Nhung dieu can biet ve tuyen sinh

Nhung dieu can biet ve tuyen sinh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhung dieu can biet ve tuyen sinh: Diem thi tuyen dot 3 cao dang co xet tuyen cho nhung truong cao dang ma khong to chuc thi duoc khong? Thi sinh tu do nhan giay bao du thi o dau? May tinh FX 570ES Plus co duoc mang vao phong thi khong? Ho so sai ten truong THPT phai lam the nao?

Tu van tuyen sinh 2011:   Du thi hai truong cung mot khoi co duoc khong? - Tin180.com (Anh 1)

Nhung dieu can biet ve tuyen sinh 

1. Em thi khoi D nhung em du dinh thi tuyen vao he CD cua truong DH, ma hau het cac truong do khong to chuc ma chi xet tuyen diem dai hoc vao vi the em phai muon 1 truong dai hoc de thi tuyen roi lay ket qua xet tuyen vao he cao dang cua truong dai hoc, co 2 van de em con khong ro:

- Thi sinh co the lay diem dai hoc xet tuyen vao nhieu he cao dang cua truong dai hoc khac duoc khong, voi dieu kien la thi sinh da lam day du cac bo ho so tuyen sinh dai hoc xet tuyen vao he cao dang.

- Diem thi tuyen dot 3 cao dang co xet tuyen cho nhung truong cao dang ma khong to chuc thi duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Bo GD-DT quy dinh, thi sinh du thi DH theo de thi chung chi duoc tham gia xet tuyen vao cac truong DH khi co tong diem 3 mon thi tu diem san DH tro len; vao cac truong CD (hoac he CD cua truong DH hoac truong CD thuoc cac DH) khi co tong diem 3 mon thi tu diem san CD tro len (khong co mon nao bi diem 0).

Thi sinh du thi CD theo de thi chung, chi duoc tham gia xet tuyen vao cac truong CD (hoac he CD cua truong DH; truong CD thuoc cac DH) khi co tong diem 3 mon thi tu muc diem toi thieu theo quy dinh tro len (khong co mon nao bi diem 0). Cac truong cao dang quy dinh muc diem nhan ho so xet tuyen khong thap hon muc diem toi thieu quy dinh.

Do vay, em co ket qua thi DH tu diem san cua Bo tro len em co quyen xet tuyen vao truong CD cua DH khac ma em muon.

2. Em la mot thi sinh tu do. Nam nay em co y dinh thi thi vao truong DHGD-DHQGHN,vay cho em hoi khi em nop ho so thi em nop o dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nop ho so tai cac phong giao duc do So GD-DT quy dinh hoac nop truc tiep tai truong tu 15/4 - 21/4.

3. Thua ban tu van tuyen sinh, em la thi sinh tu do. Nam nay, em nop ho so truc tiep tai truong Dai hoc Ha Noi. Vay ban tu van tuyen sinh cho em hoi, khi nhan giay bao du thi, em se den noi nop ho so nhan hay giay bao se duoc chuyen den dia chi em ghi trong ho so dang ki du thi a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em nhan giay bao du thi tai noi da nop ho so dang ky du thi (DKDT). Em doc ky noi dung giay bao du thi, neu phat hien co sai sot can thong bao cho Hoi dong tuyen sinh truong dieu chinh.

4. Hien em dang la sinh vien nam thu nhat cua mot truong DH o Ha Noi, tuc la em dang co ho khau tam thoi o Ha Noi, em co mong muon thi lai DH vao nam nay, vay khi em dien vao Ho so dang ki du thi thi em se dien dia chi nao? Dia chi hien tai (em dang o KTX cua truong) hay dia chi o que em a? Dieu thu hai em muon hoi la que em la tinh mien nui va co diem uu tien la 1,5 diem, vay nam nay em thi lai co duoc cong diem uu tien do nua khong? Va cuoi cung de thi lai em co phai bao cao truong em dang theo hoc khong a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em phai lay dia chi theo ho khau thuong tru tuc que em vi em phai xin dau xac nhan tai dia phuong. Em tot nghiep THPT o khu vuc nao thi em duoc huong uu tien theo khu vuc do.

Em dang hoc o mot truong dai hoc, nam nay muon thi sang truong khac phai duoc su dong y cua nha truong em moi duoc du thi. Neu em co tinh du thi, trong truong hop nha truong biet duoc, em se phai chiu hinh thuc ky luat cua nha truong nhu den bu lai chi phi dao tao trong nam hoc vua qua…

5. Cho chau hoi la thi DH nam nay co duoc mang may tinh FX 570ES Plus vao phong thi khong a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo Quy che  tuyen sinh DH, CD, cac loai may tinh tay duoc phep dem vao phong thi khong co chuc nang soan thao van ban (nhu tinh nang ghi chep, ghi so dien thoai...); Khong co the nho cam them vao.

Em luu y, cac may tinh cam tay duoc mang vao phong thi la: Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 570 MS, FX 500 VN Plus, FX 570 ES; VinaCal 500MS, VinaCal 570 MS; Vietnam Calculator VN-500RS; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720.

Hien nay dong may FX 570 ES Plus cua em chua co trong danh sach ma Bo GD-DT quy dinh duoc phep mang vao phong thi. Tuy nhien, neu may tinh cua em khong co chuc nang nhu Bo quy dinh thi em duoc phep mang vao phong thi.

6. Cho em hoi, em muon nop ho so thi tuyen nhung hien tai bang tot nghiep THPT em bi that lac, khong bo sung kip. Vay em co the dung giay chung nhan tot nghiep bo tuc vao ho so duoc khong a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em phai nop bang tot nghiep THPT toi truong DH, CD trong dieu kien em da do vao truong co giay trieu tap trung tuyen chu khong phai nop vao ho so du thi. Trong ngay lam thu tuc du thi, neu thieu bang tot nghiep THPT em co the viet don hay trinh bay voi can bo tuyen sinh nha truong de xem xet giai quyet, nha truong co the cho em “no” lai den khi nhap hoc.  

Neu em co giay chung nhan tot nghiep bo tuc thi em mang theo trong ngay lam thu tuc du thi.

7. Em lam ho so bi sai ten truong THPT vi truong em moi doi ten va em khong duoc cap nhat tin nay . Trung tam luyen thi noi em nop ho so da gui ho so cua em di, vay em phai lam sao de sua ho so? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Ten truong THPT rat quan trong, neu sai em co the sua ngay tai noi nop ho so. Tuy nhien, noi em nop ho so da gui ho so di thi den ngay lam thu tuc du thi em trinh bay yeu cau voi can bo cua truong dai hoc noi em du thi dieu chinh, ghi xac nhan va ky ten vao phieu DKDT so 2.

Ve nop ho so DKDT, Bo GD-DT quy dinh thi sinh pho thong nop ho so dang ky du thi (DKDT) tuyen sinh DH, CD tai truong THPT dang theo hoc, thi sinh tu do nop tai dia diem do So GD-DT quy dinh. Em khong nen gui ho so DKDT cho trung tam luyen thi nen nop tai dia diem do So GD-DT quy dinh hoac nop truc tiep tai truong de tranh that lac.

8. Hien nay em toi du tinh thi Dai hoc 2 nganh CNTT (DH Tu nhien TPHCM) va nganh kien truc (DH Kien truc TPHCM). Do do, em toi phai thi 2 khoi A va V. Nhung theo toi duoc biet la mon Toan va Ly cua khoi A va V thi cung ngay. Mon Hoa va Ve thi thi khac ngay. Neu nhu em toi dang ky thi 2 khoi nay lieu co duoc khong? Hien tai toi dang gap de co the giup em toi xac dinh truong thi cung nhu nop ho so du thi. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

Em ban duoc quyen dang ky nop ho so du thi 2 khoi A va V. Tuy nhien, do khoi A va V thi cung dot nen den ngay thi, em ban chi duoc chon 1 truong de du thi.

9. Em dinh thi vao truong DH Thuong mai Ha Noi, khoa Tai chinh ngan hang. Em xin hoi la: Neu em du diem chuan vao truong nhung khong du diem vao khoa thi em co duoc truong chuyen sang hoc khoa khac hay khong? Neu khong thi em co duoc nhan phieu NV2 de dang ky truong khac khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

 DH Thuong mai xet tuyen theo chuyen nganh/khoa. Do vay, neu ban khong do NV1 vao nganh Tai chinh - Ngan hang nhung diem thi cua ban bang (hoac hon diem thi) nganh khac cung khoi thi trong truong hien con thieu chi tieu va xet tuyen NV2 thi ban duoc chuyen sang.

Neu diem thi cua ban khong do vao truong thi nha truong se cap hai Giay chung nhan ket qua thi dai hoc, co dong dau do cua truong (so 1 va so 2). Ban dung Giay so 1 de nop ho so dang ky xet tuyen dot 2. Neu van khong trung tuyen dot 2 thi dung Giay so 2 de nop ho so dang ky xet tuyen dot 3.

Thich nghe lien quan den tien te, chung khoan, bat dong san nen thi nganh Quan tri kinh doanh hay Tai chinh Ngan hang? Thi nho, muc 2 va 3 ghi the nao? Nop 2 phieu uu tien xet tuyen vao 2 truong dai hoc duoc khong?

10. Em hien dang o Hue va ho khau thuong tru la o Nghe An nhung em co nguyen vong hoc tai Dai hoc Ha Tinh. Duoc biet nam nay Dai hoc Ha Tinh khong to chuc thi, em muon truong Dai hoc Kinh te Hue thi nen o muc 2 em viet la truong Dai hoc Kinh te Hue, muc 3 viet Dai hoc Ha Tinh dung khong a? Vay em co can phai xin dau cua xa khong hay chi can xin dau tai truong kinh te Hue hay Dai hoc Ha Tinh? Thoi gian nop ho so tai truong du thi la ngay 15/4 den ngay 21/4/2011 vay em phai dien o muc 13 la ma DKDT nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Muc 2 em ghi ky hieu truong DH Kinh te Hue, khoi thi, de trong ma nganh khong ghi. Muc 3, em phai ghi day du ten truong, ky hieu truong, khoi thi, ma nganh cua truong DH Ha Tinh.

Xin dau trong ho so thi em phai ve dia phuong noi co ho khau thuong tru la Nghe An, khong xin dau o truong.

Muc 13, em nop ho so truc tiep tai truong thi ghi ma don vi dang ky du thi (DKDT) quy dinh cua truong. Khi nop ho so, em nen hoi ky can bo tuyen sinh cua truong.

11. Cho em hoi la khi em nop ho so cho van phong cua truong em dang hoc thi ho tra lai cho em to phieu so 2 nhung ho chi ki ma khong ghi ngay thang hay co dong dau gi ca. Khi em hoi thi ho bao ho ki the la du roi. Vay ho lam nhu the co dung khong a? Co can thiet phai co dau xac nhan cua noi DKDT khong?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong lam nhu vay la dung. Khi nguoi nhan ho so DKDT chi can ky va tra lai thi sinh phieu so 2 de thi sinh luu giu dung cho viec nhan phieu bao thi, phieu bao diem va giai quyet cac nham lan, sai sot khi can thiet.

12. Em muon dang ki thi vao truong CD kinh te TPHCM nganh Quan tri kinh doanh khoi A. Nhung theo thong bao cua truong nay thi nganh Quan tri kinh doanh chi xet tuyen tu ket qua thi dai hoc ma thoi, khong xet he CD. Vay em muon dang ki hoc truong nay thi em phai ghi nhu the nao? Co phai ghi giong nhu ghi dang ki truong dai hoc ma khong thi tuyen khong?

Em muon hoi la khi ghi phieu dang ki ki thi dai hoc khoi A nhung ghi nguyen vong hoc la truong CD co duoc khong? ( vi nganh QTKD cua truong CD nay chi xet diem tu diem dai hoc ma thoi)? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em xem lai thong tin cua em vi theo thong bao chinh thuc cua truong CD Kinh te TPHCM trong cuon Nhung dieu can biet thi truong xet tuyen nhung thi sinh da du thi DH, CD nam 2011 theo de thi chung cua Bo GD-DT, tren co so ho so dang ky xet tuyen cua thi sinh.

Em muon dang ky du thi vao truong CD Kinh te TPHCM thi em lam ho so dang ky du thi nho vao 1 truong dai hoc (hoac truong CD) nao do co cung khoi thi. Khi tong diem 3 mon thi cua em bang hoac cao hon diem san thi em phai lam don kem Giay bao trung tuyen gui truong CD Kinh te TPHCM de truong xet tuyen.
Trong ho so dang ky du thi, em chu y khong ghi ma nganh o muc 2 (la truong se du thi nhung khong co nguyen vong hoc) nhung tai Muc 3 phai ghi day du ten truong, ky hieu truong, khoi thi, ma nganh cua truong ma em co nguyen vong hoc la truong CD Kinh te TPHCM

13. Em dang o Ha Noi va nam nay muon thi lai vao Hoc vien Hang khong Viet Nam. Em muon hoi la HVHK co to chuc thi o ngoai Ha Noi khong hay bat buoc em phai vao TPHCM de thi? Em co the dang ky thi nho 1 truong o Ha Noi duoc khong? Khi nop ho so em chi can nop o So hoac Bo GD-DT o Ha Noi, ho se tu chuyen ho so cua em vao truong dung khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do truong to chuc thi nen bat buoc em phai vao TPHCM de du thi. Em khong dang ky du thi nho. Khi nop ho so thi em nop theo tuyen truong noi em hoc roi So GD-DT se chuyen ho so cua em vao truong.

14. Em duoc giai 3 quoc gia mon Vat ly, em muon dang ky du thi vao khoi D cua truong DH  kinh te thuoc truong DH QG thi em co duoc huong uu tien xet tuyen khong? Truong hop em chua chac chan chon thi truong nao nen em lam ho so thi 2 truong khoi A thi khi dang ky ho so em co duoc nop 2 giay dang ky xet tuyen uu tien vao 2 bo ho so do  khong? Vi co giao em bao lam 2 bo ho so nhung chi duoc nop xet tuyen 1 bo ho so thoi. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em duoc uu tien xet tuyen vao DH Kinh te, DH QGHN. Em duoc nop 2 giay xet tuyen uu tien vao 2 bo ho so o 2 truong DH khac nhau nhung khi di thi em chi duoc mot truong de du thi.

15. Toi la thi sinh tu do, dang ky thi vao he CD cua HV Ngan hang, khoi A, ma he CD truong nay lai khong to chuc thi, vay toi muon hoi rang toi co the thi nho vao chinh Hoc vien Ngan hang khong hay toi thi phai nho vao cac truong khac cung khoi A? Va neu toi phai thi nho cac truong khac,lieu toi co the thi nho o bat cu truong nao co khoi A thuan tien cho toi co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ban nen dang ky du thi vao Hoc vien Ngan hang de thuan tien cho viec xet tuyen vao he Cao dang cua truong.

16. Em duoc giai 3 quoc gia mon Vat ly, em lam ho so dang ki du thi khoi A vao 2 truong DH Ngoai thuong va DH Xay dung thi em co duoc nop phieu dang ky uu tien xet tuyen vao ca 2 truong khong hay chi duoc nop phieu dang ki uu tien vao 1 truong duy nhat. Em duoc giai mon Ly co duoc uu tien vao dai hoc Y Ha Noi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Em duoc nop phieu uu tien xet tuyen vao ca 2 truong dai hoc tren. DH Y Ha Noi khong uu tien xet tuyen thi sinh du thi mon Ly chi xet tuyen thi sinh du thi cac mon Toan, Hoa, Sinh.

17. Em rat thich nghe lien quan den tien te, chung khoan, bat dong san. Vay thi em nen thi nganh QTKD hay Tai chinh Ngan hang? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Em nen theo nganh Tai chinh ngan hang. Nganh hoc nay lien quan den tat ca cac dich vu giao dich, luan chuyen tien te. Nganh Tai chinh - Ngan hang kha quan trong, no lien quan den hai hoat dong dieu hanh chinh sach co ban do la chinh sach tien te va chinh sach tai khoa.

18. Xin Ban tu van cho em hoi la em dang ki nguyen vong thi HV An ninh, neu em khong do thi em co duoc dong thoi xet xuong trung cap va xet NV2 cua cac truong dan su khac khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em duoc xet tuyen xuong truong trung cap va sang cac truong dai hoc khac co cung khoi thi.

19. Hien dang hoc CD nhung nam nay em muon du thi DH Kinh te TPHCM, nhung trong quy dinh khi den du thi la phai xuat trinh bang tot nghiep hoac giay chung nhan tot nghiep tam thoi, em vua tot nghiep nam 2010 nen truong THPT chi phat cho em 2 giay chung nhan tot nghiep tam thoi, 1 giay em da nop cho truong cao dang em dang hoc, giay con lai em da vo tinh lam that lac, vay em co the den du thi dai hoc xong roi khi nao co giay bao nhap hoc thi em se bo sung bang tot nghiep sau duoc khong ? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em van co the du thi dai hoc. Tuy nhien, em tot nghiep THPT nam 2010 thi bay gio da co bang tot nghiep chinh. Em co the tro ve truong THPT de lay bang. Em tot nghiep nam 2010 va giay chung nhan tot nghiep chi co hieu luc trong nam do de du thi. Em thi dai hoc nam nay la thi sinh tu do nen khi den lam thu tuc du thi phai mang theo bang tot nghiep de lam thu tuc.

20. Neu em khong co 1 dia chi cu the de nhan giay bao du thi thi em phai ghi muc nay the nao, em co the nhan giay bao du thi tai truong em dang ki du thi duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em ghi theo dia chi truong THPT noi em hoc de khoi that lac.

21. Em doc nhieu bao chi va nghe moi nguoi thuong noi ve truong dai hoc top tren, dai hoc top giua, dai hoc vung. Dau la can cu de phan chia nhu vay? Em co du dinh thi vao truong DH Thuong Mai, em muon hoi neu em thi vao truong nhung khong du diem vao nghanh da chon thi co duoc nha truong xep vao cac nghanh khac co diem chuan thap hon hay khong? Va sinh vien dang theo hoc tai truong co duoc phep hoc cung luc 2 nganh duoc khong? Neu duoc thi phai thoa man nhung yeu cau gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do la cach goi de de phan biet ve diem chuan cua cac truong, tuy nhien day khong phai co dinh ma may nam tro lai day diem chuan cua cac truong luon co dao dong. Cu the:

Top tren la nhung truong co muc diem trung tuyen hang nam luon luon cao nhat, vuot troi han so voi cac truong khac cung khoi thi o moi dot thi. De do vao duoc cac truong nay, thi sinh phai co luc hoc kha gioi moi co kha nang do, co the ke mot so truong nhu DH Ngoai thuong, DH Y Ha Noi, Hoc vien Tai chinh, Hoc vien Ngan hang, DH Kinh te quoc dan, Hoc vien Tai chinh, Hoc vien Ngoai giao, DH Quoc gia Ha Noi, DH Su pham Ha Noi, DH Xay dung, DH Bach khoa Ha Noi...diem chuan luon luon o muc cao hon tu 2 - 3 diem so voi cac truong khac.

Top giua la nhung truong co muc diem chuan thap hon, nhieu nam tro lai day luon giu o muc tu 17 den 22 diem. Do la nhung truong nhu DH Thuong mai, DH Cong doan, Hoc vien Bao chi va Tuyen truyen, DH Cong nghiep, DH Dien luc, DH Thai Nguyen...

Con top duoi la nhung truong co muc diem duoi muc 17 cho toi tiem can va bang diem san. Nhung truong dan lap hau het deu nam trong top nay. Top duoi con gom nhung truong DH vung va nhung nganh kho tuyen sinh cua mot so truong DH nhu nganh Trong trot cua cac DH Nong lam, DH Nong nghiep... trong nhieu nam, muc diem chuan luon suyt soat diem san.

Em thi vao DH Thuong mai neu khong du diem vao nganh minh dang ky ma co nguyen vong vao nganh khac cung khoi thi trong truong con thieu chi tieu va xet tuyen thi em duoc dang ky xet tuyen.

Sinh vien dang hoc duoc hoc them nganh khac trong truong nhung voi dieu kien luc hoc cua em phai dat loai gioi.

22. Hien tai em muon dang ky vao 2 truong la: Dai hoc Kinh doanh va cong nghe Ha Noi va Cao Dang Cong nghe Ha Noi nhung truong Cao Dang cong nghe Ha Noi lai khong to chuc thi ma lay diem thi DH de xet tuyen. Nhu vay em muon gui 2 ho so nhu sau: Ho so 1: em DKDT va co nguyen vong muon hoc tai truong DH kinh doanh va cong nghe HN; Ho so 2: em dang ky thi nho truong DH kinh doanh va cong nghe de lay diem xet tuyen vao truong CD cong nghe HN 2 ho so nay deu thi cung khoi, nhu vay lieu co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trong truong hop cua em thi em chi can lam 1 ho so du thi vao DH Kinh doanh va Cong nghe, neu khong do vao truong ma diem cua em co ket qua thi tu diem san dai hoc (hoac cao dang) tro len thi em duoc quyen nop ho so xet tuyen den truong CD Cong nghe Ha Noi.

23. Neu em dang ki uu tien xet tuyen vao 1 truong DH (danh cho HS gioi quoc gia) nhung em thi tuyen sinh de lay diem xet tuyen tai 1 truong khac (cho tien viec di lai) thi trong muc 2 ho so DKDT em co can dien ma nganh cua truong em muon thi hay khong? (truong em dang ki uu tien xet tuyen cung co to chuc thi tuyen sinh)?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Vi truong dang ky uu tien xet tuyen to chuc thi nen de thuan loi cho viec xet tuyen, em nen nop ho so vao truong minh du thi. Tranh thi nho vi truong do co the khong xet tuyen NV2 luc do lai vat va cho em viec xet tuyen vao truong.

24. Em co nguyen vong hoc tai truong Cao Dang cong nghe Ha Noi, nhung truong lai khong to chuc thi. Nhu vay, em phai dang ky thi o truong Cao Dang khac hay la DH? Neu phai dang ky thi o truong DH khac thi em phai thi theo de thi DH hay CD vay? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em dang ky du thi o truong DH hay CD khac deu duoc nhung voi dieu kien diem thi DH hoac CD cua em phai bang diem san tro len (khong co mon nao bi diem 0) thi em moi duoc dang ky xet tuyen sang truong CD Cong nghe Ha Noi.

Em quen ghi muc uu tien thi bay gio den noi nop ho so de them vao, trong truong hop neu khong duoc thi den ngay lam thu tuc du thi, em yeu cau can bo cua truong dieu chinh lai cho em tranh thiet thoi.

Dang ki du thi vao 2 truong dai hoc khoi A co duoc dang ki uu tien xet tuyen o ca 2 truong khong? Hoc vien Ngan hang co lop tai nang khong? Het han nop ho so o So GD-DT thi nop o dau?

26. Em duoc  giai ba quoc gia mon vat ly nam 2010, neu em dang ki thi Khoi D cua truong Dai hoc Kinh te cua truong DHQG Ha Noi thi em co duoc huong uu tien xet tuyen khong ? Em nop ho so dang ki du thi vao 2 truong dai hoc khoi A thi em co duoc dang ki uu tien xet tuyen o ca 2 truong khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em van duoc huong uu tien xet tuyen. Em nop ho so vao 2 truong DH khoi A thi em chi duoc du thi vao mot truong, neu khong do NV1 em co quyen xet tuyen sang truong dai hoc khac hoac nganh khac cung truong co cung khoi thi.

Hoc vien Ngan hang chua mo lop cu nhan tai nang. Neu truong mo thi lop do diem thi chac cao vi hang nam diem chuan Hoc vien Ngan hang cung kha cao, tu 20 diem tro len.

28. Em co nguyen vong dang ki thi vao nganh Cong nghe dien tu vien thong cua DH Cong Nghe - DH QGHN. Em xem trong sach nhung dieu can biet thi khong thay thong tin: Thi sinh khong du diem vao nganh du thi nhu dang ki se duoc chuyen xuong nganh thap diem hon con chi tieu nhu ben DH KHTN va cua chinh DH Cong Nghe nhu nam 2010 vua roi. Em xin hoi, neu em dang ki nguyen vong va du thi nhu noi tren, va diem thi cua em khong du do vao nganh dang ki la Cong nghe dien tu vien thong nhung lai lon hon hoac bang diem cua nganh thap hon la Vat ly ki thuat cung truong thi em co duoc xet tuyen tu dong de chuyen xuong khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nam 2011, truong DH Cong nghe xet diem chuan trung tuyen duoc xet theo nhom nganh. Cac thi sinh sau khi nhap hoc se duoc phan vao cac nganh cu the dua theo nguyen vong dang ky, diem thi tuyen cua thi sinh va chi tieu tung nganh. Do vay, khong do nganh Cong nghe dien tu vien thong neu nganh Vat ly ki thuat khong tuyen du chi tieu ma xet tuyen NV2 thi em moi duoc xet tuyen vao nganh do. Tuy nhien, neu em khong do NV1 thi em duoc xet tuyen NV2, vao nganh con thieu chi tieu, co cung khoi thi trong truong DH QGHN.

29. Em la thi sinh tu do co ho khau tai thanh pho Vinh-Nghe An, em muon du thi vao truong DH Kinh te TPHCM ,nhung hien nay (ngay 06/04/2011) phong giao duc Thanh pho Vinh da het han thu ho so tuyen sinh DH-CD 2011. Vay, em se phai nop ho so tai So GD-DT TPHCM hay truc tiep tai truong DH Kinh te TPHCM ? Voi moi truong hop em se phai dien muc 13(noi nop ho so DKDT) trong phieudang ky du thi nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Thoi han dang ky nop ho so dai hoc tu ngay 14/3 - 14/4. Neu phong giao duc TP Vinh thong bao het han thu nop ho so vao ngay 6/4 la sai quy dinh.

Neu khong nop duoc tai phong giao duc thi em den nop truc tiep tai truong. Thoi gian thu nhan tu ngay 15/4 - 21/4.

Muc 13 em dien noi nop ho so la tai truong DH Kinh te TP.HCM, ma don vi theo quy dinh cua nha truong.

30. Em nam nay du dinh thi truong DH Cong Nghiep TPHCM. Du kien diem thi vao truong co nhieu bien dong nhu nam ngoai khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan nam 2009 vao DH Cong nghiep TPHCM tu 15 - 19 diem. Diem chuan vao DH Cong nghiep TPHCM nam 2010 tu 13 diem den 17 diem tuy tung nganh. Tuy nhien, hien nay chua the du kien diem chuan vao truong vi thi sinh chua du thi vi moi nam diem thi cua thi sinh deu khac nhau.

31. Em co kha nang tot ve ngoai ngu. Tuy nhien, em tu nhan thay ban than minh khong phu hop cung nhu khong co niem dam me voi nhung nganh nghe can su dung qua chuyen sau ve ngoai ngu. Em mong muon duoc hoc mot nganh nghe trong linh vuc kinh te co su dung nhieu Tieng Anh. Muc diem thi cua em khoang 28 diem (da nhan doi tieng anh). Vay em nen thi vao nganh gi, truong gi thi phu hop voi suc hoc cung nhu so thich cua minh? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ngoai ngu hien nay doi voi sinh vien bat cu nganh nghe nao cung quan trong. Trinh do ngoai ngu cung la mot quy dinh quan trong trong chuan dau ra voi moi sinh vien hien nay.

Neu trinh do ngoai ngu cua em tot ma thich nganh kinh te cong voi diem thi nhu vay em nen dang ky vao DH Ngoai thuong, Kinh te quoc dan, Hoc vien Ngan hang, Hoc vien Tai chinh... Chuc em thanh cong!

32. Nam nay em du dinh thi vao Hoc vien cong nghe Buu chinh vien thong co so phia Nam. Theo em biet truong nay co 2 he la trong ngan sach va ngoai ngan sach. Ban tu van co the giai thich su khac nhau giua 2 he? Va ra truong thi co giong nhau hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

He dao tao trong ngan sach, muc hoc phi nop theo quy dinh nha nuoc. He dao tao ngoai ngan sach thi em phai nop muc hoc phi cao hon. Con ve chuong trinh hoc 2 he nhu nhau, khong phan biet he trong ngan sach va he ngoai ngan sach, bang cap nhu nhau.

33. Em la mot hoc sinh dang hoc lop 12 tai tinh Thai Binh. Theo thong bao thi hoc sinh nop ho so dang ky du thi tai truong THPT minh dang hoc trong thoi gian tu 14/3-14/4. Tuy nhien moi dau thang 4 ma truong em da thong bao khong thu ho so thi dai hoc nua. Vay cho em hoi truong lam nhu vay co dung khong? Va neu em muon nop them ho so dang ky du thi thi nop tai dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nha truong lam nhu vay la sai quy dinh. Neu em muon nop them ho so DKDT, em den tan truong noi em muon du thi de nop, thoi gian nop tu ngay 15/4 - 21/4.

34. Trong quyen Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH-CD nam 2011 thi em tim khong thay truong DH Thuy Loi co so 2 (TLS) o phia Nam. Nhu nam 2010 thi o trang 88 (phan cac truong DH-CD phia bac), em van thay "Thi Va Hoc tai Co So 2" (TLS) o phia duoi "Thi va hoc tai Ha Noi" (TLA). Nhung nam 2011 em lai tim khong thay, ca phan Cac truong DH-CD phia Nam em cung khong thay. Mong cac thay giai dap thac mac cua em. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Co the cuon Nhung dieu can biet cua em bi loi thieu trang. Trong cuon Nhung dieu can biet, thong tin ve tuyen sinh DH Thuy Loi o trang 108, da ghi day du ca tuyen sinh co so 1 va co so 2. Em ra hieu sach mua them cuon khac de doi chieu.

35. Em da thi tot nghiep THPT nam 2010 nhung den nay moi chi co giay chung nhan tot nghiep tam thoi tu nam ngoai (nam 2010) thi nam nay em muon thi lai thi van mang giay chung nhan cu di hay phai ve truong THPT da hoc de lay ban goc? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em phai ve truong de lay bang tot nghiep goc chu giay chung nhan tot nghiep nam 2010, truong to chuc thi se khong chap nhan.

36. Em co nop ho so vao khoa Kinh te doi ngoai dai hoc Ngoai thuong nhung ho so do cua em co mot phan bi khai nham. Bay gio em muon sua doi hay nop ho so moi thi se phai lam nhu the nao a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em den noi nop ho so de xin sua doi hoac den ngay lam thu tuc du thi em can mang theo day du giay to de chinh sua ngay tai truong thi hoac thong bao voi hoi dong tuyen sinh cua truong lam thu tuc chinh sua nhung sai sot, thong tin chua chinh xac, bo sung cac giay to con thieu.

Nhung bo sung va dieu chinh nay phai duoc can bo tuyen sinh cua truong sua lai tren ho so goc, cap nhat ngay vao may tinh va dong dau xac nhan moi co gia tri phap ly. Day la ngay cuoi cung ban duoc sua chua ho so, sau khi thi moi chinh sua khong con gia tri. Em khong can phai lam ho so moi.

37. Em muon thi vao DHNT nganh kinh te Doi ngoai, em muon thi ca 2 khoi A,D1 vay em phai nop 2 bo ho so hay sao? Hai khoi thi thi 2 ngay khac nhau phai khong, em co duoc thi nhu vay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em phai nop 2 ho so vao tung khoi thi vi khoi A thi dot 1 va khoi D1 thi dot 2. Em duoc quyen thi 2 dot thi dai hoc.

Nop 2 ho so vao 1 truong dai hoc duoc khong? Dat 16 diem khoi A va 17,5 diem khoi D (nhan he so 2) co do va DH Dien luc va DH Ha Noi? Muc 13 ghi the nao? Nganh ke toan cua DH GTVT co khac cac truong dai hoc khac?

38. Cho em hoi, may nam truoc anh em thi thi anh ay co lam 2 ho so vao cung 1 truong Kinh te nhung o 2 khoa khac nhau van duoc. Vay nam nay em co the lam 2 bo ho so vao 2 chuyen nganh khac nhau cua 1 truong DH khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

 Em duoc quyen lam 2 ho so vao 2 chuyen nganh khac nhau cua 1 truong. Den ngay dang ky du thi (DKDT) em chi duoc chon 1 nganh de du thi.

38. Em du dinh thi 1 truong khoi A va 1 khoi D. Va em dang phan van giua cac nganh Dien hat nhan va Dien tu-vien thong cua DH Dien luc cho khoi A, va nganh Tai chinh ngan hang va Cong nghe thong tin cua DH Ha Noi cho khoi D. Xin Ban tu van giup em chon 1 nganh co tuong lai va de tim duoc viec lam! Va em co the do vao 2 truong nay khong neu chi dat 16 diem  cho khoi A va 17,5 diem cho khoi D nhan he so 2? Va neu khong thi em nen thi vao truong cong lap nao o khu vuc Ha Noi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Trong 4 nganh ma em dang phan van de lua chon, nganh hoc nao cung la nganh hoc “nong” hien nay, co hoi viec lam cua nhung nganh nay rat lon, tot nghiep cac nganh nay it khi that nghiep. Neu em muon tim hieu nghien cuu khoa hoc ky thuat nen chon nganh Dien hat nhan, Dien tu - vien thong va Cong nghe thong tin con thich lam kinh te nen chon nganh Tai chinh ngan hang. Hai truong ma em lua chon la nhung truong diem chuan hang nam khong cao so voi cac truong khac.

Nganh Dien hat nhan la nganh moi, DH Dien luc moi dao tao tu nam 2010. Diem chuan nam 2010 ca 2 nganh tren la 15,5 diem. Trong khi do, diem chuan nam 2009 cua nganh Dien tu vien thong la 17. Em co gang luyen tap them se co kha nang do vao truong.

Con doi voi nganh Tai chinh Ngan hang cua DH Ha Noi diem chuan 2010 la 28,5 diem va nganh Khoa hoc may tinh la 21,5 diem. Do vay, em can nhac lua chon.

De dat duoc nguyen vong vao dai hoc nam dau tien, hien tai em nen tap trung vao hoc 1 khoi nhu khoi A. Nhu vay co hoi vao DH cua em nhieu hon. Chuc em thanh cong.

39. Nam nay em thi DH khoi A va B, khoi A la chinh. Khoi A em thi ke toan nen chon truong nao voi diem duoi 20. Em chon truong Giao thong van tai nhung khong biet hoc ke toan o truong GTVT co nhu o cac truong khac nhu Thuong mai, Hoc vien Ngan hang, Kinh te quoc dan...? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ve khung chuong trinh dao tao mon ke toan thi 60-70% cua cac truong dai hoc dao tao giong nhau con lai cac truong tu thiet ke theo the manh va net rieng cua truong. Do vay, nganh ke toan cua truong DH GTVT se khac voi truong DH Thuong mai, Hoc vien Ngan hang, Kinh te quoc dan… nghieng ve nganh giao thong nhieu hon va nganh ke toan cua truong Kinh te quoc dan cung se khac voi ke toan DH Thuong mai.

Neu em du kien duoc 20 diem va du thi vao DH Giao thong van tai thi co kha nang do vi nganh Ke toan diem chuan nam 2010 la 17 diem, hoac em co the du thi vao DH Cong nghiep Ha Noi, diem chuan nganh Ke toan nam 2010 la 16,5; DH Cong doan, DH Thuy loi: 17 diem, DH Thuong mai: 19,5 diem, DH Cong nghiep Ha Noi: 16,5 diem…

40. Em dang hoc lop 12 o Gia Lai, em muon thi vao DH Luat Ha Noi va du thi tai cum Quy Nhon thi em phai dien thong tin o muc 2 va 3 nhu the nao? Cho em hoi nganh tai chinh hai quan hoc nhung gi, ra truong se lam viec o dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em khai ho so binh thuong.  Em luu y, o muc so 2, thi sinh (TS) ghi ro ten truong DH, CD du thi vao duong ke cham, ghi ro ky hieu truong DH, CD du thi vao 3 o dau. Hai o tiep theo ghi khoi thi quy uoc: o thu nhat ghi A, B, C hoac D; o thu 2 dung cho TS du thi khoi D: thi tieng Anh ghi so 1, thi tieng Nga ghi so 2; thi tieng Phap ghi so 3; thi tieng Trung ghi so 4; thi tieng Duc ghi so 5; thi tieng Nhat ghi so 6. Ba o cuoi cung ghi ma nganh du dinh hoc.

Muc so 3 danh cho thi sinh co nguyen vong (NV) 1 hoc tai truong DH, CD khong thi tuyen sinh hoac he CD cua truong DH. Thi sinh luu y, day khong phai la muc ghi NV2. TS thuoc dien nay khong can ghi ma nganh o muc 2 (la truong se du thi nhung khong co NV hoc), nhung tai muc 3 van phai ghi du ten truong, ky hieu truong, khoi thi, ma nganh cua truong ma TS co NV hoc (NV1).

Truong Cao dang Tai chinh - Hai quan hien nay co nhieu chuyen nganh dao tao nhu: Tai chinh - Ngan hang, Ke toan, Quan tri kinh doanh, He thong thong tin quan ly va Kinh doanh quoc te.

Voi chuyen nganh Hai quan, sinh vien se duoc trang bi kien thuc hieu ro hon ve quy trinh phan loai hang hoa va nguon goc xuat xu hang hoa. Thao tac thanh thao cac buoc quy trinh nghiep vu trong hoat dong quan ly nganh hai quan nhu thu tuc, che do kiem tra giam sat hai quan va chinh sach thue doi voi hang hoa, phuong tien xuat khau, nhap khau, qua canh.
Sinh vien tot nghiep co the lam viec o cac co quan don vi Hai quan, cac dai ly dich vu lam thu tuc Hai quan, bo phan xuat nhap khau cua cac don vi san xuat kinh doanh…

41. Cho hoi muc 13 ghi nhu the nao, o ma don vi DKDT ghi the nao, va co duoc viet tat khong nhu THPT, DH…? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

TS dang hoc THPT thi ghi ma don vi DKDT theo truong minh dang theo hoc. TS nop ho so DKDT tai tinh, thanh pho ma minh co ho khau thuong tru thi ghi ma don vi DKDT theo don vi minh nop ho so DKDT (Phong, hoac So GD-DT). TS nop ho so DKDT tai tinh, thanh pho ma minh khong co ho khau thuong tru thi ghi ma don vi DKDT theo dien vang lai. TS duoc viet tat tu THPT, DH, CD.

Cu the:  

            + Noi nop ho so DKDT: ghi ro bang chu vao duong ke cham.

            + Ma don vi DKDT: ghi dung ma  so vao 2 o.

42. Thua ban tu van tuyen sinh, em muon thi vao he dan su Hoc vien Hau can nhung khong biet dang ki thi o mien nam hay bac, vi em co ho khau tai Quang Binh nhung song tai TPHCM da 2 nam nay nhung van chua co ho khau tai thanh pho. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Hoc vien Hau can tuyen sinh trong ca nuoc. Em dang o TPHCM thi em dang ky du thi trong do. Em chua co ho khau o TPHCM em phai ve Quang Binh xin xac nhan ho so DKDT.

43. Toi la Vo Thi Trang (Nghe An) muon hoi cho em trai toi nam nay thi dai hoc: Muon thi vao Dai hoc Y khoa Vinh he dai hoc, truong nay khong to chuc thi tuyen; muon thi nho o mot truong khac o Vinh nhung khong co truong dai hoc y nao khac, lieu em toi co the thi nho truong DH Y Ha Noi de duoc thi o Nghe An hay khong? (vi neu dang ky thi DH Y Ha Noi thi se thi tuyen o Nghe An dung khong a?) neu khong duoc ban tu van co the lay vi du de muon truong nao khac de thi khong a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Em ban co the thi nho o truong DH Vinh theo khoi B (khoi ma DH Y khoa Vinh tuyen) hoac truong dai hoc khac to chuc thi co cung khoi thi cua DH Y khoa Vinh chu khong nhat thiet phai thi vao cac truong dai hoc Y moi duoc xet tuyen vao truong.

44. Em duoc biet truong DH Ha Noi va DH FPT day khoa CNTT bang Tieng Anh. Em hoi la chuong trinh khac nhau nhu the nao? Lieu chat luong dao tao co hon khoa CNTT cua Bach khoa Ha Noi khong vi o Bach khoa khong day bang tieng Anh? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ve chuong trinh day, cac truong dai hoc thuc hien theo khung chuong trinh cua Bo GD-DT giong nhau khoang 60%, 40% con lai ve chuyen nganh cac truong tu xay dung theo the manh cua tung truong.

DH Bach khoa Ha Noi co be day ve dao tao linh vuc nay. Truong DH FPT va DH Ha Noi moi dao tao chuyen nganh nay.  Loi the cua truong FPT va DH Ha Noi la sinh vien duoc hoc bang chuong trinh bang tieng Anh.

45. Em lam 2 bo ho so 2 truong khoi A, neu em thi mot truong trong hai nhung khong dau thi em co duoc uu tien xet NV2 o truong em khong du thi ma em da nop ho so dang ki du thi khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Khong co che do uu tien trong truong hop nay vi ho so em dang ky du thi nhung khong den da bi huy. Em xet tuyen binh thuong nhu cac thi sinh khac neu co nguyen vong va truong co chi tieu xet tuyen NV2.

46. Em gai toi nam nay nop ho so dang ky du thi tai mot truong cao dang khong to chuc thi tuyen (CD Thuong mai  va du lich Ha Noi). Trong ho so DKDT,  em gai toi dang ky o mot truong cao dang to chuc tuyen sinh (CD Xay dung cong trinh do thi). Nhung sau do, ho so cua em toi bi tra ve voi ly do, Quy che khong cho phep thi nho mot truong cao dang ma chi duoc thi nho o mot truong dai hoc. Toi thay nhan dinh cua truong la co co so boi tai doan 3, diem b, khoan 1, Dieu 8 cua Thong tu so 11/2011/TT-BGDDT da quy dinh. Vay ho so cua em toi da hop le hay chua? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Noi nhan ho so cua ban ho cung khong sai, ho lam theo dung quy che vi thuong co rat nhieu truong CD xet tuyen khong nhan xet tuyen thi sinh du thi CD ma chi nhan thi sinh du thi DH nhung truong CD Thuong mai  va du lich Ha Noi co xet tuyen ca diem thi CD nen khi nhan ho so ho chua linh hoat. Bo GD-DT cung khuyen khich thi sinh du thi DH de co nhieu co hoi xet tuyen vao he CD. Tuy nhien, ho so em ban hop le vi trong phuong huong tuyen sinh 2011 cua Bo GD-DT da quy dinh: De bao dam quyen loi cho nhung thi sinh co nguyen vong 1 hoc tai cac truong DH, CD khong to chuc thi tuyen sinh hoac he CD cua truong DH, truong CD thuoc cac DH, Bo GD-DT yeu cau cac truong thuc hien dung nhung quy dinh sau day:

1. Thi sinh co nguyen vong 1 (NV1) hoc tai truong DH, CD khong to chuc thi tuyen sinh hoac he CD cua truong DH, truong CD thuoc cac DH phai nop ho so DKDT, le phi DKDT, le phi du thi va du thi tai truong DH, CD to chuc thi co cung khoi thi.

Cac truong DH, CD phai tao dieu kien thuan loi toi da cho thi sinh co nguyen vong hoc NV1 tai cac truong khong to chuc thi duoc du thi (thi nho).

2. Cac truong DH, CD co to chuc thi, sau khi cham thi xong, khong xet tuyen thi sinh co NV1 hoc tai cac truong khong to chuc thi tuyen sinh trong dot 1, ma gui Giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 (neu ket qua thi tu san CD tro len), Phieu bao diem cung du lieu ket qua thi cho truong khong to chuc thi hoac he CD cua truong DH, hoac truong CD thuoc cac dai hoc truoc ngay 10/8/2011 de cac truong nay truc tiep len thong ke diem tren may tinh, xet tuyen thi sinh trong dot 1, gui Giay trieu tap cho thi sinh trung tuyen; Giay chung nhan ket qua thi (so 1 va so 2) cho thi sinh khong trung tuyen, nhung co ket qua thi tu diem san CD tro len, phieu bao diem cho thi sinh co ket qua thi duoi diem san cao dang de cac So chuyen cho thi sinh.

47. Em muon xet tuyen nhieu he CD cua DH voi dieu kien la trong cac ho so du thi, o muc 2 em deu ghi cung 1 truong dai hoc em muon du thi con o muc so 3 thi lan luot em ghi cac truong cao dang ma em muon xet tuyen. Vay, o truong hop tren neu o dot 2 tuyen sinh dai hoc em thi truong dai hoc ma em muon de thi thi ket qua co tu dong chuyen qua cac he cao dang ma em da dang ky trong cac bo ho so do khong? Theo Quy che tuyen sinh thi khong noi ro la duoc xet tuyen toi da la bao nhieu truong. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em duoc lam nhieu ho so du thi DH de xet tuyen vao nhieu truong CD khac nhung em cung luu y khi em nop nhieu ho so vao truong du thi thi moi bo ho so la mot so bao danh. Khi em den du thi nha truong chi chap nhan cho em 1 so bao danh em du thi con lai huy het cac so bao danh khac trung ho ten. May tinh nhap du lieu cung chi xac nhan du lieu thong tin day du cua em khi em da den du thi va nha truong cung chi chuyen ket qua diem thi cua em den 1 truong CD.

Em luu y, moi thi sinh chi co mot nguyen vong de du thi. Neu em muon truong thi nho de xet tuyen sang truong khac thi diem xet tuyen do cua em la diem xet tuyen NV1. Luc do, truong to chuc thi se chuyen ket qua thi cua em sang truong ma em dang ky NV1. Neu khong trung tuyen NV1 em duoc quyen xet tuyen NV2, NV3 sang cac  truong khac. Do vay em khong can phai nop nhieu ho so cho ton kem.

 (Tiep tuc cap nhat)

Viet Bao (Theo_dan tri)

Comment :Nhung dieu can biet ve tuyen sinh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Tiêu đề

Vũ Thị Hoàng Yến 2011-05-18 15:29

   0

Thưa ban tư vấn tuyển sinh, em muốn làm hồ sơ thi tuyển sinh vào trường chuyên Vật Lý tỉnh Thái Bình cần những thủ tục gì ạ?

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung dieu can biet ve tuyen sinh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung dieu can biet ve tuyen sinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung dieu can biet ve tuyen sinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Things to know about recruitment
can buy, imbalances, financial management, couples, in management, man, couple, happiness, money, or again, the problem, I wish, expenditure, he, home
What you should know about enrollment: The Series 3 exam of college admissions to colleges without examination is not held? Candidates receive the paper free exam where? FX 570ES Calculator Plus has not been brought into the examination room? Wrong profile ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những điều cần biết về tuyển sinh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những điều cần biết về tuyển sinh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung dieu can biet ve tuyen sinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung dieu can biet ve tuyen sinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung dieu can biet ve tuyen sinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0