Quan Binh Thanh TP HCM Tuyen sinh dau cap

Quan Binh Thanh TP HCM Tuyen sinh dau cap

Tags: HS P, Phong Giao, Quan Binh Thanh, Binh Quoi Tay, Binh Thanh, Bach Dang, truong tieu hoc, truong cong lap, Le Van Tam, mam non, tuyen sinh, lop 6, lop 1, diem chuan, tu ngay, HS
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quan Binh Thanh TP HCM Tuyen sinh dau cap
Hoc sinh Truong THCS Cu Chinh Lan (quan Binh Thanh, TP.HCM) trong gio hoc
Phong Giao duc Q.Binh Thanh (TP.HCM) vua thong bao ke hoach tuyen sinh vao cac lop Mam non, lop 1 va lop 6 nam hoc 2007-2008. Diem chuan vao lop 6 truong cong lap tu 17 diem tro len.

>> Tuyen sinh bac pho thong
>> Thi tot nghiep THPT, lop 6, lop 10-2007

Mam non

Thu nhan het so chau 5 tuoi tren dia ban vao cac truong, lop mam non cong lap, tu thuc. Truong dong tren dia ban phuong nao, uu tien tiep nhan so chau phuong do vao nha tre, mau giao theo ke hoach phan bo cua Phong Giao duc.

Nhan ca tre khong co ho khau hoac KT3. To chuc day cac lop mot buoi (mau giao) doi voi nhung truong hop khong co dieu kien hoc ban tru.

Cac truong nhan hoc sinh tu ngay 16-7-2007 den thang 4-2008. Thu nhan tre theo tung dot, de dam bao an toan tuyet doi cho tre. Rieng Truong Mam non 2, 7A, 14, 27 se hoan thanh chi tieu tu thang 9-2007.

Mam non cong lap - cong lap tu chu mot phan tai chinh nhan 1.381 tre vao mau giao tu 3 den 5 tuoi thuoc cac truong: Mam non 1 (P.1), Mam non 2 (P.2), Mam non 3 (P.3), Mam non 5 (P.5), Mam non 6 (P.6), Mam non 7A (P.7), Mam non 7B (P.7), Mam non 11A (P.11), Mam non 11B (P.11), Mam non 12 (P.12),

Mam non 13 (P.13), Mam non 14 (P.14), Mam non 15 (P.15), Mam non 15B (P.15), Mam non 17 (P.17), Mam non 19 (P.19), Mam non 21 (P.21), Mam non 22 (P.22), Mam non 24A (P.24), Mam non 24B (P.24), Mam non 25A (P.25), Mam non 25B (P.25), Mam non 26 (P.26), Mam non 27 (P.27), Mam non 28 (P.28).

Mam non tu thuc nhan 260 tre tu 3 den 5 tuoi thuoc cac truong MGTT5 (P.5); Mai Hoa, Hoa Hong (P.7); Bong Hong, Mai Linh (P.13); Minh Tam (P.14), Thien Anh, Tu thuc 2-9 (P.17), Kim Dong (P.27), Mai Thon (P.28).

Lop 1

Huy dong 100% tre 6 tuoi (sinh nam 2001) co ho khau thuong tru, KT3, tam tru tren dia ban quan Binh Thanh deu duoc nhan vao lop 1 tai cac truong Tieu hoc dong tren dia ban phuong, theo phan tuyen cua Phong Giao duc. Khong nhan tre hoc som tuoi, khong thu so vang.

Du kien co 4.128 tre 6 tuoi vao lop 1, trong do co 8 lop tang cuong tieng Anh (TCTA), 80 lop 2 buoi, 28 lop 1 buoi.

Cac truong co day lop 1 TCTA gom Chu Van An, To Vinh Dien, Hong Ha, Nguyen Ba Ngoc (moi truong 2 lop) to chuc khao sat nang khieu ngoai ngu doi voi HS du tuyen co ho khau, KT3 tai TP.HCM. Neu trung tuyen, HS hoc tai noi dang ky du tuyen; khong trung tuyen, HS tro ve truong, noi dang ky ho khau thuong tru, tam tru lam thu tuc nhap hoc.

Cac truong tieu hoc gui giay bao ve phuong va niem yet danh sach tai truong tu ngay 15-6-2007. Tu ngay 1-7 den 15-7-2007, truong phat don va nhan ho so nhap hoc can cu tren danh sach phan tuyen. Cac truong co lop TCTA to chuc khao sat nang khieu ngoai ngu ngay 12-7-2007.

Danh sach tuyen sinh lop 1 duoc cac truong cong bo dong loat ngay 31-7-2007. Phong Giao duc nhan duyet danh sach ngoai tuyen (voi ly do chinh dang) tu ngay 20-7 den 25-7-2007.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong Tieu hoc To Vinh Dien nhan HS P.1. Lam Son (P.2 va 63 HS P.15); Ha Huy Tap (P.3). Yen The (P.5). Nguyen Ba Ngoc (P.6 va 62 HS P.5). Be Van Dan (P.7). Phan Van Tri (P.11). Binh Hoa (224 HS P.12 va 98 HS P.11, 63 HS P.13 - gan cau Bang Ky).

Tran Quang Vinh (120 HS P.12 - Ngo Duc Ke, Bui Dinh Tuy). Binh Loi Trung (200 HS P.13). Nguyen Dinh Chieu (190 HS P.14). Le Dinh Chinh (P.15). Hong Ha (191 HS P.17, 70 HS P.25). Phu Dong (150 HS P.19). Thanh My Tay (45 HS P.19, 65 HS P.22).

Nguyen Trong Tuyen (140 HS P.21, 60 HS P.25). Cuu Long (P.22). Bach Dang (P.24). Dong Da (P.25). Tam Vu (178 HS P.26 - KP5 va KP1, 3, 4). Chu Van An (166 HS P.26 - KP2, 6). Thanh Da (P.27). Binh Quoi Tay (P.28).

Lop 6

Diem chuan vao truong cong lap tu 17 diem tro len.

Diem chuan vao Truong THCS cong lap Binh Quoi Tay: Nhan HS tai P.28 va HS co diem tu 16,5 diem tro len, co ho khau va KT3 tai cac phuong khac trong quan deu duoc xet vao truong.

Diem chuan vao hai truong cong lap tu chu mot phan tai chinh Truong Cong Dinh va Cu Chinh Lan: tu 10 den 16,25 diem.

HS khong trung tuyen vao lop 6 cong lap, cong lap tu chu mot phan tai chinh se dang ky theo hoc tai cac truong dan lap, tu thuc.

Tuyen sinh lop 6 chuong trinh TCTA:

Lo trinh A: Nhan HS co diem trung binh toan nam cua chuong trinh TCTA tu 6 diem tro len: THCS Le Van Tam nhan HS TCTA cua Truong Tieu hoc To Vinh Dien (2 lop); THCS Nguyen Van Be tiep nhan HS TCTA cua Truong Tieu hoc Chu Van An (2 lop).

Lo trinh B: Cac truong THCS Le Van Tam, Thanh Da, Binh Quoi Tay, Phu My: Nhan HS da hoc chuong trinh TCTA dat cac yeu cau: hoc luc lop 5 cua hai mon tieng Viet va toan dat loai kha tro len, diem trung binh mon TCTA tu 5 diem den duoi 6 diem.

Doi voi nhung HS chua hoc chuong trinh TCTA co nguyen vong vao lop TCTA theo lo trinh B phai dat cac yeu cau sau: co hoc luc lop 5 cua hai mon tieng Viet va toan dat loai gioi, HS phai qua dot khao sat nang khieu tieng Anh vao ngay 6-7-2007. So luong tuyen nhu sau: Truong THCS Thanh Da (2 lop), Binh Quoi Tay (2 lop), Phu My (2 lop), rieng Truong THCS Le Van Tam 1 lop.

Tuyen sinh lop 6 tang cuong Tin hoc:

Truong THCS Le Van Tam, Ha Huy Tap, Dong Da: Moi truong tuyen 1 lop (45 HS) co cac dieu kien nhu sau: co hoc luc cua nam hoc lop 5 hai mon tieng Viet va toan dat loai gioi; diem chuan vao lop 6 tang cuong Tin hoc la 20 diem.

Cac truong Tieu hoc bat dau phat giay bao nhap hoc vao lop 6 tu ngay 28-6-2007. HS mang giay bao nhap hoc den cac truong THCS lam ho so nhap hoc tu ngay 2-7 den ngay 10-7-2007. Cac truong THCS cong bo ket qua tuyen sinh ngay 14-7-2007.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong THCS Lam Son: P.1; 2; 15; 14 (tuyen Bach Dang-Phan Chu Trinh-Phan Boi Chau); 24 (tuyen Bach Dang-Bui Dinh Tuy). Ha Huy Tap: P.3; 1 (tuyen Dinh Tien Hoang); P.6-P.7 (tu dau duong Hoang Hoa Tham den nga tu Hoang Hoa Tham-Nguyen Van Dau); P.7-P.14 (tuyen No Trang Long).

Truong Cong Dinh: P.1; 2; 3; 5; 6; 7; 11; 12; 14; 15; 21; 22; 24 (tuyen duong Bach Dang). Le Van Tam: P.14 (cac tuyen duong Nguyen An Ninh-Le Quang Dinh (tu so 1 den so 91 va tu so 2 den so 148)-Tran Van Ky-Nguyen Huy Luong).

Yen The: P.5. Nguyen Van Be: P.7; 11; 6 (tuyen Nguyen Van Dau, Nguyen Thuong Hien, Hoang Hoa Tham phan con lai); 12 (tuyen Tran Quy Cap, Phan Van Tri: nga nam Binh Hoa den Tran Quy Cap).

Rang Dong: P.12; 14 (tuyen Nguyen Thien Thuat-Huynh Dinh Hai-Phan Van Tri-Bui Dinh Tuy-Ho Xuan Huong-Le Quang Dinh: phan con lai). Binh Loi Trung: P.13. Dien Bien: P.17. Phu My: P.19; 21. Cuu Long: P.22.

Dong Da: P.25; 26; 24 (tuyen Xo Viet Nghe Tinh-Dinh Bo Linh). Cu Chinh Lan: P.3; 17; 19; 25; 26; 27; 24 (tuyen Xo Viet Nghe Tinh-Dinh Bo Linh). Thanh Da: P.27, 26 (tuyen Xo Viet Nghe Tinh). Binh Quoi Tay: P.28 va HS tu 16,5 diem tro len.

QUOC DUNG

-------------

>> Tuyen sinh Q.10, Q.Thu Duc
>> Tuyen sinh Q.7
>> Tuyen sinh Q.Tan Phu
>> Tuyen sinh Q.9
>> Tuyen sinh Q.12
>> Tuyen sinh Q.Phu Nhuan
>> Tuyen sinh Q.5
>> Tuyen sinh Q.11
>> Tuyen sinh Q.8
>> Tuyen sinh Q.Tan Binh
>> Tuyen sinh Q.3
>> Tuyen sinh Q.6

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tuyển sinh bậc Phổ thông

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: HS P, Phong Giao, Quan Binh Thanh, Binh Quoi Tay, Binh Thanh, Bach Dang, truong tieu hoc, truong cong lap, Le Van Tam, mam non, tuyen sinh, lop 6, lop 1, diem chuan, tu ngay, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quận Bình Thạnh, TP.HCM: Tuyển sinh đầu cấp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quận Bình Thạnh, TP.HCM: Tuyển sinh đầu cấp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan Binh Thanh TP HCM Tuyen sinh dau cap

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan Binh Thanh TP HCM Tuyen sinh dau cap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan Binh Thanh TP HCM Tuyen sinh dau cap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0