Nhung nganh hoc VIP

Nhung nganh hoc VIP

Tags: DH Bach, Ha Noi, HSG Quoc, DH Khoa, thi sinh trung tuyen, ky thi tuyen sinh, khoa hoc tu nhien, chat luong cao, duoc cap bang, giai khuyen khich, co dieu kien, nganh hoc, quoc gia, bach khoa, vat ly, diem
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Do la nhung nganh hoc thuoc cac chuong trinh tien tien ma thi sinh muon trung tuyen phai du thi hai lan. Sinh vien nhung nganh hoc nay co dieu kien hoc tap uu viet, duoc cap bang rieng tham chi duoc cap hai bang tot nghiep va nhung co hoi sau khi tot nghiep cung rat tuoi sang.

Duoi day la danh sach cac truong co dao tao chuong trinh tien tien, he cu nhan tai nang va ky su tai nang.

I. Dao tao theo chuong trinh tien tien

PHIA BAC:

1. DH Bach khoa Ha Noi: Tuyen sinh hai nganh: Nganh co dien tu hop tac voi DH California - Chico (My) - 50 chi tieu va Nganh khoa hoc va ky thuat vat lieu hop tac voi DH Illinois tai Urbana Champaign (My) - 50 chi tieu.

2. DH Kinh te quoc dan: Nganh tai chinh lien ket voi DH Long Beach (My).

3. Truong DH Nong nghiep I: Nganh khoa hoc cay trong, giang day theo chuong trinh cua DH California (My) voi 50 chi tieu.

4. Dai hoc Hue: Danh cho thi sinh thi khoi A, cac nghanh Toan, Vat ly, Cong nghe thong tin. Chuong trinh theo du an dao tao phoi hop giua Dai hoc Hue va truong DH Tong hop Quoc gia Belarus (bang ngan sach nha nuoc). Giai doan 1 hoc o Hue, giai doan 2 hoc tai nuoc ngoai va duoc hoc theo chuong trinh nuoc ngoai, bang do nuoc ngoai cap.

PHIA NAM:

1. DHQG TPHCM co hai truong tham gia chuong trinh dao tao tien tien la DH Bach khoa va DH Khoa hoc tu nhien. Theo do, nganh dien - dien tu (he thong nang luong) cua DH Bach khoa se tuyen 40 chi tieu dao tao hoc theo qui trinh va chuong trinh hoc cua DH Illinois (My).

DH Khoa hoc tu nhien dao tao nganh cong nghe thong tin theo chuong trinh cua DH Portland (My) voi chi tieu 40-50, nganh dien tu vien thong lien ket voi DH Washington (My) voi chi tieu tuyen 40-50.

2. DH Can Tho: Nganh cong nghe sinh hoc su dung chuong trinh cua DH Michigan (My) du kien khoang 30 chi tieu.

+ Dieu kien trung tuyen: Truoc het, thi sinh phai trung tuyen ky thi tuyen sinh vao cac truong co tuyen sinh chuong trinh dao tao tien tien noi tren. Rieng Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG Ha Noi), se tuyen tat ca thi sinh trung tuyen khoi A trong ky thi tuyen sinh DH voi muc diem cong bo sau khi co ket qua thi, hay DH Can Tho tuyen them thi sinh trung tuyen khoi B cac nganh toan, sinh va hoa; Truong DH Nong nghiep I tuyen TS trung tuyen vao truong ca hai khoi A va B.

Sau khi cong bo muc diem tuyen cac truong se tien hanh thi tuyen chinh thuc bang mon ngoai ngu la tieng Anh. Doi voi cac thi sinh da co chung chi tieng Anh TOEFL 450 hoac IELTS 5.0 tro len co the duoc xem xet tuyen thang ma khong can qua thi tuyen.

II. He cu nhan tai nang, cu nhan chat luong cao

PHIA BAC:

1. DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (KHXH&NV): Dao tao cu nhan chat luong cao 5 nganh Van hoc, Ngon ngu, Lich su, Triet hoc va Khoa hoc Quan ly.

Doi tuong tuyen chon: TS da trung tuyen vao Truong DH KHXH&NV nam hoc nay va thoa man mot trong so cac dieu kien: doat giai ba tro len trong ky thi HSG Quoc gia lop 12; la HSG 3 nam THPT; thi tot nghiep THPT dat loai gioi va co diem thi DH cao. Thi sinh sau khi dat tieu chuan tren phai du ky thi tuyen gom mon Ngoai ngu (dieu kien, chi can dat yeu cau tro len) va mot trong so cac mon Van, Su hoac Toan tuy chuyen nganh.

Mot so doi tuong duoc uu tien tuyen thang vao he cu nhan chat luong cao. Do la thanh vien doi tuyen VN du thi Olympic quoc te cac mon Ngoai ngu hoac dat giai nhat trong cac ky thi HSG quoc gia lop 12 ve cac mon khoa hoc xa hoi va ngoai ngu. Nhung thi sinh doat giai nhi co nguyen vong duoc tuyen thang vao nganh Ngon ngu hoc va Triet hoc.

2. DH Khoa hoc tu nhien (DHKHTN) - DHQG Ha Noi: 8 nganh Toan hoc, Co hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, Dia ly, Dia chat, Moi truong va Khi tuong - Thuy van - Hai duong hoc.

Dieu kien: Nhung thi sinh da trung tuyen vao Truong DHKHTN. Doi tuong xet tuyen la hoc sinh cac lop THPT chuyen Toan hoc, Tin hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc cua cac truong dai hoc va cac tinh, thanh pho dat ket qua cao trong ky thi tuyen sinh hoac la hoc sinh cua cac truong THPT duoc xep loai gioi lop 12 va dat ket qua cao trong ky thi tuyen sinh.

Thanh vien doi tuyen Quoc gia tham du ky thi Olympic Quoc te, khu vuc hoac dat giai nhat, nhi, ba trong ky thi chon hoc sinh gioi Quoc gia lop 12 ve mon hoc phu hop voi nganh hoc duoc uu tien tuyen thang. Trong moi nganh hoc, xet tuyen thang cac doi tuong neu tren theo thu tu tu tren xuong duoi cho den het chi tieu va uu tien nhung hoc sinh co mon doat giai phu hop voi yeu cau cua nganh hoc.

Rieng he chat luong cao cac nganh Dia ly, Dia chat, Moi truong, Khi tuong - Thuy van - Hai duong hoc con xet tuyen thang nhung hoc sinh dat giai khuyen khich trong ky thi chon hoc sinh gioi Quoc gia lop 12 cac mon Toan hoc, Vat ly, Hoa hoc va Sinh hoc.

3. Dai hoc Bach khoa Ha Noi: 6 nganh Dieu khien tu dong, Cong nghe thong tin, Vat ly ky thuat, Dien tu - Vien thong, Toan tin ung dung, Cong nghe hoa hoc.

Dieu kien: Trung tuyen ky thi tuyen sinh vao DH Bach khoa Ha Noi voi tong diem 3 mon thi (khong tinh diem duoc cong) lon hon hoac bang diem chuan + 2; duoc giai chinh thuc HSG Quoc gia (bang B) Toan, Ly, Hoa, Tin hoc hoac Giai khuyen khich (bang A) cac mon Toan, Ly, Hoa, Tin hoc.

Qua vong xet tuyen, thi sinh phai trai qua ky thi tuyen khi nhap hoc DH Bach khoa Ha Noi. Cac mon thi tuyen gom Toan (120 phut) va Vat ly (120 phut). Nhung thi sinh doat giai ba hoac giai khuyen khich cac mon Toan, Vat ly, Hoa hoc, Tin hoc trong ky thi HSG quoc gia (bang A) hoac thu khoa diem tuyet doi trong ky thi tuyen sinh vao DH Bach khoa se duoc cong diem uu tien.

DH Bach khoa se uu tien tuyen thang vao tat ca cac lop doi voi nhung thi sinh doat giai Olympic quoc te cac mon Toan, Ly, Tin hoc. Voi lop Cong nghe Hoa hoc, tuyen thang cac thi sinh doat giai nhat, nhi, ba ky thi HSG Quoc gia (bang A) mon Hoa hoc. Nhung thi sinh doat giai nhat, nhi, ba ky thi HSG Quoc gia mon Toan, Ly, Tin hoc duoc tuyen thang vao cac lop Toan Tin ung dung, Vat ly ky thuat.

4. DH Su pham Ha Noi: 7 chuyen nganh Toan hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, Van hoc, Lich su, Dia ly.

Dieu kien: Thi sinh phai co diem thi tu 24 diem tro len voi khoi A va B, 22,5 diem voi khoi C. Cac thi sinh dat du diem se tiep tuc phai trai qua ky thi tuyen voi 2 mon thi tuy nganh.

PHIA NAM:

1. Dai hoc Bach Khoa TPHCM: Chuong trinh Ky su Chat luong cao Viet - Phap (PFIEV): Doi tuong thi sinh trung tuyen DHBK + dat diem do HDTS quy dinh. Hoc theo chuong trinh dao tao rieng trong khuon kho hop tac voi cac dai hoc cua Phap. Nam 2007, co 110 chi tieu he chinh quy cho chuong trinh nay. Hai nam dau hoc theo nganh chung, sau do thi tuyen vao Hang khong, Co - dien tu, He thong nang luong, Vien thong, vat lieu moi, vat lieu Polyme.

2. Dai hoc Khoa hoc Tu nhien TPHCM 100 chi tieu cho 4 nganh: CNTT 30; Toan tin 25, Hoa hoc: 25; Nganh Vat l‎y 20 SV

Nguon tuyen tu thi sinh trung tuyen vao truong va co nguyen vong hoc he Cu nhan tai nang, tham gia dang ki xet tuyen he nay. Xet tuyen theo chi tieu tu tren xuong.

Xet theo chi tieu va thu tu uu tien: thi sinh dat giai quoc te, quoc gia theo dung nganh dang ki co nguyen vong, duoc tuyen thang; thi sinh co goc la hoc sinh tu truong pho thong nang khieu, dang ki theo dung nganh hoc pho thong; thi sinh dang ki vao nganh nao se duoc xet diem mon thi tuong ung dat diem cao nhat, cac mon con lai phai dat diem quy dinh tung nam; TS phai qua mot cuoc khao sat nang khieu neu can thiet.

3. Truong DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van TPHCM: 4nghanh: Van hoc, Dong phuong hoc, Lich su, Ngu van Anh.

Thi sinh trung tuyen co tong diem cac mon tren 21, khong co mon nao duoi 5. Rieng mon thi dao tao cu nhan tai nang phai tren 7. Thi sinh dat giai quoc te, quoc gia duoc tuyen thang. TS con lai sau khi thi van dap mon chuyen nganh va kien thuc tong hop phai thi viet mon chuyen nganh.

4. Khoa Kinh te, DHQG TPHCM: Kinh te doi ngoai 25, Ke toan - kiem toan: 30. Nguon tuyen tu thi sinh tuyen thang va co diem thi tuyen cao vao khoa. Thi sinh co nguyen vong hoc dang ki voi phong Dao tao va QLSV cua khoa theo mau, gui kem giay bao trung tuyen.

5. DH Bach khoa - DH Da Nang tuyen 45 sinh vien cho chuong trinh nay (sau khi thi sinh trung tuyen vao truong, moi co huong)

M.M

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: DH Bach, Ha Noi, HSG Quoc, DH Khoa, thi sinh trung tuyen, ky thi tuyen sinh, khoa hoc tu nhien, chat luong cao, duoc cap bang, giai khuyen khich, co dieu kien, nganh hoc, quoc gia, bach khoa, vat ly, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những ngành học “VIP”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những ngành học “VIP” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung nganh hoc VIP

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung nganh hoc VIP co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung nganh hoc VIP de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0