Nhan giay bao nhap hoc NV2 o dau

Nhan giay bao nhap hoc NV2 o dau

Tags: Nam Dinh, Truong CD Cong, Tieng Trung Quoc, Ha Noi, Trung Quoc, quan tri kinh doanh, danh sach trung tuyen, kinh te ky thuat, truong trung hoc, phong dao tao, ho so, co the, tin hoc, ke toan, em
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhan giay bao nhap hoc NV2 o dau
Thi sinh nop ho so xet tuyen NV2
* Em toi thi DH khoi A duoc 4 diem. Vay cho toi hoi em toi co the nop don vao Truong Trung hoc tu thuc Kinh te ky thuat Sai duoc khong? (Hien, conghiendx@ )

- Truong Trung hoc tu thuc Kinh te ky thuat Sai Gon xet tuyen theo mot trong cac ket qua sau: diem thi tot nghiep THPT, THBT; diem thi hoc ba lop 12; diem thi tuyen sinh vao cac truong DH-CD 2005. Ho so xet tuyen gom phieu dang ky tuyen sinh THCN, ban sao hoc ba, van bang THPT.

Truong xet tuyen he THCN cac nganh Ke toan, Tin hoc, Dien cong nghiep - Dien lanh, Xay dung, Dien tu - Vien thong, Du lich, Cat may va thoi trang.

Khi tot nghiep hoc sinh duoc hoc lien thong len DH, CD theo quy dinh cua Bo GD-DT. Truong nhan ho so den ngay 25-9-2005 tai 6A - 8A Nguyen Thai Son, phuong 3, quan Go Vap, TP.HCM (DT: 08. 2937138 - 2937139).

* Em muon xem danh sach trung tuyen NV2 cua Truong DH Su pham (DH Da Nang) thi xem o dau? Em se nhan giay bao nhap hoc thi nhan tai noi em nop ho so hay duoc nhan qua duong buu dien? (Tran Thi Anh Phi, anhphi14@ )

- TS da dang danh sach trung tuyen NV2 cua Truong DH Su pham (DH Da Nang). Ban bam vao bai Danh sach trung tuyen NV2 cac truong DH-CD tren trang Giao duc - Du hoc hoac trang Tuyen sinh cua TS. Hoac ban bam vao banner Diem chuan va Nguyen vong 2 tren trang Giao duc - Du hoc cua TS de tim them thong tin.

Khi gui ho so xet tuyen NV2, ban da kem mot bi thu dan san tem va ghi dia chi vao do, nha truong se gui giay bao nhap hoc den ban qua duong buu dien bang chinh bi thu co dia chi ma ban da gui khi xet tuyen.

* Em xin hoi diem chuan xet tuyen NV2 nganh 04 khoi D1 cua Truong CD Cong nghiep Nam Dinh la bao nhieu? (Nguyen Ngoc Phu, namsinh_trunghoc87@ )

- Diem chuan xet tuyen NV2 nganh Ke toan (04, khoi D1) cua Truong CD Cong nghiep Nam Dinh la 11 diem.

Truong CD Cong nghiep Nam Dinh dang tiep tuc xet tuyen NV3 voi muc diem chung la khoi A-B: 12 diem va C-D: 11 diem, 150 chi tieu cho cac nganh: Tin hoc (ma nganh 01 - khoi A); Ky thuat dien tu (02 - A); Cong nghe may (03 - A); Ke toan (04 - A, D1). Ho so gui ve: Phong Dao tao, xa Lien Bao, huyen Vu Ban, tinh Nam Dinh.

* Cho em hoi diem chuan NV2 cua Hoc vien Ky thuat mat ma la bao nhieu? Truong co tuyen NV3 khong? (Minh Chau, phieubacgiangho_85nd@ )

- Diem chuan khoi A nganh An toan thong tin cua Hoc vien Ky thuat mat ma la 24 diem. Hoc vien khong xet tuyen NV3.

* Em da lam mat phieu so 2, vay em con co hoi de xet tuyen NV3 nua khong? Em phai lam gi de co phieu so 2? (Truong Thi Kim Hue, huecongvy@ )

- Ban nhanh chong den truong ban da dang ky du thi de xin lai giay chung nhan ket qua thi (phieu so 2). Ban hay trinh bay ly do cu the cho phong dao tao va thuyet phuc truong cap lai giay chung nhan ket qua thi cho ban vi nhieu truong se khong tin thi sinh lam mat ma muon xin them de xet tuyen NV3 vao nhieu truong khac nhau.

Ban can lam nhanh, cang som cang tot de kip xet tuyen NV3. Han chot nhan ho so xet tuyen NV3 qua duong buu dien chuyen phat nhanh la ngay 30-9-2005.

* Em thi DH Bach khoa TP.HCM duoc 15.5 diem nhung em dang ky NV1 cua minh vao he CD cua DH Bach khoa. Em xin hoi, khi xet NV thi em duoc uu tien xet truoc cac ban phai khong? Sau ngay 15-9 con truong DH, CD nao con nhan ho so NV nua khong? (Tan, culo_2007@ )

- Tat ca thi sinh da dang ky NV1 hoac nop don dang ky NV2 vao he CD nganh Bao duong cong nghiep C65-QSB hop le, co tong diem thi tu 15.0 khong co bai thi bi diem khong (chua trung tuyen vao he DH) deu trung tuyen. So trung tuyen dien nay 99 thi sinh.

Bat dau tu ngay 15-9-2005 co tren 30 truong DH, CD nhan ho so xet tuyen NV3. Ban bam vao banner Diem chuan va Nguyen vong 2 tren trang Giao duc - Du hoc cua TS de tim them thong tin.

* Em thi khoi D4 duoc 13 diem, em o KV1. Em xin xet tuyen NV2 vao Truong DH Mo ban cong TP.HCM nganh Tieng Trung Quoc nhung khong biet co dau khong? Xin cho em biet nganh Tieng Trung Quoc sau khi tot nghiep em co the lam duoc cong viec gi? (Vu Trung Kien, kim_kim603@ )

- Ban da trung tuyen nganh Tieng Trung Quoc vao Truong DH Mo ban cong TP.HCM. Ban bam vao Danh sach trung tuyen NV2 cac truong DH-CD tren trang Giao duc - Du hoc hoac Tuyen sinh cua TS de xem ten cua ban trong danh sach trung tuyen!

Nganh Tieng Trung Quoc trang bi day du hon cho sinh vien ve tieng Han (co dai va hien dai) cung nhu ve van hoa Trung Quoc (chu Nom, dat nuoc, triet hoc, lich su, van hoa Trung Quoc, my hoc, nghe thuat…) de co the hoat dong tren nhieu linh vuc co lien quan den Trung Quoc hoc va Han Nom. Dao tao sinh vien thong thao cac ky nang nghe - noi - doc - viet, su dung ngoai ngu luu loat trong giao tiep, bien phien dich.

Sau khi tot nghiep co the lam viec tai cac co quan, ban, nganh, xi nghiep co nhu cau nhan su thong thao tieng Trung Quoc. Ngoai ra, sinh vien tot nghiep co the tiep tuc hoc tap, nghien cuu them ve Tieng Trung Quoc de lay cac bang cap cao hon o trong va ngoai nuoc, co the lam viec o cac co so kinh te, lam cong tac bien phien dich va co kha nang giang day Tieng Trung Quoc tai cac truong pho thong, cac trung tam ngoai ngu.

* Em thi vao Hoc vien An ninh nhan dan duoc 11 diem, cong diem uu tien khu vuc la 12 diem. Em co the xet tuyen NV3 vao truong nao duoc? (Quan, tuanquan_0913589913@ )

- Ban co the xet tuyen NV3 vao he Cao dang cac truong sau, diem xet tuyen khoi A-B: 12 diem, C-D: 11 diem:

+ Truong CD Xay dung Cong trinh do thi (ma truong CDT), nganh Dien do thi (01 - A): 39 chi tieu; Su pham ky thuat xay dung (02 - A): 39 chi tieu. Ho so gui ve: Xa Yen Thuong, Gia Lam, Ha Noi; DT: 04. 8780401 - 8271305.

+ Truong CD Tai nguyen va Moi truong Ha Noi (ten cu: CD Khi tuong thuy van Ha Noi) (ma truong CKH), nganh Tin hoc (01 - A); Khi tuong (02 - A); Thuy van (03 - A); Ky thuat moi truong (04 - A); Trac dia (05 - A); Dai chinh (06 - A). Ho so gui ve: Thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem, Ha Noi; 04. 8370597.

+ Truong CD Tu thuc Cong nghe Thanh Do (ma truong CTD), nganh Tin hoc (01 - A); Cong nghe ky thuat dien (02 - A); Cong nghe dien tu (03 - A); Cong nghe co khi dong luc (04 - A); Ke toan (05 - A, D1); Quan tri kinh doanh (06 - A, D1). Ho so gui ve: Xa Kim Chung, huyen Hoai Duc, tinh Ha Tay; DT: 0910. 3000898.

+ Truong CD Cong nghiep Nam Dinh (ma truong CND), nganh Tin hoc (01 - A); Ky thuat dien tu (02 - A); Cong nghe may (03 - A); Ke toan (04 - A, D1). Ho so gui ve: Phong Dao tao, xa Lien Bao, huyen Vu Ban, tinh Nam Dinh.

+ Truong CD Su pham ky thuat Nam Dinh (ma truong CK2), nganh Tin hoc (01 - A); Dien tu (02 - A); Ky thuat dien (03 - A); Co khi che tao may (05 - A); Co dien (han dien) (06 - A); Co khi dong luc (07 - A). Ho so gui ve: Phuong Loc Ha, TP Nam Dinh; DT: 0350. 637804.

+ Truong CD Cong nghe Viettronics (ma truong CVT), nganh Tin hoc (01 - A): 12 diem; Dien tu (02 - A): 12 diem; Dieu khien hoc ky thuat (tu dong) (03 - A): 12 diem; Quan tri kinh doanh (04 - A, D1): A: 13 diem, D1: 12 diem. Ho so gui ve: so 16 Cat Bi, quan Hai An, TP Hai Phong; DT: 031. 726899 - 726972.

+ Truong DH Hong Duc (ma truong HDT), nganh Quan tri kinh doanh (C71 - A): 12 diem (11 chi tieu). Ho so gui ve: 307 Le Lai, phuong Dong Son, TP Thanh Hoa; DT: 037. 910222.

+ Truong DHDL Luong The Vinh (ma truong DTV), nganh Ke toan (C65 - A); Xay dung (C66 - A). Ho so gui ve: Phuong Loc Vuong, TP Nam Dinh, tinh Nam Dinh; DT: 0350. 680042.

+ Truong DHDL Ky thuat cong nghe TP.HCM (ma truong DKC), nganh Cong nghe thong tin (C65 - A); Dien tu vien thong (C66 - A); Quan tri kinh doanh (C67 - A, D1). Ho so gui ve: 144/24 Dien Bien Phu, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: 08. 5120782.

+ Truong DHDL Hung Vuong (ma truong DHV), nganh Tin hoc (C65 - A, D1); Du lich (C66 - C, D1); Tieng Phap (C67 - D1, D3); Tieng Trung (C68 - D1, D4); Quan tri kinh doanh (C69 - A, D1). Ho so gui ve: 239 Nguyen Trong Tuyen, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 9972002 hoac 736 Nguyen Trai, quan 5, TP.HCM; DT: 08. 8538327.

+ Truong DHDL Cong nghe Sai Gon (ma truong DSG), nganh Tin hoc (C65 - A); Dien tu vien thong (C66 - A); Co - Dien tu (C67 - A); Cong nghe thuc pham (C68 - A); Ky thuat cong trinh (C69 - A); Quan tri kinh doanh (C70 - A, D1); Dien - Dien tu (C71 - A). Ho so gui ve: 354 Ben Chuong Duong, quan 1, TP.HCM; DT: 08. 8367753.

+ Truong CDDL Cong nghe thong tin (ma truong CDC), nganh Cong nghe thong tin (01 - A); Dien tu - Vien thong (03 - A); Ky thuat may tinh (02 - A); Quan tri kinh doanh (04 - A). Ho so xet tuyen gui ve 357/6B Trinh Dinh Thao, phuong Hoa Thanh, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: 08. 8605003.

+ Truong CD Tu thuc Duc Tri (Da Nang) (ma truong CDA), nganh Cong nghe sinh hoc (01 - A, B); Cong nghe moi truong (02 - A, B); Ky thuat dien (03 - A); Ky thuat dien tu (04 - A); Tin hoc (05 - A); Quan tri kinh doanh (06 - A, D1); Ke toan (07 - A, D1); Ky thuat xay dung cong trinh (08 - A); Giao duc the chat (09 - T). Ho so gui ve: Phong Dao tao, 116 Nguyen Huy Tuong, phuong Hoa Minh, quan Lien Chieu, TP Da Nang.

NHOM PHONG VIEN TS

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Công Lý: "Làm bố khó hơn đóng kịch"

Anh là một nam diễn viên rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Vẻ ngoài thuần phác mộc mạc và những vai diễn cá tính của anh luôn chiếm được cảm tình khán giả. Anh còn là một diễn viên hài rất có duyên trên sân khấu. Anh chính là diễn viên - đạo diễn Công Lý.

Nỗi buồn nhà giá rẻ

Theo nhiều báo cáo về thị trường bất động sản vừa được công bố, trong năm 2016, các sản phẩm thuộc phân khúc bất động sản giá rẻ tiếp tục trở nên khan hiếm.

CPI tháng 5 tăng 0,54%, cao nhất trong 5 năm qua

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2016 của cả nước với mức tăng 0,54% so với tháng trước, mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm qua.

Tìm hiểu: Nam Dinh, Truong CD Cong, Tieng Trung Quoc, Ha Noi, Trung Quoc, quan tri kinh doanh, danh sach trung tuyen, kinh te ky thuat, truong trung hoc, phong dao tao, ho so, co the, tin hoc, ke toan, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhận giấy báo nhập học NV2 ở đâu?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhận giấy báo nhập học NV2 ở đâu? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhan giay bao nhap hoc NV2 o dau

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhan giay bao nhap hoc NV2 o dau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhan giay bao nhap hoc NV2 o dau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0