Nhung luu y khi thi trac nghiem

Nhung luu y khi thi trac nghiem

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truoc gi lam bai thi trac nghiem can luu y nhung gi? Khi lam bai thi trac nghiem can dinh huong ra sao?... Day la nhung khau cuc ki quan trong quyet dinh den ket qua cua bai thi trac nghiem.

Nham ho tro cac ban thi sinh trong khi lam bai thi trac nghiem o ki thi tuyen sinh DH, CD va tot nghiep THPT, Toa Soan xin gui den cac ban thi sinh 40 luu y khi thi trac nghiem. Day la nhung luu y do Cuc khao thi va kiem dinh chat luong giao duc thuoc Bo GD-DT dua ra.

25 luu y khi lam bai thi trac nghiem

1. Thi sinh thi cac mon trac nghiem tai phong thi ma thi sinh thi cac mon tu luan. Moi thi sinh co so bao danh gom 6 chu so: 2 chu so dau la ma so Hoi dong/ Ban coi thi; 4 chu so sau la so thu tu cua thi sinh trong danh sach, tu 0001 den het.

2. Ngoai nhung vat dung duoc mang vao phong thi nhu quy che quy dinh, de lam bai trac nghiem, thi sinh can mang but muc (hoac but bi), but chi den, got but chi, tay vao phong thi; nen mang theo dong ho de theo doi gio lam bai.

3. Trong phong thi, moi thi sinh duoc phat 1 to phieu tra loi trac nghiem (TLTN) co chu ky cua 2 giam thi va 1 to giay nhap. Thi sinh giu cho to phieu TLTN phang, khong bi rach, bi gap, bi nhau, mep giay bi quan; day la bai lam cua thi sinh, duoc cham bang may.

4. Thi sinh dung but muc hoac but bi dien day du vao cac muc de trong (tu so 1 den so 9: Tinh, thanh pho hoac truong dai hoc, cao dang; Hoi dong/ Ban coi thi v.v...); chua ghi ma de thi (muc 10). Luu y ghi so bao danh voi day du 6 chu so (ke ca chu so 0 o dau so bao danh, neu co) vao cac o vuong nho tren dau cac cot cua khung so bao danh (muc so 9 tren phieu TLTN). Sau do, dung but chi, lan luot theo tung cot to kin o co chu so tuong ung voi chu so o dau cot.

5. Khi nhan de thi, thi sinh phai de de thi duoi to phieu TNTN; khong duoc xem de thi khi giam thi chua cho phep.

6. Khi ca phong thi deu da nhan duoc de thi, duoc su cho phep cua giam thi, thi sinh bat dau xem de thi:

a) Phai kiem tra de thi de dam bao: de thi co du so luong cau trac nghiem nhu da ghi trong de; noi dung de duoc in ro rang, khong thieu chu, mat net; tat ca cac trang cua de thi deu ghi cung mot ma de thi. Neu co nhung chi tiet bat thuong trong de thi, hoac co 2 de thi tro len, thi sinh phai bao ngay cho giam thi de xu ly.

b) Ghi ten va so bao danh cua minh vao de thi. De thi co ma so rieng, thi sinh xem ma de thi (in tren dau de thi) va dung but muc hoac but bi ghi ngay 3 chu so cua ma de thi vao 3 o vuong nho o dau cac cot cua khung ma de thi (muc so 10 tren phieu TLTN); sau do dung but chi lan luot theo tung cot to kin o co chu so tuong ung voi chu so o dau moi cot.

7. Truong hop phat hien de thi bi thieu trang, thi sinh duoc giam thi cho doi bang de thi du phong co ma de thi tuong ung (hoac ma de thi khac voi ma de thi cua 2 thi sinh ngoi hai ben).

8. Theo yeu cau cua giam thi, thi sinh tu ghi ma de thi cua minh vao 2 danh sach nop bai. Luu y, luc nay (chua nop bai) thi sinh tuyet doi khong ky ten vao danh sach nop bai.

9. Thoi gian lam bai thi la 60 phut doi voi bai thi tot nghiep THPT va 90 phut doi voi bai thi tuyen sinh vao dai hoc, cao dang.

10. Truong hop khi lam bai, 2 thi sinh ngoi canh nhau co cung ma de thi, theo yeu cau cua giam thi, thi sinh phai di chuyen cho ngoi de dam bao 2 thi sinh ngoi canh nhau (theo hang ngang) khong co cung ma de thi.

11. Chi co phieu TLTN moi duoc coi la bai lam cua thi sinh; bai lam phai co 2 chu ky cua 2 giam thi.

12. Tren phieu TLTN chi duoc viet mot thu muc khong phai la muc do va to chi den o o tra loi; khong duoc to bat cu o nao tren phieu TLTN bang but muc, but bi.

13. Khi to cac o bang but chi, phai to dam va lap kin dien tich ca o; khong gach cheo hoac chi danh dau vao o duoc chon; ung voi moi cau trac nghiem chi duoc to 1 o tra loi. Trong truong hop to nham hoac muon thay doi cau tra loi, thi sinh dung tay tay that sach chi o o cu, roi to kin o khac ma minh moi lua chon.

14. Ngoai 10 muc can ghi tren phieu bang but muc va cac cau tra loi to chi, thi sinh tuyet doi khong duoc viet gi them hoac de lai dau hieu rieng tren phieu TLTN. Bai co dau rieng se bi coi la pham quy va khong duoc cham diem.

15. Khi lam tung cau trac nghiem, thi sinh can doc ky noi dung cau trac nghiem, phai doc het tron ven moi cau trac nghiem, ca phan dan va bon lua chon A, B, C, D de chon phuong an dung (A hoac B, C, D) va dung but chi to kin o tuong ung voi chu cai A hoac B, C, D trong phieu TLTN. Chang han thi sinh dang lam cau 5, chon C la phuong an dung thi thi sinh to den o co chu C tren dong co so 5 cua phieu TLTN.

16. Lam den cau trac nghiem nao thi sinh dung but chi to ngay o tra loi tren phieu TLTN, ung voi cau trac nghiem do. Tranh lam toan bo cac cau cua de thi tren giay nhap hoac tren de thi roi moi to vao phieu TLTN, vi de bi thieu thoi gian.

17. Tranh viec chi tra loi tren de thi hoac giay nhap ma quen to tren phieu TLTN. Tranh viec to 2 o tro len cho mot cau trac nghiem vi trong truong hop nay may se khong cham va cau do khong co diem.

18. So thu tu cau tra loi ma thi sinh lam tren phieu TLTN phai trung voi so thu tu cau trac nghiem trong de thi. Tranh truong hop tra loi cau trac nghiem nay nhung to vao hang cua cau khac tren phieu TLTN.

19. Khong nen dung lai qua lau truoc mot cau trac nghiem nao do; neu khong lam duoc cau nay thi sinh nen tam thoi bo qua de lam cau khac; cuoi gio co the quay tro lai lam cau trac nghiem da bo qua, neu con thoi gian.

20. Thi sinh khong ra ngoai trong suot thoi gian lam bai. Trong truong hop qua can thiet, phai bao cho giam thi ngoai phong thi hoac thanh vien cua Hoi dong/Ban coi thi biet; khong mang de thi va phieu TLTN ra ngoai phong thi.

21. Truoc khi het gio lam bai 10 phut, duoc giam thi thong bao, mot lan nua, thi sinh kiem tra viec ghi So bao danh va Ma de thi tren phieu TLTN.

22. Thi sinh lam xong bai phai ngoi tai cho, khong nop bai trac nghiem truoc khi het gio lam bai.

23. Khi het gio lam bai thi trac nghiem, co lenh thu bai, thi sinh phai ngung lam bai, bo but xuong; dat phieu TLTN len tren de thi; cho nop phieu TLTN theo huong dan cua giam thi. Thi sinh khong lam duoc bai van phai nop phieu TLTN. Khi nop phieu TLTN, thi sinh phai ky ten vao danh sach thi sinh nop bai.

24. Thi sinh chi duoc roi khoi cho cua minh sau khi giam thi da kiem du so phieu TLTN cua ca phong thi va cho phep thi sinh ra ve.

25. Thi sinh duoc de nghi phuc khao bai thi trac nghiem cua minh sau khi da lam cac thu tuc theo quy che.

11 dieu luu y thi sinh khi thi trac nghiem

1. Doi voi thi trac nghiem, de thi gom nhieu cau, rai khap chuong trinh, khong co trong tam cho moi mon thi, do do can phai hoc toan bo noi dung mon hoc, tranh doan “tu”, hoc “tu”.

2. Gan sat ngay thi, nen ra soat lai chuong trinh mon hoc da on tap; xem ky hon doi voi nhung noi dung kho; nho lai nhung chi tiet cot loi. Khong nen lam them nhung cau trac nghiem moi vi de hoang mang neu gap nhung cau trac nghiem qua kho.

3. Dung bao gio nghi den viec mang “tai lieu tro giup” vao phong thi hoac trong cho su giup do cua thi sinh khac trong phong thi, vi cac thi sinh co de thi voi hinh thuc hoan toan khac nhau.

4. Truoc gio thi, nen “on” lai toan bo quy trinh thi trac nghiem de hanh dong chinh xac va nhanh nhat, vi co the noi, thi trac nghiem la mot... cuoc chay “marathon”.

5. Khong phai loai but chi nao cung thich hop khi lam bai trac nghiem; nen chon loai but chi mem (nhu 2B...). Khong nen got dau but chi qua nhon; dau but chi nen det, phang de nhanh chong to den o tra loi. Khi to den o da lua chon, can cam but chi thang dung de to duoc nhanh. Nen co vai but chi da got san de du tru khi lam bai.

6. Theo dung huong dan cua giam thi, thuc hien tot va tao tam trang thoai mai trong phan khai bao tren phieu TLTN. Bang cach do, thi sinh co the cung co su tu tin khi lam bai trac nghiem.

7. Thoi gian la mot thu thach khi lam bai trac nghiem; thi sinh phai het suc khan truong, tiet kiem thoi gian; phai van dung kien thuc, ky nang de nhanh chong quyet dinh chon cau tra loi dung.

8. Nen de phieu TLTN phia tay cam but (thuong la ben phai), de thi trac nghiem phia kia (ben trai): tay trai giu o vi tri cau trac nghiem dang lam, tay phai do tim so cau tra loi tuong ung tren phieu TLTN va to vao o tra loi duoc lua chon (tranh to nham sang dong cua cau khac).

9. Nen bat dau lam bai tu cau trac nghiem so 1; lan luot “luot qua” kha nhanh, quyet dinh lam nhung cau cam thay de va chac chan, dong thoi danh dau trong de thi nhung cau chua lam duoc; lan luot thuc hien den cau trac nghiem cuoi cung trong de. Sau do quay tro lai “giai quyet” nhung cau da tam thoi bo qua. Luu y, trong khi thuc hien vong hai cung can het suc khan truong; nen lam nhung cau tuong doi de hon, mot lan nua bo lai nhung cau qua kho de giai quyet trong luot thu ba, neu con thoi gian.

10. Khi lam mot cau trac nghiem, phai danh gia de loai bo ngay nhung phuong an sai va tap trung can nhac trong cac phuong an con lai phuong an nao la dung.

11. Co gang tra loi tat ca cac cau trac nghiem cua de thi de co co hoi gianh diem cao nhat; khong nen de trong mot cau nao (khong tra loi).

4 luu y doi voi de thi trac nghiem

De thi trac nghiem trong ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh dai hoc, cao dang do Bo Giao duc va Dao tao to chuc bien soan.

1.Trong ky thi tot nghiep THPT, co de thi trac nghiem rieng cho cac doi tuong thi sinh hoc chuong trinh: THPT phan ban thi diem; THPT khong phan ban; bo tuc THPT.

2. De thi trac nghiem tuyen sinh dai hoc, cao dang: co phan chung cho tat ca thi sinh va phan rieng cho thi sinh phan ban thi diem, phan rieng cho thi sinh khong phan ban (thi sinh chi duoc lam mot trong hai phan rieng cua de thi; neu thi sinh lam ca hai phan rieng thi bai thi khong duoc cham diem).

3. Cac cau trac nghiem trong de thi deu co 4 lua chon A, B, C, D. De thi duoc in san va co nhieu phien ban (moi phien ban co mot ma de thi), do may tinh tu dong xao tron thu tu cau cung nhu thu tu cac phuong an A, B, C, D. So phien ban de thi la noi dung duoc bao mat den khi thi xong.

4. Viec dap ung cac yeu cau cua de thi, pham vi kien thuc va yeu cau ve giam sat, bao mat doi voi de thi trac nghiem duoc thuc hien theo quy dinh nhu doi voi de thi tu luan.

Nguyen Hung

Viet Bao

Comment :Nhung luu y khi thi trac nghiem
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung luu y khi thi trac nghiem bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung luu y khi thi trac nghiem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung luu y khi thi trac nghiem ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Tips when test
answers, corresponding, in the case of examinations, graduation, candidates, tests, exam, work, exams, note, 2 rooms, First, to pay
What to do Before test items to note what? When test items need direction like? ... These are extremely important stage of deciding the outcome of the test items ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những lưu ý khi thi trắc nghiệm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những lưu ý khi thi trắc nghiệm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung luu y khi thi trac nghiem

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung luu y khi thi trac nghiem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung luu y khi thi trac nghiem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0