Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2

Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truong nao dao tao lien thong tu TCCN len DH? Thac mac xung quanh van de van bang 2? Tot nghiep he DH chuyen tu co duoc thi cao hoc? Dieu kien de duoc thi cao hoc? Truong nao dao tao lien thong nganh Giao duc dac biet?...

Hoi: Em tot nghiep DH tai chuc khoa kinh te truong DH Hang hai Hai Phong thi co duoc hoc tiep van bang 2 khoa ke toan cua truong khac hay khong? va co phai thi tuyen dau vao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Theo quy che dao tao van bang 2 thi sinh vien da tot nghiep DH (khong phan biet chinh quy hay khong chinh quy) duoc phep hoc van bang 2.

Do do em hoan toan duoc phep hoc van bang 2 khoa ke toan cua truong khac neu truong co dao tao van bang 2 chuyen nganh ke toan.

Viec mien thi van bang 2 chi ap dung doi voi cac truong hop sau:

- Nguoi da co bang tot nghiep dai hoc he chinh qui dang ky vao hoc nganh dao tao moi he chinh qui hoac he khong chinh qui trong cung nhom nganh va tai chinh truong ma minh da hoc va tot nghiep dai hoc.

- Nguoi da co bang tot nghiep dai hoc he chinh qui cac nganh dao tao thuoc nhom nganh khoa hoc tu nhien dang ky vao hoc nganh dao tao moi he khong chinh qui thuoc nhom nganh ky thuat, cong nghe, kinh te, ngoai ngu.

- Nguoi da co bang tot nghiep dai hoc he chinh qui cac nganh dao tao thuoc nhom nganh khoa hoc tu nhien, ky thuat, cong nghe dang ky vao hoc nganh dao tao moi he khong chinh qui thuoc nhom nganh kinh te, ngoai ngu.

Do em khong thuoc nhom doi tuong tren nen bat buoc thi tuyen dau vao.

Hoi: Duoc biet nam 2007 - 2008 co 30 truong CD, DH trong ca nuoc tuyen sinh lien thong tu TCCN len CD, DH. Em muon dang ky du thi nhung khong biet thoi gian nhan ho so va thoi gian thi cu the cua cac truong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

De co nhung thong tin nay em can phai tiep nhan thong tin tren cac phuong tien thong tin dai chung hoac truy cap truc tiep vao website cua cac truong DH, CD co dao tao he lien thong.

Danh sach website cac truong DH, CD ban co the xem tai dia chi:

http://tintuc.vnn.vn/danhbaweb/index.cfm?id=0306

Hoi: Em muon thi vao nganh Giao duc Ðac biet cua truong Cao dang Su pham Trung uong, vay sau nay tot nghiep neu muon hoc len dai hoc em co the hoc lien thong hay thi o dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Cho den thoi diem nay chua co truong DH nao dao tao lien thong tu CD len DH nganh Giao duc dac biet. Do do em kho co dieu kien de hoc lien thong len he DH.

Tuy nhien trong thoi gian toi so truong DH lien thong se mo rong va rat co the se co nganh ma em dang theo hoc.

Em can luu y: Thi sinh chi duoc phep hoc lien thong len he cao hon dung voi nganh minh da tot nghiep truoc do.

Hoi: Hien nay em dang hoc truong CD Giao thong van tai 3, he trung hoc chinh quy. Em muon hoc len DH thi hoc lien thong truong nao? Hoc phi hoc la bao nhieu? Tot nghiep loai trung binh co duoc hoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do em khong noi ro hoc nganh nao nen ban tu van co co the cho em loi khuyen chinh xac.

Hien nay co cac truong DH sau dao tao lien thong tu TCCN len DH:

Truong DH dan lap Hong Bang: Dao tao lien thong tu TCCN-DH o cac nganh Ke toan; Tin hoc ung dung; Cong nghe ky thuat dien, dien tu; My thuat cong nghiep.

Truong DH dan lap Lac Hong: Dao tao lien thong tu TCCN-DH o cac nganh Ke toan; Tin hoc ung dung.

Truong DH dan lap Duy Tan: Dao tao lien thong tu TCCN-DHo cac nganh Ke toan ; Tin hoc ung dung ; Cong nghe KT xay dung .

Truong DH dan lap Binh Duong: Dao tao lien thong tu TCCN-DH nganh Ke toan.

Truong DH Cong nghiep TPHCM: Dao tao lien thong tu TCCN-DH o cac nganh Cong nghe KT co khi; Cong nghe KT dien; Cong nghe KT dien tu; Khoa hoc may tinh; Ke toan.

Truong DH cong nghiep Ha Noi: TCCN-DH o cac nganh Ke toan; Cong nghe KT dien tu; Cong nghe KT dien; Khoa hoc may tinh; Cong nghe KT co khi. CD-DH o cac nganh Ke toan; Cong nghe KT dien tu; Cong nghe KT dien; Khoa hoc may tinh; Cong nghe KT co khi; Cong nghe KT o to; Cong nghe KT Hoa hoc.

Truong DH Su pham Ky thuat Hung Yen: Dao tao lien thong tu TCCN-DH o cac nganh Co khi dong luc, Dien tu, Tin hoc, Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe may va thoi trang, Cong nghe ky thuat dien.

Truong DH ban cong Ton Duc Thang: Dao tao lien thong tu TCCN-DH cac nganh Ky thuat dien, Dien tu vien thong, Ke toan, Tin hoc.

Hoi: Em dang hoc truong dai hoc dan lap Luong The Vinh. Hien em dang hoc nganh cong nghe thong tin, nam thu 3. Sau khi tot nghiep em muon hoc len cao hoc. Vay dieu kien la gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Toi da tot nghiep he CD chinh quy nganh Cau duong Bo truong CD Giao thong Van tai thang 12/2003. Hien toi dang hoan thanh chuong trinh chuyen tu len DH cua truong DH Giao thong van tai khoa cau duong bo. Vay sau khi hoc xong toi co duoc hoc cao hoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )


Tra loi ban tieuthuxinhgai …:

Dieu kien du thi cao hoc:

+ Ve van bang: nguoi du thi can thoa man mot trong cac dieu kien sau day (tru cac nganh dao tao nganh Quan li va chinh sach khoa hoc cong nghe, Quan li giao duc, Quan li hanh chinh, Y te cong cong, He thong nong nghiep)

a) Co bang tot nghiep dai hoc chinh quy nganh dung hoac phu hop voi nganh dang ki du thi.
Rieng doi voi nganh ngoai ngu, neu nguoi du thi dang ky thi theo nganh ngoai ngu cua bang tot nghiep dai hoc he khong chinh quy thi can co them bang tot nghiep dai hoc he chinh quy thuoc nganh ngoai ngu khac.

b) Co bang tot nghiep dai hoc chinh quy nganh gan voi nganh dang ki du thi, da hoc bo sung kien thuc cac mon hoc hay cac hoc phan de co trinh do tuong duong voi he chinh quy dung nganh. Noi dung, khoi luong (so tiet) cac mon hoc bo sung do cac truong dai hoc duoc giao nhiem vu dao tao cao hoc cac nganh nay quy dinh.

+ Ve tham nien cong tac

a) Nguoi co bang tot nghiep dai hoc loai kha tro len, nganh tot nghiep dung hoac phu hop voi nganh dang ki du thi, duoc du thi ngay sau khi tot nghiep dai hoc.

b) Nhung truong hop con lai phai co it nhat hai nam kinh nghiem lam viec trong linh vuc chuyen mon dang ki du thi, ke tu khi tot nghiep dai hoc (tinh tu ngay Hieu truong ki quyet dinh cong nhan tot nghiep) den ngay dang ki du thi.

Dieu kien ve van bang, tham nien cong tac va doi tuong du thi dao tao thac si cac chuyen nganh Quan li va chinh sach khoa hoc cong nghe, Quan li giao duc, Quan li hanh chinh, Y te cong cong, He thong nong nghiep:

+ Ve van bang: nguoi du thi dao tao thac si cac chuyen nganh nay phai co bang tot nghiep dai hoc he chinh quy dai han hoac chuyen tu cua mot truong dai hoc cong lap; da qua chuong trinh bo tuc kien thuc cua chuyen nganh du thi. Chuong trinh bo tuc kien thuc nay do co so dao tao quy dinh.

+ Ve tham nien cong tac va doi tuong du thi: nguoi du thi phai co it nhat hai nam kinh nghiem cong tac trong linh vuc lien quan den chuyen nganh du thi (ke ca nguoi co bang tot nghiep dai hoc loai kha tro len), tai mot trong cac vi tri cong tac sau day:

- Quan li va chinh sach khoa hoc cong nghe: lanh dao va chuyen vien cac don vi quan li khoa hoc cua cac co quan hanh chinh, su nghiep nha nuoc, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri xa hoi.

- Quan li giao duc: hieu truong, pho hieu truong cac truong tu mam non tro len; truong khoa, pho truong khoa cac truong cao dang va dai hoc; lanh dao va chuyen vien lam cong tac quan li giao duc cua to chuc chinh tri, cac Bo, co quan ngang Bo, Uy ban nhan dan cac tinh, So/Phong Giao duc va Dao tao, phong/ban Dao tao - Giao vu cua cac truong dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep.

- Quan li hanh chinh: lanh dao va chuyen vien trong cac co quan hanh chinh, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi.

Tra loi ban big9682 …:

Theo quy dinh ve doi tuong du thi cao hoc o tren thi ban chi duoc phep du thi cao hoc o cac chuyen nganh Quan li va chinh sach khoa hoc cong nghe, Quan li giao duc, Quan li hanh chinh, Y te cong cong, He thong nong nghiep tuy theo quy dinh cua tung nganh.

Ngoai cac nganh nay ban khong duoc phep du thi cao hoc o cac nganh khac.

Hoi: Truoc day toi hoc he chinh quy Dai hocMo Ha Noi, theo thong tin cua nha truong toi duoc biet Bo Giao duc va cac co quan deu cong nhan DH Mo la mot truong DH chinh quy. Hien nay toi muon theo hoc them van bang 2 duoc cap bang Chinh quy cua DH Bach Khoa, nhung khi toi den DH Back Khoa de mua ho so va thi hoc van bang 2 cua DHBK thi duoc nha truong tra loi: DH Mo khong phai la DH chinh quy nen khong nhan SV cua DH Mo. Khi toi hoi thi cao hoc thi DHBK lai nhan ho so cho phep thi cao hoc.

Vay toi xin hoi: DH Mo co duoc cong nhan la DH Chinh Quy cua Bo Giao Duc va Dao Tao hay khong? Neu co vay tai sao DHBK lai khong chap nhan ho so va khong cho phep SV hoc DH Mo duoc thi va hoc van bang 2 cua DHBK? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do ban khong doc ky thong bao tuyen sinh dao tao van bang 2 cua truong DH Bach khoa Ha Noi. Theo thong bao truong chi tuyen sinh sinh vien tot nghiep DH Cong lap chinh quy 4-5 nam cua cac truong DH khac. Thong bao nay hoan toan khong sai quy che dao tao van bang 2.

Do DH Mo Ha Noi khong phai la truong DH Cong lap nen ban khong duoc phep dang ky hoc van bang 2 cua truong.

Ly do tu choi ho so DKDT cua ban la nhu vay chu khong phai theo nhu cach ban nghi.

Ban can hieu ro them: Trong he thong cac truong DH khong co khai niem truong DH chinh quy ma chi co khai niem dao tao he DH chinh quy. Cac loai hinh truong dai hoc bao gom: cong lap, ban cong, dan lap va tu thuc.

Hoi: Vi sao co mot so truong khi hoc lien thong thi chi nhan duoc bang DH tai chuc mac du bang Cao Dang cua nguoi do la he chinh quy? (vi du DH Ngoai Thuong TPHCM). ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nen kiem tra lai thong tin. Den nay truong DH Ngoai thuong chua duoc phep dao tao lien thong.

Neu em da tot nghiep he CD chinh quy thi khi hoc lien thong len DH em se duoc cap bang DH chinh quy.

Viec chuyen doi hinh thuc chinh quy sang tai chuc la vi pham quy che dao tao lien thong.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao

Comment :Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Questions about accreditation and degree 2?
University, Open University, Hanoi, political organizations, public health, seniority, diploma, university, the candidates, training and related information, technology, degree, major regulations, management, children
In any accreditation from vocational to university? Questions around the issue of degree 2? University graduate special training systems have been high school exam? Conditions for high school competition? Where does accreditation Special education sector? ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thắc mắc về đào tạo liên thông và văn bằng 2?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thắc mắc về đào tạo liên thông và văn bằng 2? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2

Nhan xet, hay lien he ve tin Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thac mac ve dao tao lien thong va van bang 2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0