Nhung nganh hoc hap dan

Nhung nganh hoc hap dan

Tags: Ha Noi, DH Kinh, DH Giao thong van tai, quan he lao dong, he thong thong tin, co hoi viec lam, truong dao tao, truong dai hoc, nganh dien tu, nganh xay dung, moi truong, chuyen nganh, linh vuc, vien thong, diem chuan, nam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mot so nganh nhu Quan he lao dong, Xay dung duong sat - Metro co the khong duoc nhieu thi sinh biet den vi do la nganh kha moi me, it truong dao tao. Tuy nhien, do lai la nhung nganh hap dan, mo ra nhieu co hoi viec lam cho sinh vien sau khi ra truong ma diem chuan khong he cao.   

Nhung nganh hoc hap dan
Nganh Quan he lao dong
Thi sinh se thi dau vao theo khoi A va D1. Nganh hoc trang bi kien thuc, ky nang xu ly moi quan he lao dong trong don vi va ngoai xa hoi; quan he xa hoi, quan he quan chung; ky nang to chuc luc luong quan chung lao dong; phuong phap phan tich, danh gia va ra quyet dinh lien quan trong ung xu voi nguoi lao dong va doan the. DH Ton Duc Thang la noi duy nhat duoc dao tao he DH nganh nay. Diem chuan nganh nay khong cao. Nam 2009, truong lay 15 diem ca hai nguyen vong; nam 2010 diem chuan nganh nay bang voi diem san.

Cu nhan Quan he lao dong co the lam viec trong tat ca loai hinh doanh nghiep voi su mang bao ve quyen loi nhan vien, tao moi truong lam viec tich cuc, dieu hanh nhan su trong doanh nghiep hoac chuyen vien quan he cong chung, chuyen vien giai quyet tranh chap lao dong, can bo cong doan, can bo nhan su, chuyen vien nghien cuu ve lao dong va cong doan. Ngoai ra cu nhan quan he lao dong co the hoc len cao hoc de tham gia giang day.
Vi tri cong tac cu the: Giam doc nhan su hay truong phong to chuc can bo; Truong phong quan he cong chung; Chu tich cong doan, uy vien ban chap hanh cong doan, can bo cong doan chuyen trach, Truong ban chuyen de trong cac hoat dong cong doan; Chuyen vien nghien cuu ve lao dong va cong doan cho cac vien, truong dai hoc va cac trung tam dao tao va gioi thieu viec lam; Chuyen vien tu van; nghien cuu cho cac du an ve lao dong, xa hoi; ve cong doan; ve quan he cong chung; Chuyen vien thuong luong va xu ly cac bat dong xa hoi tai cac bo phan can cong tac nay.

Truong DH Ton Duc Thang cam ket se gioi thieu viec lam cho nhung sinh vien tot nghiep nganh nay neu dat loai kha - gioi.
Nganh he thong thong tin kinh te
Diem chuan nganh nay nam 2010 khong qua cao va kha chenh lech tuy tung truong dao tao. Nam 2010, diem chuan nganh He thong thong tin kinh te cua DH Kinh te Quoc dan la 18 diem (khoi A va D1); DH Ngan hang: 21 diem, khoi A; DH Kinh te (DH Hue); 13 diem (khoi A va D1,2,3,4); DH Kinh te TPHCM: 19 diem (khoi A). Day la nganh kha moi me va thu hut duoc kha nhieu thi sinh.

Nganh He thong thong tin Kinh te gom nhung chuyen nganh Tin hoc Kinh te; He thong thong tin Quan ly. Truong Dai hoc Kinh te TPHCM hien dao tao nganh He thong Thong tin Kinh te voi cac chuyen nganh va phan cong cac khoa phu trach: Khoa Toan – Thong ke gom Chuyen nganh Toan Kinh te; chuyen nganh Thong ke; chuyen nganh Toan tai chinh; chuyen nganh Thong ke kinh doanh, Khoa Tin hoc Quan ly gom Chuyen Nganh Tin hoc Quan ly
Sau khi tot nghiep, sinh vien co the lam viec tai cac ngan hang thuong mai; cac cong ty, tap doan kinh te trong va ngoai nuoc; tong cuc thue va cac Cuc thue; cac truong dai hoc va vien nghien cuu; cac cong ty tin hoc; cac to chuc hanh chinh su nghiep. Lam lap trinh vien may tinh; quan tri vien mang may tinh; chuyen gia phan tich, thiet ke, cai dat va bao tri cac he thong thong tin trong cac to chuc kinh te va xa hoi; chuyen gia phat trien va dam bao chat luong phan mem ung dung trong cac linh vuc khac nhau cua nen kinh te. Lam giang vien cac truong dai hoc khoi kinh te va quan tri kinh doanh; can bo cac trung tam Cong nghe thong tin cua cac to chuc kinh te va xa hoi. Hoac, co the hoc tap o cac bac dao tao cao hon.

Nganh Xay dung duong sat - Metro

Day cung la nganh kha hap dan vi diem dau vao khong cao nhung co hoi viec lam rat lon, co dieu, hau het thi sinh chua nhan thuc duoc nhu cau quan trong cua nganh nay. Hien chi co duy nhat Truong DH Giao thong van tai TP.HCM dao tao nganh xay dung duong sat-metro, thi khoi A, ma so 120. Diem chuan vao nganh nay cua truong nam 2010 la 13.5 diem, nam 2009 la 13.0 diem va nam 2008 la 15.0 diem.

Nam nay, DH Giao thong Van tai TP.HCM lay chi tieu 70 nganh nay. Sau khi sinh vien tot nghiep co the lam viec trong cac co so nghien cuu, giao duc dao tao, san xuat va quan ly nha nuoc lien quan den chuyen mon, co kha nang khao sat thiet ke, quan ly va to chuc thi cong; phan tich danh gia du an dau tu, co kha nang tham gia nghien cuu va giai quyet cac van de khoa hoc ky thuat xay dung duong sat va metro.
Duoc biet, hien nay, TP.HCM va Ha Noi co nhieu du an lon ve he thong tau dien ngam nhung ky su nganh xay dung duong sat-metro thi chua co. Theo thong bao cua nganh giao thong van tai, sap toi se can 8.000 ky su, ky thuat vien. Hien tai, do chua co nguoi nen nganh giao thong van tai dang gui ky su cac nganh khac sang Nga dao tao.

Nhom nganh Tai nguyen va moi truong

Theo Bo Tai Nguyen va Moi truong, nhu cau nguon nhan luc duoc dao tao cac chuyen nganh tai nguyen va moi truong can bo sung luc luong, trong do tap trung tang cuong cho mot so linh vuc nhu dat dai, tai nguyen nuoc, khi tuong thuy van, do dac va ban do, dia chat khoang san va mot so chuyen nganh moi... 

Nganh tai nguyen va moi truong la mot nganh da linh vuc, moi duoc hinh thanh tren co so hop nhat nhieu linh vuc quan ly nha nuoc. Van de quan ly tai nguyen moi truong dang duoc xa hoi rat quan tam. Co hoi viec lam kha lon.
Dac biet, van de o nhiem moi truong ngay cang tro nen nghiem trong. Viet Nam lai la mot trong nam nuoc tren the gioi chiu anh huong nang ne nhat cua bien doi khi hau va nuoc bien dang, nen nhom nganh moi truong la linh vuc nhieu nguoi quan tam voi nhung nganh hoc nhu: Cong nghe vien tham, khi tuong, quan ly bien dao, dia chat va khoang san, do dac va ban do… Cac chuyen nganh phuc vu quan ly nha nuoc nhu kinh te tai nguyen va moi truong, quan ly moi truong, quan ly tai nguyen thien nhien.

Ca nuoc co khoang 78 co so dao tao bac DH, CD cac nganh, chuyen nganh ve tai nguyen va moi truong. Tuy nhien, trong dao tao cac truong con mat can doi giua giua cac linh vuc. Linh vuc dat dai, moi truong dao tao nhieu hon nhu cau. Trong khi do cac linh luc con thieu hut hoac chua co chuyen nganh dao tao nhu: Khi tuong, Thuy van, do dac va ban do, quan ly bien va hai dao, bien doi khi hau, bao ton va phat trien da dang sinh hoc, quan ly va su dung hieu qua tai nguyen thien nhien, dinh gia va kinh te hoa trong quan ly tai nguyen…
Truong DH Khoa hoc Tu nhien (DHQG Ha Noi) la don vi dau tien dao tao cu nhan khoa hoc ve linh vuc moi truong cua ca nuoc. Nam 2010, diem chuan vao khoa Khoa Khoa hoc moi truong cua truong la 17,5 diem (khoi A) va 20 diem (khoi B; Khoa Cong nghe moi truong: 17,5 (khoi A).

Nganh Dien tu vien thong

Day cung la mot nganh duoc nhieu thi sinh lua chon. Diem dau vao cua truong dao dong tu 13 - 23, tuy vao “uy tin” dao tao cua tung truong. Nam 2010, diem chuan vao nganh nay cua truong DH Cong nghiep Ha Noi la 15 diem; DH Bach Khoa Ha Noi: 21 diem; DH Bach khoa TP Ho Chi Minh: 18,5 diem; DH Cong nghe (Dai hoc Quoc gia Ha Noi): 21,5 diem; DH Giao thong Van tai TPHCM: 15 diem; Hoc vien Buu chinh vien thong: 23 diem; DH Dien luc: 15,5 diem; DH Thai Nguyen: 13 diem; DH Bach Khoa Da Nang: 18,5 diem.

Cu nhan nganh Dien tu vien thong khong chi duoc dao tao de co kien thuc chung danh cho Toan, Ly tuong tu sinh vien nganh Cong nghe thong tin, ma con duoc hoc kien thuc co ban ve: Toan hoc (Xac suat va thong ke – Cac phuong phap tinh toan so - Quy hoach va toi uu); Tin hoc (Ngon ngu lap trinh bac cao - Cau truc may vi tinh va ghep noi - Nhap mon he dieu hanh UNIX); Vat ly (Dien dong luc hoc ky thuat); Dien tu (Nguyen ly ky thuat dien tu - Linh kien ban dan va vi mach – Quang dien tu); Do luong dieu khien (Ky thuat do luong dien tu - Ky thuat dieu khien, he dieu khien); Vien thong (Ky thuat video truyen hinh - Xu ly so tin hieu – Thong tin so); Thuc hanh(Ky thuat so - Dien tu)…
Ngoai ra, nganh con cung cap cho sinh vien nhung kien thuc chuyen sau cua chuyen nganh nhu: Chuyen nganh Dien tu va ky thuat may tinh: Dien tu trong cong nghiep va phong thi nghiem – Cong nghe lap rap thiet bi dien tu - Mo phong mach dien tu - Thiet ke he dieu khien vi xu ly…

Sau khi tot nghiep, sinh vien co the dam nhan cong viec la ky su van hanh va bao tri: bao dam van hanh, bao duong va sua chua cac he thong dien tu, vien thong; ky su thiet ke : cac he thong dien tu, vien thong cho nha may, xi nghiep...; chuyen gia he thong: phan tich nhu cau ve he thong dien tu, vien thong cua cac cong ty, nha may, mang vien thong; chi huy du an: thiet ke, xay lap he thong dien tu va vien thong va tham gia thi cong cac du an do; tu van: cung cap tu van, giai phap trong linh vuc dien tu, vien thong, tham gia chuong trinh huan luyen nhan vien va giao duc dao tao; phat trien kinh doanh: trong linh vuc thiet bi dien tu, vien thong hoac giang day o cac truong DH, CD...

Viet Bao (Theo GD&TD)


Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Ha Noi, DH Kinh, DH Giao thong van tai, quan he lao dong, he thong thong tin, co hoi viec lam, truong dao tao, truong dai hoc, nganh dien tu, nganh xay dung, moi truong, chuyen nganh, linh vuc, vien thong, diem chuan, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những ngành học hấp dẫn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những ngành học hấp dẫn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung nganh hoc hap dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung nganh hoc hap dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung nganh hoc hap dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0