On thi tot nghiep mon Hoa hoc

On thi tot nghiep mon Hoa hoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phan on tap nay se danh cho hoc sinh chuong trinh khong phan ban thi tot nghiep THPT.

A- Nhung kien thuc co ban

Chuong 1: Ruou - Phenol - Amin

1. Khai niem ve nhom chuc huu co

2. Day dong dang cua ruou etylic: Dong dang, dong phan (dong phan ve mach cacbon va dong phan ve vi tri nhom hydroxyl), danh phap, bac ruou. Tinh chat vat ly. Lien ket hidro. Tinh chat hoa hoc: Phan ung voi kim loai kiem, phan ung voi axit bromhidric, voi axit axetic, phan ung tach nuoc tu mot phan tu ruou (qui tac tach), phan ung tach nuoc tu hai phan tu ruou, phan ung oxi hoa ruou thanh andehit, phan ung chay trong khong khi. Dieu che ruou (phuong phap chung va phuong phap len men ruou). Ung dung cua ruou metylic va ruou etylic.

3. Phenol: Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung voi kim loai kiem, phan ung voi bazo, phan ung voi nuoc brom. Dieu che (tu benzen). Ung dung.

4. Khai niem ve amin: Cong thuc cau tao. Tinh chat chung (amin mach ho trong nuoc doi mau quy tim thanh xanh, phan ung voi axit cho muoi).- Anilin: Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: tac dung voi axit (tinh bazo), phan ung voi nuoc brom. Dieu che. Ung dung.

Chuong II: Andehit - axit cacboxylic- Este

1- Andehit fomic: Cong thuc cau tao cua andehit fomic. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung cong hidro (phan ung khu andehit) va phan ung oxi hoa andehit, phan ung voi phenol. Dieu che. Ung dung

2- Day dong dang cua andehit fomic: Dong dang va danh phap. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung cong hidro (phan ung khu andehit) va phan ung oxi hoa andehit. Dieu che.

3- Day dong dang cua axit axetic: Dong dang va danh phap. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: tinh axit (su dien ly, phan ung voi kim loai, voi bazo va oxit bazo, voi muoi cacbonat), phan ung voi ruou (phan ung este hoa). Dieu che axit axetic (len men giam, chung go, cac phan ung tong hop tu axetylen). Ung dung (axit axetic, axit paxmitic va stearic).

4- Khai niem ve axit cacboxylic khong no don chuc (axit acrylic, axit meta crylic, axit oleic): dinh nghia, tinh chat hoa hoc (tinh axit, phan ung cong, phan ung trung hop). Ung dung.- Moi lien quan giua hidrocacbon, ruou, andehit va axit cacbonxylic.- Este: Cong thuc cau tao va danh phap. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc (phan ung thuy phan). Dieu che. Ung dung.

Chuong III: Glixerin- Lipit

1- Khai niem ve hop chat huu co co nhieu nhom chuc, hop chat da chuc va hoac chat tap chuc. Glixerin: Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung voi Natri, phan ung voi axit, phan ung voi dong (II), hidroxit (Phan ung este hoa). Dieu che. Ung dung.

2- Lipit (chat beo): Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: phan ung thuy phan va phan ung xa phong hoa, phan ung cong hidro.

Chuong IV: Gluxit

1- Khai niem ve gluxit. Glucozo: - Trang thai tu nhien: cong thuc phan tu. Tinh chat vat ly.

- Tinh chat hoa hoc: tinh chat ruou da chuc, tinh chat andehit, phan ung len men ruou. Ung dung va dieu che. Dong phan cua glucozo: Fructozo.

2- Saccarozo: Cong thuc phan tu. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: phan ung thuy phan, phan ung voi dong (II), hidroxit. Ung dung. Dong phan cua Saccarozo: mantozo)

3- Tinh bot: Cong thuc phan tu. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung thuy phan, phan ung mau voi iot. Su chuyen hoa tinh bot trong co the va su tao tinh bot trong cay xanh.

4- Xenlulozo: Cong thuc phan tu. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung thuy phan, phan ung voi axit nitric (phan ung este hoa). Ung dung.

Chuong V: Aminoaxit va protit

1- Aminoaxit: Dinh nghia. Cong thuc cau tao va danh phap. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: tinh bazo, tinh axit, phan ung trung ngung, khai niem ve phan ung trung ngung. Ung dung.

2- Protit: Thanh phan va cau tao phan tu. Tinh chat cua protit: phan ung thuy phan, su dong tu, phan ung mau. Su chuyen hoa protit trong co the.

Chuong VI: Hop chat cao phan tu va vat lieu polyme

1- Khai niem chung: Dinh nghia. Cau truc cua polyme (dang mach thang, dang phan nhanh, dang mach khong gian). Tinh chat cua polyme: tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc. Cac phuong phap tong hop polyme: trung hop, trung ngung.

2- Chat deo: Mot so polyme dung lam chat deo (polietilen, polistiren, polivinyl clorua, polimetyl metacrylat, nhua phenolfomaldehit)

3- To tong hop: Tinh chat va ung dung cua to poliamit (to nilon, to capron)

Chuong VII: Dai cuong ve kim loai

1- Vi tri cua cac nguyen to kim loai trong he thong bang tuan hoan. Cau tao cua nguyen tu kim loai, cau tao cua don chat kim loai va lien ket kim loai.

2- Tinh chat vat ly chung cua kim loai: tinh deo, tinh dan dien, dan nhiet, anh kim. Tinh chat vat ly khac cua kim loai nhu ti khoi, nhiet do nong chay, tinh cung.

3- Tinh chat hoa hoc chung cua kim loai la tinh khu: Tac dung voi phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4) va voi dung dich axit dac (HNO3, H2SO4), tac dung voi dung dich muoi.

4- Cap oxi hoa- khu cua kim loai, so sanh tinh chat nhung cap oxi hoa khu. Day dien hoa cua kim loai va y nghia cua day dien hoa cua kim loai.

5- Hop kim: Dinh nghia, cau tao cua hop kim, lien ket hoa hoc trong hop kim, tinh chat va ung dung cua hop kim.

6- Su an mon cua kim loai va cac phuong phap chong an mon kim loai.

7- Nguyen tac dieu che kim loai va ba phuong phap dieu che kim loai (thuy luyen, nhiet luyen va phuong phap dien phan).

Chuong VIII: Kim loai va cac phan nhom chinh nhom I, II, III

1- Kim loai phan nhom chinh nhom I (nhom kim loai kiem):

- Vi tri cua kim loai kiem trong he thong tuan hoan. Tinh chat vat ly dac trung cua kim loai kiem (nhiet do nong chay, khoi luong rieng, do cung).

- Cau tao nguyen tu va tinh chat hoa hoc dac trung cua cac kim loai kiem la tinh khu manh nhat (minh hoa qua tinh khu cua natri): Tac dung cua phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4), tac dung voi nuoc.

- Ung dung. Dieu che.

- Mot so hop chat quan trong cua natri (natri hidroxit, natri clorua, natri cacbonat): tinh chat, ung dung, dieu che. Cach nhan biet hop chat natri.

2- Kim loai phan nhom chinh nhom II : Vi tri cua kim loai phan nhom chinh nhom II trong he thong tuan hoan. Tinh chat vat ly va tinh chat hoa hoc dac trung (tinh khu manh) Ung dung. Dieu che. Mot so hop chat quan trong cua Canxi (canxi oxit, canxi hidroxit, canxi cacbonat, canxi sunfat): tinh chat, ung dung, dieu che.

3- Nuoc cung, cac loai nuoc ung va tac hai cua nuoc cung, nguyen tac va cac phuong phap lam mem nuoc.

4- Nhom: Vi tri cua nhom trong he thong tuan hoan. Cau tao nguyen tu nhom. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc cua nhom la tinh khu manh: nhom tac dung voi phi kim, voi axit, oxit kim loai, voi nuoc). Ung dung cua nhom. San xuat nhom. Hop chat cua nhom (nhom oxit, nhom hidroxit, nhom clorua, nhom sunfat): tinh chat, ung dung. Mot so hop kim quan trong cua nhom (duyra, silumin, almelec, electron): thanh phan, tinh chat va ung dung.

Chuong IX: Sat

1- Vi tri cua sat trong he thong tuan hoan. Cau tao nguyen tu sat. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc cua sat: tac dung voi phi kim, axit, muoi, nuoc.

2- Hop chat sat II, hop chat sat III: tinh chat chung, dieu che. 3- San xuat gang, thep: nguyen lieu, nguyen tac san xuat, nhung phan ung hoa hoc xay ra trong qua trinh san xuat gang va luyen thep. Cac phuong phap luyen gang thanh thep.

B- Nhung ky nang co ban:

- Viet cong thuc cau tao cac chat huu co da hoc, cau tao mot so loai dong phan mach C, dong phan vi tri, dong phan nhom chuc tuong ung va goi ten.

- Tu cau hinh electron cua cac kim loai da hoc suy duoc tinh chat hoa hoc cua moi nhom kim loai tren.

- Viet thanh thao cac phuong trinh phan ung: Bieu dien tinh chat hoa hoc, dieu che cac chat va bieu dien mot so day bien hoa trong pham vi kien thuc da hoc.

- Biet cach lien he cac kien thuc da hoc o lop 12 vao thuc tien cuoc song.

- Biet cach giai mot so dang bai tap: nhan biet, tinh thep phuong trinh hoa hoc, xac dinh cong thuc chat huu co, xac dinh kim loai, tinh thanh phan ho hop (co trong SGK va sach bai tap hoa hoc lop 12)

C- Nhung diem can chu y khi on tap:

- Bo cac noi dung: Khai niem ve xa phong va chat tay rua tong hop. Hop kim sat. Khai quat ve phan nhom phu nhom VIII.

- Cac day chuyen san xuat cac chat trong cong nghiep chi tap trung vao nguyen tac san xuat va cac phan ung hoa hoc xay ra.

- Tang cuong tong ket, he thong hoa kien thuc.

- HS tu lam nhieu bai tap trong SGK va sach bai tap Hoa hoc lop 12.

- Khai thac mot so hien tuong trong cac thi nghiem thuc hanh va giai thich.

- Phan loai cac dang cau hoi, bai tap co trong SGK va sach bai tap Hoa hoc lop 12, tong ket cach giai.

Viet Bao
Comment :On thi tot nghiep mon Hoa hoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết On thi tot nghiep mon Hoa hoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết On thi tot nghiep mon Hoa hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc On thi tot nghiep mon Hoa hoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Review On good industrial chemistry
physics, chemistry, structure formula, graduation exams, alkali metals, chemistry, public reaction, with respect, modulation, application of metal compounds , isomers, alcohol, aluminum
This section will review the program for students regardless of the high school graduation exam ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ôn thi tốt nghiệp môn Hóa học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ôn thi tốt nghiệp môn Hóa học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin On thi tot nghiep mon Hoa hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin On thi tot nghiep mon Hoa hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet On thi tot nghiep mon Hoa hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0