 10-4-2005 tai he thong cua cac So GD&DT, neu tre han tren co the den Van phong Bo GD-DT phia Nam (TP.HCM) hoac den truong du thi de nop tu 11-4-2005 den 17 gio ngay 17-4-2005.

- So luong ho so DKDT ma TS duoc phep nop thi khong gioi han, nhung moi dot thi, TS chi co the du thi duy nhat vao mot nganh thuoc mot khoi nao do ma thoi.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
TS Nguyen Kim Quang

Tiep theo TS Mai, TS Nguyen Kim Quang, pho truong phong Truong DH Khoa hoc tu nhien gioi thieu nhung thong tin moi nhat ve tuyen sinh 2005 cua truong.

Theo TS, truong hien co 11 nganh dao tao thuoc khoi dao tao khoa hoc tu nhien. Ngoai ra, truong co 2 nganh moi la dien tu vien thong va hai duong hoc. TS Quang da giai thich mot cach chi tiet thong tin ve noi dung, muc tieu dao tao... cua tung nganh dao tao cua Truong DHKH Tu nhien.

* Tranh thu luc TS Quang gioi thieu ve truong, ban Phan Thao Ly da dat cau hoi truc tiep voi TS: Nganh cong nghe sinh hoc co 2 khoi thi. Vay em co the du thi khoi nao, chi tieu la bao nhieu?

-TS Quang da tra loi truc tiep cho ban Ly: Nganh cong nghe sinh hoc co hai khoi thi A va B. Em chon khoi thi nao cung duoc. Neu quyet tam, yeu thich nganh hoc nay, ban cung co the du thi ca hai khoi. Chi tieu CNSH la 170 chi tieu.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Anh: Viet Dung
Tai dau cau Ha Noi, Thu truong Banh Tien Long va ong Do Duy Du, thanh vien Ban chi dao tuyen sinh da bat dau tra loi ban doc

* Nam nay de thi co kho hon nam truoc khong? Diem chuan la bao nhieu? Diem trung tuyen DH co cao hon truoc khong? (Phi, Binh Thuan)

- Ong Banh Tien Long: De thi DH 2005 se tuong duong de thi DH 2004. Noi dung de thi se bam sat chuong trinh va sach giao khoa THPT, chu yeu la lop 12, khong qua dai va khong qua kho. Hon nua co kha nang phan loai cao. Diem chuan vao cac truong do cac truong quyet dinh nhung phai cao hon diem san. Bo GD&DT se cong bo diem san DH-CD theo tung khoi A,B,C,D.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Ong Banh Tien Long va ong Do Duy Du dang tra loi truc tuyen tai Ha Noi
* Luc hoc cua em chi thuoc loai kha, nam 2004 em da du thi DH va khong dau, vay nam nay em nen thi vao truong nao phu hop voi nang luc cua minh (Thao, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Do Duy Du: Nam 2004, thi DH khong dau nhung co mot nam hoc on luyen em cu manh dan thi vao nhung truong ma em co nguyen vong. Sau do, nen dang ky xet tuyen vao cac truong CD trong dot 2 va dot 3.

* Dinh huong diem san co the hien trong de thi khong? Bo GD&DT co cho biet muc do phan hoa trong de thi nam nay ro ret hon? Xin cac thay cho biet cac de thi nam nay co noi dung nhu the nao? (Nguyen Huu Tai, TP.HCM).

- Ong Banh Tien Long: Mot trong cac yeu cau cua de thi la phai co kha nang phan loai cao. Trong de thi se co cac cau de trung binh kho danh cho thi sinh co muc hoc khac nhau: trung binh, kha va gioi. Se khong co dinh huong diem san the hien trong de thi, nhung de thi bam sat vao chuong trinh THPT chu yeu lop 12.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Cac ban tre o Da Nang dang theo doi thong tin tuyen sinh tren TS tai cac dich vu Internet
* Ban Nguyen Cat Dang Tuong, DN: em biet rang trong ky tuyen sinh nam nay moi thi sinh co 3 nguyen vong va co the dang ky nguyen vong 1 o 1 truong nhung co the thi o 1 truong khac, vi du em muon thi vao truong DH o TP HCM co the thi o Da Nang phai khong? Va cac truong CD o dia phuong phai thi o dia phuong phai khong?

- Tra loi: NV 1 vao cac truong co to chuc thi thi phai thi o truong do. Neu ban co NV 1 tai TP HCM thi phai vao TP HCM thi. NV 1 vao truong khong to chuc thi thi co the dang ky du thi tai Da Nang co cung khoi thi voi NV1.

Ban nen xem truong CD ma ban dinh vao co to chuc thi rieng hay khong. Neu co thi phai thi vao do. Neu khong thi bai dang ky du thi vao 1 truong DH va ghi o muc 16 phieu DKDT ten truong CD ma minh dinh vao.

* Em dang la sinh vien DH Da Nang, nhung do hoan canh gia dinh kho khan nen muon du thi DH de duoc xet tuyet vao truong CD Su pham Quang Tri, em co the thi lai DH khong? (Nguyen Tang Thanh, Thanh Ha, Quang Tri).

- Ong Banh Tien Long: Em co the thi lai DH. Nguyen tac chung la phai duoc su dong y cua truong dang hoc. Hieu truong phai ky xac nhan ho so dang ky du thi.

Ngay trong luc dai dien cac truong gioi thieu thong tin ve truong, cac ban thi sinh da don dap goi cau hoi den cac thanh vien ban tu van. Con so 500 phieu dat cau hoi do ban to chuc phat ra tu dau duong nhu qua it doi voi cac ban. Vi the, giay tap, giay A4, hay bat ky mau giay nao co trong tay deu duoc cac ban ghi cau hoi chuyen len cho ban tu van.

* Mot cau hoi cua ban Nguyen Thi Thanh An, hoc sinh Truong THPT Le Qui Don hoi: nganh luat kinh doanh cua Khoa kinh te (DHQG TP.HCM) tuyen sinh nhu the nao?

- Thay Nguyen Van Vinh, chuyen vien ban dao tao DHQG TP.HCM da nhanh chong tra loi: Nganh luat kinh doanh tuyen sinh 120 chi tieu, thi tuyen hai khoi A va D1. Chuong trinh dao tao cua nganh nay co hoc tieng Anh chuyen nganh. Sau khi ra truong, sinh vien co the lam viec tai cac co quan nha nuoc, cac doanh nghiep, cac cong ty Viet Nam, nuoc ngoai.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Ong Do Duy Du:HSSV muon du thi tuyen sinh DH, CD phai duoc su dong y cua Hieu truong truong dang hoc
* Em la SV DH Da Nang nhung do hoan canh kho khan, em muon du thi DH lai de duoc xet tuyen CD SP Quang Tri, em co the thi lai DH duoc khong? (nguyen tang thanh, 21 tuoi< Dong Ha, Quang Tri)

- Ong Do Duy Du: Theo quy dinh hien hanh, HSSV muon du thi tuyen sinh DH, CD phai duoc su dong y cua Hieu truong truong dang hoc. Hieu truong phai xac nhan vao ho so dang ky du thi. Doi voi truong hop cua em, can su dong y cua Hieu truong truong DH ma em dang hoc tap.

* Em muon hoi truong Luat nam nay tuyen sinh nhu the nao, co he tai chuc khong va thi nhung mon gi? (phamvanhien, 24 tuoi, 105/2 tan binh tphcm)

- Ong Do Duy Du: Truong DH Luat TP HCM tuyen sinh khoi A va khoi C vao cac nganh Luat Thuong mai, Luat Dan su, Luat Hinh su, Luat Hanh chinh va Luat Quoc te. Chi tieu he chinh qui la 900, chi tieu he khong chinh qui la 1.100

* Hien nay con dang hoc lop 12 o Vinh Long, con muon thi vao dai hoc Bach khoa o TP.HCM thi con phai du thi o dau (tren TP hay o Can Tho). Con nghe noi la nam nay minh co the dang ky 2 NV1 (mot NV thi con mot NV xet tuyen) co dung nhu vay khong a? Neu co xin cac thay huong dan cu the hon. Con xin cam on rat nhieu! (Tran Quoc Tinh, 17 tuoi, Vinh Long)

- Ong Do Duy Du: Em phai du thi tai cum thi Can Tho. Thong tin em nghe noi co the dang ki hai nguyen vong 1 la khong dung. Trong phieu dang ki du thi tai muc 2, em can ghi ro ten truong, khoi thi, nganh hoc ma em se du thi. Do chinh la nguyen vong 1 cua em. Doi voi nhung thi sinh co nguyen vong 1 hoc tai nhung truong khong to chuc thi thi tai muc 2 thi sinh van phai ghi ten truong, khoi thi, nganh hoc cua truong thi sinh se du thi nhung tai muc 16 phai ghi them cac thong tin ve truong khong to chuc thi ma thi sinh co nguyen vong vao.

* Em Duy Quang: Nhung quy dinh moi ve dia diem thi nam nay? VD em muon thi 1 truong tai HN thi em co the thi tai DN hay khong. Nhu vay cach thuc cham thi nhu the nao va lieu bai thi co bi that lac hay khong?

- Tra loi: Neu ho khau thi sinh tai DN thi khong can phai ra HN thi. Neu ho khau thi sinh o tai Phu Yen, Gia Lai, Kon Tum, Quang Ngai, Quang Nam co the thi tai Quy Nhon khong thi o DN duoc. Thi o dau thi o day cham, kho co truong hop that lac.

* Ban Duy Thanh, truong Phan Chau Trinh DN: tung truong nam nay co diem rieng tung nganh khong? Nganh CNTT, Cong nghe moi truong, dien tu nam ngoai diem chuan la bao nhieu, va nam nay co tang hay khong?

- Tra loi: DH Bach khoa va DH Kinh te diem chuan chung toan truong: Diem chuan theo nganh, lay du chi tieu cua bo; So trung tuyen con lai (rot nganh da dang ky) duoc dang ky nganh khac khi nhap hoc theo su huong dan cua truong

CNTT (ky su tin hoc) diem chuan la 18,5; CN Moi truong la 18,5 va Dien tu 20,5.

* Ngoai truong CD ban cong Hoa Sen con truong nao co dao tao nganh maketting khong? (Nguyen Thi Thao Trang, 18 tuoi, Truong THPT Hung Vuong)

- Ong Banh Tien Long: Ngoai truong CD ban cong Hoa Sen con co truong DH ban cong marketing TP.HCM va truong Cao dang ban cong quan tri kinh doanh Hung Yen.

* Ban Tran Thi Thanh Tra, truong THPT ban cong Tran Phu DN: muon day HS khuyet tat thi phai thi vao truong nao, thi mon gi? Cau hoi tuong tu doi voi viec day mon ky thuat cap THCS?

- Tra loi: Ban co the thi vao mot trong cac truong thuoc khoi su pham. hien khong co truong rieng dao tao nguoi day cho tre em khuyet tat.

Muon day ky thuat thi thi vao truong DH hoac CD su pham ky thuat. tuy nhien nhieu truong cap 2 co thuyen ca nhung nguoi tot nghiep cac truong CD, DH nhung khong thuoc khoi ky thuat.

Khi chon duoc nganh roi thi ban se biet ro se thi khoi gi va mon nao. Co cac khoi A, B, C, D, V. H.

Ban nen xem them trong cuon “Nhung dieu can biet ve tuyen sinh 2005” xuat ban ngay 7-3 hoac theo doi tren bao TS va dia chi online www.tuoitre.com.vn .

* Thi sinh Nguyen Thanh Hung, truong Le Quy Don TP Da Nang: Neu em muon dang ky thi vao 1 truong co to chuc thi o TP.HCM thi em co the dang ky tai Da Nang duoc hay khong? Truong hop nay ket qua thi cua em co duoc chuyen vao TP HCM khong?

Tra loi: Neu DK nguyen vong 1 vao 1 truong DH tai TP.HCM co to chuc thi thi co the nop ho so o So GD-DT Da Nang nhung phai vao TP.HCM du thi.

* Em hien dang hoc tai 1 truong CD o phia Nam, khi nop ho so dang ky du thi thi em co phai xin con dau cua truong dang theo hoc ma khong can phai ve dia phuong xac nhan? (nguyen thanh an, 20 tuoi, ninh binh)

- Ong Do Duy Du: Em can phai duoc su dong y cua hieu truong truong CD ma em dang hoc va xac nhan vao ho so dang ky du thi cua em. Va doi voi nhung truong hop tuong tu, khi dang hoc o mot truong DH, CD, THCN, muon du thi tuyen sinh vao cac truong DH, CD, THCN khac deu can thu tuc tuong tu.

* Toi muon du thi vao DH An ninh cua TP.HCM thi phai co nhung dieu kien gi? Kham suc khoe co the thuc hien o dau? (Nguyen Van Quoc, 20 tuoi, TPHCM)

- Ong Do Duy Du: Theo quy dinh cua Bo Cong an, tat ca TS muon du thi vao cac truong khoi cong an phai so tuyen tai cong an tinh thanh pho, noi TS dang ky ho khau thuong tru. Ho so DKDT mua tai noi so tuyen. Kham suc khoe tai noi so tuyen.

* Em dang on thi tai DH SP TP.HCM, em phai nop ho so o dau? Co the thi tai TP duoc khong? (phuong thao, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Do Duy Du: Neu em dang hoc on o TPHCM, em co the nop ho so DKDT tai noi quy dinh danh cho TS tu do cua so GD&DT TPHCM va sau do du thi ngay tai truong DH ma em da dang ky.

*Truong DH dan lap co khac gi voi DH cong lap? Khi ra truong co kho tim viec lam khong? (Tran Minh Duc, Long An).

- Ong Banh Tien Long: Ve mat tuyen sinh va dao tao, truong DH dan lap va cong lap deu binh dang, va deu phai thuc hien theo quy che chung cua Bo GD&DT. Du tot nghiep truong nao, neu ket qua hoc tap va tot nghiep cao se tim duoc viec lam tot hon la nhung nguoi co ket qua thap.

* Toi on thi tai TP.HCM, nop ho so vao TS luyen thi co phai xin dau gi khong? Toi thuoc khu vuc uu tien (KV1) thi khi thi tai TP.HCM co duoc uu tien gi khong?(LE VIET ANH, 20 tuoi, NGOC LAC THANH HOA)

- Ong Do Duy Du: Neu em dang on luyen tai TPHCM thi xin xac nhan vao ho so tai chinh quyen dia phuong noi em dang ky tam tru. Neu em hoc ba nam hoc THPT va tot nghiep THPT tai khu vuc 1, em du thi tai TPHCM van duoc huong uu tien khu vuc 1.

* Ban Nguyen Vinh An, hoc sinh Truong THPT Hoang Hoa Tham dat cau hoi ve noi dang ky du thi.

- TS Nguyen Duc Nghia nhan tra loi cau hoi nay. TS Nghia nhan dinh cau hoi nay co le xuat phat tu mot thong tin chua ro rang tren mot to bao phat hanh vao sang chu nhat 6-3. TS giai thich thi sinh mua ho so dang ky du thi tai So GD-DT cua tinh, thanh nao thi nop ho so dang ky du thi tai noi do. Va muon hoc vao truong nao thi dang ky NV1 vao truong do.

* Mot ban thi sinh khac hoi them neu muon dang ky vao mot truong tai TP.HCM nhung muon du thi tai Da nang co duoc khong?

- Ngay tai cho, TS Nguyen Duc Nghia da trao doi voi Thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long va tra loi cau hoi cua cac ban thi sinh. TS Nghia giai thich: muc 16 trong ho so DKDT chi danh cho nhung thi sinh dang ky vao truong khong to chuc thi. Thi sinh nao muon dang ky vao truong khong to chuc thi thi ghi NV1 va nganh cua truong do. Doi voi nhung thi sinh dang ky du thi vao truong to chuc thi, khong can quan tam muc nay.

Doi voi qui dinh ve nop ho so DKDT, thong tin chinh thuc tu Bo GD-DT la thi sinh co the mua ho so o bat ky So GD-DT nao va cung co the nop ho so o bat cu So GD-DT nao thuan tien nhat.

* Nam nay truong DH Nong lam TPHCM co mo them 7 nganh moi vay khi tuyen sinh se lay diem theo tung nganh hay theo tung khoi? Muc diem chuan dao dong trong khoang bao nhieu? (vien, 19 tuoi, tan binh - tphcm)

- Ong Do Duy Du: Truong DH Nong lam TP HCM lay diem trung tuyen theo nganh hoc. Con diem trung tuyen dot 1, truong se cong bo truoc ngay 15-8-2005.

* Ban Tran Dinh Khoi, thi sinh tu do: thong tin tren bao chi cho hay diem san cua tuyen sinh 2005 la 15. Neu co nhieu truong khong du chi tieu thi co the ha diem san hay khong?

- Tra loi: theo ket luan cua hoi nghi tuyen sinh 2005 thi diem san duoc cong bo sau khi co ket qua thi. Diem san duoc xac dinh tren ket qua thi nham 2 muc dich: Khong qua thap de dam bao chat luong dau vao de qua trinh dao tao duoc thuan loi. Khong qua cao de cac truong co the tuyen du chi tieu.

Diem san se duoc quy dinh chung tren ca nuoc trong tung khoi thi.

* Em la mot thi sinh tu do thi phai dang ky thu tuc du thi nhu the nao de duoc huong diem uu tien? Em co the dang ky truc tiep tai truong du thi khong?(Nguyen Thanh Thao, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Do Duy Du: Cac so GDDT deu qui dinh dia diem de nhan ho so dang ki du thi cua TS tu do. Ngoai ra, TS co the nop ho so truc tiep cho truong tu ngay 11-4 den ngay 17-4-2005. Che do uu tien theo khu vuc va doi tuong khong phu thuoc vao viec nop ho so dang ki du thi o dau ma phai can cu vao noi hoc THPT va doi tuong uu tien cua TS.

Em hien dang song o TP.HCM nhung muon thi tai Ha Noi. Co the mua ho so o TP.HCM va gui ra truong du dinh thi o Ha Noi duoc khong?(Hong Ngoc, 18 tuoi, Truong Thi Hong Ngoc lop BDBC 04E Truong Tin Hoc Vien Thong-BuuLong-BienHoa-DongNai)

Ong Do Duy Du: Em co the mua ho so tai TP HCM va nop cho truong tai Ha Noi.

Hoc ke toan sau nay lam gi? (nguyenthingocyen, 18 tuoi, tphcm)

TS: Hoc nganh ke toan- kiem toan ra truong co the to chuc dieu hanh cong tac ke toan, kiem toan o cac doanh nghiep, cong ty, tong cong ty, thuc hien cong tac ke toan va kiem toan, co kha nang nghien cuu khoa hoc trong linh vuc chuyen mon, co the lam viec o cac cong ty chuyen ve kiem toan, cac dich vu ke toan, cac doanh nghiep...

* Em muon biet ro hon nhung nguyen vong ma moi thi sinh duoc lua chon. 3 nguyen vong nay xet tuyen the nao? Co hoi cho hai nguyen vong con lai co cao? (Hong Ngoc, 20 tuoi, Truong Thi Hong Ngoc lop BDBC 04E Truong Tin Hoc Vien Thong-BuuLong-BienHoa-DongNai)

- Ong Banh Tien Long: Trong ba nguyen vong: NV1 vao truong dang ky du thi, neu do truong do, thi thi sinh khong duoc dang ky sang cac truong khac. Neu khong do ma ket qua thi cao hon diem san thi thi sinh se duoc nhan hai giay bao diem so 1 va so 2 de dang ky xet tuyen vao NV2 tu ngay 25-8 den10-9. Trong truong hop khong do NV2 thi thi sinh dung giay bao so 2 de dang ky xet tuyen vao NV3 tu ngay 15 den 30 thang 9. Co hoi cho hai NV con lai van cao neu ket qua thi cua em dat diem cao.

* Em dang hoc o mot truong DH, nay muon thi lai vao truong dang hoc co duoc khong?(huynh huy cuong, 19 tuoi, tphcm)

- Ong Do Duy Du: Em phai trinh bay nguyen vong voi hieu truong cua truong de duoc tu van.

* Nganh toan - tin DH KHTN (DHQG TP.HCM) dao tao nhung kien thuc gi, ra truong lam o dau? (nguyen duy sau, 18 tuoi, quang ngai)

TS: Nganh toan - tin DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) trang bi cho SV nhung kien thuc toan trong tin hoc, dai so, giai tich, toan kinh te, thong ke va cac ung dung cua no trong linh vuc nghien cuu, san xuat, kinh doanh. Cu nhan tot nghiep nganh nay co the tham gia cong tac giang day, nghien cuu, lap trinh vien cho cac cong ty phan mem, cac don vi tin hoc ung dung…

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Ong Banh Tien Long: Noi dung de thi DH nam nay se bam sat chuong trinh va sach giao khoa THPT, chu yeu lop 12
* Theo thong bao de thi nam nay chu yeu chuong trinh lop 12, vay co ra mot bai rieng theo chuong trinh lop 11 khong? De thi DH khong khac de thi tot nghiep hieu theo nghia nao ve muc do kho hay noi dung kien thuc? (Nguyen Van Chi, An Giang).

- Ong Banh Tien Long: Noi dung de thi DH nam nay se bam sat chuong trinh va sach giao khoa THPT, chu yeu lop 12. Noi dung de thi se do ban de thi dam nhiem, nhung khong co mot cau rieng theo chuong trinh lop 11 hay lop 10. De thi tuyen sinh DH se kho hon de thi THPT, nhung khong qua kho, con noi dung kien thuc thi nhu nhau. Do co se tuong duong nhu nam 2004.

Doi voi thi sinh tu do thi thoi gian lam ho so du thi va nop ho so la khi nao va o dau.(Le Tien, 19 tuoi, Trieu phong-Quang Tri)

Ong Do Duy Du: Thoi gian nop ho so cua TS tu do cung tuong tu nhu tat ca TS: tu 10-3 den 10-4 tai cac so GD&DDT, tu 11-4 den 17-4 nop truc tiep tai cac truong DH. Tai cac so GD&DDT co diem thu ho so danh rieng cho TS tu do.

* Xin cho biet khoi V ngoai hai mon van hoa thi mon nang khieu can nhung dieu kien gi? Toi la bo doi xuat ngu co duoc huong nhung uu tien gi khong? (Nguyen Trung Hai, 21 tuoi, quan 9, TP HCM)

Ong Do Duy Du: Khoi V phai thi cac mon Toan, Ly theo de thi khoi A, Ve my thuat (ve dau tuong hoac ve tinh vat). La bo doi xuat ngu, neu co thoi gian phuc vu tu 24 thang tro len duoc huong uu tien 1.

* Viec ap dung rong rai quy che chuyen truong du thi (khong phai truong dang ky NV1) se thuc hien khi nao?

- Ong Banh Tien Long: Day la huong cai tien rat tot mang lai nhieu tien ich cho thi sinh, nhung nam nay chua ap dung duoc vi cong tac to chuc cua cac truong chua chuan bi kip.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
TS Phung Xuan Tho
Tiep noi chuong trinh, TS Phung Xuan Tho, truong ban dao tao DH Da Nang gioi thieu khac chi tiet ve truong DH vung cua mien trung nay.

TS Tho cho biet, DHDN la mot dai hoc khu vuc da linh vuc va co nhieu cap dao tao cua Viet Nam, DHDN gom co 5 Truong thanh vien:

1 Truong Dai hoc Ky thuat.

2 Truong Dai hoc Kinh te & Quan tri Kinh doanh.

3 Truong Dai hoc Su pham 4.

4 Truong Dai hoc Ngoai Ngu.

5 Truong Cao dang Cong nghe.

17 Trung tam (TT) dao tao boi duong, nghien cuu khoa hoc va chuyen giao cong nghe va Vien Anh ngu.

DHDN hien co hon 1300 can bo, cong chuc, trong do doi ngu giang vien chiem khoang 60% voi 21 giao su va pho giao su, 320 giang vien cao cap va giang vien chinh, 80 tien si khoa hoc va tien si, 362 thac si. Chat luong dao tao cua DHDN lau nay van duoc danh gia cao trong ca nuoc. Trong hon 1/4 the ky qua, DHDN da dao tao duoc 08 tien si khoa hoc va tien si, 144 thac si, tren 60.000 ky su, cu nhan kinh te, cu nhan khoa hoc, cu nhan su pham va hang chuc ngan ky thuat vien, cong nhan lanh nghe khac, dap ung nguon nhan luc co tri tue cao, tay nghe gioi cua cac tinh, thanh pho mien Trung va ca nuoc.

DHDN dang dao tao 10 chuyen nganh nghien cuu sinh, 12 chuyen nganh thac si, 49 nganh dai hoc, 23 nganh cao dang, 11 nganh trung hoc chuyen nghiep va nganh cong nhan lanh nghe voi gan 35000 sinh vien, hoc sinh dang theo hoc.

Song song voi cong tac dao tao va boi duong, DHDN da va dang trien khai thuc hien nhieu du an, cong trinh nghien cuu khoa hoc, chuyen giao cong nghe va cai tien ky thuat phuc vu lao dong san xuat tren cac linh vuc nhiet dien lanh, co khi, dien, dien tu, xay dung, hoa cong nghe, v.v. o cac dia phuong trong khu vuc va tren ca nuoc.

* Theo em thay, hien co nhieu ban co gang vao DH bang moi gia nhung dau roi lai khong muon hoc, hoc xong ra truong that nghiep. Vay phai chon nganh, chon truong nhu the nao de sau nay khong hoi han? (nguyenthingocyen, 18 tuoi, tphcm)

TS: Truoc khi quyet dinh chon nganh nao, truong nao, ban can can nhac nhung yeu to sau: truoc het ban co thich cong viec cu the cua nganh nghe minh chon khong; ban co nang luc so truong va dam me de gan bo voi nghe do tron doi; sau do phai tim hieu co hoi tim viec viec lam va phat trien nghe nghiep o nghe minh chon va cuoi cung phai tu danh gia hoc luc va dieu kien ban than minh co the trung tuyen nganh minh chon va theo hoc noi hay khong? Neu ban tu nhan dinh rang minh phu hop voi nganh nghe da chon nhung e ngai khong du diem trung tuyen he DH, ban cu tu tin dang ky vao nganh nghe do o bac hoc thap hon (nhu CD, THCN hay hoc nghe chang han), sau nay se con nhieu co hoi de ban hoc tiep len cao hon (theo chuong trinh lien thong, tai chuc, tu xa...).

* Neu diem thi cua chau duoi diem san thi co the dang ky xet tuyen vao cac truong con thieu chi tieu khong? (Nhu Ngoc, Quang Tri).

- Ong Banh Tien Long: Neu ket qua thi duoi diem san he cao dang, chau se duoc cap phieu bao diem de su dung vao viec xet tuyen vao he trung hoc chuyen nghiep, hoc nghe, hoac cac muc dich khac khi chau can.

* Mot phu huynh ten Vo Thang, o TP Da Nang: Con toi muon thi vao truong DH Luat TP HCM khoi A. Truong co 5 khoa. Con toi phai dang ky khoa theo ho so DKDT hay thi dau vao truong roi moi duoc sap xep ve cac khoa? Nguyen vong 2 cua truong chenh lech voi nguyen vong 1 nam nay du kien la bao nhieu diem? diem san cua truong nay khoi A nam 2004 la bao nhieu?

Tra loi: DH Luat TP.HCM to chuc thi tuyen sinh theo hai khoi A va C. thi sinh chon nganh tuong ung la khoa ngay tai ho so DKDT.

Diem san la do Bo GD – DT dua ra sau khi co ket qua thi do cac truong gui ve. diem chuan la muc diem toi thieu ma thi sinh phai dat duoc de duoc vao truong DH Luat. Nam 2004, DH Luat khong tuyen NV 2 vi so thi sinh NV 1 da du chi tieu. Vi chua co ket qua thi 2005 nen khong the dua ra diem chuan du kien. Neu thi sinh co hoc luc trung binh kha tro len thi co the thi vao DH Luat. Con cua ban muon thi vao DH Luat TP.HCM thi co the dang ky vao NV1 cua truong nay.

Thac si Tran The Hoang thu hut su chu y cua gan 1.500 ban thi sinh ve phan gioi thieu ve truong minh. Ths Hoang cung cap thong tin rat chi tiet ve tuyen sinh nam 2005 cua truong. Ths Hoang cho biet:

Tong chi tieu tuyen sinh nam 2005 la 4.700 sinh vien he dai hoc chinh quy. Truong khong tuyen sinh he Cao dang. Ngay thi tuyen la ngay 04 va 05 thang 07 nam 2005.

Khoi thi: A (Toan, Ly, Hoa). Thi theo de chung cua Bo. Diem tuyen sinh tuyen mot diem chuan chung cho tat ca cac nganh. Sau khi hoc xong Giai doan giao duc dai cuong, se phan bo sinh vien vao cac chuyen nganh theo nguyen vong, nang luc cua sinh vien va chi tieu cua truong.

- Tuyen sinh cac chuyen nganh:

1 Nganh Kinh te, Ma nganh: 401. Gom cac chuyen nganh sau:

- Kinh te hoc; Kinh te ke hoach va dau tu; Kinh te lao dong va quan ly nguon nhan luc; Kinh te nong nghiep va phat trien nong thon; Kinh te quan ly cong cong; Kinh te tham dinh gia

2 Nganh quan tri kinh doanh, Ma nganh: 402. Gom cac chuyen nganh sau:

- Quan tri kinh doanh; Thuong mai, Kinh doanh quoc te; Ngoai thuong; Du lich; Marketing.

3. Nganh tai chinh - ngan hang, ma nganh 403. Gom cac chuyen nganh sau:

- Tai chinh nha nuoc; Tai chinh doanh nghiep; Kinh doanh bao hiem; Ngan hang.

4. Nganh ke toan, ma nganh: 405. Gom cac chuyen nganh sau:

- Thong ke; Toan Kinh te; Tin hoc quan ly.

5. Nganh kinh te chinh tri hoc, Ma nganh: 406.

6. Nganh luat hoc, ma nganh: 501. Gom 1 chuyen nganh: Luat kinh doanh. (Day la nganh hoc moi, Truong tuyen sinh tu nam 2005).

Ths Hoang sau khi tra loi truc tiep mot loat cau hoi truc tiep cua cac ban thi sinh da quyet dinh trao mot phan qua cho cau hoi ma Ths danh gia kha hay la cau hoi cua ban My Hanh.

Ban Hanh hoi rang neu truong chia phan nganh sau 3 hoc ky khong phu hop voi nguyen vong cua thi sinh thi sao?

Ths Hoang can ke giai thich ly do tuyen mot diem chuan cua truong va hua rang truong se dat nguyen vong cua thi sinh len tren chi tieu cua truong.

* Ky thi tuyen sinh 2005 co gi khac so voi nhung nam truoc? Dac biet la viec chon lua cac nguyen vong the nao? Nguyen vong sau phai cach nguyen vong truoc bao nhieu diem (Truc Phuong).

- Ong Banh Tien Long: Ve co ban ky thi DH-CD 2005 tien hanh theo giai phap 3 chung nhu nam 2004. Co ba dot xet tuyen. Neu khong trung tuyen dot 1, nhung co ket qua thi lon hon hoac bang diem san he cao dang se duoc cap hai giay chung nhan ket qua thi de tham gia xet tuyen dot 2 va 3 theo dung thoi han quy dinh trong cuon nhung dieu can biet. Diem trung tuyen NV sau khong thap hon diem trung tuyen cua NV truoc, nhung khong quy dinh phai cach bao nhieu diem.

* Truong DH Ngoai thuong co tuyen thang HS doat giai quoc gia khong? HS gioi mon van co duoc tuyen vao truong nay? (Nguyen Thuan An, 18 tuoi, Chau Thanh , Tien Giang)

TS: DH Ngoai thuong van xet tuyen thang doi voi HS gioi quoc gia, quoc te theo dung qui dinh cua bo. Tuy nhien, theo chung toi duoc biet, nhung nam truoc truong nay khong xet tuyen thang HS gioi mon van (vi mon van khong phu hoplam voi nganh ngoai thuong). Ban co the truc tiep lien he voi bo phan phu trach tuyen sinh So GD-DT tinh nha (noi ban se nop ho so xet tuyen thang) de duoc huong dan chi tiet.

* Ban Le Trung Thanh, truong Phan Chau Trinh, DN: Em rat thich dao tao ro bot, vay em co the thi vao nhung nganh nao va tuong lai cua cac nganh nay ra sao? Co dien tu Sai gon khac gi voi Co dien tu DN? Len DH thi co phai hoc lai Anh van ngay tu dau hay khong? SV co quyen tu choi mon tieng Anh de theo hoc tai cac trung tam ngoai ngu co chat luong cao hay khong?

Tra loi: em phai hoc nganh Co dien tu, khoa Co khi. Hai nganh cua hai noi nay khong khac nhau. Nha truong se dieu chinh chuong trinh tieng Anh cho phu hop voi nang luc da co cua SV.

* Ban Phan Thi Ngoc Lan, Da Nang: nghe noi nam nay DH Bach khoa Da Nang co them chi tieu, khong biet co dung khong? Chi tieu cua truong nay nam nay la bao nhieu?

Tra loi: DH Bach khoa DN nam 2004 chi tieu la 2.300; nam 2005 la 2.400.

* Duoc biet nam nay co 4 nguyen vong de dang ky, viec chon nguyen vong se nhu the nao? (tramy, 18 tuoi, quan10.tphcm)

Ong Do Duy Du: Moi TS co nhieu co hoi de tham gia xet tuyen vao cac truong DH, CD, THCN, hoc nghe. Dot 1 tham gia xet tuyen vao truong da du thi, dot 2, dot 3 tham gia xet tuyen vao nhung truong khong to chuc thi hoc to chuc thi nhung tuyen chua du chi tieu. Sau do duoc phep du thi mot truong CD thi theo de thi rieng. Neu khong trung tuyen vao DH, CD thi tham gia xet tuyen vao cac truong THCN va day nghe.

* Em nghe noi diem nguyen vong 2 va 3 khong duoc thap hon nguyen vong 1, vay thi nguyen vong 1 ma khong dau thi lam sao xet tuyen 2 nguyen vong con lai(Le hung, 18 tuoi, 174Ngo Gia Tu-Nha Trang-Khanh Hoa)

Ong Do Duy Du: Diem trung tuyen cua cac truong cao, thap khac nhau. Trong cung mot truong, da khong trung tuyen nguyen vong 1 thi khong the tham gia xet tuyen nguyen vong 2 va 3 nhung lai co the tham gia xet tuyen nguyen vong 2, 3 vao cac truong khac co diem trung tuyen thap hon.

* Lieu diem san nam nay ra mot lan sau co ket qua. Neu nhu mot so truong thieu chi tieu thi co ha diem san khong hoac lam the nao? (Tran Hong Phong).

- Ong Banh Tien Long: Sau khi co ket qua thi, Bo GD&Dt se cong bo diem san DHCD cho tung khoi A,B,C,D. Cac truong can cu diem san de xay dung diem chuan. Khong tuyen sinh duoi diem san va khong ha diem san.

* Cac nguyen vong nam nay co khac so voi nam 2004? (thanh quyen, 19 tuoi, vung tau)

Ong Do Duy Du: Cac nguyen vong nam nay khong co thay doi gi so voi nam 2004. Nghia la, neu khong trung tuyen trong cac dot xet tuyen 1, 2, 3 thi co the du thi vao cac truong CD thi theo de thi rieng, sau do con co co hoi tham gia xet tuyen vao cac truong THCN va day nghe.

* Trong phong thi duoc mang may tinh nao vao va co duoc mang giay ke de viet? (nguyentiendat, 18 tuoi, dongda-hanoi)

Ong Do Duy Du: TS duoc phep mang vao phong thi loai may tinh khong soan thao duoc van ban, khong co bo nho. Bo GD&DT se cong bo danh sach cac loai may tinh duoc phep mang vao phong thi truoc ky thi. Trong phong thi, TS chi duoc su dung giay thi, giay nhap deu do Hoi dong thi phat, phai co chu ky cua can bo coi thi.

* Nguyen vong 4 la the nao, xin cho biet cu the? (thuhuong, 17 tuoi, daklak)

Ong Do Duy Du: Neu khong trung tuyen trong cac dot xet tuyen 1, 2, 3, em co the du thi vao cac truong CD to chuc thi theo de thi rieng. Day co the coi nhung nguyen vong 4. Ngoai ra con co the tham gia xet tuyen vao cac truong THCN hoac day nghe.

* Em dang o khu vuc 2 nong thon, neu thi vao truong An ninh co duoc chieu co ve chieu cao? Truong hop nu thi the nao? (lehoangtuan, 19 tuoi, binhdinh)

Ong Banh Tien Long: Tuyen sinh vao cac truong cong an thuc hien theo quy dinh cua Bo Cong an, trong do co qui dinh ve chieu cao. Uu tien khu vuc chi ap dung doi voi diem trung tuyen, khong ap dung cho cac dieu kien xet tuyen khac.

* Ky thi tuyen sinh nam nay cach tinh diem uu tien cua thi sinh nhu the nao? Doi tuong nao duoc uu tien cao nhat

- Ong Banh Tien Long: Che do uu tien theo doi tuong va khu vuc khong co gi thay doi so voi nam 2004. Nghia la co 4 khu vuc: KV3, KV2, KV2NT, KV1, co ba doi tuong: hoc sinh pho thong, uu tien 2, uu tien 1 (xem cu the trong quy che tuyen sinh va nhung dieu can biet 2005). Diem chenh lech trung tuyen giua cac doi tuong la 1, giua cac khu vuc la 0,5 diem. Vi vay, giua hoc sinh pho thong KV3 (la doi tuong thuoc khu vuc khong duoc uu tien) voi dien uu tien 1 o khu vuc 1(con liet si, nguoi dan toc thieu so dang sinh song o mien nui) o muc chenh lech diem la 3,5 diem. Vi du: doi voi hoc sinh la KV3 de trung tuyen phai dat 15 diem thi thi sinh thuoc dien KV1, uu tien 1 chi can 11,5 diem da trung tuyen.

* Muon biet ro hon ve cac truong CD ma khoi C co the dang ky du thi. (Dang thi Ngan, 19 tuoi, 7/1 kiet 119 duong Hung Vuong _HUE)

Ong Do Duy Du: Em can doc trong cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2005.

* Khoi D nam nay co thi trac nghiem nua hay khong? (thu huyen, 18 tuoi, kitty...)

Ong Do Duy Du: Nam nay cac mon thi van thi theo phuong phap tu luan, ke ca mon Ngoai ngu. Tu nam 2006, cac mon Ngoai ngu se thi theo phuong phap trac nghiem.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Nguyen tac chung de co the lam bai thi co ket qua cao la phai nam vung chuong trinh hoc, khong hoc tu, hoc lech...
* Em duoc biet du kien cua Bo GD&DT tu nam 2006 se bat dau thi mon Ngoai ngu bang trac nghiem va cac mon khac trong hai nam tiep theo. Thi trac nghiem khac thi tu luan nhu the nao? Phuong phap hoc tap on luyen cua hoc sinh co gi khac? thi trac nghiem phai chu y hoc nhu the nao cho hieu qua? (Hoang Minh Phi, 17 tuoi, TP.HCM).

- Ong Banh Tien Long: Cuc khao thi va chat luong Bo GD&DT se huong dan chi tiet ve nhung cau hoi cua em. Nhung mot so diem chinh de tra loi cau hoi cua em nhu sau: Bai thi trac nghiem thuong co nhieu cau hoi ngan, tra loi trong thoi gian ngan. Chang han 100 cau hoi trong 90 phut. Moi cau hoi thuong co 4 phuong an de thi sinh chon cau tra loi dung. Co loai cau hoi trac nghiem yeu cau khi dap so dung... Thuc ra cach lam bai thi trac nghiem em da duoc thuc hanh qua cac bai kiem tra Ngoai ngu. Nguyen tac chung de co the lam bai thi co ket qua cao la phai nam vung chuong trinh hoc, khong hoc tu, hoc lech va phai tap lam quen voi bai thi trac nghiem tai truong pho thong. Phuong phap va on luyen khong co gi khac so voi phuong phap hoc theo tu luan, boi vi yeu cau phai nam vung ve kien thuc cua chuong trinh THPT, chu yeu lop 12.

* Toi co ho khau o Binh Dinh, muon du thi o cac hoi dong thi o TP.HCM co duoc khong? bang cach nao? (Le Hoai Chi).

- Ong Banh Tien Long: Ho khau o Binh Dinh va chac dang hoc THPT o Binh Dinh neu co dang hoc tai Quy Nhon hoac mot truong nao do o TP.HCM, em nop ho so dang ky du thi ngay tai truong THPT o Binh Dinh va du thi tai cum thi Quy Nhon. Cum thi Quy Nhon danh cho thi sinh thi vao truong DH Quy Nhon va thi sinh cu tru tai cac tinh Binh DInh, Phu Yen, Gia Lai, Kontum, Quang Ngai, Quang Nam co nguyen vong thi vao cac truong dong tai HN va TP.HCM. Duong nhien neu em dang on tap tai TP.HCM vi nam 2004 khong do DH thi em co the nop ho so va du thi tai cac truong o TP.HCM.

*Truong CD Viettronics dao tao nhung nganh gi? Bang Tot nghiep la bang gi? Co hoi viec lam? (nguyen thanh luan, 19 tuoi, thai binh)

- Ong Do Duy Du: Truong nay dao tao cac nganh tin hoc, dien tu, dieu khien hoc ky thuat (tu dong hoa), quan tri kinh doanh. Day la mot truong CDD dao tao trong linh vuc cong nghe uu tien, nen co hoi viec lam kha rong va da dang. Nam 2005, truong chi xet tuyen khong to chuc thi tuyen.

* La thi sinh tu do TN nam 2004, ho khau o Ha Nam nhung tam tru o Nam Dinh, da TN o KV II nong thon vay duoc huong uu tien nhu the nao? Lam ho so o dau? Nop o Nam Dinh co duoc?do khai, 19 tuoi, nam dinh)

- Ong Do Duy Du: Neu em hoc va tot nghiem THPT o khu vuc 2 nong thon thi em se duoc huong uu tien khu vuc 2 nong thon. Em co the lam ho so va xin xac nhan o Nam Dinh, noi em dang cu tru.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Thi sinh dat cau hoi hay nhan qua tang cua ban to chuc
* Nguyen Thanh Nam, Truong Nguyen Hue hoi thi sinh co nhieu co hoi nhan hoc bong nhieu hay khong?

Ts Nguyen Duc Nghia: nhung thi sinh dat diem 30/30 deu duoc nhan hoc bong di nuoc ngoai. Moi truong deu co chuong trinh hoc bong cua minh. Nhung thi sinh dat thu khoa deu duoc nhan it nhat mot suat hoc bong nao do.

Nguyen Van Hoang, THPT Phan Chau Trinh: dang ky NV2 nhu the nao?

Ts Nguyen Duc Nghia: trong ho so DKDT chi ghi djuy nhat mot NV la NV1. Cac NV con lai, thi sinh se ghi trong cac phieu dang ky xet tuyen sau khi co ket qua thi. Thong tin xet tuyen ve NV2 se duoc cong bo sau khi co diem chuan NV1. Nguon thong tin duy nhat de thi sinh biet dem san xet tuyen nhanh nhat la thong tin qua bao chi.

* Thi sinh Le Thi Huong Tra, Da Nang: theo em biet doi voi nganh Y thi vao theo khoi B la toan, hoa, sinh. Nhung nganh Y ngay nay ngoai yeu cau ve sinh hoc, hoa hoc thi con can den kien thuc vat ly de co the su dung cac loai may moc hien dai. nhu vay tai sao khong thi cac mon ly, hoa, sinh?

TS Nguyen Duc Nghia: Theo quy che hien nay thi cac nganh y, duoc thi phai thi vao theo cac mon toan, hoa, sinh cua khoi B. Tuy nhien kien thuc ve vat ly nhu em noi cung da duoc trang bi mot cach kha co ban trong chuong trinh THPT.

* De dang ky vao truong khong to chuc tuyen sinh, phai lam nhung thu tuc gi? (thu huong, 17 tuoi, daklak)

- Ong Do Duy Du: Neu em co nguyen vong 1 hoc tai cac truong khong to chuc thi tuyen sinh, sau khi khai ro ten truong, khoi thi, ma nganh cua truong ma em se du thi, em phai khai them tai muc 16 cua phieu dang ki du thi cac thong tin cua truong khong to chuc thi ma em co nguyen vong hoc. Em se khong duoc xet tuyen vao truong da du thi trong dot 1 nhung trong dot 1 se duoc xet tuyen vao truong khong to chuc thi ma em co nguyen vong vao hoc.

* Em dang hoc DH tai chuc, em muon thi vao DH chinh qui thi truong em dang theo hoc co xac nhan ho so cho em duoc khong ?(HUYNH VIEN TRUNG, 19 tuoi, 91/13-CMT8-TP.CANTHO)

- Ong Do Duy Du: Em can phai xin xac nhan cua hieu truong truong DH noi em dang theo hoc tai chuc.

* Em muon hoi ho so nam nay co nhung thuan loi gi cho tat ca cac TS hay chi thuan loi ve phia nhung TS dang ki du thi o nhung truong khong to chuc thi? (NGOC QUYNH, 18 tuoi, WWW.TUOITRE.COM.VN)

- Ong Do Duy Du: Ho so dang ki du thi nam nay co hai diem moi so voi nam 2004. Diem moi thu nhat: Cac TS phai ghi ro noi hoc lop 10, lop 11, lop 12 de co co so xac dinh chinh xac khu vuc uu tien. Diem moi thu hai: Co them muc 16 danh rieng cho TS co nguyen vong hoc tai nhung truong khong thi tuyen sinh de ghi cac thong tin ve truong ma TS co nguyen vong 1 vao hoc.

* Nam nay em 22 tuoi, tot nghiep PTTH nam 2001 tai Quang Nam. Hien tai em o TP.HCM, nam nay em dang ky thi vao truong DH Kinh Te TPHCM. Vay den ky thi tuyen sinh, em co the thi tai DH Kinh Te TPHCM hay phai ve que thi theo cum (Le Van Chuong).

- Ong Banh Tien Long: Theo quy dinh, cum thi Quy Nhon danh cho thi sinh du thi vao truong DH Quy Nhon va thi sinh cu tru tai cac tinh Binh Dinh, Phu Yen, Gia lai, Kontum, Quang Nga, Quang Nam co nguyen vong thi vao cac truong DH dong tai HN va TPHCM. Quy dinh nay la giup cho thi sinh khong phai di lai ton kem va giam bot so luong thi sinh tap trung ve hai thanh pho lon. Doi voi truong hop cua em dang cu tru tai TPHCM, em co the nop ho so dang ky du thi ngay tai TPHCM va du thi ngay tai truong DH Kinh Te TPHCM.

* Gia su nam nay thi dau vao DH KHTN nhung muon chuyen sang truong khac hoc thi co duoc xet tuyen? (VuDuy Hung, 20 tuoi, q3 tp hcm)

- Ong Do Duy Du: Theo qui dinh hien hanh, sau khi hoc het nam thu nhat cua truong DH, neu ket qua hoc xuat sac, TS duoc phep de nghi hoc tai nganh khac hoac truong khac dong thoi voi nganh dang hoc.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Ths Tran Dinh Ly
Dai dien Truong DH Nong lam TP.HCM, Ths Tran Dinh Ly da mang den nhung thong tin kha bo ich ve viec chon nganh, chon nghe cua thi sinh truoc khi gioi thieu nhung thong tin tuyen sinh cua truong.

* Ban Phan Bich Thu, truong Phan Chau Trinh, DN: DH Kinh te Da Nang co cac khoa nao, diem chuan cua tung khoa?

Tra loi: em phai doc “Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH-CD 2005”. Diem chuan 2004 cua truong DH Kinh te la 17,0. Rieng nganh Ke toan diem chuan nam 2004 la 21 va nganh Tai chinh - tin dung (Ngan hang) la 19,0.

* Em muon thi vao nganh co khi, truong nao co dao tao nganh nay, ra truong lam viec o dau? (hoang van ninh, 18 tuoi, dong nai)

TS: Co rat nhieu truong co dao tao nganh co khi nhu : DH Bach khoa Ha Noi, DH Bach khoa (DHQG TP.HCM), DH Nong lam TP.HCM, DH Su pham Ky thuat TP.HCM, DH Lam nghiep, DH Thai Nguyen, DH Can Tho, DH Hue, DH Da Nang, DH Giao thong van tai TP.HCM, DH DL Ky thuat cong nghe...Co the tam phan chia nganh co khi thanh cac nganh co tinh chuyen biet hon: co khi dong luc va co khi che tao. Hoc nganh co khi dong luc va co khi giao thong co the lam viec lien quan den lap rap oto, xe may; dong luc cong trinh, dong co dot trong, co khi tau thuyen... Hoc nganh co khi che tao may co the lam viec trong cac nha may che tao co khi, nghien cuu ung dung kien thuc nganh co khi vao san xuat cong nghiep, nong nghiep, che tao cac chi tiet may...

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Mac du da gan trua nhung ben ngoai hoi truong van con rat dong thi sinh ngoi nghe va dat cau hoi voi ban tu van
* Mot nam thi sinh da manh dan dat mot cau hoi kha "hoc bua" voi cac truong la: "Lieu cac truong DH da, dang va se lam gi de cai thien chat luong dao tao, giup sinh vien ra truong co the de dang kiem duoc viec lam hay khong?"

Ts Thanh Mai da nhan tra loi cau hoi nay. Ts khang dinh truoc nhat su quan tam cua cac truong danh cho sinh vien hien nay la nhieu hon bao gio het. Ngoai ra, cac truong lien tuc cap nhat chuong trinh dao tao moi. Thong tin viec lam co rat nhieu. Mot so hoat dong duoc truong to chuc, sinh vien nen tham du de nang cao ky nang xa hoi cua minh, tao nen tang giup sinh vien tu tin hon khi kiem viec lam. Ben canh do la nhung phuong phap giang day hien dai cua giang vien. Dieu nay buoc sinh vien phai di hoc, tim hieu, nghien cuu nang dong hon.

Ths Tran Dinh Ly bo sung them cau tra loi voi tu cach la nha tu van huong nghiep. Ths Ly khuyen thi sinh truoc het hay chon nganh phu hop voi nhu cau xa hoi, nang luc va so truong cua minh.

* Ban Nguyen Phuoc Hanh Khang, Truong THPT Phan Chau Trinh dat cau hoi ve cac chuong trinh lien ket cua Truong DH Quoc te (DHQG TP.HCM).

Dai dien ban dao tao DHQG TP.HCM da tra loi: Nam 2005, Truong DH Quoc te (DHQG TP.HCM) chinh thuc tuyen sinh chuong trinh dao tao lien ket voi cac truong DH cua nuoc ngoai do cac truong lien ket cap bang. Trong do, chuong trinh lien ket voi DH Nottingham (Anh) se tuyen sinh bon nganh: cong nghe thong tin (ma nganh 160), quan tri kinh doanh (460), cong nghe sinh hoc (360) va dien tu - vien thong (ma nganh 161). Chuong trinh lien ket voi DH West England se tuyen ba nganh la cong nghe thong tin (162), quan tri kinh doanh (461) va dien tu vien thong (163).

Nhung nganh hoc nay se duoc tien hanh tuyen sinh chung dot, chung de voi ky thi tuyen sinh toan quoc theo qui dinh cua Bo GD-DT. Nganh cong nghe thong tin, dien tu vien thong thi tuyen khoi A, nganh quan tri kinh doanh thi tuyen hai khoi A, D1 va nganh cong nghe sinh hoc se tuyen sinh hai khoi A, B.

Ngon ngu giang day cua tat ca cac nganh deu la tieng Anh. Do do, thi sinh phai dat diem TOEFL tu 450 tro len hoac tuong duong. Nhung thi sinh trung tuyen chua co bang TOEFL hoac tuong duong se tham du ky thi kiem tra tieng Anh tai truong.

Hai nam dau SV se hoc tai Truong DH Quoc te VN, hai nam sau se duoc xet chuyen sang truong DH lien ket. Hoc phi hai nam dau tai VN se duoc thu theo tin chi, khoang 2.500-3.000 USD/nam. Hoc phi hai nam hoc tai DH Nottingham, Anh du kien khoang 10.000 bang Anh/nam; tai DH Nottingham, Malaysia khoang 5.000 bang Anh/nam. Trong khi do hoc phi tai DH West England, Anh moi nam khoang 7.000 bang.

* Cho em xin hoi ve dia diem thi co to chuc nhu nam vua roi khong? (tran kim bao, 19 tuoi, tp hcm)

- Ong Banh Tien Long: Qui dinh ve dia diem thi, cac cum thi van giu nhu nam 2004, khong co thay doi.

* Sau khi thi xong, neu nguyen vong 1 khong dau thi em xet tuyen vao nguyen vong 2 nhung lam sao biet duoc nganh cua truong muon vao can bao nhieu TS mot cach nhanh nhat vi em o vung sau, vung xa, phuong tien thong tin dai chung han che? (lamchithien, 19 tuoi, 37 datthanh p6 q.tanbinh)

- Ong Do Duy Du: Neu khong trung tuyen dot 1 nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem san DH thi duoc tham gia xet tuyen dot 2, dot 3 vao cac truong DH, CD. Neu ket qua thi thap hon diem san DH nhung cao hon diem san CD thi duoc xet tuyen vao cac truong CD. Tat ca nhung thong tin ve viec xet tuyen dot 2, dot 3 deu duoc cong bo tren mang Internet, tren cac phuong tien thong tin dai chung va cac so GDDT. Dot xet tuyen thu 2 duoc bat dau tu ngay 25-8 den 10-9. Dot 3 tu 15-9 den 30-9. Nhu vay, moi dot thi co 15 ngay de cac em tim hieu thong tin va dang ki xet tuyen. Nhu vay, thoi gian du de cac em tim hieu va dang ki.

* Em la thi sinh tu do TPHCM. Trong phieu du thi co phan xac nhan cua dia phuong la sao? Xac nhan o dau dia chi nop ho so du thi (ngoclan, 19 tuoi, 26/44tktq P14, TPHCM)

Ong Banh Tien Long: Do la xac nhan cua chinh quyen dia phuong noi em thuong tru hoac dang ky tam tru.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Thay Le Van Hien
Thay Le Van Hien, dai dien Truong DH Luat cung cung cap kha day du thong tin ve cac nganh tuyen cua truong minh nhu chi tieu, muc tieu dao tao, co hoi nghe nghiep khi tot nghiep. Thay Hien cho biet chi tieu tuyen sinh cua truong nam 2005 la 900 sinh vien, sau khi trung tuyen, truong se phan chi tieu theo tinh hinh thuc te. Dac biet, Thay Hien cung gioi thieu chi tiet cac nganh dao tao cu nhan chat luong cao tai Truong DH Luat TP.HCM.

* Cho em hoi ho so dang ki du thi cua thi sinh tu do co giong voi hoc sinh hoc 12 khong(nguyen thanh luan, 19 tuoi, thai binh)

- Ong Do Duy Du: Mau ho so hoan toan giong nhau.

* Em la con cua mot can bo trong nganh cong an va thuoc KV1. Neu em thi vao dai hoc an ninh nhan dan thi duoc huong diem uu tien la bao nhieu Neu em khong dau vao truong dai hoc an ninh nhan dan ma co nguyen vong vao trung cap an ninh thi duoc huong diem may diem uu tien? (Ngan, 19 tuoi, 185/9 Nguyen Van Cu,phuong 2,quan5 TPHCM)

- Ong Do Duy Du: Nhung thong tin nay em co the hoi tai cong an tinh, TP noi em cu tru hoac hoi tai cac truong cong an.

* Em doc bao va duoc biet mon hoa cua khoi A kho hon mon hoa khoi B, the thi hoi nang cho ben khoi A, xin cac thay cho em duoc biet ro hon ve viec nay.(Doan Quoc Anh, 17 tuoi tuoi, k40/16 Le Co- Tp Da Nang)

Ong Banh Tien Long: Ve nguyen tac, de thi mon Hoa khoi A phai kho hon de thi mon Hoa khoi B. Song muc do kho chu yeu de phan loai va tuyen chon. Nhung chuong trinh chu yeu van chi trong chuong trinh THPT nen khong co gi khac biet ve kien thuc.

* Muon xem diem chuan o cac truong DH nam 2004 thi xem o dau?(tran nam hai, 20 tuoi, nghi xaun_ha tinh)

- Ong Do Duy Du: Tat ca diem chuan cua cac truong DH, CD nam 2004 deu cong bo tren mang Internet, tren cac phuong tien thong tin dai chung, tai cac so GDDT va tai cac truong DH, CD.

* TS o Da Lat khi vao cac truong o HCM ,thi co the tham gia du thi o cac truong co cung khoi thi tai Da Lat duoc khong(VO DAI HOA, 18 tuoi, Lam Dong)

Ong Banh Tien Long: TS o Da Lat muon du thi vao cac truong o TPHCM phai ve TP du thi.

* Nhung TS nop ho so du thi DH, CD binh thuong co the nop them mot bo ho so vao cac truong THCN khong hay chi duoc lua chon giua DH, CD, THCN? Truong nao, nganh nao co dao tao graphic designer(thiet ke do hoa)va phai thi khoi nao?(tra my, 18 tuoi, tphcm)

- Ong Do Duy Du: TS co the dong thoi nop ho so dang ki du thi vao truong DH thi trong dot 1, dot 2 va vao CD trong dot 3, sau do la cac truong THCN. Truong DH My thuat Ha Noi va TP HCM deu co nganh do hoa.

* Xin cho em hoi cac truong an ninh so tuyen vao thoi gian nao? em xin cam on!(vu van tu, 19 tuoi, NAM DINH)

Ong Banh Tien Long: Thoi gian so tuyen cua cac truong khoi cong an trong thang 3, Han chot de so tuyen tuy thuoc tung dia phuong nhung phai ket thuc truoc ngay 31-3.

* Thi khoi D mon Anh van la D may(dong chau, 18 tuoi, 529/115 huynh van banh, TPHCM)

- Ong Do Duy Du: Khoi D1

* Em muon hoi truong DH Bach khoa TPHCM co gioi han tieu chuan thi hay khong nghia la hoc sinh nao co nam bi hoc sinh trung binh thi khong duoc di thi . em xin cam on(le thi thu hao, 18 tuoi, nhatrang)

Ong Banh Tien Long: Hien nay, chua co truong nao duoc qui dinh nhu vay. Tat ca TS da do tot nghiep THPT va tuong duong deu duoc du thi DH, CD.

* Em muon lam cong viec van thu o xa, phai thi truong nao?(phamthiphuong, 19tuoi tuoi, haiphong)

TS: Ban co the thi vao he trung cap cac nganh: van thu luu tru, thu ky van phong... o cac truong THCN. Mot so truong co dao tao nganh nay: truong TH luu tru va nghiep vu van phong 1 (Ha Noi), TH Luu tru va nghiep vu van phong 2 (TP.HCM). mot so truong THCN tu thuc co dao tao nganh thu ky...

* Tai sao khi thong bao tuyen nhan vien dau tien cac co quan chu quan deu mong muon nhan vien phai co bang tot nghiep DDH (he chinh quy hoac tai chuc) ma khong thay noi den cac bang tot nghiep cua truong cao dang chang han. Vay co hoi xin viec lam cua thi sinh tot nghiep CD la the nao?(truongthimaiphuong, 18 tuoi, 12/13 truong bc tran phu, DN)

- Ong Banh Tien Long: Co hoi xin viec lam cua TS tot nghiep CD tuong duong voi TS tot nghiep DH, van de quyet dinh la nganh nghe em hoc va nang luc ca nhan co dap ung duoc yeu cau cua cong viec. Mat khac, neu theo nhu cau cong viec va co nguyen vong, em van co the hoc lien thong len DH.

* Em tot nghiep nam 2004, nam nay thi DH thi co duoc huong diem uu tien nhu nam truoc nua khong?(HUYNH VIEN TRUNG, 19 tuoi, 91/13-CMT8-TP.CANTHO)

- Ong Do Duy Du: Che do uu tien theo doi tuong va khu vuc khong phu thuoc vao nam tot nghiep THPT. Con che do tuyen thang va cong them diem thuong thi chi thuc hien dung nam TS tot nghiep THPT.

* Cho chau hoi la ky thi dai hoc nam nay lay nguyen vong va diem chuan ra sao(nguyen van hai, 20 tuoi, tp hochi minh)

- Ong Do Duy Du: Sau khi co ket qua thi, Bo GDDT se cong bo diem san cho he DH, he CD. Cac truong can cu diem san de qui dinh diem trung tuyen. Diem trung tuyen nguyen vong sau khong duoc thap hon nguyen vong truoc. TS duoc tham gia xet tuyen vao DH, CD doi voi cac truong su dung ket qua thi theo de thi chung trong ba dot.

* Luc dang ky du thi, minh chu duoc thi 2 khoi phai khong? Moi khoi thi co phai chon nganh du thi truoc khong? (Thinh, 18 tuoi, Tp.HCM)

- Ong Banh Tien Long: Luc dang ky du thi, TS chi duoc dang ky thi mot truong. Tuy nhien vi co cac khoi thi vao cac dot thi khac nhau, nen em co the dang ky du thi hai truong o hai khoi thi khac nhau. Chon nganh du thi truoc hay khong tuy theo yeu cau cu the cua tung truong DH.

* Khu vuc 1, khu vuc 2, khu vuc 3 la nhung khu vuc nao ?(Le hung, 18 tuoi, 174Ngo Gia Tu-Nha Trang-Khanh Hoa)

Ong Banh Tien Long: Khu vuc 1 la cac xa vung mien nui, vung cao, vung sau, hai dao, dia ban co dieu kien kinh te xa hoi dac biet kho khan. Khu vuc 2 va khu vuc 2 nong thon la cac xa dia ban nong thon, cac thi xa thi tran, thanh pho truc thuoc tinh, cac huyen ngoai thanh cua cac thanh pho truc thuoc trung uong... Khu vuc 3 la cac quan noi thanh cua cac thanh pho truc thuoc trung uong.

* Chau co the chi dang ki vao truong chu khong dang ki nganh hoc co duoc khong?(Chu Van Son, 17 tuoi, 5/D25 DaLat)

- Ong Do Duy Du: Trong phieu dang ki du thi nhat thiet em phai ghi day du ten truong, ki hieu truong, khoi thi va nganh hoc.

* Nganh mam non he DH o truong DH Hue tuyen sinh mon gi? Co truong nao dao tao trung cap su pham tieu hoc khong? (Dang thi Ngan, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

TS: Nganh SP Mau giao DH Su pham (DH Hue) tuyen sinh khoi M thi van, toan, nang khieu (hat, ke chuyen, doc dien cam). Mot so tinh co tuyen sinh trung cap nganh SP tieu hoc dao tao GV tieu hoc tinh nha. Theo chung toi biet o Hue hien khong dao tao trung cap nganh SP tieu hoc.

* Truong nao thi de dau nhat(phan thanh tinh, 18 tuoi, lop 12a3 truong thpt phu cat 1 binh dinh)

Ong Banh Tien Long: Co le khong co truong DH nao la de dau ca va cang khong co truong de dau nhat. Tuy thuoc vao chi tieu tuyen sinh, nganh nghe dao tao va nang luc hoc cua ban than em de chon truong thi phu hop. Khi di thi Dh, thiet nghi, TS khong nen quan niem chon truong "cho de dau" ma phai gan voi nhu cau su dung cua xa hoi, nguyen vong va nang luc ban than.

* Neu dang hoc DH ma muon di du hoc theo dien tu tuc thi co gap kho khan gi ko?(thao, 19t tuoi, da nang)

Ong Banh Tien Long: Khong co kho khan gi ca. Neu em muon bao luu ket qua da hoc thi lien he voi nha truong. Ket co chi duoc bao luu co thoi han.

* Ban Tran Thi Thuy Lien, thi sinh tu do: Giua nganh Su pham tieng Anh va cu nhan tieng Anh chuong trinh khac nhau cho nao? Co phai nganh su pham nay khi ra truong kho xin viec lam hay khong? Neu tot nghiep DH Su pham tieng Anh, em khong di day ma xin mot viec khac thi co duoc nhan hay khong?

Tra loi: Hai nganh nay dao tao khac nhau nen co chuong trinh dao tao khac nhau. Nhung su khac nhau nay khong nhieu lam.

* Ban Mai Thu Thuy, truong Phan Chu Trinh, Da Nang: DH Ky thuat nam nay co tuyen sinh khoa moi truong khong? Khoi A hay B va chi tieu bao nhieu?

Tra loi: truong nay nam nay co tuyen sinh, thi theo khoi A va chi tieu 50.

* Ban Phan Quy Nhan, Da Nang: Neu tot nghiep DH Su pham Ky thuat thi se lam duoc viec gi sau khi ra truong? chi tieu cua nganh nay?

Tra loi: Su pham Ky thuat hoc trong 4 nam va mien hoc phi. Khi ra truong ban se di day tai cac truong THCN, THPT. Chi tieu cua nganh nay la 100.

* Ban Do Quoc Thien Trinh, Da Nang: Em co nguyen vong nam nay thi khoi C vao DH Su pham Da Nang nhung ben canh do em cung muon thi vao DH Luat TP HCM thi co rac roi do trung khoi hay khong? DH Luat TP HCM co thi khoi C hay khong? Em co the thi DH Su pham DN nhung dang ky nguyen vong vao DH Luat TP HCM duoc khong?

Tra loi: DH Luat TP HCM to chuc thi 2 khoi A va C. em co the thi vao DH Su pham DN va dang ky nguyen vong vao DH Luat TP HCM voi dieu kien truong nay chua du chi tieu. Kinh nghiem tuyen sinh cho hay truong nay chua xet tuyen nguyen vong 2, vi vay co hoi vao truong nay bang nguyen vong 2 la rat kho.

* Ban Le Thi Nhung, hoc sinh Truong THPT Phan Chau Trinh dat cau hoi: Truong DH Bach khoa co chi tieu bao nhieu? nganh kinh te ky thuat dao tao nhung gi va ra troong lam gi?

- Ts Thanh Mai tra loi: tong chi tieu cua DH Bach khoa la 3.350. Truong khong co nganh kinh te ky thuat ma chi co nganh quan ly cong nghiep de dao tao mot so kien thuc lien quan den kinh te.

* Ban Pham Thi Thuy Ngoc, truong THPT Phan Chau trinh – Da Nang: Neu trung tuyen vao DH Kinh te DN dung bang diem chuan cua truong nhung khong du diem vao nganh da dang ky thi em co the chon lai mot nganh khac phu hop voi so diem hay khong? Neu khong duoc thi em co the bao luu ket qua cua minh de nam sau co the duoc xet tuyen hay khong?

- Tra loi: Neu trung tuyen vao truong nhung khong trung tuyen vao nganh da dang ky em phai dang ky lai nganh khac (neu nganh nay con cho) theo huong dan cua truong khi den nhap hoc.Moi huong dan deu co ghi o giay bao nhap hoc.

* Xin cho em hoi diem cong nam nay duoc tinh nhu the nao? (ho yen thu, 19tuoi tuoi, buon me thuot)

- Ong Do Duy Du: Ve chinh sach uu tien theo doi tuong va khu vuc: Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac doi tuong la 1 diem, giua cac khu vuc la 0,5 diem. Theo qui dinh hien hanh, co bon khu vuc: KV 3, KV 2, KV 2 nong thon, KV 1 va ba doi tuong la: HS pho thong, uu tien 2, uu tien 1. Neu so sanh diem trung tuyen cua HS pho thong tai khu vuc 3 (la doi tuong va khu vuc khong duoc uu tien) voi HS la con liet si hoac nguoi dan toc thieu so (uu tien 1) song tai khu vuc 1 thi muc chenh lech diem trung tuyen la 3,5 diem. Vi du, HS pho thong o khu vuc 3 phai dat 15 diem moi trung tuyen thi HS thuoc uu tien 1 o khu vuc 1 chi can dat 11,5 diem da trung tuyen.

Ve chinh sach cong them diem thuong: Chi thuc hien doi voi HS dat giai quoc gia, quoc te (nhung khong su dung quyen tuyen thang) va HS tot nghiep THPT loai gioi. Muc cong diem thuong xem chi tiet trong qui che tuyen sinh.

* Cho em hoi :Tai sao mot so truong khi vao hoc lai co mot so chuyen nganh khong duoc gioi thieu truoc cho thi sinh? (Tran Duy Anh Quan, 18 tuoi, H2/09 K408 Hoang Dieu Da Nang)

- Ong Do Duy Du: Tat ca cac chuyen nganh ma nganh hoc ma truong co dao tao deu duoc cong bo trong cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh hang nam.

* Chao thay. Em muon hoi hien nay nhung truong nao co the hoc lien thong tu CD len DH. Ban em hoc CD ngan hang, vay sau khi hoc xong thi ban em co the hoc len dai hoc ngan hang duoc ko. Hinh thuc tu CD len DH nay chi trong noi bo truong phai ko? (Le Thanh Lam, 19 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ong Banh Tien Long: Nam 2005, bo GD&DT da quyet dinh co 15 truong duoc tham gia thi diem dao tao lien thong. Trong do co mot so truong CD va DH duoc dao tao lien thong tu CD len DH nhu truong DH Cong nghiep TPHCM, DH Mo Ha Noi, CD Cong nghiep Ha Noi, CD Xay dung 1, DH Da Nang, DH Su pham Ky thuat Hung Yen...

Muon hoc lien thong len DH nganh ngan hang, em can lien he voi Hoc vien Ngan hang.

Sap toi, bo GD&DT dang xay dung de an doi moi tuyen sinh, tiep tuc mo hinh thuc dao tao lien thong rong rai hon.

* Ban Pham Thi Ngoc Uyen, hoc sinh Truong THPT Hoa Vang hoi: "Em dang ky du thi vao Truong DHKHXH-NV, muon du thi tai Da nang duoc khong?

Ts Mai tra loi: Theo qui che tuyen sinh, chi co cac cum thi tai Qui Nhon, Vinh, Can Tho va hai dia diem thi chinh la Ha Noi, TP.HCM, khong co cum thi tai Da Nang. Neu em dang ky du thi vao truong tren, em co the du thi tai TP.HCM hoac Qui Nhon.

* Ban Nguyen Thi My Hanh, truong Le Quy Don, TP DN: Em muon hoc ve dau tu chung khoan thi phai dang ky du thi vao truong nao, khoa nao?

- Tra loi: Ban co the dang ky thi vao DH Kinh te TP HCM, ma nganh 403.

* Em muon hoc tieng Anh de sau nay lam cong viec dich thuat, truong nao dao tao nganh nay, sau khi ra truong de kiem viec khong? Cho em hoi, neu hoc nganh tieng Anh, co the lam nhung cong viec gi? (le dinh chinh, 18 tuoi, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

TS: Ban co the thi va hoc cu nhan tieng Anh de theo duoi uoc mo voi cong viec dich thuat. Hien co rat nhieu truong dao tao cu nhan Anh ngu. Tuy nhien, ban can luu y rang, den khi tot nghiep ban chi moi la cu nhan thoi! Muon tro thanh "dich gia", ban can phai tu trang bi cho minh rat nhieu mang kien thuc va kinh nghiem thuc te nua. Va tat nhien, khong phai ai cung co the thanh cong voi cong viec dich thuat (nhu ban biet do, cu nhan, thac si, tien si Anh ngu thi rat nhieu nhung dich gia thi khong nhieu dau!).

Ngoai cong viec dich thuat, cu nhan tieng Anh cothe lam huongdan vien du lich, thong dich vien, lam viec tai cac co quan co yeu to nuoc ngoai, giang day tai cac truong hoc, trung tam ngoai ngu...

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
TS Nguyen Dung
TS Nguyen Dung tiep tuc chuong trinh tu van bang cau tra loi cho cac ban thi sinh tu do. Ts giai thich can ke cho cac ban thi sinh cac muc so 2 va 16 trong ho so DKDT. Neu dang ky du thi vao truong co to chuc thi thi thi sinh phai ghi day du vao muc so 2; neu vao truong khong thi thi thi sinh phai ghi them vao muc 16 trong ho so DKDT.

Vi du neu ghi muc so 2 la nganh kien truc cua Truong DH Kien truc TP.HCM; muc 16 la nganh kien truc cua Truong DHDL Van Lang thi NV1 cua thi sinh do da la Truong DHDL Van Lang.

Ts Nguyen Dung cung gioi thieu doi net ve tuyen sinh, nganh nghe dao tao, hoc phi, chi phi sinh hoat... tai truong nay.

* Thi sinh o Binh Phuoc co the dang ky vao truong DH Tay Nguyen duoc khong? Neu duoc, phai du thi o dau? (huynhthidieuloc, 20 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

TS: DH Tay Nguyen chu yeu chi tuyen sinh cac tinh Tay Nguyen va thi sinh tu Hue den Binh Thuan.

* Nguyen Thi Thanh Thuy (12A 5, THPT Nguyen Trai, Da Nang): Neu em dat diem san tren diem cua NV1, thi em co the lua chon nhung nganh hoc cua truong DH ma em du thi hay khong? va cach lam ho so nhu the nao?

TS. Nguyen Duc Nghia: ngoai tru mot so truong khong tuyen sinh theo nganh (co mot diem chuan chung va chi phan nganh o nam thu 2 DH), phan lon cac truong deu tuyen sinh theo nganh (moi nganh co mot diem chuan chung khi tuyen sinh). TS da trung tuyen theo nganh nao thi hoc theo nganh do.

* La thi sinh tu do thi ho so co can xac nhan cua xa, phuong noi tam tru ? (le hieu bao, 19 tuoi, q4.tphcm)

Ong Banh Tien Long: Xac nhan cua chinh quyen dia phuong noi thuong tru hoac tam tru deu duoc.

Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
HS cac lop chuyen huong uu tien khu vuc theo noi hoc va tot nghiep THPT chu khong theo ho khau thuong tru
* Em nghe noi HS o truong chuyen khong duoc cong diem uu tien phai khong?(vi, 18 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Ong Do Duy Du: Che do cong diem thuong chi thuc hien doi voi HS doat giai quoc gia, quoc te nhung khong huong quyen tuyen thang va HS tot nghiep THPT loai gioi. HS lop chuyen neu thuoc cac doi tuong tren thi cung duoc cong diem thuong nhu moi HS khac.

Tu nam 2005, HS cac lop chuyen huong uu tien khu vuc theo noi hoc va tot nghiep THPT chu khong theo ho khau thuong tru.

* Xin cho em hoi minh co the nop ho so cho ca hai truong duoc ko?Vi du nop truong DH An Giang va DH su pham ky thuat TPHCM ,neu dau ca hai truong thi sao(nguyenhoaiphong, 20 tuoi, hoaiphong1012)

Ong Banh Tien Long: Em co the nop ho so dang ky du thi vao hai truong. Nhung chi khi hai truong khac khoi thi thi em moi co the du thi ca hai, neu cung khoi thi hai truong se thi cung dot, em chi co the chon mot trong hai truong de den du thi

Neu dau ca hai truong khac khoi thi, em duoc chon mot truong de hoc.

* Truong cao dang co thi tuyen thi nop ho so o dau va chung nao nop(nguyenhoaiphong, 20 tuoi, hoaiphong1012)

Ong Banh Tien Long: Dia diem va thoi gian nop ho so dang ky du thi vao cac truong CD co to chuc thi thong nhat voi cac truong DH.

* Cho chau hoi khoi D gom nhung nganh nao diem san bao nhieu ,( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , 18 tuoi, lamdong)

- Ong Banh Tien Long: Khoi D gom rat nhieu nganh, co nganh chuyen ngu va co nhung nganh thuoc ve khoa hoc xa hoi nhan van, kinh te, luat, su pham... Tuy nhien tu nam 2005, se co them mot so nganh cong nghe nhu cong nghe thong tin va nganh quan tri kinh doanh se thi tuyen bang khoi D. Cu the em co tham khao trong cuon "Nhung dieu can biet...". Diem san se duoc xac dinh sau khi co ket qua thi khoi D trong toan quoc.

* Ban Nguyen Tinh Quyen, hoc sinh Truong THPT Phan Chau Trinh: co gi khac nhau giua chuong trinh dao tao cua nganh moi truong cua DH Bach khoa va DHKH tu nhien TP.HCM?

- TS Mai: nganh ky thuat va quan ly moi truong cua Truong DH Bach khoa dao tao nhung ky su thien ve dao tao ky thuat. Nganh khoa hoc moi truong cua Truong DH Khoa hoc tu nhien dao tao cu nhan chu yeu la nghien cuu co ban va mang tinh ung dung cao.

* Xin cho em biet ve diem uu tien khu vuc la nhu the nao? em dang hoc lop 12 o mot truong quan 8(TPHCM)nhung co ho khau o quan 5 vay co duoc xet uu tien khong bao nhieu diem?(duong phuc hung, 18 tuoi, trang tu q5.tphcm)

Ong Do Duy Du: Cac quan noi thanh cua cac TP: Ha Noi, HCM, Da Nang, Hai Phong deu thuoc khu vuc 3, tuc la khu vuc khong duoc huong uu tien. Vi vay, neu em hoc THPT o quan 8 thi em cung thuoc khu vuc 3 la khu vuc khong duoc huong uu tien.

Neu hoc THPT o khu vuc 2 thi duoc huong diem trung tuyen thap hon khu vuc 3 la 0,5 diem. Neu hoc THPT o khu vuc 2 nong thon thi huong diem trung tuyen thap hon khu vuc 2 la 0,5 diem. Neu hoc o khu vuc 1 thi duoc huong diem trung tuyen thap hon khu vuc 2 nong thon la 0,5 diem. Tom lai, muc chenh lech diem trung tuyen giua cac khu vuc la 0,5 diem.

So di nhu vay la vi can phai uu tien cao nhat cho HS o mien nui, vung cao, vung sau (khu vuc 1), sau do den HS o nong thon (khu vuc 2 nong thon) va HS o cac thi xa, thi tran (khu vuc 2). Con HS o cac quan noi thanh cua cac TP Ha Noi, HCM, Da Nang, Hai Phong thi khong thuoc dien uu tien theo khu vuc.

* Tran Phuong Thao (12/12 truong THPT Phan Chau TRinh, Da Nang): truong DH Kinh te (DH Da Nang) co khoa tai chinh khong? va neu co thi diem chuan la bao nhieu?

TS Hoang Xuan Tho: Nganh ke toan diem chuan nam 2004 la 21 diem, nganh tai chinh - tin dung (ngan hang nam 2004 la 19 diem).

* Nam nay co bao nhieu truong cao dang to chuc thi tuyen. Do la nhung truong nao? (Tran Kim Bao, TPHCM).

- Ong Banh Tien Long: Nam 2005, co 44 truong CD khong to chuc thi, con lai cac truong CD co to chuc thi bang de rieng. Danh sach cac truong co to chuc thi, co the tham khao trong cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2005".

*Cuon "Nhung dieu can biet" co ghi ro nhung truong xet tuyen NV2,3 khong (Anh Ngoc, 18t tuoi, Quy Nhon- Binh Dinh)

- Ong Banh Tien Long: Nhung truong co xet tuyen NV2, NV3 chi co the duoc cong bo sau khi co diem thi, ket qua xet tuyen NV1 (ma TS da dang ky trong ho so). Neu con chi tieu, cac truong moi tiep tuc xet tuyen NV2, NV3, cong bo muc diem nhan ho so va so chi tieu con xet tuyen. TS co the theo doi thong tin nay tren cac phuong tien thong tin dai chung.

* Huu Tu (12/23, THPT Phan Chau Trinh, Da Nang): neu em dang ky DH Bach khoa thi em co the thi tai Da Nang hay khong? hay phai vao TP.HCM?

Ban Dao tao DHQG TP.HCM: Em khong the thi tai Da Nang ma co the dang ky du thi tai cum thi o Quy Nhon hoac thi o TPHCM. Neu thi tai cum thi Quy Nhon thi trong ho so DKDT em phai ghi chu Q.

* Thi sinh o Binh Thuan vao TP.HCM thi co duoc huong uu tien khong? Neu khong du diem san vao DH Kinh te TP.HCM co the dang ky NV2,3 vao cac truong khac khong? Hoc nganh tai chinh tin dung ra truong lam viec o dau? ?(Bui Minh Toan, 18 tuoi, To 4-khu pho 4-phuong Duc Thang-tp Phan Thiet)

TS: Ban van duoc huong uu tien theo noi tot nghiep THPT. Neu khong trung tuyen vao DH Kinh te TP.HCM nhung co tong diem thi bang hoac cao hon diem xet tuyen NV2,3 cua truong khac, ban van duoc nop ho so xet tuyen NV2,3.

Hoc nganh Tai chinh - Tin dung (tuy tung chuyen nganh) co the cong tac tai cac to chuc kinh doanh bao hiem, cac co quan quan ly nha nuoc nhu bo tai chinh, so tai chinh, cuc thue, cac doanh nghiep dich vu san xuat; lam can bo quan ly tai chinh o cac cong ty trong nuoc va nuoc ngoai tai cac phong tai vu, ke toan; nghien cuu tin dung, quan tri, thanh toan quoc te, ke toan ngan hang, thi truong chung khoan, ngan hang, cac to chuctin dung, vien tai chinh tien te... hoac lam cong tac giang day nganh kinh te, ke toan...

* Co the giai thich ki hon ve su khac nhau giua diem san va diem chuan?(Tran Duy Truyen, 18 tuoi, 10B Ky Dong Q3, hcm)

- Ong Do Duy Du: Diem san la muc diem toi thieu de TS tham gia dang ki xet tuyen vao cac truong DH, CD. Can cu so luong TS tham gia dang ki xet tuyen, cac truong xac dinh diem trung tuyen de tuyen du chi tieu duoc giao. Nhu vay, diem san coi nhu dieu kien can, con diem trung tuyen la dieu kien du. Diem trung tuyen khong duoc thap hon diem san. Vi du, truong DH A nhan ho so dang ki xet tuyen voi muc tu 17 diem tro len nhung chi co nhung TS dat 19 diem moi thuoc dien trung tuyen vi tai muc 19 diem truong tuyen du chi tieu duoc giao, con muc 17 diem thi so luong da vuot qua nhieu so voi chi tieu.

* De thi tuyen sinh dai hoc nam nay co bam sat sach giao khoa nhu nam 2004 khong(Bui Kim Tu, 18 tuoi, 14/2 B To 20 khu pho 2 phuong Tan Mai - Bien Hoa -Dong Nai)

Ong Banh Tien Long: De thi van tiep tuc duoc xay dung theo nguyen tac nhu nam 2004. Trong do, bam sat chuong trinh va SGK THPT, chu yeu lop 12 la mot nguyen tac quan trong duoc Ban De thi dac biet chu y.

* Ho so dang ky du thi co can giay chung nhan dien uu tien khong?

Ong Banh Tien Long: Chua can co giay chung nhan uu tien. TS chi can khai doi tuong. Sau khi trung tuyen, cac truong se kiem tra khi TS den nhap hoc.

* Em muon hoi: ngoai truong DHKHTN (DHQG-HCM), con co truong nao dao tao nganh vat ly nguyen tu? (Ngyen Vu Bao trung, 17 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- TS: Ban co the du thi vao truong DH KHTN (DHQG Ha Noi), nganh vat ly, chuyen nganh vat ly hat nhan.

* Thu Hien 12/11 THPT Phan Chau Trinh Da Nang: Doi voi nhung nguoi thuan tay trai, thi co nen thi vao nganh y hay khong?

Ban Tu Van: Nganh y khong quy dinh thi sinh khi du thi phai thuan tay nao, do do ban co the thi vao nganh nao.

Den hon 11 gio, van con gan 1.000 hoc sinh quan tam den cac thong tin ve tuyen sinh DH, CD nam 2005 nan lai Nha van hoa Thanh Nien, TP. Da Nang de cho doi nhung cau tra loi cua cac thanh vien ban tu van. Va chuong trinh van soi noi boi nhung cau hoi cua thi sinh dat truc tiep cho tung thanh vien ban tu van.

* Ban Nguyen Hanh Khang, hoc sinh Truong Phan Chau Trinh hoi: Em muon hoc nganh cong nghe nano thi phai hoc o dau? Sau nay co the nghien cuu nano khong? 5 nam nua, cong nghe nay o VN nhu the nao?

Ts Nguyen kim Quang da quyet dinh trao mot phan qua cho thi sinh nay vi da co mot niem dam me ve cong nghe moi. Ve cau hoi, Ts giai thich: Cong nghe nano la huong nghien cuu duoc quan tam cua nhieu nganh khoa hoc. O truong DH Khoa hoc tu nhien, cac nganh co huong nghien cuu nay nhu vat ly, dien tu - vien thong, cong nghe sinh hoc, hoa hoc...

Tuy nang khieu em chon nganh va chuyen nganh phu hop. VN da co mot so ket qua nghien cuu buoc dau nhu than nano, ung dung trong cac phan ung hoa, qua trinh bien doi sinh hoc.

Cau hoi cua cac ban thi sinh tai hoi truong NVH Thanh Nien Da Nang goi den ban tu van duong nhu khong bao gio can. Het nhung van de chung, cac ban lai tim thong tin ve tung nganh hoc cu the. Tren ban ban tu van, chong cau hoi tiep tuc cao len.

Tuy nhien vi thoi gian co han, cac thanh vien se tra loi cac cau hoi nay de goi tra loi cho cac thi sinh trong mot vai ngay toi tren bao TS, bao TS dien tu.

Nhom PV TS

Viet Bao

Comment :Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
"Candidates can purchase and apply at any local DKDT any"
Mr. Do Duy Du, Mr. Banh Tien Long, Da Nang, Hanoi, Ho Chi Minh City, Ministry of Education, Media mass media, finance - credit, business administration, natural sciences, entrance exams, how, results, Phan Chau Trinh, things you should know, can, I
Record aspirations How DKDT records? Exam this year is it different? Announced at the floor? Where to Apply? Procedures for recruitment into the police ... Thousands of questions submitted online for a counseling session held in Da Nang, Hanoi and editorial ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Thí sinh có thể mua và nộp hồ sơ ĐKDT ở bất kỳ địa phương nào"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Thí sinh có thể mua và nộp hồ sơ ĐKDT ở bất kỳ địa phương nào" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thi sinh co the mua va nop ho so DKDT o bat ky dia phuong nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0