Quan Binh Thanh cong bo tuyen sinh dau cap

Quan Binh Thanh cong bo tuyen sinh dau cap

Tags: Quan Binh Thanh, Bach Dang, Binh Quoi Tay, Nhan HS, Hoang Hoa Tham, Phan Van Tri, Xo Viet Nghe Tinh, truong tieu hoc, Le Van Tam, cu the nhu, mam non, tuyen sinh, cong bo, cong lap, lop 6, HS
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quan Binh Thanh vua cong bo ke hoach tuyen sinh dau cap. Diem chuan vao lop 6 cong lap cua Quan la 17.

giaoduc
Lop hoc. Anh D.T
Mam non:

Thu nhan het so chau 5 tuoi tren dia ban vao cac truong, lop mam non cong lap, tu thuc. Truong dong tren dia ban phuong nao, uu tien tiep nhan tre tren phuong do. Phong Giao duc Quan Binh Thanh cung quy dinh cac truong nhan ca tre khong co ho khau hoac KT3. Va to chuc day cac lop mot buoi (mau giao) doi voi nhung truong hop khong co dieu kien hoc ban tru.

Cac truong nhan hoc sinh tu ngay 16/7/2007 den thang 4/2008. Thu nhan tre theo tung dot de dam bao an toan tuyet doi cho tre. Rieng Truong Mam non 2, 7A, 14, 27 se hoan thanh chi tieu tu thang 9 nam 2007.

Phan tuyen cu the nhu sau: Mam non 1 nhan HS phuong 1; Mam non 2 nhan HS phuong 2; Mam non 3 nhan HS phuong 3; Mam non 5 nhan HS phuong 5; Mam non 6 nhan HS phuong 6; Mam non 7A, Mam non 7B nhan HS phuong 7; Mam non 11A , Mam non 11B nhan HS phuong 11; Mam non 12 nhan HS phuong 12; Mam non 13 nhan HS phuong 13; Mam non 14 nhan HS phuong 14; Mam non 15 va Mam non 15B nhan HS phuong 15; Mam non 17 nhan HS phuong 17; Mam non 19 nhan HS phuong 19; Mam non 21 nhan HS phuong 21; Mam non 22 nhan HS phuong 22; Mam non 24A, Mam non 24B nhan HS phuong 24; Mam non 25A, Mam non 25B nhan HS phuong 25; Mam non 26 nhan HS phuong 26; Mam non 27 nhan HS phuong 27; Mam non 28 (nhan HS phuong 28..

Cac truong mam non tu thuc duoc phan tuyen nhu sau: MGTT5 nhan HS phuong 5; Mai Hoa, Hoa Hong nhan HS phuong 7; Bong Hong, Mai Linh nhan HS phuong 13; Minh Tam nhan HS phuong 14; Thien Anh, Tu thuc 2/9 nhan HS phuong 17; Kim Dong nhan HS phuong 27; Mai Thon (nhan HS phuong 28.

Lop 1:

Huy dong 100% tre 6 tuoi (sinh nam 2001) co ho khau thuong tru, KT3, tam tru tren dia ban quan Binh Thanh vao lop 1 tai cac truong Tieu hoc dong tren dia ban phuong, theo phan tuyen cua Phong Giao duc. Khong nhan tre hoc som tuoi, khong thu so vang.

Du kien co 4.128 tre 6 tuoi vao lop 1, trong do co 8 lop tang cuong tieng Anh (TCTA), 80 lop 2 buoi, 28 lop 1 buoi.

Cac truong co day lop 1 TCTA: Chu Van An, To Vinh Dien, Hong Ha, Nguyen Ba Ngoc (moi truong 2 lop) to chuc khao sat nang khieu ngoai ngu doi voi HS du tuyen co ho khau, KT3 tai TP.HCM. Neu trung tuyen, HS hoc tai noi dang ky du tuyen; khong trung tuyen, HS tro ve truong, noi dang ky ho khau thuong tru, tam tru lam thu tuc nhap hoc.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong Tieu hoc To Vinh Dien nhan HS phuong 1; Lam Son nhan HS phuong 2 va 63 HS phuong 15; Ha Huy Tap nhan HS phuong 3; Yen The nhan HS phuong 5; Nguyen Ba Ngoc nhan HS phuong 6 va 62 HS phuong 5; Be Van Dan nhan HS phuong 7; Phan Van Tri nhan HS phuong 11; Binh Hoa nhan 224 HS phuong 12, 98 HS phuong 11 va 63 HS phuong 13 - gan cau Bang Ky; Tran Quang Vinh nhan 120 HS phuong 12 duong Ngo Duc Ke, Bui Dinh Tuy; Binh Loi Trung nhan 200 HS phuong 13; Nguyen Dinh Chieu nhan 190 HS phuong 14; Le Dinh Chinh nhan HS phuong 15; Hong Ha nhan HS 191 HS phuong 17, 70 HS phuong 25; Phu Dong nhan 150 HS phuong 19; Thanh My Tay nhan 45 HS phuong 19, 65 HS phuong 22; Nguyen Trong Tuyen nhan 140 HS phuong 21, 60 HS phuong 25; Cuu Long nhan HS 22; Bach Dang nhan HS phuong 24; Dong Da nhan HS phuong 25); Tam Vu nhan 178 HS phuong 26 (KP5 va KP1, 3, 4); Chu Van An nhan 166 HS phuong 26 (KP2, 6); Thanh Da nhan HS phuong 27; Binh Quoi Tay nhan HS phuong 28.

Cac truong tieu hoc gui giay bao ve phuong va niem yet danh sach tai truong tu ngay 15/6. Tu ngay 1/7 - 15/7, truong phat don va nhan ho so nhap hoc can cu tren danh sach phan tuyen. Cac truong co lop TCTA to chuc khao sat nang khieu ngoai ngu ngay 12/7.

Danh sach tuyen sinh lop 1 duoc cac truong cong bo dong loat ngay 31/7. Phong Giao duc nhan duyet danh sach ngoai tuyen (voi ly do chinh dang) tu ngay 20/7 den 25/7

Lop 6: Diem chuan vao truong cong lap tu 17 diem tro len.

Rieng Truong THCS cong lap Binh Quoi Tay: Nhan HS tai phuong 28 va HS co diem tu 16,5 diem tro len, co ho khau va KT3 tai cac phuong khac trong quan deu duoc xet vao truong.

Cac truong cong lap tu chu tai chinh Truong Cong Dinh va Cu Chinh Lan: tu 10 den 16,25 diem. HS khong trung tuyen vao lop 6 cong lap, cong lap tu chu tai chinh se dang ky theo hoc tai cac truong dan lap, tu thuc.

Tuyen sinh lop 6 chuong trinh TCTA:

Lo trinh A: Nhan HS co diem trung binh toan nam cua chuong trinh TCTA tu 6 diem tro len: THCS Le Van Tam nhan HS TCTA cua Truong Tieu hoc To Vinh Dien (2 lop); THCS Nguyen Van Be tiep nhan HS TCTA cua Truong Tieu hoc Chu Van An (2 lop).

Lo trinh B: Cac truong THCS Le Van Tam, Thanh Da, Binh Quoi Tay, Phu My: Nhan HS da hoc chuong trinh TCTA dat cac yeu cau: hoc luc lop 5 cua hai mon tieng Viet va toan dat loai kha tro len, diem trung binh mon TCTA tu 5 diem den duoi 6 diem.

Doi voi nhung HS chua hoc chuong trinh TCTA co nguyen vong vao lop TCTA theo lo trinh B phai dat cac yeu cau sau: co hoc luc lop 5 cua hai mon tieng Viet va toan dat loai gioi, HS phai qua dot khao sat nang khieu tieng Anh vao ngay 6/7. So luong tuyen nhu sau: Truong THCS Thanh Da (2 lop), Binh Quoi Tay (2 lop), Phu My (2 lop), rieng Truong THCS Le Van Tam 1 lop.

Tuyen sinh lop 6 tang cuong tin hoc:

Truong THCS Le Van Tam, Ha Huy Tap, Dong Da: Moi truong tuyen 1 lop (45 HS) co cac dieu kien nhu sau: co hoc luc cua nam hoc lop 5 hai mon tieng Viet va toan dat loai gioi; diem chuan vao lop 6 tang cuong tin hoc la 20 diem.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong THCS Lam Son: nhan HS phuong 1, 2, 15, 14 (tuyen Bach Dang-Phan Chu Trinh-Phan Boi Chau) va phuong 24 (tuyen Bach Dang-Bui Dinh Tuy). Truong Ha Huy Tap: nhan HS phuong 3, 1 (tuyen Dinh Tien Hoang); phuong 6, 7 (tu dau duong Hoang Hoa Tham den nga tu Hoang Hoa Tham-Nguyen Van Dau); phuong 7 den phuong 14 (tuyen No Trang Long).

Truong Truong Cong Dinh: nhan HS cac phuong 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 24 (tuyen duong Bach Dang). Truong Le Van Tam: nhan HS 14 (cac tuyen duong Nguyen An Ninh - Le Quang Dinh (tu so 1 den so 91 va tu so 2 den so 148) - Tran Van Ky - Nguyen Huy Luong).

Truong Yen The: nhan HS phuong 5. Truong Nguyen Van Be: nhan HS phuong 7, 11, 6 (tuyen Nguyen Van Dau, Nguyen Thuong Hien, Hoang Hoa Tham phan con lai) va phuong 12 (tuyen Tran Quy Cap, Phan Van Tri: nga nam Binh Hoa den Tran Quy Cap).

Truong Rang Dong: nhan HS phuong 12, 14 (tuyen Nguyen Thien Thuat - Huynh Dinh Hai - Phan Van Tri - Bui Dinh Tuy - Ho Xuan Huong - Le Quang Dinh: phan con lai). Truong Binh Loi Trung: nhan HS phuong 13. Truong Dien Bien: nhan HS phuong 17. Truong Phu My: nhan HS phuong 19, 21. Truong Cuu Long: nhan HS phuong 22.

Truong Dong Da: nhan HS cac phuong 25, 26, 24 (tuyen Xo Viet Nghe Tinh - Dinh Bo Linh). Truong Cu Chinh Lan: nhan HS phuong 3, 17, 19, 25, 26, 27, 24 (tuyen Xo Viet Nghe Tinh - Dinh Bo Linh). Truong Thanh Da: nhan HS phuong 27, 26 (tuyen Xo Viet Nghe Tinh). Truong Binh Quoi Tay: nhan HS phuong 28 va HS tu 16,5 diem tro len.

Cac truong Tieu hoc bat dau phat giay bao nhap hoc vao lop 6 tu ngay 28/6. HS mang giay bao nhap hoc den cac truong THCS lam ho so nhap hoc tu ngay 2-10/7. Cac truong THCS cong bo ket qua tuyen sinh ngay 14/7.

  • Doan Truc
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Quan Binh Thanh, Bach Dang, Binh Quoi Tay, Nhan HS, Hoang Hoa Tham, Phan Van Tri, Xo Viet Nghe Tinh, truong tieu hoc, Le Van Tam, cu the nhu, mam non, tuyen sinh, cong bo, cong lap, lop 6, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quận Bình Thạnh công bố tuyển sinh đầu cấp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quận Bình Thạnh công bố tuyển sinh đầu cấp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan Binh Thanh cong bo tuyen sinh dau cap

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan Binh Thanh cong bo tuyen sinh dau cap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan Binh Thanh cong bo tuyen sinh dau cap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0