Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen

Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong, Truong DH Duoc Ha Noi, Truong DHSP TP.HCM, Truong DH TDTT Bac Ninh cong bo cac thong tin ve tuyen thang, uu tien xet tuyen vao truong nam 2013.  

 Thi sinh tim hieu thong tin DH truoc mua tuyen sinh. Anh: NN

Thi sinh tim hieu thong tin DH truoc mua tuyen sinh. Anh: NN

Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong: 30 chi tieu tuyen thang, 20 chi tieu uu tien xet tuyen

Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong nam 2013 se danh 30 chi tieu tuyen thang vao DH, CD. Theo do, tuyen thang vao DH cac thi sinh tot nghiep THPT nam 2013 va dat mot trong cac dieu kien: tham gia tap huan doi tuyen du thi Olympic khu vuc va quoc te cac nganh Toan hoc, Vat ly hoac Tin hoc cac nam 2012, 2013; thi sinh trong doi tuyen tham du hoi thi sang tao khoa hoc ky thuat quoc te cac nam 2012, 2013 va thi sinh doat giai nhat, nhi, ba trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia lop 12 THPT nganh Toan hoc, Vat ly hoac Tin hoc cac nam 2012, 2013;

Hoc vien xet tuyen thang vao CD doi voi cac thi sinh doat giai khuyen khich trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia lop 12 THPT nganh Toan hoc, Vat ly hoac Tin hoc cac nam 2012, 2013; tot nghiep THPT nam 2013 theo quy dinh cua Bo GD&DT.

Nhung thi sinh tuyen thang he DH se duoc tuyen thang vao lop dao tao ky su chat luong cao nganh Cong nghe thong tin hoac Cong nghe da phuong tien voi muc hoc bong ho tro tuong duong 24.000 USD (neu sinh vien co nguyen vong hoc mot trong hai nganh nay).

Hoc vien uu tien xet tuyen vao DH hoc sinh doat giai nhat, nhi, ba trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia THPT nam 2012, 2013 cac nganh Toan hoc, Vat ly hoac Tin hoc va tot nghiep THPT nam 2013, da tham du ky tuyen sinh DH, CD chinh quy nam 2013 - Khoi A, A1, D1 theo de thi chung cua Bo GD&DT, co ket qua thi tu diem san DH tro len va khong co mon nao bi diem 0.


Uu tien xet tuyen vao CD thisinh thuoc dien uu tien xet tuyen vao DH, nhung co nguyen vong hoc CD; Thisinh dat giai nhat, nhi, ba trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia THPT cac nganh Toan hoc, Vat ly hoac Tin hoc nam 2012, 2013; tot nghiep THPT nam 2013, co ket qua thi tuyen sinh tu diem san CD den duoi diem san DH. Hoc sinh doat giai khuyen khich trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia THPT nam 2012, 2013 cac nganh Toan hoc, Vat ly hoac Tin hoc va tot nghiep THPT nam 2013, da tham du ky tuyen sinh DH, CD chinh quy nam 2013 - Khoi A, A1, D1 theo de thi chung cua Bo GD&DT, co ket qua thi tu diem san CD tro len va khong co mon nao bi diem 0;

Chi tieu uu tien xet tuyen vao DH, CD: 20 chi tieu. Trong do, uu tien xet tuyen vao DH: 10 thi sinh, CD: 10 thi sinh

Thi sinh nop ho so dang ky uu tien xet tuyen cung voi ho so dang ky du thi DH, CD ve So GD&DT trong thoi han tu ngay 11/3/2013 den het ngay 11/4/2013 hoac nop truc tiep tai Hoc vien tu ngay 12/4/2013 den het ngay 19/4/2013.

Hoc vien xet tuyen thang doi voi cac doi tuong khac theo quy dinh tai Thong tu so 09/2012/TT-BGDDT ngay 05/03/2012, Thong tu so 24/2012/TT-BGDDT ngay 29/06/2012 va Thong tu so 03/2013/TT-BGDDT ngay 20/02/2013 cua Bo truong Bo GD&DT. Thi sinh duoc xet tuyen thang thuoc doi tuong nay phai dong hoc phi voi muc 860.000 d/thang (dong 10 thang/nam) voi he DH va 610.000 d/thang voi he CD.Truong DH Duoc Ha Noi:

Tuyen thang AHLD, AHLLVTND, Chien si thi dua toan quoc da tot nghiep trung hoc. Thi sinh tham gia tap huan doi tuyen du thi Olympic mon Hoa hoc khu vuc va quoc te hoac thi sinh doat giai nhat, nhi, ba mon Hoa hoc trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia da tot nghiep THPT duoc tuyen thang vao DH; neu chua tot nghiep THPT se duoc bao luu sau khi tot nghiep THPT.

Doi voi thi sinh la nguoi nuoc ngoai, co nguyen vong hoc tai truong, Hieu truong nha truong se can cu ket qua hoc tap THPT cua hoc sinh (bang diem), ket qua kiem tra kien thuc va tieng Viet theo quy dinh cua truong de xem xet, quyet dinh cho vao hoc.

Thi sinh doat giai khuyen khich mon Hoa hoc trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia va da tot nghiep THPT duoc tuyen thang vao CD.

Uu tien xet tuyen thi sinh doat giai nhat, nhi, ba mon Toan hoc, Vat ly va Hoa hoc trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia va da tot nghiep trung hoc, tham du ky thi tuyen sinh DH he chinh quy vao Truong DH Duoc Ha Noi du so mon quy dinh theo de thi chung, co ket qua thi tu diem san DH tro len theo quy dinh cua Bo GD&DT va khong co mon nao bi diem 0, Hieu truong xem xet, quyet dinh cho vao hoc DH.

Thi sinh doat giai khuyen khich mon Toan hoc, Vat ly va Hoa hoc trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia va da tot nghiep trung hoc, sau khi tham du ky thi tuyen sinh DH khoi A co du so mon quy dinh theo de thi chung, co ket qua thi tu diem san CD tro len theo quy dinh cua Bo GD&DT, khong co mon nao bi diem 0,  Hieu truong xem xet, quyet dinh cho vao hoc CD.


Truong xet tuyen: Thi sinh co ho khau thuong tru tu 3 nam tro len, hoc 3 nam va tot nghiep THPT tai cac huyen ngheo (hoc sinh hoc PTDTNT tru tinh theo ho khau thuong tru), tinh den ngay nop ho so DKXT theo quy dinh tai Nghi quyet so 30a/2008/NQ-CP ngay 27/12/2008 cua Chinh phu va Quyet dinh so 293/QD-TTg ngay 05/02/2013 cua Thu tuong chinh phu; thi sinh la nguoi dan toc rat it nguoi theo quy dinh tai De an phat trien giao duc doi voi cac dan toc rat it nguoi giai doan 2010 - 2015 theo Quyet dinh so 2123/QD-TTg ngay 22/11/2010 cua Thu tuong Chinh phu va thi sinh 20 huyen ngheo bien gioi, hai dao thuoc khu vuc Tay Nam Bo. Nhung thi sinh thuoc doi tuong tren co nguyen vong phai nop ho so xet tuyen theo quy dinh, sau do se duoc Hoi dong tuyen sinh xem xet, xet tuyen. Nhung thi sinh trung tuyen se phai hoc bo sung kien thuc truoc khi vao hoc chinh thuc.

Truong DHSP TP.HCM: Tuyen thang thi sinh khuyet tat hoc luc kha

Tuyen thang: Nhung thi sinh du thi hoc sinh gioi Quoc gia nam 2013, dat giai: nhat, nhi, ba cac mon va thi sinh tham gia tap huan doi tuyen du thi Olympic khu vuc va quoc te duoc tuyen thang vao cac nganh tuong ung.

Nhung  thi sinh la thanh vien doi tuyen quoc gia, duoc duoc Bo Van hoa the thao va du lich xac nhan da hoan thanh nhiem vu tham gia thi dau trong cac giai quoc te chinh thuc, bao gom: Giai vo dich the gioi, Cup the gioi, The van hoi Olympic, Dai hoi The thao chau A (ASIAD), Giai vo dich chau A, Cup Chau A, Giai vo dich Dong Nam A, Dai hoi the thao Dong Nam A(SEAGEME), Cup Dong Nam A: duoc tuyen thang vao khoa Giao duc The chat

Nhung thi sinh khuyet tat co hoc luc tu loai kha tro len, sau khi Hoi dong tuyen sinh kiem tra danh gia kha nang hoc tap cua cac nganh
.

Uu tien xet tuyen cac doi tuong sau: Nhung thi sinh du thi hoc sinh gioi Quoc gia nam 2013, dat giai: nhat, nhi, ba cac mon va thi sinh tham gia tap huan doi tuyen du thi Olympic khu vuc va quoc te  khong muon tuyen thang se duoc uu tien xet tuyen vao cac nganh cung khoi thi, neu du thi vao truong, dat tu diem san tro len khong co mon nao bi diem 0;

Nhung thi sinh dat huy chuong vang cac giai hang nhat quoc gia to chuc thi mot lan trong nam va thi sinh duoc Bo Van hoa the thao va du lich co quyet dinh cong nhan cap kien tuong quoc gia da du thi du cac mon van hoa theo de chung cua Bo GDDT, khong co mon nao bi diem 0 duoc uu tien xet tuyen vao khoa Giao duc The chat;

Nhung thi sinh co ho khau thuong tru tu 3 nam tro len, hoc 3 nam va tot nghiep THPT tai cac huyen ngheo, tinh den ngay nop ho so dang ky xet tuyen theo quy dinh va thi sinh 20 huyen ngheo bien gioi, hai dao thuoc khu vuc Tay Nam Bo (nhung thi sinh nay phai duoc cac So GD&DT gui danh sach de nghi va khi nhap hoc phai hoc bo sung kien thuc 1 nam theo quy dinh cua Hieu truong nha truong).

Truong DH TDTT Bac Ninh


Tuyen thang vao truong nhung hoc sinh tham gia tap huan doi tuyen du thi Olympic khu vuc va Quoc te.

Hoc sinh la nguoi dan toc thieu so, hoc sinh co ho khau thuong tru tu 3 nam tro len (tinh den ngay nop ho so xet tuyen) tai cac huyen ngheo theo quy dinh tai Nghi quyet so 30a/2008/NQ-CP ngay 27 thang 12 nam 2008 cua Chinh phu va hoc sinh 20 huyen ngheo bien gioi, hai dao thuoc khu vuc Tay Nam Bo, duoc uu tien xet tuyen vao hoc va phai hoc du bi mot nam.  


Doi tuong la Van dong vien duoc tuyen thang: Thi sinh da tot nghiep THPT hoac bo tuc THPT la Van dong vien duoc Tong cuc TDTT hoac Bo van hoa, the thao va du lich xac nhan da hoan thanh nhiem vu thi dau, hoac dat duoc huy chuong trong cac giai thi dau the thao Quoc te chinh thuc, bao gom: Giai vo dich the gioi, Cup the gioi, The van hoi Olympic, Dai hoi the thao Chau A (ASIAD), Giai vo dich Chau A, Cup chau A, Giai vo dich Dong Nam A, Dai hoi the thao Dong Nam A (SEA Games, Cup Dong Nam A) .

Thi sinh dat huy chuong vang tai cac giai vo dich the thao hang nhat quoc gia to chuc 1 lan trong nam hoac la Van dong vien duoc cong nhan dang cap kien tuong quoc gia da tham du du cac mon thi van hoa, khong co mon nao bi diem 0, duoc uu tien xet tuyen vao Truong.

Thi sinh dat huy chuong Bac, huy chuong Dong tai cac giai vo dich the thao hang nhat quoc gia to chuc 1 lan trong nam hoac la Van dong vien duoc cong nhan dang cap I quoc gia da tham du du cac mon thi van hoa, xet tuyen theo diem chuan cua nganh dao tao.


Thoi gian thi sinh duoc huong theo che do uu tien khong qua 4 nam tinh den ngay thi tuyen sinh vao Truong. Cac thi sinh duoc huong che do uu tien khong phai kiem tra the hinh va se hoc tap tai khoa Huan luyen the thao ( Truong hop thi sinh la Van dong vien co dang cap dang ky vao nganh Giao duc the chat phai thuc hien theo quy dinh.). Cac thi sinh huong che do uu tien nop ho so truc tiep tai Truong tu ngay 15/4 den het ngay 20/04/2013. Neu thi sinh nop tai cac don vi DKDT cua cac dia phuong can thong bao cho Phong Dao tao cua Truong bang van ban hoac qua dien thoai: 02412.217.221 -  0989.080.277; hoac qua Fax: 02413.832.550 de Hoi dong tuyen sinh nha Truong nam duoc thong tin.

VietBao.vn (Theo GD&TD)
Comment :Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Many public schools admitted conditions, priority admission
Ministry of Education and Training, Hanoi University of Pharmacy, School of City Teachers' Training University, Southeast Asia, Bac Ninh Sports University, South West, INSTITUTE OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY, the games, Physical Education, priority mode, as prescribed, athletes, results, prizes, contestants, straight
Academy of Telecommunications Technology , Hanoi University of Pharmacy, School Teachers' Training University, Ho Chi Minh City, Bac Ninh Sports University published information about admitted, priority admission to the school in 2013 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều trường công bố điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều trường công bố điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu truong cong bo dieu kien tuyen thang uu tien xet tuyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0