Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc

Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc

Tags: bao hiem tai nan, bao hiem y te, Truong DH Su pham, phi nhap hoc, ky tuc xa, hoc phi, le phi, suc khoe, chuan bi, ho so, danh cho, Sv, KTX, TP.HCM
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truoc them nam hoc moi

Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc
Tan sinh vien dong hoc phi trong ngay nhap hoc tai Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) nam 2006

Nhap hoc can chuan bi giay to gi, hoc phi bao nhieu, ky tuc xa, kham suc khoe, le phi nhap hoc, bao hiem tai nan, co the dong tien qua he thong nao...

Duoi day la nhung thong tin khong the thieu danh cho cac thi sinh da trung tuyen cac truong DH.

Cac loai giay to

Hoc ba THPT (ban sao co cong chung). Ban sao (co cong chung) bang tu tai, bang tot nghiep THPT, BTVH, THCN va ban chinh (de doi chieu) hoac giay chung nhan tot nghiep tam thoi nam 2007. Giay bao trung tuyen nhap truong. Ho so trung tuyen co xac nhan cua dia phuong (theo mau cua Bo GD-DT phat hanh) co the mua ho so tai cac so GD-DT hoac mua tai truong. Ban sao giay khai sinh, bon anh 3x4. Giay gioi thieu sinh hoat Doan, sinh hoat Dang (neu co). Giay chung nhan uu tien theo doi tuong: con thuong binh, con liet si...

Ky tuc xa da san sang

Tai TP.HCM, cac ky tuc xa (KTX) da bat dau chuan bi de vao nam hoc moi.

+ KTX Truong DH Kinh te tai hai co so: 135 Tran Hung Dao, Q.1 va 43-45 Nguyen Chi Thanh nam nay co 1.550 cho o cho SV, giam 50 cho so voi nam truoc. 50 cho nay se bang nam phong hoc cho SV. Phi KTX tang tu 80.000 len 90.000 dong/thang/SV.

+ Tai trung tam KTX DH Quoc gia (Thu Duc), tinh hinh khong “nong”- SV do xo chen chuc nop don nhu moi nam, nho vao cach thuc lam viec moi cua ban lanh dao. Nam nay, danh sach 6.920 SV duoc niem yet tren website cua KTX. Toan khu trung tam noi tru co 15 toa nha: bon KTX DH Quoc gia, con lai la KTX cac tinh: Binh Duong, Ben Tre, Ba Ria - Vung Tau, Binh Phuoc, Tay Ninh, Vinh Long, Khanh Hoa, An Giang, Binh Thuan, Tien Giang, Dong Nai. Co 1.270 may tinh noi mang, trong do co 770 may den tan phong o SV va 500 may cong cong. Nhu vay trung binh bay SV/may tinh.

+ Nhieu hon moi nam truoc, KTX cao nam tang cua DH Giao thong van tai TP.HCM nam nay dang co hon 700 cho danh cho SV nam 1. Dac biet, cac ban SV nam 1 cac nganh CNTT, cau duong, hang hai va may tau thuy se di hoc ngay... trong KTX, tai khu giang duong moi duoc xay dung noi day (gom 14 phong, mot giang duong lon).

+ Ngoai hon 300 cho se duoc danh cho SV nam 1, KTX DH Y duoc TP.HCM hien dang xay them hon 10 phong danh cho SV Campuchia, voi tieu chuan ba SV/phong (KTX DH Y duoc hien co 55 SV Campuchia o).

+ Con KTX DH Su pham TP.HCM sap toi se dau tu lam moi toan bo ban ghe da cu trong hoi truong nham phuc vu viec on hoc cua SV va cung dang co hon 370 cho de danh cho SV nam 1.

+ Rieng KTX DH Nong lam TP.HCM se co 1.200 cho o danh cho SV nhap hoc khoa sap toi.

DANG TUOI - LE QUYNH

Doi voi bo doi, can bo di hoc phai nop them ba ban sao quyet dinh cu di hoc, chuyen nganh, xuat ngu va cac giay to ve quyen loi duoc huong. Hoc phi buoc tat ca SV phai dong ngay tu khi nhap hoc, SV thuoc dien mien, giam hoc phi nha truong se xet ho so va hoan tra tien sau. SV khong cat ho khau thuong tru o dia phuong, - SV can sao y giay bao trung tuyen nay de phuc vu cac nhu cau khac (xet cac che do chinh sach, dang ky tam vang, tam hoan nghia vu quan su...).

Cac khoan tien phai dong khi nhap hoc

DHQG TP.HCM: Truong DH Bach khoa tam thu 1.100.000d/hoc ky (HK) 1, tien ho so nhap hoc va sinh hoat dau khoa 100.000d; kham suc khoe, bao hiem y te, bao hiem tai nan: 125.000d. Truong DH Khoa hoc tu nhien tam thu HKI 950.000d, le phi nhap hoc va sinh hoat dau khoa 50.000d, bao hiem tai nan 15.000d/nam, bao hiem y te 90.000d/nam. SV o KTX can chuan bi them 400.000d. Truong DH KHXH va NV tam thu 1.000.000d/HK1, kham suc khoe 20.000d, bao hiem y te 60.000d, bao hiem tai nan 15.000d, le phi KTX 70.000d/SV/thang, SV phai dong truoc 350.000d/HK.

Truong DH Quoc te tam thu 12.000.000d (sau do se dieu chinh tuong duong 750 USD theo dung gia qui doi ngoai te trong ngay), bao hiem y te 60.000d/nam, bao hiem tai nan 15.000d/nam. Le phi xep lop tieng Anh 200.000d. Truong DH Cong nghe thong tin hoc phi 900.000d/HK1, tien ho so nhap hoc va sinh hoat dau khoa 90.000d, bao hiem y te va bao hiem tai nan 105.000d, the SV va the thu vien 45.000d, kham suc khoe 20.000d. Khoa kinh te tam thu 900.000d/HK1, 50.000d le phi nhap hoc, 105.000d cac khoan bao hiem y te, bao hiem tai nan.

Cac truong khac nhu sau: Truong DH Giao thong van tai TP.HCM hoc phi 925.000d/SV gom hoc phi HK1: 900.000d, tien kham suc khoe: 25.000d. Truong DH Su pham TP.HCM cac khoan le phi (bao hiem, thu vien, the sinh vien, kham suc khoe) khoang 220.000d. Truong xet mien hoc phi cho nhung SV thuoc cac nganh su pham neu co cam ket phuc vu trong nganh giao duc dao tao sau khi tot nghiep. SV khong co cam ket phai nop hoc phi. SV dien nop hoc phi co the den cac ngan hang nong nghiep va phat trien nong thong chuyen tien vao tai khoan cua truong. Tai khoan nhu sau: don vi nhan tien: Truong DH Su pham TP.HCM, so tai khoan: 1606201017670, tai Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Sai Gon, chi nhanh An Phu.

Truong DHBC Marketing tam thu he DH chinh qui hoc phi 3.000.000d/HK, he CD chinh qui 2.500.000d/HK, he trung cap chuyen nghiep 2.000.000d/HK. Le phi ho so va nhap hoc 50.000d/SV. Tien phong o 100.000d/thang/SV, thu theo HK nam thang. Truong DH Ngoai thuong (co so 2 tai TP.HCM) hoc phi 1,8 trieu dong/nam, khi nhap hoc nop 900.000d, tien kiem tra suc khoe 22.000d, bao hiem y te 90.000d/nam. Truong DHBC Ton Duc Thang hoc phi HK1 la 2.000.000d, le phi nhap hoc 100.000d; phi bao hiem tai nan, kham suc khoe, bao hiem y te: 125.000d. Truong DH Can Tho hoc phi 900.000d/HK, tu HK2 tro di, SV he chinh qui se dang ky mon hoc o moi HK, muc hoc phi can cu tren so tin chi ma SV dang ky hoc, bao hiem y te 80.000d/SV/nam, bao hiem tai nan 30.000d/SV/nam.

Truong DH Luat TP.HCM hoc phi HK1 900.000d, bao hiem y te 90.000d, bao hiem tai nan 60.000d, kham suc khoe 35.000d; bang ten, the SV, le phi nhap hoc... 90.000d/SV. Truong DH Kien truc TP.HCM hoc phi 900.000d/HK1, le phi nhap hoc 50.000d, SV duoc o KTX chuan bi them 350.000d/HK. Truong DH Cong nghiep TP.HCM le phi HK1 la 80.000d/tin chi, hoc 20 tin chi hoc phi la 1,6 trieu dong; le phi thu vien 100.000d/nam, le phi the SV, sach giao duc dinh huong, so tay SV, nien giam: 60.000d, le phi noi tru 130.000d/thang (thu 10 thang). Truong DH Mo TP.HCM hoc phi HK1 khoang 1.560.000d. Truong DH Nong lam TP.HCM hoc phi 900.000d/HK, co the dong truc tiep hoac nop vao tai khoan so 31410000000760 tai chi nhanh Ngan hang Dau tu va phat trien VN, chi nhanh Thu Duc, TP.HCM. Tien o KTX 400.000-600.000d/HK, cac khoan le phi khac can chuan bi khoang 120.000d.

Truong DH Y duoc TP.HCM le phi nhap hoc, kham suc khoe... 120.000d, hoc phi 1,8 trieu dong/nam. Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM tuy theo he nganh ma hoc phi tu 700.000 -1.015.000d, tai lieu huong dan 60.000d, tai lieu hoc tap 35.000d/HK, bao hiem y te 90.000d. bao hiem tai nan 22.500d, kham suc khoe 25.000d, o KTX can chuan bi 60.000-90.000d/thang, thu mot lan 10 thang, tien the chap tai san khi o KTX 50.000-100.000d/nam.

NGUYEN PHAN

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: bao hiem tai nan, bao hiem y te, Truong DH Su pham, phi nhap hoc, ky tuc xa, hoc phi, le phi, suc khoe, chuan bi, ho so, danh cho, Sv, KTX, TP.HCM

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những điều SV cần biết khi nhập học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những điều SV cần biết khi nhập học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung dieu SV can biet khi nhap hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0