Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien

Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Truong tieu hoc Nguyen Binh Khiem va THCS Nguyen Du thuoc quan 1 se la nhung truong thuc hien mo hinh tien tien. Nam nay, diem chuan vao lop 6 cong lap cua quan 1 la 17 diem.

Sau day la ke hoach tuyen sinh dau cap cua quan

giaoduc
HS Truong Tran Dai Nghia. Anh D.T
Lop 1:

Nhung HS sinh nam 2001, thuong tru hoac tam tru dai han (KT3) tai Q.1 se nhan giay goi di hoc lop 1 tai UBND phuong cu tru. Nop ho so nhap hoc tai truong tieu hoc duoc phan bo gom: giay goi di hoc lop 1, ban sao khai sinh, ban sao ho khau.

Cac truong cong lap duoc phan tuyen nhu sau: Tran Khanh Du nhan HS khu pho 1, 2, 3, 4, 9 phuong Tan Dinh; Tran Quang Khai nhan HS khu pho 5, 6, 7, 8 phuong Tan Dinh; Dinh Tien Hoang nhan HS khu pho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phuong Da Kao; Hoa Binh nhan HS khu pho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phuong Ben Nghe.

Nguyen Hue khu pho 1, 2, 3, 4, 5, 6 phuong Ben Thanh; Ket Doan khu pho 1, 2, 3, 4, 5, 6 phuong Pham Ngu Lao; Tran Hung Dao khu pho 1, 2, 3 phuong Nguyen Cu Trinh. Phan Van Tri nhan HS khu pho 4, 5, 6, 7, 8 phuong Nguyen Cu Trinh; Khai Minh nhan HS khu pho 1, 2, 3, 4 phuong Nguyen Thai Binh;

Nguyen Thai Binh nhan HS khu pho 5, 6 phuong Nguyen Thai Binh - khu pho 1, 2 phuong Cau Ong Lanh; Nguyen Thai Hoc nhan HS khu pho 3 phuong Cau Ong Lanh - khu pho 1, 2, 3, 4 phuong Co Giang; Chuong Duong nhan HS khu pho 5 phuong Co Giang - khu pho 1, 2, 3, 4, 5, 6 phuong Cau Kho.

Luu y: Truong hop HS co ho khau tap the, moi chuyen ho khau hoac tam tru KT3 tai Q.1 ke tu nam 2007, Hoi dong tuyen sinh cua quan se xem xet phan bo truong hoc tuy tinh hinh cu the.

Tu ngay 2-12/7, HS nhan giay goi di hoc lop 1 tai UBND phuong noi cu tru. Tu ngay 16-21/7 HS nop ho so nhap hoc tai truong duoc phan bo trong giay goi di hoc lop 1. Ngay 23/7 cong bo ket qua tuyen sinh.

Cac truong cong lap tu chu tai chinh Le Ngoc Han (4 lop), Luong The Vinh (1 lop), Duoc Song (3 lop): nhan HS khong phan biet dia ban cu tru.

Tu ngay 2-25/7, HS nhan va nop ho so tai truong co nguyen vong hoc. Ngay 31/7, cong bo ket qua xet tuyen.

Rieng Truong tieu hoc Nguyen Binh Khiem se thuc hien mo hinh tien tien: tuyen 8 lop (35 HS/lop). Phuong thuc tuyen du kien: khao sat tu duy, ky nang quan sat, nhan biet cua HS qua bai khao sat cua So GD-DT; xet duyet ket qua khao sat tu cao xuong den du chi tieu. Cac thong bao ve xet tuyen se dan tai truong.

Cac lop tang cuong tieng Anh (TCTA): cac truong tuyen khong phan biet dia ban nhung co uu tien cho HS cu tru tai phuong ma truong tru dong gom: Le Ngoc Han (4 lop); Duoc Song (2 lop); Luong The Vinh (3 lop); Tran Hung Dao (3 lop); Phan Van Tri (1 lop); Nguyen Hue (2 lop). Rieng truong Hoa Binh (2 lop) va Dinh Tien Hoang (2 lop) tuyen HS thuoc dia ban phuong Ben Nghe, Da Kao.

Tu ngay 2-5/7, HS nhan va nop ho so xin xet tuyen. Ngay 10/7, HS nhan phieu bao danh. Ngay 12/7, khao sat HS theo de cua So GD-DT. Ngay 16/7, cong bo ket qua tuyen sinh.

Cac lop tang cuong tieng Phap: Truong tieu hoc Ket Doan tuyen 2 lop, khong gioi han dia ban cu tru. Khao sat kha nang hoc tieng Phap theo bai khao sat thong nhat cua So GD-DT.

Truong chu dong to chuc tuyen sinh theo ke hoach va bai khao sat cua Bo GD-DT. Ngay 27/6, cong bo ket qua tuyen sinh.

Lop tang cuong tieng Hoa: Truong tieu hoc Khai Minh tuyen 1 lop, truong tu tuyen trong so HS lop 1 dang ky tai truong, uu tien cho HS nguoi Hoa.

Truong chu dong to chuc tuyen sinh. Ngay 23/7, cong bo ket qua tuyen sinh.

Doi voi HS ngoai tuyen: HS thuong tru hoac tam tru dai han (KT3) ngoai Q.1 co nguyen vong hoc o cac truong cong lap Q.1. HS Q.1 da co giay goi di hoc lop 1 nhung co nguyen vong duoc hoc tai truong khac cua Q.1.

Tu ngay 23-25/7 HS nhan va nop ho so tai truong co nguyen vong hoc. Ngay 31/7, cong bo ket qua xet tuyen.

Lop 6: Diem chuan vao cong lap la 17

Doi voi lop 6 cong lap, cong lap tu chu tai chinh, viec xet tuyen duoc duoc can cu vao diem chuan. Diem chuan lop 6 la tong diem hoc luc mon ca nam lop 5 cua 2 mon tieng Viet va Toan voi diem cong them theo che do uu tien.

Nhung HS dat 17 diem tro len doi voi HS hoc tieu hoc tai quan 1 va co ho khau tai quan 1 se duoc tuyen vao cac truong cong lap. Nhung HS co diem chuan tu 18 diem tro len doi voi HS hoc tieu hoc tai quan 1 va co ho khau cu tru tren dia ban ngoai quan 1 du dieu kien de vao lop 6 cong lap.

Phan tuyen nhu sau: Truong Van Lang nhan HS khu pho 1, 2 phuong Tan Dinh va HS cac quan 2, 3, 12, Phu Nhuan, Go Vap, Thu Duc, Tan Binh, Tan Phu, Hoc Mon. Truong Tran Van On nhan HS khu pho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phuong Tan Dinh, Da Kao. Truong Minh Duc nhan HS cac phuong Cau Ong Lanh, Co Giang, Cau Kho. Truong Vo Truong Toan nhan HS phuong Ben Nghe, Ben Thanh. Truong Duc Tri nhan HS khu pho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 phuong Nguyen Cu Trinh. Truong Chu Van An nhan HS khu pho 5 phuong Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao va cac quan 5, 10, Binh Thanh, Binh Tan. Truong Dong Khoi nhan HS phuong Nguyen Thai Binh va cac quan 4, 6, 7, 8, 9, 11, Nha Be, Binh Chanh, Cu Chi.

Ngoai ra, cac truong THCS Van Lang, Dong Khoi, Chu Van An duoc nhan them cac HS hoan thanh chuong trinh tieu hoc tai quan 1, co ho khau cu tru tren dia ban 10 phuong thuoc quan 1, dat diem hoc luc mon ca nam tu 16,5 tro len. Cu the phan tuyen nhu sau: Truong Van Lang nhan HS phuong Da Kao, Tan Dinh; Chu Van An nhan PS phuong Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao, Cau Kho; Dong Khoi nhan HS phuong Nguyen Thai Binh, Cau Ong Lanh, Co Giang, Ben Thanh, Ben Nghe.

Doi voi cac truong cong lap tu chu tai chinh: Huynh Khuong Ninh, Luong The Vinh se tuyen HS hoc tieu hoc tai quan 1, co ho khau cu tru tren dia ban, nhung khong du dieu kien vao cac truong cong lap. Theo do, Truong Huynh Khuong Ninh co chi tieu 250 HS, Truong Luong The Vinh co 170 chi tieu. Ngoai ra, Truong Luong The Vinh con tuyen them 170 HS theo ke hoach cua truong.

Truong Huynh Khuong Ninh nhan HS cac phuong Tan Dinh, Da Kao, Ben Nghe, Ben Thanh; Luong The Vinh nhan HS cac phuong Nguyen Thai Binh, Cau Ong Lanh, Co Giang, Cau Kho, Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao.

Rieng Truong Nguyen Du se duoc thuc hien theo mo hinh truong tien tien. Du kien, truong se tuyen 6 lop (35 HS/lop). Doi tuong la nhung HS dat hoc luc gioi 5 nam lien o bac tieu hoc, co diem chuan lop 6 tu 19 tro len.

Cac lop tang cuong ngoai ngu:

Tang cuong tieng Anh: Cac truong Vo Truong Toan (1 lop), Minh Duc va Duc Tri (2 lop).

Truong Tran Van On se nhan nhung HS hoc chuong trinh song ngu Phap tai Truong tieu hoc Ket Doan.

Truong THCS Minh Duc nhan HS hoc chuong trinh tang cuong tieng Hoa tai truong Tieu hoc Khai Minh.

Ho so tuyen sinh cac chuong trinh tren bao gom: Giay bao nhap hoc, hoc ba, khai sinh, ho khau

Truong THCS Vo Truong Toan se tuyen 2 lop tang cuong tieng Nhat, tuyen tu nhung HS da nhap hoc lop 6 tai truong.

Cac truong Dong Khoi, Minh Duc, Chu Van An, Vo Truong Toan, Tran Van On, Van Lang duoc xet tuyen lop 6 dien ngoai tuyen. Tieu chuan nhu sau: HS hoan thanh chuong trinh tieu hoc dat diem hoc luc mon ca nam 2 mon Toan va tieng Viet tu 18 diem tro len.

Tu ngay 2-5/7, HS nhan giay nhap hoc, hoc ba tai truong tieu hoc da hoc. Tu 4-7/7, cac truong THCS nhan ho so dang ky nhap hoc. Ngay 10/7, cac truong cong bo danh sach HS lop 6.

Tu ngay 4-7/7, cac truong cong lap tu chu tai chinh nhan ho so xet tuyen. Ngay 14/7, cac truong cong bo danh sach.

Doi voi HS hoc cac chuong trinh tang cuong ngoai ngu Anh, Hoa, Phap, lam thu tuc nhap hoc tu ngay 11-13/7.

Truong Vo Truong Toan se to chuc khao sat nang khieu tieng Nhat theo ke hoach cua truong.

Tu 10-12/7, HS dien ngoai tuyen nop ho so. Ngay 25/7, cac truong cong bo ket qua.

  • Doan Truc
Viet Bao
Comment :Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
District 1: 2 schools implement "advanced model"
Nguyen Thai Binh, Tan Dinh Giang, Cau Ong Consul, Ben Nghe, Kao, financial autonomy, Quarter 1, primary school, public school, Nguyen Cu Trinh Street, District 1, Ward Nguyen, model, make, get
Elementary school and secondary school, Nguyen Binh Khiem Nguyen Du District 1 would be the implementation of the advanced models. This year, the benchmark grade 6 of District 1 is up 17 points ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quận 1: 2 trường thực hiện "mô hình tiên tiến"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quận 1: 2 trường thực hiện "mô hình tiên tiến" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan 1 2 truong thuc hien mo hinh tien tien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0