Nghi quyet 755 va nha toi

Nghi quyet 755 va nha toi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nghi quyet 755 va nha toi
Cac khach moi dang tra loi truc tuyen ve thuc hien chinh sach nha dat tai toa soan TT chieu 22-11-2006 - Anh: Thanh Dam

TT - Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

Truong hop nao duoc giao lai nha?

So Xay dung TP.HCM vua trien khai thuc hien Nghi quyet 755 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao XHCN truoc ngay 1-7-1991. Cu the nhung truong hop nao thuoc dien giai quyet cua chinh sach nay? Nha da quan ly, bo tri su dung co duoc xem xet ho tro, thu tuc ra sao?... Do la nhung noi dung da duoc tra loi trong buoi giao luu truc tuyen ve chinh sach nha dat vao chieu nay (22-11). Hon 420 cau hoi da duoc gui ve TT.

Cac khach moi cua buoi giao luu truc tuyen:

  • Ong Do Phi Hung, pho giam doc So Xay dung TP.HCM
  • Ba Nguyen Minh Trang, truong phong cap chu quyen nha dat, So Xay dung TP.HCM
  • Ba Ho Thi Kim Loan, Chanh thanh tra So Xay dung TP.HCM
  • Va cac can bo lien quan thuoc So Xay dung TP.HCM.

Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen?

+ Nha toi mua nam 2001, nhung chu cu xay dung tu nam 1995. Vay co duoc cap giay chu quyen hay khong? (Nguyen viet Tien, 50 tuoi, hs_na_nguyenviettien@ )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND tra loi: Truong hop chu cu da co chu quyen hop le va thu tuc mua ban giua ong va chu cu thuc hien dung theo quy dinh phap luat thi ong co the lien he voi UBND quan de duoc huong dan thu tuc cap chu quyen nha o dat o cho ong (theo Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 6-9-2006 cua Chinh phu).

+ Toi xay nha hoan thanh vao thang 2-2006 o Quan Binh Thanh nhung chua lam giay chu quyen nha, quyen su dung dat do toi dung ten, nha xay co giay phep. Xin cho toi hoi toi muon lam giay chu quyen nha thi lien he o dau, toi co du dieu kien cap chu quyen chua va thu tuc, truoc ba ra sao xin cho biet. Xin cam on. (Hoang Chinh, 30 tuoi, chin...@yahoo.com )

- Ong Do Phi Hung - pho giam doc So Xay dung TP.HCM: Neu nha cua ong duoc xay dung hop phap (co giay phep xay dung va xay dung dung phep) thi co du dieu kien de duoc cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o theo quy dinh tai Luat Nha o 2005 va Nghi dinh so 90 ngay 6-9-2006 cua Chinh phu. Tham quyen cap Giay chung nhan la cua UBND Quan, huyen noi co can nha toa lac.

Tuy nhien, hien con cho UBND TP ban hanh quy dinh cu the ve trinh tu, thu tuc cap Giay chung nhan tren dia ban TP.HCM. De nghi ong theo doi tren phuong tien thong tin dai chung de biet thoi diem trien khai chinh thuc.

+ Toi mua mot can nha: 3,12m X 11m. Nha nam tren dat o, trong khu dan cu, khong tranh chap, khong thuoc dien giai toa. Vay, voi dien tich nay toi duoc cap chu quyen nha dat khong? (Le Ba Phan, 40 tuoi, phanlbtn@ )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Theo quy dinh, truong hop nha tao lap hop phap thi ban co the lap thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (khong phan biet dien tich lon hay nho hon 40m2).

Tuy nhien, khi co nhu cau xay dung moi, doi voi dien tich dat nho hon 40m2 thi chua du dieu kien cap phep xay dung (theo quy chuan xay dung), phai tuan thu dieu kien hop khoi voi nha lan can thi moi duoc xem xet cap phep xay dung moi.

+ Toi co mua chung 1 lo dat voi mot nguoi ban va ban toi dung ten. Dat da co so do dat tho cu va co giay phep xay dung. Phan cua toi la 1/3 lo dat bao gom 56m2 dat tho cu va 24m2 dat nong nghiep. Toi da xay nha tren phan dien tich cua minh va khong dung voi giay phep xay dung. Vay toi can phai lam thu tuc gi de co the tach phan dat va nha cua toi va co chu quyen do toi dung ten? (VU THI AI LIEN, 28 tuoi, v...@gmail.com )

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Truong hop neu nha xay dung truoc ngay 01-7-2004, ba can lap thu tuc de xin phep ton tai cong trinh vi pham xay dung theo QD so 207/2005/QD-UBND ngay 01-12-2005 cua UBND thanh pho.

Neu nha xay dung sai phep sau ngay 01-7-2004 thi phai duoc xu ly vi pham xay dung theo quy dinh tai Nghi dinh so 126/2004/ND-CP ngay 26-5-2004 cua Chinh phu.

De nghi ba lien he truc tiep voi UBND quan, huyen noi toa lac can nha de duoc huong dan thuc hien theo dung quy dinh.

+ Truong hop nha toi co ten trong danh sach cai tao tu san thuong nghiep nam 1978 tai quan 5 nhung tu truoc den nay chua co quyet dinh quan ly va cung chua co bo tri su dung nha.

Nay theo Nghi quyet 755 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi thi truong hop nha toi xin duoc xac lap quyen so huu tu nhan.

Xin hoi So Xay dung khi nao NQ 755 duoc trien khai thuc hien va nguoi dan phai lien he voi co quan nao de xin giai quyet? (ngoclang nguyen)

- Ba Ho Thi Kim Loan_Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Nghi quyet 755 da trien khai thuc hien, truong hop cua ong(ba) se duoc Uy ban nhan dan Quan 5 tiep nhan ho so va thu ly.

+ Khi chua co Luat Nha o, nguoi dan xin dang ky tai san gan lien voi dat (nha o), UBND cap quan da giai quyet cho dinh kem ban ve hien trang nha o voi giay CNQSDD (co dong dau giap lai). Xin hoi, giai quyet nhu vay co dung khong? Sau khi Luat Nha o co hieu luc, cac giay CNQSDD do co con gia tri khong? (Tam, 36 tuoi, dttam_bt@ )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Truoc day, thanh pho thuc hien viec cap giay chung nhan quyen su dung dat co ghi nhan tai san tren dat (theo Nghi dinh 181). Khi Nghi dinh 90/2006/ND-CP ngay 6-9-2006 cua Chinh phu co hieu luc thi hanh (ngay 8-10-2006), thi truong hop nha o gan lien dat o thi duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o theo Nghi dinh so 90.

Tuy nhien, giay chung nhan quyen su dung dat co ghi nhan tai san tren dat duoc cap truoc day van co gia tri phap ly de giao dich. Chu so huu chi lap thu tuc de nghi cap doi giay chung nhan moi khi co yeu cau, hoac khi hien trang nha dat co thay doi hoac thay doi chu so huu moi.

+ Toi xin phep duoc hoi nhu sau: Toi mua mot can nha duoc xay tren mieng dat vuon khoang 60m2. Nha chua co GPXD. Nhung mieng dat tren thuoc khu quy hoach dat o do thi, khong thuoc dien giai toa. Vay hoi toi co the lam giay to duoc khong? Nha xay tu nam 2004. Neu duoc thi toi phai thuc hien nhu the nao? Tran trong cam on. (Vo Thi To Quyen, 25 tuoi, vo...06@yahoo.com )

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Truong hop, neu nha xay dung truoc ngay 01-7-2004 ba can lap thu tuc de xin phep ton tai cong trinh vi pham xay dung theo QD so 207/2005/QD-UBND ngay 01-12-2005 cua UBND thanh pho.

Neu nha xay dung sai phep sau ngay 01-7-2004 thi phai duoc xu ly vi pham xay dung theo quy dinh tai Nghi dinh so 126/2004/ND-CP ngay 26-5-2004 cua Chinh phu.

De nghi ba lien he truc tiep voi UBND quan, huyen noi toa lac can nha de duoc huong dan thuc hien theo dung quy dinh.

+ Vua qua, toi co mua 1 ngoi nha voi dien tich gan 40m2 o P. 16, Pham Van Chieu, Q.Go Vap voi so hong chung. Tuc la voi 1 khu dat lon chu da xay len mot vai can nha va ban cho nguoi co nhu cau. Nhung ngoi nha nay khi xay dung chua xin phep. Vay truong hop cua toi, muon lam giay chu quyen nha thi cach lam the nao? (Vo Tan Khuong, 28 tuoi, vtkhuongiut@ )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Truong hop ban mua nha (bang giay tay) truoc ngay 1-7-2006 (ngay Luat Nha o co hieu luc) va chu cu xay dung nha khong phep truoc 1-7-2004 (ngay Luat Xay dung co hieu luc) thi co the xem xet hop thuc hoa nha o dat o.

Tuy nhien, truoc khi lap thu tuc xin hop thuc hoa chu quyen nha thi chu cu phai lam thu tuc xu ly vi pham va cho phep ton tai cac can nha xay dung khong phep.

Truong hop ban co nhu cau lap thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha (da mua giay tay neu tren) thi phai duoc Uy ban nhan dan phuong xac nhan hien trang nha o, dat o khong co tranh chap, duoc xay dung truoc khi co quy hoach xay dung hoac phai phu hop doi voi truong hop xay dung sai khi co quy hoach chi tiet xay dung do thi.

+ Nha chi toi mua truoc 1975, chi da di My nam 1983. Giay uy quyen cho bo toi co toan quyen su dung cung nhu ban. Bo me toi da chet, nay chi toi uy quyen cho toi toan quyen xu ly can nha, Nhu vay toi co duoc chu quyen nha dat o cung nhu ban khong? (Bich Mai, 55 tuoi, beckyottawa@)

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: theo quy dinh cua phap luat dan su, truong hop ban duoc uy quyen thi khong duoc quyen so huu nha, truong hop ban muon duoc so huu nha thi chi cua ban phai lap thu tuc chuyen quyen so huu nha cho ban theo quy dinh (thong qua mua ban, tang cho).

+ Dau nam 2005 toi co mua dat nam trong khu qui hoach ga Binh Trieu va toi xay nha cap 4 de o. Vay toi co duoc cap giay chu quyen nha dat va thu tuc xin cap nhu the nao. Xin cam on. (Nguyen van Hung, 29 tuoi, hu...03@yahoo.com )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Theo quy dinh tai Dieu 51 Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 06-9-2006 cua Chinh phu thi nha o nam trong khu vuc cam xay dung hoac lan chiem moc gioi bao ve cac cong trinh ha tang ky thuat, di tich lich su, van hoa da duoc xep hang thi khong duoc cap giay chung nhan.

Do do, truong hop nha dat cua ban nam trong quy hoach ga Binh Trieu (thuoc dien cong trinh ha tang ky thuat) nen khong thuoc doi tuong duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha o.

+ Thang 3 nam 1991, anh ruot toi xuat canh di My va co lam thu tuc cho toi duoc phep o lai can nha (cap 4,nen xi mang, suon gac go mai ton, tuong muon) duoi su quan ly cua nha nuoc. Tu luc nha nuoc tiep quan can nha tren (nam 1991) den nay toi van dong tien thue nha cho nha nuoc day du. Nam 1995, do nha xuong cap tram trong nen toi da xay lai nha ma khong xin phep.

Xin hoi nay toi co the lam don xin lai nha duoc khong, can phai lam thu tuc gi, bat dau tu dau ? Hoac khi toi mua lai can nha nay thi nha nuoc co xem xet giam gia cho toi khong ? Do nguon goc can nha nay la cua cha ruot toi de lai vi khi ong gia mat anh trai toi dung ten lam chu ho (nay da xuat canh) va khi nha nuoc tiep quan la nha cap 4, nen xi mang, suon gac go mai ton, tuong muon (nha ke ben). (Tri Duc Le)

- Ong Tran Van Vien - Truong ban Kiem tra Hoi dong ban nha o Thanh pho: De nghi ong ba lien he voi Cong ty ong ba dang ky hop dong thue nha de duoc huong dan cu the. Truong hop can nha hu hong nang phai thao do va duoc Cong ty quan ly nha va Uy ban nhan dan phuong xac thuc viec xay dung lai nha cua ong ba thi khi mua nha theo Nghi dinh 61/CP, gia nha se duoc tinh bang 0, chi tinh gia chuyen quyen su dung dat. Tran trong!

+ Bo toi duoc cap mot can nha tap the nam 1973, hien van chua duoc hoa gia. Vay xin hoi, neu duoc cap so do, bo toi can phai co nhung giay to gi va phai tra nhung phi gi? Xin cam on. (Do Thu Huong, 30 tuoi, do...@vps.com.vn )

- Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Can nha cua bo ban duoc cap do do thuoc dien nha do Nha nuoc quan ly. De nghi ban lien he Hoi dong ban nha o quan, huyen noi can nha toa lac de duoc huong dan thu tuc mua nha theo Nghi dinh 61/CP ngay 05-7-1994 cua Chinh phu.

Vi thoi gian ban nha thuoc so huu Nha nuoc theo Nghi dinh 61/CP ket thuc vao ngay 31-12-2006, do do ban nen khan truong lien he.

+ Toi muon lam giay chung nhan quyen su dung nha va dat nhung chong toi la nguoi Dai Loan thi toi phai lam giay to nhu the nao? Xin huong dan de toi lam giay to cho phu hop! (pham ngoc hien, 38 tuoi, p...en@yahoo.com )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: theo khoan 3 - dieu 12 - Luat Nha o nam 2005 quy dinh truong hop nha o thuoc so huu chung cua vo chong thi ghi du ten cua ca vo va chong. Truong hop co vo hoac chong khong thuoc dien duoc so huu nha o tai Viet Nam theo quy dinh cua phap luat thi chi ghi ten vo hoac chong la nguoi duoc phep so huu nha o tai Viet Nam.

Do do, neu truong hop chong cua ban khong thuoc doi tuong duoc phep so huu nha o tai Viet Nam thi khong duoc ghi ten la chu so huu vao giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o khi lap thu tuc cap giay.

+ Nha dat cua toi tai 123/143 duong Cao Lo P.4 Q.8 nam trong quy hoach nhung chua co QD thu hoi thi nha toi co duoc cap chu quyen? (Nguyen ngoc Hoang, 43 tuoi, Micae@)

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: truong hop nha cua ong nam trong khu vuc quy hoach (chua co quyet dinh thu hoi dat) va duoc tao lap truoc thoi diem co quan co tham quyen cong bo quy hoach thi duoc xet cap Giay chung nhan neu du dieu kien theo quy dinh.

+ Nha chung toi o khu pho 1 phuong 11, quan 3, thuoc cac hem 648, 656 CMT8 da o truoc nam 1993. Mot so ho hien nay ky hop dong thue nha o va duoc mua hoa gia theo nghi dinh 61 (so nha nay duoc xac lap so huu nha nuoc nam 1994).

Mot so nha do dan tu xay dung truoc nam 1993 khong thuoc dien nha nuoc quan ly nay muon lam chu quyen thi phai lam nhu the nao va phai dong tien su dung dat khong? (MINH, 44 tuoi, hoangthaivan@)

- Ba Nguyen Minh Trang, Truong phong Cap chu quyen nha dat So Xay dung TP.HCM: Neu truong hop nha cua ong thuoc khu gia binh Nguyen Trung Hieu, thi Uy ban nhan dan thanh pho da co chu truong hop thuc hoa chu quyen doi voi nha dat tai khu vuc nay, theo nguyen tac: xac dinh gia tri nha bang 0, thu 40% tien su dung dat theo quy dinh hien hanh.

De nghi Ong lien he Uy ban nhan dan quan 3 de duoc huong dan viec cap chu quyen cu the.

+ Dat cong do co quan khong du tham quyen cap (UBND phuong), ca nhan tu xay cat (khong xin giay phep xay dung) tu nam 1990, da ke khai nam 1999, nay co duoc cap chu quyen nha khong? Thu tuc nhu the nao? (Cat Thang Anh, 47 tuoi, catthanganh@ )

- Ong Do Phi Hung Pho - Giam doc So Xay dung TP.HCM: Hien nay, thanh pho dang trien khai thuc hien Quyet dinh 207 ve viec xu ly cac cong trinh xay dung sai phep, khong phep truoc ngay 1-7-2004.

So Xay dung da kien nghi UBND TP cho phep ket hop giua xem xet cho ton tai cong trinh voi viec cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o.

Doi voi nha xay dung khong hop phap nhung khong co tranh chap ve quyen so huu nha, quyen su dung dat, phu hop voi quy hoach da duoc cap co tham quyen phe duyet hoac da xay dung truoc khi quy hoach chi tiet duoc phe duyet va cong bo, duoc UBND cap xa xac nhan thi duoc xem xet cong nhan quyen so huu. Ca nhan phai thuc hien nghia vu nop tien su dung dat theo quy dinh.

Ho so cap giay chung nhan gom co:

- Don de nghi cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o.

- Ban ve so do nha o dat o.

- Cac giay to co lien quan den viec tao lap nha dat.

- Cac giay to ve nhan than.

Tham quyen cap Giay chung nhan cho ca nhan thuoc UBND Quan, Huyen. Tuy nhien, viec cap Giay chung nhan theo quy dinh moi con cho UBND TP ban hanh quyet dinh ve trinh tu, thu tuc cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o.

+ Khi nao moi co sua doi QD207 va QD nay co hieu luc khong hay phai ap dung ND90? (Nguyen Ngu Binh, 27 tuoi, ngubinh_2005@yahoo.com)

- Ong Tong Duc Tien - Pho phong CPXD- So Xay dung TP.HCM: So Xay dung da co To trinh so 10130/TT-SXD-CPXD ngay 07/11/2006 trinh UBND thanh pho ve viec sua doi, bo sung tai mot so dieu khoan cua Quyet dinh 207/2005/QD-UBND ngay 01/12/2005, trong do co kien nghi UBND thanh pho cho phep ket hop cong tac giai quyet cho phep ton tai cong trinh vi pham xay dung theo QD so 207 voi viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o theo quy dinh tai ND so 90/2006/Nd-CP ngay 06/9/2006 cua Chinh phu (doi voi nhung truong hop du dieu kien cap giay chung nhan quyen so huu nha o theo quy dinh).

+ Nha dat thuoc dien 2/4. Nam 1994, cha me toi xuat canh theo dien HO co lam giay uy quyen quan ly nha lai cho toi (la con ruot cung ho khau thuong tru). Da duoc So Nha dat ra quyet dinh chap thuan giay uy quyen nay. Vay cho toi xin hoi: Nha toi co thuoc dien giai quyet theo ND 755 cua Quoc hoi hay khong? Xin thanh that cam on! (Tran Khac Vinh, Sinh Nam 1951 tuoi, vidutha3811hvt@ )

- Chuyen vien So Xay dung: Neu nha chua co van ban quan ly, chua bo tri su dung thi nha nuoc se khong thuc hien viec quan ly theo cac chinh sach truoc day. Chu so huu se duoc cong nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat theo quy dinh tai Dieu 4 Nghi Quyet 755.

Nghi quyet 755 va nha toi
Ba Nguyen Minh Trang dang tra loi truc tuyen - Anh: Thanh Dam
+ Vao nam 2002, toi co mua mot manh dat co dien tich 24m2 o ap Cay Dau, P.Tan Phu, Q.9 chi co giay to tay. Vao thang 6-2003, toi co xay dung nha cap 4. Xin hoi voi thuc trang nha toi co duoc cap giay chung nhan quyen su dung nha o khong? (Nguyen Thi Tuyet Suong, 29 tuoi, guan...n@vnn.vn )

- Ba Nguyen Minh Trang, Truong phong Cap chu quyen nha dat - So Xay dung TP.HCM:

Theo Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 06/9/2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat Nha o, truong hop nha dat cua ban muon hop thuc hoa chu quyen phai duoc Uy ban nhan dan cap phuong noi co can nha toa lac xac nhan:

- Hien trang nha o, dat o khong co tranh chap ve quyen so huu nha o, quyen su dung dat o

- Nha o duoc xay dung truoc khi co quy hoach xay dung hoac phai phu hop quy hoach doi voi truong hop xay dung sau khi co quy hoach chi tiet xay dung do thi, diem dan cu nong thon theo quy dinh cua phap luat ve xay dung.

+ Toi hien cong tac tai Benh Vien Nhi Dong I. Toi da cong tac 11 nam roi nhung toi chua co ho khau, cung khong co KT3. Neu toi mua nha co dung ten duoc khong, can nha toi dinh mua thi lai co chung so hong voi can khac (vi nha nay cat lam hai), ben can toi dinh mua co dien tich lon hon nen duoc giu so hong.

Voi tinh huong nhu the se co bat loi gi cho toi khi mua nha nay. Rat mong su giup do cua trang TT. Xin chan thanh cam on. (Po Jum Nai kho, 33 tuoi, pojum1974)

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Hien nay theo quy dinh tai Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 6-9-2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan Luat Nha o thi khong quy dinh nguoi de nghi cap chu quyen nha phai co ho khau tai thanh pho.

Con viec can nha ban du dinh mua co mot so hong nhung co hai chu su dung chung thi chu cu va chu moi phai lap thu tuc mua ban hop le tai co quan cong chung. Sau do, hai chu so huu moi lien he UBND quan de lap thu tuc de nghi cap giay chung nhan quyen so huu cho hai chu moi da mua.

+ Nha cua toi duoc xay tu thang 4-2005. Khi xay dung toi khong lam kip thu tuc cap phep (tuc la khong phep). Nha duoc xay tren khu dat xay dung nhung chua co so. Vay lam thu tuc cap giay chu quyen nha dat nhu the nao? Cam on! (Nguyen Dinh Thao, 32 tuoi, nguyendinhthao06@)

- Ong Tong Duc Tien - Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Can cu khoan 2, Dieu 120 Luat Xay dung quy dinh Cong trinh xay dung sai quy hoach, cong trinh xay dung khong co giay phep hoac sai so voi giay phep xay dung duoc cap doi voi cong trinh xay dung theo quy dinh phai cap giay phep xay dung thi phai bi pha do toan bo hoac phan vi pham theo quy dinh.

+ Xin cho hoi nghi quyet 755 cua uy ban thuong vu quoc hoi giai quyet cu the nhung truong hop nao? Khi nao thi bat dau tien hanh giai quyet va thoi gian giai quyet la bao lau? (Tran Nguyen Nguyen, 35 tuoi, trannguyennguyen@ )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: De nghi ong (ba) len mang (Internet) de xem toan van Nghi quyet so 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngay 02-4-2005 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia truoc ngay 01-7-1991.

Nghi quyet 755 va nha toi
Ong Tong Duc Tien - Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM - Anh: Thanh Dam
+ Toi co mua mot mieng dat o quan Binh Tan. Nay toi muon xay nha de o, toi phai lam giay to theo trinh tu nhu the nao? Co duoc ghi no tien chuyen quyen su dung dat hay khong? (nguyen xuan thien, 41 t tuoi, aoda...linh @ yahoo.com)

- Ong Tong Duc Tien - Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Ong can lien he UBND Quan Binh Tan (truc tiep phong Tai Nguyen - Moi truong) de duoc huong dan giai quyet cap giay chung nhan quyen su dung dat de xay dung nha o theo dung quy dinh truoc khi tien hanh lap ho so xin cap giay phep xay dung theo quy dinh ban hanh kem theo QD so 04/2006/Qd-UBND ngay 17/01/2006 cua UBND thanh pho.

+ Nha em co 4 nen nha, neu cap chu quyen se ra sao, dong bao nhieu tien? Mong giai dap! Cam on! (vo phuong hong ngoc, 20 tuoi, rubya22004)

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Khi cap chu quyen nha o dat o, co quan cap giay chung nhan se cap cho chu so huu cua tung nen nha. Truoc khi nhan giay chung nhan thi chu so huu phai thuc hien nghia vu tai chinh tai Chi cuc thue quan huyen bao gom tien su dung dat, thue truoc ba nha dat va le phi cap giay chung nhan.

Muc dong cu the se do co quan thue thong bao cho ban. Rieng le phi cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o la 100.000d/giay.

+ Toi thuoc dien KT3 o nha thuoc nha nuoc quan ly. Nay duoc lam ho so mua hoa gia, da lam ho so xong nhung vua qua Quan thong bao la phai nhap ho khau thi moi cho dong tien va cap ho so chu quyen. Nhu vay co dung khong?

Hien nay toi cung lam ho so xin nhap ho khau nhung CA phuong bao con cho huong dan, toi khong biet phai lam sao? Neu den sau 31/12/2006 thi toi co bi mua theo gia thi truong nhu thong bao? Xin duoc huong dan. (Phan Xuan Luong, 38 tuoi, luong.phan@spt.vn )

- Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Lien quan den truong hop nguoi su dung nha thuoc so huu Nha nuoc co ho khau KT3, So Xay dung da bao cao UBNDTP, de nghi ban cho chu truong cua UBNDTP. Hien nay, chua co qui dinh sau ngay 31/12/2006 thi phai mua nha theo gia thi truong.

+ Nha da duoc cap chu quyen (giay do) muon doi sang giay hong co duoc khong? Neu duoc thi toi phai lam nhung thu tuc gi voi co quan nha nuoc (Dinh Tien Dung, 37 tuoi, FLBFL...@spclt.com.vn )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Theo quy dinh cua Luat Nha o, truong hop nha o, dat o da duoc cap Giay do theo Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu thi van co gia tri phap ly de giao dich. Neu Ong co nhu cau cap doi sang Giay hong moi (theo Luat Nha o) thi van duoc giai quyet.

De nghi Ong lien he Uy ban nhan dan cap quan noi co can nha toa lac de duoc huong dan thu tuc, thanh phan ho so bao gom: don de nghi cap Giay, giay to hop le ve nha o, dat o va Ban ve so do hien trang nha o-dat o (sau khi Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh trinh tu, thu tuc cap Giay chung nhan theo Luat Nha o).

+ Nha toi xay dung nam 2001, chua lam hoan cong, bay gio muon lam co duoc khong? Thu tuc the nao? (nguyen thi hong, 42 tuoi, rosetro...2@yahoo.com )

- Ong Tong Duc Tien - Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Can cu Dieu 27 QD 04/2006/QD-UBND ngay 17-01-2006 cua UBNDTP quy dinh doi voi truong hop da duoc co quan nha nuoc co tham quyen cap giay phep xay dung theo QD 58/2000/QD-UB-QLDT ngay 25-10-2000 cua UBNDTP ma den nay chua lam thu tuc hoan cong, thi chu dau tu phai lien he voi don vi tu van thiet ke co tu cach phap nhan hoac nha thau xay dung de xac lap ban ve cung bien ban nghiem thu theo hien trang cong trinh theo mau 13 ban hanh kem theo QD so 04/2006/QD-UBND.

+ Toi da mua mot can nha bang giay tay o duong Nguyen Van Dau, Q.Binh Thanh vao nam 2000. Vi can nha nay truoc day chi co ke khai 1999 va khong co tranh chap dong thoi cung da co cap nhat cua UBND phuong ve cap nhat bien dong dat.

Nam 2005, toi co lam don xin hop thuc hoa nha tai quan Binh Thanh - trong thoi gian cho lam giay chu quyen nha thi toi co xuat canh vao cuoi nam 2005 va dang dinh cu tai Hoa Ky. Truoc khi di xuat canh toi chua co chu quyen nha nen khong the lam giay uy quyen lai cho nguoi than con lai o VN duoc. Va den bay gio la thang 11-2006 thi can nha cua toi van chua duoc cap giay chu quyen nha. Xin hoi truong hop nay toi phai lam sao? (David Huynh, 36 tuoi, longv...003@yahoo.com )

- Ba Nguyen Minh Trang, Truong phong Cap chu quyen nha dat, So Xay dung TP.HCM: Hien nay, Chinh phu chua co quy dinh ve viec hop thuc hoa chu quyen nha dat tai Viet Nam (do tao lap bang giay tay) cho doi tuong nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai; tru truong hop giao dich nha o thuoc so huu tu nhan duoc xac lap truoc ngay 01/7/1991 theo quy dinh tai Nghi quyet so 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngay 27/7/2006 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi.

+ Toi duoc nguoi anh ba con truoc khi di My vao nam 1998 co lam giay uy quyen nha (P 7, Q.5 xac nhan chu ky cua anh toi) cho toi duoc quan ly, duoc lam hop thuc hoa nha, duoc cho thue va ban can nha tren tai P7, Q.5. Vay toi co duoc hop thuc hoa nha duoc khong? Va anh toi da lam giay khuoc tu tai san tren truoc khi xuat canh (phuong xac nhan chu ky. Hien tai chi co 1 minh toi dung ten chu ho khau can nha tren. UBND Q.5 xac nhan nha chua duoc nha nuoc quan ly. Vay toi xin hoa gia nha duoc khong? (Lu Hoan Linh, 37 tuoi, dolongq5@yahoo.com.vn )

- Ba Nguyen Minh Trang Truong phong Cap chu quyen nha dat, So Xay dung TP.HCM: Ban khong the hop thuc hoa chu quyen nha cho minh duoc, vi ban chi la nguoi duoc uy quyen quan ly nha. Truong hop ban muon mua hoa gia (mua nha thuoc so huu Nha nuoc), thi anh cua ban phai co van ban hien giao nha nay cho Nha nuoc quan ly, dong thoi xin cho ban duoc luu thue. Neu Nha nuoc quan ly nha nay va cho phep ban luu thue, thi ban moi duoc mua hoa gia nha nay, truong hop nay ban co the lien he So Xay dung de duoc huong dan cu the.

+ Toi la nguoi o tinh len hoc va hien dang lam viec tai TP.HCM. Toi co KT3 o Q.5. Toi mua nha giay tay nam 2000 o Q.10. Nha cua toi mua duoc chu cu xay cat tren cai ao sau khi duoc san lap, ma cai ao nay lai khong thuoc khuon vien ma chu cu duoc cap. Nguoi chu nay duoc cap nha, sau do san lap them khoang dat trong xung quanh, gom ca cai ao do, roi xay dung nha ban lai cho chung toi (khoang 5,6 nguoi nua cung mua nha nhu toi). Khi chung toi lam giay CNQSH thi duoc cac can bo UBND phuong, quan tra loi nha thuoc SHNN, phai lam giay thue nha, sau do hoa gia nha roi moi duoc lam giay chung nhan. Bay gio toi phai lam the nao de khong phai mua nha lai 1 lan nua? Xin cam on. (Pham Van, 36 tuoi, pthoangvan pthoangvan@ )

Nghi quyet 755 va nha toi
Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM - Anh: Thanh Dam
- Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Lien quan den truong hop nguoi su dung nha thuoc so huu Nha nuoc co ho khau KT3, So Xay dung da bao cao Uy ban nhan dan thanh pho, de nghi ban cho huong dan de duoc giai quyet.

+ Xin duoc hoi ve truong hop nha cua toi nhu sau: can nha so 6 Vu Tung, P.1 Q.Binh Thanh. Nam 1967, ong Tran Ke Ngu (da mat tich tu nam 1967 den nay) dong y cho gia dinh toi toan quyen su dung. Den nam 1968, gia dinh toi co xay len o, cho den nay can nha nay khong co ai tranh chap nhung gia dinh toi van khong duoc lam hop thuc hoa nha cung nhu khong duoc mua hoa gia theo ND 61. Can cu vao dieu 7 chuong II cua NQ 755 thi gia dinh toi duoc lam HTH, nhung den nay van chua duoc lam HTH...

Xin hoi: theo van ban huong dan moi nhat cua So XD thi truong hop GD toi lam thu tuc HTH co duoc khong va trong thoi gian bao lau? Chung toi phai nop ho so o dau? (dinh thi kim anh, 33 tuoi, ngoctu72vn@ )

- Ba Ho Thi Kim Loan, Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Do noi dung cau hoi chua day du nhung thong tin co lien quan den can nha tren nen chung toi chua the tra loi cho ba duoc, ba co the bo sung them thong tin hoac lien he voi Thanh tra So Xay dung chung toi se tra loi va huong dan cu the.

Can biet them can nha tren co thuoc dien dieu chinh theo Dieu 2 Nghi quyet 23/2003/QH11 va nha nuoc da co van ban quan ly, bo tri su dung chua?

+ Toi da co giay chung nhan (giay hong) voi dien tich la 96m2. Cach day 3 nam, toi xay them (duc be tong - cot sat) 250m2 ma khong co xin phep. Vay toi co xin duoc cap chu quyen phan xay khong phep do hay khong? Va thu tuc phai lam nhu the nao? Xin cam on! (DUONG DIEU LAN HUONG, 41 tuoi, datran...@yahoo.com.vn )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: De nghi ban doc lien he Doi Trat tu quan ly do thi quan de xu ly vi pham phan dien tich xay dung khong phep truoc khi lap thu tuc de nghi cong nhan bo sung quyen so huu cho phan dien tich xay them.

+ Nam 2000, toi mua mot mieng dat co giay chung nhan quyen su dung dat. Den nam 2001, toi tien hanh xay nha, nop ho so xin cap chung nhan quyen so huu nha 04 lan nhung voi ly do chinh ma quan Binh Thanh tra loi la cong ty xay dung thuong mai Binh Thanh chua ban giao co so ha tang. Nhung thuc ra toi dau co mua dat cua cong ty nay, ma da qua 2 doi chu, toi la chu so huu thu 3.

Xin vui long cho biet toi phai nop ho so o dau de duoc cap giay chung nhan so huu nha? (Nguyen Bao Loc, 42 tuoi, lamh...@vnn.vn )

- Ong Do Phi Hung, Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Truong hop cua ong khong ro nguon goc dat co phai la dat duoc nha nuoc giao cho cong ty xay dung thuong mai Binh Thanh dau tu xay dung nha o, hay la dat cua nguoi dan da duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat? Viec xay dung nha sau khi co giay phep xay dung hay la xay dung nha khong phep? Do dau ma Quan Binh Thanh khong cap giay chung nhan quyen so huu nha?

Tuy nhien, toi xin huong dan ong nhu sau: Hien nay, tham quyen cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o thuoc UBND Quan, Huyen. Giay chung nhan duoc cap theo trinh tu, thu tuc quy dinh tai Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 6/9/2006 cua Chinh phu.

So Xay dung TP.HCM dang du thao quyet dinh cua UBND TP ve cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o tai TPHCM. Do do, ong co the lien he tai UBND Quan Binh Thanh de duoc huong dan thu tuc cap giay chung nhan theo quy dinh moi.

Truong hop gap kho khan tro ngai, ong co the goi don va photo toan bo ho so kem theo den So Xay dung - dia chi: 60 Truong Dinh Q.3 de duoc huong dan cu the.

+ Nam 2003 toi co mua mot mieng dat "Giay to tay chu ho da co so do" nay toi muon xay nha, de lam thu tuc hop phap thi toi phai lam nhung thu tuc gi? Toi ho khau tinh cong tac tai co quan nha nuoc duoc 2 nam, toi co duoc dung ten so huu nha minh xay khong? Toi xin cam on (chi, 32 tuoi, williamvn2002@gmail.com)

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Ba can lien he UBND quan, huyen noi toa lac khu dat de duoc huong dan lap thu tuc chuyen quyen su dung dat va chuyen doi muc dich su dung dat sang dat xay dung nha o, truoc khi lap thu tuc xin cap giay phep xay dung nha o theo quy dinh.

+ Tinh trang manh dat nha toi (rong khoang 400m2) nhu sau:

- Tu 1953 den 1975: dat duoc su dung lam xuong san xuat.
- Tu 1975 den 1990: manh dat tiep tuc duoc su dung lam xuong san xuat (xi nghiep cong tu hop doanh voi 2/3 la co phan cua gia dinh toi va 1/3 co phan cua nha nuoc) den nam 1990, xi nghiep duoc giai the.
- Tu nam 1990 den nay: gia dinh toi su dung manh dat noi tren. Tren manh dat hien duoc xay dung 2 can nha cap 4 voi tong dien tich khoang 150m2. Vay, gia dinh toi co du dieu kien de duoc cap chu quyen nha dat khong? Neu duoc thi cac thu tuc gi can duoc thuc hien? (Nguyen Nghia, 35 tuoi, nghia_1212@ )

Nghi quyet 755 va nha toi
Ba Nguyen Minh Trang, Truong phong Cap chu quyen nha dat, So Xay dung TP.HCM - Anh: Thanh Dam
- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Ban khong noi ro tinh trang phap ly nha dat co hop le hay khong? Tuy nhien theo quy dinh tai Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 6-9-2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat Nha o, neu ban co nhu cau cap giay chung nhan quyen so huu nha o dat o ma khong co giay to hop le ve nha dat, thi ban phai duoc Uy ban nhan cap xa xac nhan:

- Hien trang nha o, dat o khong co tranh chap ve quyen so huu nha o va quyen su dung dat o.

- Nha o duoc xay dung truoc khi co quy hoach xay dung, hoac phai phu hop quy hoach doi voi truong hop xay dung sau khi co quy hoach chi tiet xay dung do thi, diem dan cu nong thon (theo quy dinh cua phap luat ve xay dung).

+ Gia dinh toi co manh dat toa lac tren duong quoc lo 22 do tranh chap ma den nay chua duoc cap QSDD. Xin hoi gia dinh toi muon lam giay QSDD thi phai lam the nao? Can nhung thu tuc gi? (thuy linh, 27 tuoi, l...@lgtvn.com )

- Ba Nguyen Minh Trang, Truong phong Cap chu quyen nha dat, So Xay dung TP.HCM: theo quy dinh phap luat ve Dat dai, truong hop dat dang co tranh chap thi chua duoc xet cap Giay chung nhan quyen su dung dat.

Do do, ban phai lien he co quan co tham quyen de giai quyet xong tranh chap, lam co so phap ly cho viec cap Giay chung nhan.

+ Toi hien thuong tru tai so nha176/44/106, to 57B, KP 7, P.5 Go Vap. Nha nam trong khu quy hoach treo cong vien cay xanh (quy hoach chi tiet 1/2000 nam 1999). Nha thuoc dien QD 207 va duoc cap QD ton tai do UBND Q. Go Vap cap cung dua theo chu truong quy hoach nam 1999.

Theo Luat Dat dai thi cac khu QH qua 5 nam khong thuc hien thi huy bo. Vay xin hoi quy co quan giai quyet tinh trang QH treo tai khu vuc noi tren nhu the nao?

Ve QH cay xanh om nha dan (1 doan la nha dan, 1 doan la cay xanh), chung toi kien nghi nen ve lai QH tu bo song Vam Thuat tro len 30 m lam cong vien cay xanh chay dai theo con song la dep va hop ly nhat. (Do Thi An, thuyan4u@ )

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Truong hop ba neu lien quan den van de quy hoach va gop y dieu chinh quy hoach xay dung, ong can lien he voi UBND Quan Go Vap (truc tiep phong Quan ly Do thi quan) hoac So Quy hoach - Kien truc de gop y kien va duoc tra loi theo dung chuc nang.

+ Toi xin hoi cac cap lanh dao xem xet khu vuc cua toi o co duoc cap chu quyen: gia dinh co ho khau thuong tru tai so 24 Thong Nhat, p.Binh Tho, Q.Thu Duc. Da co giay chu quyen (so hong) cap nam1997. Co chia cho chau cung ho khau cat nha khong phep nam 2000 va da co quyet dinh duoc phep ton tai.

Nay toi muon tach ra va lam giay to rieng cho can nha do co duoc khong? Tai sao nha da co chu quyen roi ma khong duoc phep chia cho con, chau?

Dien tich dat nha thi rat rong toi 1600m2, ma con chau lap gia dinh lai khong co can nha rieng de o, co phai la vo ly khong? Vay xin cac cap xem xet tra loi giup toi, xin chan thanh cam on (cao van ut, 40t tuoi, vanut_2006)

- Ong Do Phi Hung Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: TRuong hop da co Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o cap nam 1997, da phan chia dat, xay dung nha khong phep duoc UBND Quan cho phep ton tai.

Hien nay, viec cap Giay chung nhan con cho UBND TP ban hanh quyet dinh ve trinh tu thu tuc cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o theo quy dinh tai Luat Nha o nam 2005 va Nghi dinh 90 ngay 6/9/2006 cua Chinh phu. Viec cap Giay chung nhan cho ca nhan thuoc tham quyen cua UBND Quan, huyen.

Neu muon tach dat de lam giay to rieng cho tung can nha, ong co the lien he UBND Quan Thu Duc de duoc huong dan cu the. Can cu quy dinh cua nha nuoc va quy hoach chi tiet da duoc co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet, UBND Quan Thu Duc se xem xet giai quyet yeu cau cua ong.

+ Nam 1987, toi mua nha (604 CMT8 F11 Q3) cua ong Ta Ngoc Tuyen bang giay tay. Nam 1985 nha sup do, toi co den trinh bao va viet don yeu cau duoc sua chua. Co cong van so 189/UB ngay 29-05-1985 do d/c pho CT UBND Q.3 Vo Van Thon tra loi khong co kinh phi sua chua, cho che chan o ram.

Nam 1987 nha sup do hoan toan. Toi lam don trinh bao va xin phep sua chua, duoc d/c CT UBND Q3 Huynh Van Thanh cap giay phep tu sua chua so 416/GPSC/UB ngay 18-06-1987 va toi da sua chua va xay dung lai.

Nam 2006, cty dich vu cong ich Q.3 yeu cau toi ky HD thue nha dong tien thue nha tu nam 1979 den nay, xong ky hien cho nha nuoc, sau do se duoc lam don mua lai nha. Toi thay qua buc xuc va khong hop ly. Den nay toi khong ky HD thue nha voi cty.

Xin hoi: nha toi da duoc nha nuoc quan ky chua? Toi phai den dau de lam thu tuc hop thuc hoa nha cua toi? (604 CMT8 F11 Q3)

- Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Do cau hoi cua ong chua ro, de nghi ong lien he Cty DVCI Q.3 hoac P.QLDT Q.3 de duoc giai thich cu the.

Theo qui dinh, neu nha ong thuoc so huu Nha nuoc thi ong nen lien he Cty DVCI Q.3 de ky hop dong thue va mua nha theo ND 61/CP cua Chinh phu.

Thoi han mua nha theo ND 61/CP se het han vao ngay 31-12-2006, do do ong nen khan truong lien he cac co quan chuc nang de duoc giai quyet.

Nha thuoc quan ly cua Nha nuoc co duoc cap chu quyen?

+ Toi co can nha o quan 1, nam 1978 ca nha toi ra nuoc ngoai, co giao nha lai cho cau toi quan ly. Vao nam 1979 cau cho hop tac xa muon nha (co hop dong muon nha la 2 nam). Sau do cau toi di ve quan 2 sinh song, khong co thoi gian ve tham nha nen nha vang chu duoc nha nuoc quan ly. Toi la con cua chu nha bay gio da hoi huong va toi co du giay to, toi xin lai nha cua toi duoc khong ? (Lu Chi Hao, 43 tuoi, john...03@yahoo.com )

Nghi quyet 755 va nha toi
Ba Ho Thi Kim Loan, Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM - Anh: Thanh Dam
- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Nha vang chu Nha nuoc da quan ly tu nam 1979, nay can cu Dieu 2 NQ 755 thi truong hop cua ong khong du dieu kien de duoc cong nhan.

+ Nha toi duoc cong ty cap tu nam 1975 den nay, nhung vao thang 10-2006 moi nhan duoc QD tra nha de lam thu tuc hoa gia, neu den 31-12-2006 chung toi khong ky duoc HD thue nha voi Cty Cong ich thi co duoc mua nha theo ND61/Cp khong? Xin cam on. (Dang thi nhu Thuy, 32 tuoi, thuthuy20xx@ )

- Ong Do Phi Hung, pho giam doc So Xay dung TP.HCM: Theo qui dinh, viec mua nha theo Nghi dinh 61/CP ngay 05-7-1994 cua Chinh phu se ket thuc vao ngay 31-12-2006.

+ Nha duoc nha nuoc quan ly tu nam 1976 (theo dien vang chu)va duoc giao cho gia dinh su dung. Nay chu nha cu chung minh co giay hop le. Xin hoi nha nay co thuoc dien phai tra lai khong? Cam on (Vien, 36 tuoi, letrungvien2004@ )

- Ba Ho Thi Kim Loan_Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Truong hop cua ong (ba) neu tren khong du dieu kien de xem xet giao lai theo Dieu 2 Nghi quyet 755, vi Nha nuoc da quan ly, bo tri su dung tu nam 1976.

+ Toi co can nha tai 462 Le Van Sy, P.2, Q. Tan Binh. Da giao cho Nha nuoc tam thoi quan ly de xuat canh vao ngay 30-11-1988. Nay chung toi muon nhan lai can nha tren de hoi huong sinh song. Neu duoc xin huong dan de chung toi lam thu tuc. Tran trong kinh chao (Long Vinh Tran, 64 tuoi, tranv....g@web.de )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Nha tam giao de xuat canh nam 1988, nay nha nuoc da quan ly, bo tri su dung nen khong du dieu kien de giao lai (Dieu 2 Nghi Quyet 755).

+ Toi xin hoi thu tuc xin mua hoa gia nha thuoc SHNN. Dau nam 1975 toi co mua can nha 36Truong son, P4, Q Tan Binh. Sau khi giai phong mien Nam VN, thang 5-1975 toi hoan toan bi that lac giay to nha tren, do vay tu truoc den nay toi phai lam hop dong thue nha thuoc so huu nha nuoc.

Ap dung Nghi dinh 61/-CP, toi muon biet thu tuc de mua hoa gia nha can nha tren.

Toi da co cac giay to sau: 1. Co Hop dong thue nha 24 thang. 2. Co ho khau tu nam 1974 den nay thuong tru tai can nha tren. 3. Dien tich thue nha 150m2. 4. Hien tai gia dinh toi co 4 nhan khau thuong tru tai nha tren. (Tran Van Bay, 42 tuoi, cuong_haiau@)

- Ong Tran Van Vien - Truong Ban Kiem tra Hoi dong ban nha o thanh pho: Ong vui long lien he Cong ty dang ky hoo dong thue nha de duoc biet can nha thuoc dien duoc ban hay khong? Truong hop can nha thuoc dien duoc ban, ong se duoc cong ty huong dan trinh tu thu tuc va nhan mau don de thuc hien viec mua nha theo Nghi dinh so 61/CP cua Chinh phu. Tran trong.

+ Nha do cha me toi hop thuc hoa nam 1993 (duoc cap giay CNQSDD mau trang). Nam 1997, cha me va cac em toi duoc xuat canh di My theo dien HO. Cha me lam hop dong tang, cho can nha nay cho toi. Nhung phong cong chung TP.HCM khi do chi lam hop dong uy quyen, ly do la nha thuoc dien do nha nuoc xu ly va toi duoc luu cu. Nay voi nghi dinh 755, cha me toi muon chuyen quyen su dung nha va dat o cho toi. Xin hoi: truong hop cua toi co duoc giai quyet khong va co quan nao se nhan ho so cua toi? Toi dang o Q. Go Vap. (Nguyen Thi Le Dung, 45t tuoi, hoangduong12345@ )

Nghi quyet 755 va nha toi
Ong Do Phi Hung trao doi cung ba Ho Thi Kim Loan - Anh: Thanh Dam
- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM : Can xac dinh them nha co thuoc dien dieu chinh theo Dieu 2 Nghi Quyet 23, va khi xuat canh cha me co giao nha cho Nha nuoc quan ly va nguoi dang su dung hien nay co ky hop dong thue nha hay khong? Do cau hoi khong du thong tin nen chung toi khong the tra loi.

+ Truoc nam 1975, ong toi co so huu nhieu can pho cho thue. Sau nam 1975, ong toi cat dut lien lac voi cac nguoi thue nha. Nhung nguoi muon nha ong toi van con o do va khoang nam 2000 da trinh bao giao nha tren cho Nha Nuoc quan ly, va ho bat dau tra tien thue nha cho Nha Nuoc tu do. Toi nay, ong toi da mat, giay to so huu nha thue ay da that lac. Toi xin hoi theo NQ 755, lieu chung toi co the lam don xac lap lai quyen so huu nhung can nha ay xem nhu la di san thua ke duoc khong? (Nguyen Anh, 30 tuoi, ant10...5@yahoo.com )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Nha co nguon goc cho thue, nay Nha nuoc da quan ly, bo tri su dung. Can cu Dieu 2 Nghi Quyet 755 khong the xem xet giai quyet theo yeu cau cua ong (ba) duoc.

+ Theo nghi dinh 90 hien nay, nha toi thuc hien xin nha nuoc cong nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat nhu the nao ? Xin chan thanh cam on. (Ngo Trong Trieu, trieu_chautien@yahoo.com )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Theo quy dinh tai Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 6/9/2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan Luat Nha o thi ho so de nghi cap giay chung nhan bao gom: don xin cap giay chung nhan, giay to hop le ve nha dat, ban ve so do nha o dat o.

Theo phan cap UBND quan huyen giai quyet cap giay chung nhan cho ca nhan. De nghi ban lien he UBND quan huyen noi can nha toa lac de duoc huong dan va giai quyet.

Thu tuc xin giay phep xay dung nha, chuyen nhuong, mua ban

+ Toi co mieng dat mua giay tay khong tranh chap, thuoc xa Binh Hung, ap c9, duong Chanh Hung, la dat ruong, chua bi quy hoach, co duoc phep xay dung? Cach lam thu tuc xay dung nha cap 4? Cam on. NG.V H (nguyen van hung, 40 tuoi, hungngu....69@yahoo.com )

- Ong Tong Duc Tien, Pho phong CPXD So Xay dung TP.HCM: Can cu khoan 1, Dieu 4 QD 04/2006/QD-UBND ngay 17/01/2006 cua UBND TP quy dinh ve hanh vi bi nghiem cam trong hoat dong xay dung la: xay dung sai muc dich su dung dat. Do do truong hop cua ong muon xin phep xay dung nha, ong phai lien he UBND huyen Binh Chanh lam thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh cua phap luat ve dat dai truoc khi lap ho so xin cap giay phep xay dung.

+ Ba me toi xuat canh nam 1994 theo dien HO va uy quyen quan ly can nha (thuoc dien 2/IV) duoc su dung va duoc su chap thuan cua so nha dat. Nay theo nghi quyet 755 truong hop chung toi co duoc xet chu quyen nha moi ? Cha me chung toi muon cho chung toi can nha nay vay thu tuc hop thuc hoa nhu the nao ? Chan thanh cam on ! (Pham Thi Thanh Huong, 48 tuoi, thanhuongbo@yahoo.com )

- Ba Ho Thi Kim Loan Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Truong hop cua gia dinh ba neu Nha nuoc chua co van ban quan ly, chua bo tri su dung thi Nha nuoc khong thuc hien viec quan ly theo quy dinh cua cac chinh sach truoc day.

Ba co the lien he voi UBND quan, huyen de duoc cong nhan quyen so huu theo quy dinh tai Dieu 4 Nghi quyet 755. Tuy nhien cha me cua ba (chu so huu) phai tien hanh cac thu tuc tang cho theo quy dinh cua phap luat.

+ Tu dat dinh canh, muon chuyen sang xay nha o can nhung thu tuc gi? (bui viet dung, 28 tuoi, buivietdung1@yahoo.com )

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TPHCM: Ong can lien he UBND quan, huyen noi toa lac khu dat de duoc huong dan lap thu tuc chuyen doi muc dich su dung dat sang dat xay dung nha o truoc khi lap thu tuc xin cap giay phep xay dung nha o theo quy dinh.

+ Toi co mua mot nen nha 4mx12m giay to tay, hien chua xay nha (tai Binh Chanh). Vay xin cho toi hoi truong hop cua toi khi xay nha co van de gi xay ra khong? Lam the nao de toi co duoc giay to nha hop le? Xin vui long tra loi vi toi khong am hieu nhieu gi ve luat nha dat. Chan thanh cam on. (Thuy Hang, 22t tuoi, tuyetthuyhang@)

- Ong Tong Duc Tien - Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Ba can lien he voi UBND Huyen Binh Chanh de duoc huong dan cap giay chung nhan quyen su dung dat de xay dung nha o theo quy dinh truoc khi lap ho so xin cap giay phep xay dung theo quy dinh ban hanh kem theo QD so 04/2006/QD-UBND ngay 17-01-2006 cua UBND thanh pho.

+ Toi muon ban mot can nha. Nha toi da co so hong va ban ve day du. Cho toi hoi vay thoi gian lam thu tuc mua ban phai mat bao nhieu ngay tinh tu ngay nop ho so len phong cong chung? Xin cam on. (Tran Thi Kim Hoa (Tran Thi Kim Hoa, 46 tuoi, kimhoatran2002@ )

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: De nghi ban doc lien he Phong Cong chung Nha nuoc tai dia hat noi can nha toa lac de duoc tra loi cu the thu tuc va thoi gian giai quyet.

+ Kinh gui So Xay dung TP.HCM. Theo nghi quyet 755 cua Uy ban thuong vu quoc hoi ve viec nha cai tao XHCN truoc ngay 1-7-1991 thi truong hop: nha cai tao da co quyet dinh trao tra ma chua duoc trao tra nha thi phai lam sao, va noi nao giai quyet truong hop nay. Mong nhan duoc su chi dan tan tinh cua quy So Xay dung TP.HCM. Xin cam on. (Khang Dam)

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM : Nha da co Quyet dinh giao tra nhung den thoi diem hien nay chua thuc hien duoc Quyet dinh, thi can cu theo Dieu 15 Nghi quyet 755 thi khong tiep tuc thuc hien va phai duoc xem xet giai quyet lai theo quy dinh cua Nghi quyet 755.

+ Hien toi dang su dung mot can ho do nha nuoc quan ly ba da ban cho toi, da cap so hong. Nay co Viet kieu ve doi la nha va UBND TP.HCM ra quyet dinh khong duoc mua ban nha. Nay co ND 23 cua Quoc hoi va ND 755 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, va cua So Xay dung thi UBND TP co giai quyet cho toi hay khong? Toi da o nha na tu nam 1975 cho den ngay duoc nha nuoc ban. Trong dot nay co giai quyet cho toi khong? (HOANG PHUC)

- Ba Ho Thi Kim Loan Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Nha dang co tranh chap, UBND thanh pho co quyet dinh ngan chan viec chuyen dich. Quyet dinh nay se duoc giai toa sau khi vu viec tranh chap da duoc giai quyet xong. Nghi quyet 23 cua Quoc hoi va Nghi quyet 755 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi chi dieu chinh mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao XHCN truoc ngay 1/7/1991, do vay viec thuc hien cac Nghi quyet nay khong the giai toa quyet dinh ngan chan neu tren.

+ Nhung can bo duoc co quan phan nha truoc 15-10-1993, nay duoc mua nha thuoc so huu nha nuoc theo nghi dinh 61CP, co phai nop tien su dung dat khong? (Bui Van Sung, 49 tuoi, sung...an@yahoo.com.vn )

- Ong Tran Van Vien - Truong Ban Kiem tra Hoi dong Ban nha o thanh pho: Theo Nghi dinh 61/CP ngay 05/7/1994 cua Chinh phu quy dinh gia ban nha thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue o hop phap bao gom gia xay dung nha va gia chuyen quyen su dung dat. Ong vui long tham khao quy dinh ban hanh boi Nghi dinh 61/CP de biet them chi tiet. Tran trong!

+ Thang 09-2005, toi co mua dat giay tay (chua cong chung hop dong) tai dia chi: ap 3, xa Xuan Thoi Son, Hoc Mon, loai dat tho vuon (dien tich 4m x 15m). Sau do toi cat nha tam de o co dien tich 4x8m nho chu dat xin phep UBND xa. Nay toi muon lam giay to nha dat thi can lien he voi ai va thu tuc gom nhung giay to gi de duoc cap nha va dat? (Hong Hanh, 30 tuoi, anhh...oo.com.vn)

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: truong hop nha dat cua Ban chua du dieu kien de xet cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o theo Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 06/9/2006 cua Chinh phu. Vi nha o duoc xay dung khong phep sau ngay 01/7/2004 (thoi diem Luat Xay dung co hieu luc) va dat su dung xay dung nha o chua duoc chuyen muc dich su dung thanh dat o.

+ Xin hoi ve truong hop cua toi co duoc giai quyet tra lai nha khong? Vao nam 1977 gia dinh toi co mua can nha nhung chi lam giay viet tay (khong co giay chu quyen nha). Den 1978 gia dinh toi cho thue can nha nay voi thoi han 20 nam co hop dong va xac nhan cua uy ban phuong. Sau do gia dinh toi di xuat canh (Dien Ban Chinh Thuc nam 1978) hien nay nha nha nuoc dang quan ly. Xin Chan thanh cam on. (Tu Quan Hong, 37 tuoi, thienhong639@ )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Can cu Dieu 1 Nghi quyet 23: "Nha nuoc khong xem xet lai chu truong, chinh sach va viec thuc hien cac chinh sach ve quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia lien quan den nha dat da ban hanh truoc ngay 01 thang 7 nam 1991. Nha nuoc khong thua nhan viec doi lai nha dat ma Nha nuoc da quan ly, bo tri su dung trong qua trinh thuc hien cac chinh sach ve quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia lien quan den nha dat". Do do truong hop tren khong duoc giai quyet.

+ Chu nha cua toi co xay 4 can nha lien tiep tren dat co chu quyen cua ba va thuc hien ban lai. Toi co mot can trong so do. Ba chu nha cua toi dang thuc hien tach so de thuc hien sang ten cho toi. Cho toi hoi, trong truong hop nay thi ton bao nhieu thoi gian de giai quyet viec sang ten cho toi. Xin cam on. (Nguyen Quoc Huy, 26 tuoi, huynq@)

- Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Hien nay, viec cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o duoc thuc hien theo quy dinh cua Luat Nha o 2005 va Nghi dinh so 90 ngay 6-9-2006 cua Chinh phu.

Theo quy dinh viec cap Giay chung nhan duoc thuc hien trong thoi han 30 ngay ke tu ngay nhan du ho so hop le. Truong hop la ca nhan se nop ho so tai UBND Quan, huyen.

So Xay dung TP.HCM da trinh UBND TP quyet dinh ve trinh tu thu tuc cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o tren dia ban TP.HCM. De nghi ong ba theo doi tren phuong tien thong tin dai chung de biet thoi diem chinh thuc trien khai cap Giay chung nhan tai TP.HCM.

Nha thuoc dien 2/4

+ Theo Nghi Quyet cua Quoc hoi: "NGHI QUYET 755/2005/NQ-UBTVQH11. Nghi quyet nay co hieu luc ke tu ngay cong bo 18-5-2005. Vay bao gio nha bi quy trong dien 2/4 duoc mua ban hay sang ten chu so huu? (Le Truong Cang, 53 tuoi, letr...ang@hcm.fpt.vn )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Ong (ba) khong trinh bay ro nha dien 2/4 hien da co van ban quan ly hay chua? Hoac co van ban quan ly nhung thuc te Nha chua quan ly, chua bo tri su dung nha dat do hay khong? Do cau hoi chua day du thong tin, nen khong the tra loi duoc.

+ Xin cho hoi nha dien 2/4 hien nay duoc giai quyet nhu the nao? (tuan, 20 tuoi, barry@yahoo.com )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM : De nghi ong (ba) trinh bay ro nha nay da co van ban quan ly chua thi chung toi moi co the tra loi cu the duoc.

+ Xin cho hoi dien nha 2/4 se giai quyet ra sao? Ba toi xuat canh nam 1993. Toi da duoc ba toi lam giay cho nha nhung toi chi nhan duoc quyet dinh luu cu. Ngoi nha do ba me toi mua va cho lai toi. Da tu lau dien nha 2/4 van con dong bang. Kinh hoi So Xay dung chinh sach nha 2/4 duoc xem xet ra sao?

- Ba Ho Thi kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Neu hien nay ong (ba) van dang truc tiep su dung nha va la nguoi thua ke hop phap thi can cu Khoan 1 Dieu 5 Nghi quyet 755 thi Nha nuoc khong tiep tuc thuc hien viec quan ly theo van ban quan ly truoc day va ong (ba) duoc thuc hien cac quyen va nghia vu theo quy dinh phap luat.

+ Nha toi o TP.HCM thuoc dien 2/4, toi la con con o lai, da nop don mua nha tu thang 11-2005. Bien lai ho so co ghi rang se giai quyet trong thoi gian 02 thang. Tuy nhien, toi chi duoc dong tien mua nha va hoan tat moi thu tuc can thiet vao thang 7-2006. Den nay van chua nhan duoc giay chu quyen. Xin lam on cho biet toi phai cho doi them bao lau nua? Xin tran trong cam on. (Vu Thi Bach Nga, 46 tuoi, bachngavu@)

- Ong Tran Van Vien - Truong Ban Kiem tra Hoi dong Ban nha o thanh pho: De nghi ong ba lien he voi co quan da ky hop dong ban nha de duoc phuc dap hoac xin cho biet dia chi va co quan ky hop dong ban nha giup chung toi phoi hop giai quyet. Tran trong.

Nha co dien tich duoi 40m2

+ Nha toi co dien tich 36m2 chieu ngang 5,2m chieu dai 6,8m. Hien tai dang tret mot lau gia do dien tich nho khong co phong khach va cho dau xe (nha trong hem), toi xin phep xay dung lai. Xin mot ham mot tret mot lau mot san thuong tong chieu cao la 13m nhung duoc tra loi nha nho hon 40m2 chi duoc xay dung chieu cao toi da la 7m. Xung quanh nha toi nhieu nha con co dien tich nho hon nha toi nhung ho cung duoc cap phep xay mot tret hai lau mot san thuong sao den luot toi di xin phep lai khong duoc. Xin hoi co cach nao de toi xin phep xay nha duoc khong? (nguyen chi trung, 41 tuoi, snake4292)

- Ong Tong Duc Tien - Pho Truong Phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Can cu diem a, khoan 2, Dieu 4 Quyet dinh so 207/2005/QD-UBND ngay 01-12-2005 cua UBND thanh pho quy dinh doi voi phan dien tich dat con lai phu hop quy hoach co dien tich tu 15m2 den nho hon 40m2, co chieu rong mat tien va chieu sau so voi chi gioi xay dung tu 3m tro len thi duoc phep xay dung khong qua 02 tang (tret+ 01 lau), chieu cao toan cong trinh khong qua 7m. Truong hop khong dat tieu chi tren thi duoc phep xay dung 01 tang.

+ Nha toi o tai phuong 3, Q.11. Nha dang trong tinh trang xuong cap, toi xin hoi UBND TP.HCM bao gio sua lai NQ207 cap phep xay dung tang chieu cao doi voi nha duoi 40m2? (phuoc, 45 tuoi, net133_10@)

- Ong Tong Duc Tien - Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Qua y kien cua So Quy hoach- Kien truc, So Xay dung da co to trinh so 10130/TT-SXD-CPXD ngay 07-11-2006 trinh UBND thanh pho ve viec sua doi, bo sung tai mot so dieu khoan cua QD so 207 trong do du kien sua doi tang chieu cao cong trinh len 11,5m thay vi 7m (doi voi nha, dat co dien tich con lai phu hop quy hoach xay dung la nha o co dien tich tu 15m2 den duoi 40m2, co chieu rong mat tien va chieu sau so voi chi gioi xay dung tu 3m tro len).

+ Nha toi truoc kia co tong dien tich la 52m2, do quy hoach treo mo rong hem 10m (hem hien nay la 4m) nen dien tich nha toi chi con 39,2m2.

Quy hoach chua thuc hien (con treo), nha toi co duoc lam giay chu quyen voi dien tich hien huu la 52m2 khong? Nha toi xay dung sai phep 1 tung theo 207 vay sao khi lam thu tuc, toi co phai mang giay chu quyen cu de doi lai nha theo hien trang hien huu khong? (la thanh Liem, 47 tuoi, than...@yahoo.com.vn )

- Ong Do Phi Hung, Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Truong hop cua ong, neu quy hoach hem da duoc co quan co tham quyen ra quyet dinh giai toa quy hoach cu, va neu nha ong phu hop quy hoach moi thi co the duoc lam lai giay chu quyen moi cong nhan dien tich theo hien trang.

Truong hop nha ong da co giay chu quyen hoac co giay phep xay dung nhung xay dung sai phep truoc ngay 1/7/2004, phu hop quy hoach xay dung thi duoc phep ton tai theo quyet dinh 207 cua UBND TP. Ong da co giay chu quyen roi, sau nay neu co nhu cau, ong co the lien he UBND Quan de lam thu tuc cap doi sang Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o theo quy dinh moi cua Luat Nha o nam 2005 va nghi dinh so 90 ngay 6/9/2006 cua Chinh phu.

Nhung van de khac...

+ Kinh goi BBT Bao TT, So Xay dung TP.HCM. Toi la Giang Thi Sinh, o nha 97/3 Phu Dong Thien Vuong, P 11-Q5. Toi xin co cau hoi de cap den tinh trang nha cua toi so 97/3 Phu Dong Thien Vuong P11 Q5, mua nha bang giay tay do ong Mach Si Cau ban ngay 04/07/1984.

Sau 8 nam, ngay 18/03/1991 UBND Q5 co Quyet dinh so 86 tich thu nha cua toi. Quyet dinh nhu vay nhung khong thuc hien. Trong khi do Phuong 11 Q5 da xay ban 3 can tai hem nay.

Nay xin So Xay Dung huong dan va tra loi cho toi: Co phai nha toi thuoc dien quan ly cua nha nuoc khong ? (Ngo Trong Trieu, trieu_chautien@ )

- Ba Ho Thi kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Nam 1991, UBND quan 5 co Quyet dinh so 86 tich thu nha cua ong, nhung den nay Quyet dinh tren van chua duoc thuc hien.

Neu nha cua ong thuoc dien bi dieu chinh boi Dieu 2 Nghi quyet 23 cua Quoc hoi, thi se duoc xem xet giai quyet lai theo Khoan 2 Dieu 15 Nghi quyet 755.

+ Gia dinh toi co can nha va dang o trong can nha nay tu thang 6 nam 1974 den thang 6 nam 1975 thi cho mot don vi bo doi muon nha. Don vi bo doi khi muon co lam giay cam ket se tra lai can nha cho gia dinh toi khi don vi rut quan.

Nhung sau khi don vi bo doi nay rut quan thi mot can bo tao dung cac ho so gia va chiem lay can nha. Neu can cu theo Thong tu 31/BXD, ngay 18 thang 10 nam 1977 thi gia dinh toi co duoc tra lai can nha nay khong? (Tu thang 6 nam 1974 tro ve truoc thi gia dinh co cho thue can nha nay de lay tien sinh song). Chan thanh cam on. (Do Dai Thanh Van, 64 tuoi, anhchau@ )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Truong hop cau hoi cua ong co lien quan den can nha 9/7 Nguyen Huy Tuong, quan Binh Thanh, UBND thanh pho da ban hanh Quyet dinh giai quyet khieu nai so 2100/UD-UB ngay 10/5/2006. De nghi ong thuc hien theo cac dieu khoan quy dinh tai quyet dinh neu tren.

+ Xin vui long cho biet Co cong ty Dich vu nao ma chung toi co the nho tu van de thuc hien Nghi quyet 755 khong vi chung toi khong co co hoi giao luu ngay 22-11 ? Cam on. (Duong Dai Hai, 34 tuoi, duongdaihai@ )

- Ba Ho Thi kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Ong (ba) den So Xay dung dia chi 60 Truong Dinh, Phuong 7, Quan 3, TP.HCM tai bo phan Tiep nhan ho so se co bang huong dan va mau don cho tung truong hop cu the.

+ Gia dinh toi co 35.000m2 dat tho cu do cha toi dung bo tai phuong 25 Quan Binh Thanh TP.HCM su dung on dinh tu nam 1942 den nam 1985, bi UBND Q.Binh Thanh ra quyet dinh tam su dung phan dat nay nhung den nay van chua giai quyet tra lai. (Doi tuong dang tam su dung phan dat nay la nhung ho vi pham tren duong ong thoat chinh cua Thanh pho )

Vay xin hoi truong hop nhu gia dinh toi se duoc nha nuoc giai quyet nhu the nao? Va nhung truong hop nao thuoc dien giai quyet cua chinh sach 755 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi? (Khanh Tran)

- Ba Ho Thi Kim Loan Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Nghi quyet 755 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao XHCN truoc ngay 1/7/1991.

Do vay truong hop cua gia dinh ong co lien quan den phan dat 35000m2 ma UBND quan Binh Thanh co Quyet dinh tam su dung, khong thuoc dien duoc dieu chinh theo Nghi quyet 755.

+ Tu xua den nay, chu quyen nha va dat luon di chung sao phai chia ra lam hai?(nhan, 32 tuoi, khang712000@)

- Ba Nguyen Minh Trang - Truong phong CCQND: Hien nay, theo Nghi dinh so 90/2006/ND-CP cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat Nha o, thi truong hop chu nha o va chu dat cung 01 chu thi chi cap 01 giay goi la Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o. Con truong hop chu nha o khac chu dat o, thi moi cap 02 Giay.

+ Nam 1988 ba noi toi di dinh cu o nuoc ngoai, co hien nha cho nha nuoc. Va ba toi duoc chi dinh duoc o can nha do cho den nay. Vay toi muon hoi ba toi co the xin giao lai nha hay khong? Cam on (Lou Ngoc Tung, 27 tuoi, lungoctung1979@ )

- Ba Ho Thi Kim Loan Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: De tra loi cau hoi cua ong, chung toi can biet them mot so thong tin: chu so huu nha la ai? Nha nuoc co ban hanh quyet dinh quan ly khong? Ba cua ong co ky hop dong thue nha Nha nuoc khong?...

+ Ba me toi co can nha da duoc Uy Ban Nhan dan Quan 11 cho hop thuc hoa. Nam 1994, ba me toi duoc Nha nuoc cho phep dinh cu o My. Truoc khi di, ba me toi da lam don uy quyen quan ly su dung nha cho toi. So xay dung da ra quyet dinh cho toi duoc quan ly su dung nha, khong duoc ban, cam co,... va chap hanh dien quan ly nha 2/IV.

1. Nha toi co duoc trao tra theo Nghi quyet 755?
2. Neu co, toi co the thay ba me toi lam don xin cap giay chu quyen nha?
3. Neu toi khong duoc phep, toi can phai co giay to gi de co the thay mat ba me lam ho so nha hay ba me toi phai ve Viet Nam lam don xin cap giay chu quyen nha ? (Pham Kim Hang)

- Ba Ho Thi Kim Loan Chanh Thanh So Xay dung TP.HCM: Neu can nha cua ba dang su dung Nha nuoc chua co van ban quan ly, chua bo tri su dung, can cu Dieu 4 Nghi quyet 755 thi Nha nuoc khong thuc hien viec quan ly, viec cong nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat se duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat.

Truong hop don uy quyen quan ly su dung cua cha me cho ba chua du dieu kien de ba tien hanh thu tuc cap giay chung nhan QSHNO - QSDDO vi noi dung uy quyen quan ly su dung chua the hien day du y chi cua chu so huu doi voi viec dinh doat can nha neu tren.

+ Toi dang co nghi quyet 755/2005/QH-UBTVQH11, nghi dinh so 127/2005/ND-CP va thong tu so 19/2005/TT/BXD Hien nay, Thanh pho dang trien khai ve nghi dinh 755 nay. Toi muon tim thong tu huong dan chi tiet cua THanh pho ve van de nay o dau? (Lam Thi Viet Hoa, 52 tuoi, tttrucphuong@)

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Thanh pho khong co ban hanh Thong tu huong dan.

+ Nha da bi cai tao theo QD:111/CP, Ngay 14-4-1977 va da hoa gia cho nguoi thue nha co duoc giai quyet theo ND 775? (Chau Thi Ngoc Thu, 46 tuoi, trietpn@ )

- Ba Ho Thi Kim Loan - Chanh Thanh tra So Xay dung TP.HCM: Truong hop can nha neu tren khong du dieu kien giai quyet theo Nghi quyet 755 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

+ Vo chong toi co mua mot mieng dat nhung de vo toi dung ten. Nay chung toi ly di, vay toi co duoc chia khong? (NGUYEN NGOC TRI, 64 tuoi, NGUYENNGOCTRI23)

- Ong Do Phi Hung Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM:Theo quy dinh cua Luat Hon nhan va gia dinh, tai san duoc tao lap trong thoi ky hon nhan la tai san chung hop nhat cua vo va chong. Do do, ve nguyen tac manh dat ma gia dinh ong nhan chuyen nhuong trong thoi ky hon nhan la tai san chung hop nhat cua vo chong.

Viec ly hon va phan chia tai san thuoc tham quyen cua toa an nhan dan. Khi lap thu tuc ly hon, toa an se xem xet de xu ly theo nguyen tac thoa thuan cua vo chong hoac phan chia tai san theo quy dinh cua phap luat. Ong van co quyen doi voi tai san tao lap trong thoi ky hon nhan.

+ Toi mua can nha nho va sang ten qua so do xong. Toi dap di xay dung, co xin giay phep xay dung, sau do bi phat 200.000 vi pham buong cau thang tren san thuong va chua hoan thanh vi co xich mich voi nha thau. Nay toi muon hoan cong phan xay dung con lai va lam so hong (vua so huu nha nuoc vua so huu quyen su dung dat) co duoc khong? Neu duoc thi toi con phai co them giay to gi? Chac chan chu thau khong giao cho toi giay dong thue cua ho va se khong cu ky su den tiep xuc voi toi nua. Xin cam on. (Sang - Tran Long Sang, 57 tuoi, tlsang49@)

- Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM:Truong hop cua ong co hai van de can chu y:

Mot la: ve xu ly cong trinh xay dung sai phep, neu cong trinh xay dung sai phep truoc ngay 1-7-2004 phu hop voi quy hoach xay dung da duoc co quan co tham quyen phe duyet thi duoc xem xet cho ton tai theo quyet dinh 207 cua UBND TP. Neu xay dung sai phep sau ngay 1-7-2004, de nghi ong lien he UBND Quan noi co can nha toa lac de xu ly vi pham theo quy dinh tai Nghi dinh 126 ngay 26-5-2004 cua Chinh phu. Theo quyet dinh 04 cua UBND TP, viec hoan cong cong trinh do chu dau tu tu tien hanh.

Hai la: ve cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o theo quy dinh moi cua Luat Nha o 2005 va Nghi dinh 90 ngay 6-9-2006 cua Chinh phu. Hien nay, So Xay dung TP.HCM da trinh UBND TP ban hanh quyet dinh ve trinh tu thu tuc cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o tren dia ban TP.HCM. Khi nao UBND TP chinh thuc trien khai cap Giay chung nhan theo quy dinh moi, de nghi ong lien he UBND Quan noi can nha toa lac de lap thu tuc cong nhan quyen so huu.

+ Nha toi o hem nhanh cut phu 2,3 met duong XVNT Phuong 26 quan Binh Thanh voi dien tich 32 met vuong. Nay muon xay nha vay toi co the su dung het phan dien tich dat (da co so hong nam 2003)va xay 1 tret mot lau co mai bang duoc khong? (Tran van Lien, 1956 tuoi, tvlien54@)

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Viec xay dung nha o cua ong neu tren phai phu hop quy hoach xay dung va dam bao ranh quy hoach hem. Ve quy mo xay dung theo quy dinh tai QD so 207/2005/QD-UBND ngay 01/12/2005 cua UBND thanh pho.

Ong phai lien he UBND Quan Binh Thanh de xin cap giay phep xay dung theo dung quy dinh cua phap luat ve xay dung.

+ Cong ty co phan dang thue dat nha nuoc xin chuyen cong nang lap dat du an can ho cao tang co duoc khong a? (nguyen luu tuong, 50 tuoi, nguyenluutuong@)

- Ong Nguyen Thanh Binh - Pho Truong phong Ke hoach - Dau tu: De nghi ong ba lien he truc tiep So Ke hoach - Dau tu de duoc huong dan cu the ve trinh tu, thu tuc lap du an. Tran trong!

+ Xin cho biet mau giay hong dang su dung (cap nam 2004) cho quyen so huu nha o va quyen su dung dat o co can doi lai khong? Neu co thi thu tuc nhu the nao? (Tran Quoc Tuan, 36 tuoi, tqtuan06@)

- Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM: Theo quy dinh cua Luat Nha o nam 2005 va Nghi dinh 90 ngay 6-9-2006 cua Chinh phu thi truong hop da co giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o cap theo Nghi dinh 60/CP ngay 5-7-1994 cua Chinh phu van duoc su dung binh thuong trong cac giao dich dan su, khong phai doi sang Giay chung nhan theo mau moi.

Ong cu yen tam su dung mau giay hong theo mau cua Nghi dinh 60/CP.

+ De biet duoc qui hoach chi tiet khu vuc minh hien cu ngu, nguoi dan co the lien he hoac xem ban do qui hoach tai dau ? (Trinh Dinh Trong, 44 tuoi, trin...g@hcm.vnn.vn )

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Ong co the lien he truc tiep voi UBND quan, huyen noi ong cu ngu de duoc biet thong tin ve quy hoach.

+ Toi hien la cong nhan vien chuc nha nuoc voi muc luong thu nhap trung binh. Toi muon mua nha. Vay xin cho toi hoi nha nuoc co che do nao ve nhu cau mua nha o cua cong nhan vien chuc nhu chung toi khong?

Theo toi duoc biet cong nhan vien chuc nha nuoc co the mua nha tra gop thong qua su cho vay cua mot ngan hang, nhung co mot dieu kien la phai co ho khau thanh pho. Nhung toi lai la dan tinh. Vay truong hop cua toi co duoc mua nha theo dien do khong? Chan thanh cam on va rat mong su hoi am. (Tan Phuong, 28t tuoi, tuyettanphuong@)

- Ong Nguyen Thanh Binh - Pho Truong phong Ke hoach - Dau tu: Hien nay, Thanh pho dang xay dung Chuong trinh phat trien nha o thu nhap thap, trong do gioi han doi tuong huong chinh sach la can bo cong nhan vien va nhan dan dia phuong co kho khan ve nha o. Xin thong bao de ong/ba ro. Tran trong.

+ Bi vi pham hanh chanh (qui dinh cho phep xay dung) nay toi da xay hoan tat co duoc lam thu tuc hoan cong khong? Cam on (khanh ha, 49 tuoi, hoa2005@ ).

- Ong Tong Duc Tien- Pho phong CPXD - So Xay dung TP.HCM: Truong hop neu nha xay dung vi pham truoc ngay 01-7-2004, ba can lap thu tuc de xin phep ton tai cong trinh vi pham xay dung theo QD so 207/2005/QD-UBND ngay 01-12-2005 cua UBND thanh pho.

Neu nha xay dung sai phep sau ngay 01-7-2004 thi phai duoc xu ly vi pham xay dung theo quy dinh tai Nghi dinh so 126/2004/ND-CP ngay 26-5-2004 cua Chinh phu.

Hien nay theo quy dinh ban hanh kem theo QD so 04/2006/QD-UBND ngay 17-01-2006 cua UBND thanh pho, viec hoan thanh cong trinh da duoc giao cho chu dau tu tu to chuc cung voi don vi tu van thiet ke xay dung cong trinh va nha thau thi cong se nghiem thu hoan thanh cong trinh xay dung theo dung quy dinh.

De nghi ba lien he truc tiep voi UBND quan, huyen noi toa lac can nha de duoc huong dan thuc hien theo dung quy dinh.

Nhom PV

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Giao lưu trực tuyến

Comment :Nghi quyet 755 va nha toi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghi quyet 755 va nha toi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nghi quyet 755 va nha toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghi quyet 755 va nha toi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Resolutions 755 and my house
Nguyen Minh Trang, Chief Inspector, Housing Law, Mr. Tong Duc Tien, Ho Thi Kim Loan, PPC, ownership certificates property, the National Assembly Standing Committee, housing ownership, state-owned, certified, land use, building permit, facility construction, the
House of the 2/4 resolution to How the bottom area of ​​40m2 be constructed like? conditions to be granted sovereignty? The building is not permitted, located in the planning, the unfinished work, violating permit

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghị quyết 755 và nhà tôi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghị quyết 755 và nhà tôi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghi quyet 755 va nha toi

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghi quyet 755 va nha toi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghi quyet 755 va nha toi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0