Quan 1 TP HCM 17 diem vao lop 6 cong lap

Quan 1 TP HCM 17 diem vao lop 6 cong lap

Tags: Nguyen Thai Binh, Ben Nghe, Nguyen Cu Trinh, Da Kao, Tan Dinh, Co Giang, truong tieu hoc, Luong The Vinh, Chu Van An, Vo Truong Toan, tuyen sinh, lop 6, lop 1, cong bo, tu ngay, HS
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quan 1 TP HCM 17 diem vao lop 6 cong lap
Hoc sinh lop 5 Truong Tieu hoc Nguyen Viet Hong (quan 3, TP.HCM) trong gio hoc - Anh: TS

Phong Giao duc Q.1 (TP.HCM) vua cong bo ke hoach tuyen sinh dau cap vao lop 1, lop 6 trong nam hoc 2007-2008.

Vao lop 1 dam bao HS co ho khau thuong tru hoac KT3 tai Q.1. Vao lop 6, HS co ho khau thuong tru tren dia ban phuong cu tru.

>> Tuyen sinh bac pho thong
>> Thi tot nghiep THPT, lop 6, lop 10-2007

Tuyen sinh lop 1

Tuyen sinh lop 1 pho thong bao gom hoc sinh (HS) sinh nam 2001 thuong tru hoac tam tru dai han (KT3) tai Q.1. Nhan giay goi di hoc lop 1 tai UBND phuong cu tru. Nop ho so nhap hoc tai truong Tieu hoc duoc phan bo gom: giay goi di hoc lop 1, ban sao khai sinh, ban sao ho khau.

Cac truong Tieu hoc cong lap duoc phan bo gom: Tran Khanh Du (KP1, 2, 3, 4, 9 P.Tan Dinh); Tran Quang Khai (KP5, 6, 7, 8 P.Tan Dinh); Dinh Tien Hoang (KP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 P.Da Kao); Hoa Binh (KP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 P.Ben Nghe); Nguyen Hue (KP1, 2, 3, 4, 5, 6 P.Ben Thanh); Ket Doan (KP1, 2, 3, 4, 5, 6 P.Pham Ngu Lao); Tran Hung Dao (KP1, 2, 3 P.Nguyen Cu Trinh);

Phan Van Tri (KP4, 5, 6, 7, 8 P.Nguyen Cu Trinh); Khai Minh (KP1, 2, 3, 4 P.Nguyen Thai Binh); Nguyen Thai Binh (KP5, 6 P.Nguyen Thai Binh - KP1, 2 P.Cau Ong Lanh); Nguyen Thai Hoc (KP3 P.Cau Ong Lanh - KP1, 2, 3, 4 P.Co Giang); Chuong Duong (KP5 P.Co Giang - KP1, 2, 3, 4, 5, 6 P.Cau Kho).

Luu y: Truong hop HS co ho khau tap the, moi chuyen ho khau hoac tam tru KT3 tai Q.1 ke tu nam 2007, Hoi dong tuyen sinh cua Quan se xem xet phan bo truong hoc tuy tinh hinh cu the.

Tu ngay 2-7 den ngay 12-7-2007 HS nhan giay goi di hoc lop 1 tai UBND phuong noi cu tru. Tu ngay 16-7 den ngay 21-7-2007 HS nop ho so nhap hoc tai truong duoc phan bo trong giay goi di hoc lop 1. Ngay 23-7-2007 cong bo ket qua tuyen sinh.

Tuyen sinh lop 1 pho thong tai cac truong tieu hoc cong lap tu chu tai chinh Le Ngoc Han (4 lop), Luong The Vinh (1 lop), Duoc Song (3 lop): khong phan biet dia ban cu tru.

Tu ngay 2-7 den ngay 25-7-2007 HS nhan va nop ho so tai truong co nguyen vong hoc. Ngay 31-7-2007 cong bo ket qua xet tuyen.

Tuyen sinh Truong Tieu hoc Nguyen Binh Khiem (truong thuc hien mo hinh tien tien): tuyen 8 lop (35 HS/lop). Phuong thuc tuyen: khao sat tu duy, ky nang quan sat, nhan biet cua HS qua bai khao sat cua So GD-DT; xet duyet ket qua khao sat tu cao xuong den du chi tieu; uu tien HS thuong tru, tam tru (KT3) thuoc P.Da Kao, Ben Nghe.

Tu ngay 2-7 den ngay 5-7-2007 HS nhan va nop ho so xin xet tuyen. Ngay 10-7-2007 HS nhan phieu bao danh. Ngay 12-7-2007 khao sat HS theo de cua So GD-DT. Ngay 16-7-2007 cong bo ket qua tuyen sinh.

Tuyen sinh lop 1 tang cuong tieng Anh (TCTA): cac truong tuyen khong phan biet dia ban nhung co uu tien cho HS cu tru tai phuong ma truong tru dong gom: Le Ngoc Han (4 lop); Duoc Song (2 lop); Luong The Vinh (3 lop); Tran Hung Dao (3 lop); Phan Van Tri (1 lop); Nguyen Hue (2 lop). Rieng truong Hoa Binh (2 lop) va Dinh Tien Hoang (2 lop) tuyen HS thuoc dia ban P.Ben Nghe, Da Kao. Khao sat kha nang hoc tieng Anh theo bai khao sat thong nhat cua So GD-DT.

Tu ngay 2-7 den ngay 5-7-2007 HS nhan va nop ho so xin xet tuyen. Ngay 10-7-2007 HS nhan phieu bao danh. Ngay 12-7-2007 khao sat HS theo de cua So GD-DT. Ngay 16-7-2007 cong bo ket qua tuyen sinh.

Tuyen sinh lop 1 tang cuong tieng Phap: Truong Tieu hoc Ket Doan (2 lop), khong gioi han dia ban cu tru. Khao sat kha nang hoc tieng Phap theo bai khao sat thong nhat cua So GD-DT.

Truong chu dong to chuc tuyen sinh theo ke hoach va bai khao sat cua Bo GD-DT. Ngay 27-6-2007 cong bo ket qua tuyen sinh.

Tuyen sinh lop 1 tang cuong tieng Hoa: Truong Tieu hoc Khai Minh (1 lop), truong tu tuyen trong so HS lop 1 dang ky tai truong, uu tien cho HS nguoi Hoa.

Truong chu dong to chuc tuyen sinh. Ngay 23-7-2007 cong bo ket qua tuyen sinh.

Xet tuyen lop 1 ngoai tuyen: HS thuong tru hoac tam tru dai han (KT3) ngoai Q.1 co nguyen vong hoc o cac truong cong lap Q.1. HS Q.1 da co giay goi di hoc lop 1 nhung co nguyen vong duoc hoc tai truong khac cua Q.1.

Tu ngay 23-7 den ngay 25-7-2007 HS nhan va nop ho so tai truong co nguyen vong hoc. Ngay 31-7-2007 cong bo ket qua xet tuyen.

Tuyen sinh lop 6

Diem chuan vao cong lap la 17. Doi voi lop 6 cong lap, cong lap tu chu tai chinh, viec xet tuyen duoc duoc can cu vao diem chuan. Diem chuan lop 6 la tong diem hoc luc mon ca nam lop 5 cua 2 mon Tieng Viet va Toan voi diem cong them theo che do uu tien.

Tuyen sinh lop 6 tai cac truong cong lap: Nhung HS dat diem chuan tu 17 diem tro len doi voi HS hoc tieu hoc tai Quan 1 va co ho khau tai Quan 1 se duoc tuyen vao cac truong cong lap. Nhung HS co diem chuan tu 18 diem tro len doi voi HS hoc tieu hoc tai Quan 1 va co ho khau cu tru tren dia ban ngoai Quan 1 du dieu kien de vao lop 6 cong lap.

Phan tuyen nhu sau: Truong THCS Van Lang nhan HS KP1, 2 P.Tan Dinh va HS cac quan 2, 3, 12, Phu Nhuan, Go Vap, Thu Duc, Tan Binh, Tan Phu, Hoc Mon. Truong THCS Tran Van On nhan HS KP3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 P.Tan Dinh, Da Kao. Truong THCS Minh Duc nhan HS cac P.Cau Ong Lanh, Co Giang, Cau Kho. Truong THCS Vo Truong Toan nhan HS P.Ben Nghe, Ben Thanh.

Truong THCS Duc Tri nhan HS KP1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 P.Nguyen Cu Trinh. Truong THCS Chu Van An nhan HS KP5 P.Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao va cac quan 5, 10, Binh Thanh, Binh Tan. Truong THCS Dong Khoi nhan HS P.Nguyen Thai Binh va cac quan 4, 6, 7, 8, 9, 11, Nha Be, Binh Chanh, Cu Chi.

Ngoai ra, cac truong THCS Van Lang, Dong Khoi, Chu Van An duoc nhan them HS hoan thanh chuong trinh tieu hoc tai Q.1, co ho khau cu tru tren dia ban 10 phuong thuoc Q.1, dat diem hoc luc mon ca nam tu 16,5 tro len.

Cu the phan tuyen nhu sau: Truong THCS Van Lang nhan HS P.Da Kao, Tan Dinh; Truong THCS Chu Van An nhan HS P.Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao, Cau Kho; Truong THCS Dong Khoi nhan HS P.Nguyen Thai Binh, Cau Ong Lanh, Co Giang, Ben Thanh, Ben Nghe.

Tu ngay 2-7 den ngay 5-7-2007, HS nhan giay bao nhap hoc, hoc ba tai truong tieu hoc da hoc. Tu ngay 4-7 den ngay 7-7-2007, cac truong THCS nhan ho so dang ky nhap hoc. Ngay 10-7-2007, cac truong cong bo danh sach HS lop 6.

Tuyen sinh lop 6 tai cac truong THCS cong lap tu chu tai chinh: Huynh Khuong Ninh, Luong The Vinh se tuyen HS hoc tieu hoc tai Q.1, co ho khau cu tru tren dia ban Q.1, nhung khong du dieu kien vao cac truong cong lap. Xet tuyen diem tu cao den du chi tieu. HS khong du diem vao thi dang ky hoc tai cac truong dan lap, tu thuc va cac co so giao duc thuong xuyen, pho cap.

Theo do, Truong THCS Huynh Khuong Ninh co chi tieu 250 HS, Truong THCS Luong The Vinh tuyen 170 chi tieu. Ngoai ra, Truong THCS Luong The Vinh con tuyen them 170 HS theo ke hoach cua truong.

Phan tuyen cu the: Truong THCS Huynh Khuong Ninh nhan HS cac P.Tan Dinh, Da Kao, Ben Nghe, Ben Thanh; Truong THCS Luong The Vinh nhan HS cac P.Nguyen Thai Binh, Cau Ong Lanh, Co Giang, Cau Kho, Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao.

Tu ngay 4-7 den ngay 7-7-2007, cac truong THCS nhan ho so dang ky nhap hoc. Ngay 14-7-2007, cac truong cong bo ket qua tuyen sinh.

Tuyen sinh Truong THCS Nguyen Du (truong thuc hien theo mo hinh truong tien tien): Du kien, truong se tuyen 6 lop (35 HS/lop). Doi tuong la nhung HS dat hoc luc gioi 5 nam lien o bac tieu hoc, co diem chuan lop 6 tu 19 diem tro len (cong them che do uu tien neu co).

Phuong thuc tuyen: Xet duyet diem tu cao xuong den du chi tieu. Khong han che dia ban cu tru cua HS nhung co chinh sach uu tien cho HS da hoc cac truong tieu hoc Q.1 thuoc P.Ben Thanh va cac phuong con lai thuoc Q.1.

Tu ngay 28-6 den ngay 30-6-2007 nhan va nop don xet tuyen tai truong. Ngay 5-7-2007 cong bo ket qua xet tuyen.

Tuyen sinh lop 6 chuong trinh tang cuong tieng Anh: THCS Vo Truong Toan (1 lop), THCS Minh Duc va THCS Duc Tri (2 lop).

Tuyen sinh lop 6 chuong trinh song ngu Phap: Truong THCS Tran Van On se tuyen thang len lop 6 nhung HS hoc chuong trinh song ngu Phap tai Truong Tieu hoc Ket Doan.

Tuyen sinh lop 6 chuong trinh tang cuong tieng Hoa: Truong THCS Minh Duc tuyen thang HS hoc chuong trinh tang cuong tieng Hoa tai Truong Tieu hoc Khai Minh.

Ca ba chuong trinh tang cuong Tieng Anh, Phap, Hoa: HS den truong tieu hoc nhan hoc ba va giay bao nhap hoc lop 6 tu ngay 24-6 den 31-6-2007. Tu ngay 11-7 den ngay 13-7-2007 HS den truong THCS duoc ghi tren giay bao nhap hoc de lam thu tuc nhap hoc. Ngay 15-7-2007 cong bo danh sach.

Tuyen sinh lop 6 chuong trinh tang cuong tieng Nhat: Truong THCS Vo Truong Toan se tuyen 2 lop, tuyen tu nhung HS da nhap hoc lop 6 tai truong. Truong tuyen theo ke hoach rieng.

Xet tuyen lop 6 dien ngoai tuyen: cac truong Dong Khoi, Minh Duc, Chu Van An, Vo Truong Toan, Tran Van On, Van Lang. Tieu chuan nhu sau: HS hoan thanh chuong trinh tieu hoc dat diem hoc luc mon ca nam 2 mon Toan va tieng Viet tu 18 diem tro len.

Tu ngay 10-7 den 12-7-2007 HS nhan va nop ho so xin xet tuyen. Ngay 25-7-2007 cong bo ket qua tuyen sinh.

QUOC DUNG

-------------

>> Tuyen sinh Q.4
>> Tuyen sinh Q.Binh Thanh
>> Tuyen sinh Q.10, Q.Thu Duc
>> Tuyen sinh Q.7
>> Tuyen sinh Q.Tan Phu
>> Tuyen sinh Q.9
>> Tuyen sinh Q.12
>> Tuyen sinh Q.Phu Nhuan
>> Tuyen sinh Q.5
>> Tuyen sinh Q.11
>> Tuyen sinh Q.8
>> Tuyen sinh Q.Tan Binh
>> Tuyen sinh Q.3
>> Tuyen sinh Q.6

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tuyển sinh bậc Phổ thông

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Nguyen Thai Binh, Ben Nghe, Nguyen Cu Trinh, Da Kao, Tan Dinh, Co Giang, truong tieu hoc, Luong The Vinh, Chu Van An, Vo Truong Toan, tuyen sinh, lop 6, lop 1, cong bo, tu ngay, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quận 1, TP.HCM: 17 điểm vào lớp 6 công lập

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quận 1, TP.HCM: 17 điểm vào lớp 6 công lập bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan 1 TP HCM 17 diem vao lop 6 cong lap

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan 1 TP HCM 17 diem vao lop 6 cong lap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan 1 TP HCM 17 diem vao lop 6 cong lap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0