TP HCM Cac quan 1 2 3 Phu Nhuan cong bo ke hoach tuyen sinh

TP HCM Cac quan 1 2 3 Phu Nhuan cong bo ke hoach tuyen sinh

Tags: Da Kao, Phu Nhuan, Nguyen Thai Binh, Ben Nghe, Tan Dinh, Co Giang, Le Quy Don, truong tieu hoc, Luong Dinh Cua, Luong The Vinh, cong bo, tu ngay, phan tuyen, cong lap, ho so, HS
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TP HCM Cac quan 1 2 3 Phu Nhuan cong bo ke hoach tuyen sinh
Hoc sinh Truong tieu hoc Tran Hung Dao, Q.1 trong gio the duc - anh: Bich Thanh

Quan 1

Lop 1: Phan tuyen hoc sinh (HS) theo ho khau thuong tru hoac KT3 nhu sau: Truong tieu hoc Tran Khanh Du nhan HS khu pho (K.) 1, 2, 3, 4, 9 phuong (P.) Tan Dinh; Tran Quang Khai (K.5, 6, 7, 8 P. an Dinh); Dinh Tien Hoang (K.1, 2, 3, 6, 7 P.Da Kao).

Nguyen Binh Khiem (K.1, 2, 4 P.Ben Nghe; K.4, 5, 8 P.Da Kao); Hoa Binh (K.3, 5, 6, 7, 8 P.Ben Nghe); Nguyen Hue (K.1 den K.6 P.Ben Thanh); Nguyen Thai Hoc (K.3 P.Cau Ong Lanh; K.1 den K.4 P.Co Giang); Phan Van Tri (K.4 den K.8 P.Nguyen Cu Trinh); Tran Hung Dao (K.1, 2, 3 P.Nguyen Cu Trinh); Nguyen Thai Binh (K.5, 6 P.Nguyen Thai Binh; K.1, 2 P.Cau Ong Lanh); Khai Minh (K.1 den K.4 P.Nguyen Thai Binh); Ket Doan (K.1 den K.6 P.Pham Ngu Lao); Chuong Duong (K.1 den K.6 P.Cau Kho; K.5 P.Co Giang). Tu ngay 15 - 24.6, UBND cac phuong se phat giay goi vao hoc lop 1, tu ngay 20 - 18.6 phu huynh dang ky nhap hoc cho tre, ngay 1.7 cac truong TH se cong bo danh sach HS.

Rieng cac truong hop HS thuoc dien trai tuyen, tu ngay 3 - 8.7, phu huynh den truong TH den lam thu tuc xet tuyen, ngay 25.7 se cong bo ket qua. Cac truong TH ban cong nhu: Le Ngoc Han, Luong The Vinh, Duoc Song se phat va nhan don xet tuyen tu ngay 3 - 8.7. cac truong co tuyen HS chuong trinh TCTA: BC Le Ngoc Han, BC Duoc Song, BC Luong The Vinh, Tran Hung Dao, Phan Van Tri, Nguyen Hue (uu tien HS cac phuong tren dia ban truong dong)å; Hoa Binh, Nguyen Binh Khiem, Dinh Tien Hoang (P.Ben Nghe, Da Kao) phat don xet tuyen tu ngay 26 - 30.6, khao sat nang khieu ngay 12.7. Truong TH Ket Doan tuyen HS lop song ngu Phap, phat don tu ngay 1 - 20.6, ngay 24.6 khao sat nang khieu ngoai ngu.

Lop 6: Diem chuan xet tuyen vao lop 6 cong lap la 17,5 diem (tong diem hoc luc ca nam lop 5 cua 2 mon Tieng Viet, Toan va diem cong them theo che do uu tien, khuyen khich neu co). Phan tuyen nhu sau: THCS Dong Khoi nhan HS K.3 den K.6 P.Nguyen Thai Binh va HS Q.4, 7, 8, 11, huyen Nha Be; Chu Van An (P.Pham Ngu Lao, Q.5, 10, Binh Thanh); Van Lang (P.Tan Dinh, Q.3); Duc Tri (P.Nguyen Cu Trinh); Vo Truong Toan (P.Ben Nghe; K.1, 2 P.Nguyen Thai Binh, Q.2, Thu Duc, Tan Binh, Tan Phu); Minh Duc (P.Cau Ong Lanh, Cau Kho, Co Giang; Q.6, Binh Tan, Binh Chanh); Tran Van On (P.Da Kao, Q.12, Phu Nhuan, Go Vap); Nguyen Du (P.Ben Thanh, Q.9, Cu Chi, Hoc Mon, Can Gio). Tu ngay 21 - 27.6, HS den truong TH nhan lai ho so, ngay 28.6 - 7.7 nop ho so tai truong THCS, ngay 8.7 cong bo ket qua tuyen sinh. Cac truong THCS se phat va nhan ho so dien trai tuyen tu ngay 6 - 11.7, ngay 20.7 cong bo ket qua. Nhung HS khong du diem he cong lap dang ky hoc tai cac truong BC, phan tuyen nhu sau: Huynh Khuong Ninh (P.Tan Dinh, Da Kao); Luong The Vinh (P.Ben Nghe, Ben Thanh, Cau Ong Lanh, Co Giang, Cau Kho, Nguyen Cu Trinh, Nguyen Thai Binh, Pham Ngu Lao), phat va nhan ho so tu ngay 28.6 - 7.7. Neu con kha nang cac truong nhan them HS uu tien diem tu cao den thap, phat va nhan ho so tu ngay 10 - 20.7.

Quan 2

Lop 1: Phan tuyen nhu sau: Truong TH An Khanh nhan HS K.5, 6 P.An Khanh; K.1, ap Binh Khanh 2, Binh Khanh 3, K.4 P.Binh An; K.1, 2, ap Binh Khanh P.Binh Khanh. TH An Loi Dong (K.1, 2, ap 3, 4 P.An Loi Dong). TH An Phu (ap 3, K.4 P.An Phu). TH Giong Ong To (ap 1, 2 P.An Phu; K.1, 2, ap Trung 1, 2, ap Tay B P.Binh Trung Tay). TH Nguyen Van Troi (K.1, 2, ap Tan Lap, Dong P.Binh Trung Dong). TH Huynh Van Ngoi (K.1 den 4 ap Thao Dien, P.Thao Dien). TH My Thuy (K.3 P.Thanh My Loi; ap My Thuy, P.Cat Lai). TH Thanh My Loi (K.1, 2, ap Binh Loi, P.Thanh My Loi; K.1, 2 P.Cat Lai). TH Thu Thiem (K.1 den 4 P.An Khanh; ap Cho, K.1, ap Cay Bang 1, 2, 3 P.Thu Thiem).

Lop 6: Truong THCS Thu Thiem nhan HS Truong TH Thu Thiem; An Phu (Huynh Van Ngoi); An Phu, Giong Ong To (Giong Ong To); Nguyen Van Troi (An Khanh, An Loi Dong, Nguyen Van Troi); Thanh My Loi (My Thuy, Thanh My Loi). Truong THCS An Phu tuyen lop TCTA.

Quan 3

Lop 1: Tu 26-6 den 5-7, nha truong se gui giay moi tre dang ky nhap hoc den phu huynh. Truong TH Luong Dinh Cua co lop tang cuong tieng Phap, khao sat ngay 24.6. cac truong TH Nguyen Thai Son, Phan Dinh Phung, Ky Dong, Do Luong, Nguyen Viet Hong, DL Ngo Thoi Nhiem co lop tang cuong tieng Anh, khao sat ngay 12.7.

Lop 6: Diem xet tuyen vao lop 6 cong lap la 15 diem. Thoi gian tuyen sinh tu 19 den 24.6. Truong THCS Le Quy Don nhan HS tu 15 diem tro len cua Truong TH Tran Quoc Thao va HS dat giai I, II, III cap TP ve the duc the thao, van nghe, Net ve xanh, giai Le Quy Don tren Bao Nhi Dong, cua cac truong TH cong lap tu P.6 den 14. Truong THCS Colette nhan HS cua Truong TH Me Linh, Luong Dinh Cua co ho khau quan 3 (ngoai P.4) va HS dat giai I, II, III cap TP ve the duc the thao, van nghe, Net ve xanh, giai Le Quy Don tren Bao Nhi Dong, cua cac truong TH cong lap tu P.1 den P. 5. Ba truong THCS cong lap Luong The Vinh, Doan Thi Diem, Bach Dang se nhan 100% HS cua cac truong TH dong tren dia ban tu P.10 den 14 va HS o cac lop pho cap, tinh thuong da hoan thanh chuong trinh tieu hoc vao lop 6. Truong THCS ban cong Phan Sao Nam nhan HS cac truong Nguyen Thien Thuat, Phan Dinh Phung, Nguyen Son Ha. THCS BC Kien Thiet nhan HS cac truong TH Luong Dinh Cua, Le Chi Truc, Phan Van Han. Truong THPT Nguyen Thi Dieu khong nhan HS lop 6, chuyen 590 HS khoi 7, 8, 9 nam hoc 2006-2007 sang cac truong khac cua quan 3, trong do HS cua quan 3 duoc chuyen ve cac truong cong lap.

Truong THCS Colette co lop tang cuong tieng Phap. Nhan HS da hoan thanh tang cuong tieng Phap cua cac truong TH Luong Dinh Cua, DL Ngo Thoi Nhiem. Cac truong THCS co lop tang cuong tieng Anh, gom: Le Quy Don, Hai Ba Trung, Doan Thi Diem, Le Loi, Kien Thiet. To chuc khao sat ngay 6.7. Truong THCS Le Quy Don co lop tang cuong tieng Nhat.

Quan Phu Nhuan

Mam non: Truong dong tren dia ban phuong nao thi uu tien nhan HS phuong do. Ngay 1.8 cac truong se tiep nhan HS.

Lop 1: Phan tuyen nhu sau: Truong TH Song Lo nhan HS P.1, 2, 3; Co Loa (P.4, 9); Cao Ba Quat (P.5); Dong Ba (P.7); Ho Van Hue (P.9); Khoi Nghia (P.8, 10, 11); Van Tuong (P.11, 12); Nguyen Dinh Chinh (P.12, 15, 17); Pham Ngoc Thach (P.10, 14); Chi Linh (P.13); Trung Nhat (P.1, 2, 15, 17); Le Dinh Chinh (P.8, 15, 17). Cac truong Nguyen Dinh Chinh, Trung Nhat, Ho Van Hue, Co Loa tuyen moi truong 2 lop TCTA, rieng Truong Co Loa nhan ho so HS cac phuong trong quan, 3 truong con lai chi nhan HS da duoc phan tuyen, ngay 12. 7 khao sat nang khieu ngoai ngu. Ngay 31.7 danh sach HS duoc cong bo tai cac truong TH.

Lop 6: Diem chuan xet tuyen vao lop 6 cong lap la 17,25 diem (tong diem trung binh ca nam 2 mon Tieng Viet, Toan va diem uu tien, khuyen khich neu co). Phan tuyen nhu sau: THCS Ngo Tat To nhan HS P.8, P.10 den P.15; Doc Lap (duong Phan Xich Long P.1, P.3 den P.5); Cau Kieu (P.1, 2 tru duong Phan Xich Long, P.17); Song Da (P.9, Q.10, Tan Binh, cac tinh); Chau Van Liem (duong Phan Xich Long P.2, P.7, Q.1 den 11, Binh Thanh, Go Vap, cac tinh); BC Ngo May nhan HS khong du diem chuan vao he cong lap. Hai truong THCS Ngo Tat To va Doc Lap tuyen HS lop TCTA, khao sat nang khieu ngay 6.7, cong bo danh sach HS ngay 15.7. Nhung HS co ho khau tai quan, dang theo hoc ngoai quan, muon tro ve, Phong Giao duc se giai quyet tung truong hop tuy theo kha nang thu nhan cua cac truong. Nhan ho so tu ngay 1 - 20.8.

Bich Thanh (tong hop)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Da Kao, Phu Nhuan, Nguyen Thai Binh, Ben Nghe, Tan Dinh, Co Giang, Le Quy Don, truong tieu hoc, Luong Dinh Cua, Luong The Vinh, cong bo, tu ngay, phan tuyen, cong lap, ho so, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: TP.HCM: Các quận 1, 2, 3, Phú Nhuận công bố kế hoạch tuyển sinh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet TP.HCM: Các quận 1, 2, 3, Phú Nhuận công bố kế hoạch tuyển sinh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin TP HCM Cac quan 1 2 3 Phu Nhuan cong bo ke hoach tuyen sinh

Nhan xet, hay lien he ve tin TP HCM Cac quan 1 2 3 Phu Nhuan cong bo ke hoach tuyen sinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet TP HCM Cac quan 1 2 3 Phu Nhuan cong bo ke hoach tuyen sinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0