Nganh ngoai su pham ra truong lam gi

Nganh ngoai su pham ra truong lam gi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nganh ngoai su pham cua CD Su pham TP.HCM ra truong lam gi? Tim ma truong THPT o dau? Thi Hoc vien quan su co so tuyen khong?... Do la tra loi thac mac online lan nay.

Em nghe noi nam nay truong CD Su pham TP.HCM co mo nganh moi ngoai su pham, do la nhung nganh nao? Hoc cac nganh ngoai su pham nay ra truong lam gi? hailinh341@yahoo.com

Nganh ngoai su pham ra truong lam gi
Tu van nghe chi thi sinh (anh Cam Lu)

Nam nay truong CD Su pham TP.HCM mo 7 chuyen nganh ngoai su pham, do la:

Tieng Anh thuong mai va du lich: He CD chinh quy, thi khoi D1. Thoi gian dao tao 3 nam

Dao tao cu nhan nganh tieng Anh co du kien thuc, ky nang nghe nghiep, pham chat chinh tri, dao duc, tac phong nghe nghiep va suc khoe tot de co the lam viec hieu qua trong cac linh vuc chuyen mon, dap ung duoc yeu cau cua xa hoi va cua nen kinh te trong qua trinh hoi nhap.

Bao dam cho sinh vien dat duoc trinh do nghiep vu du de hoat dong va co hieu qua trong linh vuc chuyen mon nhu bien dich va thong dich tieng Anh trong linh vuc thuong mai, su dung tieng Anh trong linh vuc du lich.

Trang bi cho sinh vien ky nang hoc tap hieu qua de co the tu hoc tap nham tiep tuc nang cao kien thuc va nang luc thuc hanh nghe nghiep, buoc dau hinh thanh nang luc tu duy va nang luc nghien cuu khoa hoc ve cac van de ngon ngu, dac biet la ngon ngu chuyen nganh.

Khoa hoc may tinh: He CD chinh quy. Thi khoi A

Chuong trinh duoc thiet ke nham dao tao cac cu nhan cao dang cong nghe thong tin… voi cac muc tieu cu the sau day: co duoc phuong phap tu duy tin hoc, tu duy thuat toan, tinh chinh xac cao trong cong viec; ky nang ky xao ve su dung may vi tinh; tich luy duoc he thong kien thuc co ban ve cong nghe thong tin de co the phat trien tiep viec hoc tap nghien cuu o muc cao hon.

Ngoai ra, hieu biet ve nguyen tac vat ly cua may tinh, cac thiet bi phan cung cung nhu cac phan mem chuyen dung duoc su dung pho bien trong xa hoi; kha nang thich ung cong viec nhanh trong cac moi truong nghe nghiep lien quan den cong nghe thong tin.

Ke Toan: He CD Chinh quy. Thi tuyen khoi A

Dao tao ke toan vien trinh do CD co pham chat chinh tri, dao duc nghe nghiep; co suc khoe tot; nam vung kien thuc co ban, co so, co ky nang thuc hanh ve nghiep vu ke toan, du kha nang giai quyet nhung van de thong thuong ve chuyen mon ke toan va to chuc cong tac ke toan o cac don vi, dong thoi co kha nang hoc tap, nghien cuu de nang cao trinh do nham dap ung yeu cau nghe nghiep trong dieu kien cua nen kinh te thi truong.

Sinh vien tot nghiep lam viec o bo phan ke toan, tai chinh tai cac doanh nghiep, don vi, to chuc.

Khoa hoc moi truong: He CD chinh quy. THi khoi A hoac B

Dao tao sinh vien CD Khoa hoc moi truong co nang luc chuyen mon, pham chat chinh tri, dao duc va suc khoe tot thich ung voi nhu cau xa hoi cua nen kinh te thi truong.

Cung cap cho sinh vien cac kien thuc ve khoa hoc tu nhien, khoa hoc xa hoi nhan van, ngoai ngu, cac kien thuc chuyen sau da dang ve khoa hoc moi truong va cac ky nang quan li, nghien cuu va thuc hien cac chuong trinh du an ve bao ve moi truong.

Trang bi cho sinh vien cac kien thuc, ky nang phan tich va danh gia hien trang moi truong cac vung lanh tho, do dac va phan tich cac thong so moi truong, su dung cac cong cu tin hoc, he thong tin dia ly va vien tham trong nghien cuu moi truong; danh gia tac dong len moi truong cua cac hoat dong kinh te xa hoi; qui hoach, de xuat cong cu phap luat, chinh sach va kinh te cho hoat dong bao ve moi truong.

Cac sinh vien sau khi tot nghiep co the lam viec tai cac truong CD, THCN va doanh nghiep, cac co quan nghien cuu, cac co quan quan ly moi truong trong tinh, cac doanh nghiep tu Trung uong den dia phuong, cac du an co lien quan toi quan li, qui hoach moi truong, khai thac va su dung tai nguyen thien nhien trong tinh.

Viet Nam hoc: He CD chinh quy thi khoi A va D1

Dao tao cu nhan nganh Viet Nam hoc (chuong trinh Van hoa Du lich) trang bi cho sinh vien nhung kien thuc va ky nang sau day:

Ve chuyen mon: cung cap nhung kien thuc co ban, he thong, hien dai va thiet thuc ve Viet Nam hoc, giup sinh vien sau khi tot nghiep co kha nang di sau nghien cuu va giang day ve Viet Nam hoc; hoac tro thanh huong dan vien cho nganh Du lich; hoac de lam viec trong cac co quan ngoai giao, cac to chuc quoc te, co quan dai dien, van phong thuong mai, cac to chuc chinh phu va phi chinh phu o trong va ngoai nuoc.

Ve kha nang, ky nang: sinh vien duoc ren luyen nhung ky nang trong su dung tieng Viet, nghien cuu va giang day Viet Nam hoc va tieng Viet.

Quan tri van phong: He CD chinh quy. thi tuyen sinh khoi C va D1.

Cung cap khoi kien thuc chuyen mon va nhung kien thuc nghiep vu bo tro cho mot chuyen vien quan tri van phong va luu tru hoc co trinh do lam thu ky tong hop, ve luu tru hoc, tin hoc ung dung trong cong tac van phong va cong tac luu tru o van phong cac uy ban nhan dan tinh, thanh pho, nganh, van phong co quan Dang, doan the, doanh nghiep o dia phuong, o cac co quan quan ly luu tru chuyen nganh…

Thu vien - Thong tin: He CD chinh quy. thi tuyen sinh khoi D1.

Dao tao can bo thu vien thong tin co kien thuc va ky nang nghiep vu bac cao dang, co dinh huong chinh tri dung va pham chat dao duc tot, co kha nang thuc hien cac cong doan trong qui trinh cong nghe cua mot trung tam thu vien – thong tin lon hoac co kha nang quan tri doc lap mot co so thu vien – thong tin vua va nho.

Em thi DH vao truong Hoc vien ky thuat quan su co phai so tuyen khong? neu co thi phai kham o dau, cac truong khac thi sao? donghocat_0h@yahoo.com.vn

Chi tieu cua Hoc vien Ky thuat Quan su la 500 chi tieu cho 7 nganh, thi khoi A, tuyen sinh trong ca nuoc. Diem trung tuyen chung cho tat ca cac nganh. Sau mot nam moi phan nganh.

Thi sinh du thi vao cac truong quan doi de dao tao can bo phan doi bac DH, CD, can lien he truc tiep voi ban chi huy quan su quan, huyen, thi xa, noi thi sinh co ho khau thuong tru de tim hieu moi chi tiet ve dieu kien, thu tuc dang ky du thi va du thi. Thi sinh thi vao cac truong DH quan su nhung khong trung tuyen NV1 duoc su dung ket qua thi de dang ky xet tuyen vao cac truong DH, CD ngoai quan doi theo Quy che tuyen sinh cua Bo GD-DT.

Yeu cau ve do tuoi doi tuong tuyen sinh vao cac truong trong quan doi nhu sau: Thanh nien ngoai quan doi tuoi tu 17 - 21 tuoi (tinh den het thang 9-2006); Quan nhan tai ngu va xuat ngu tuoi tu 18 - 23 tuoi (tinh den het thang 9/2006).

Em muon thi vao truong trung cap trong truong Hoc vien Hau Can thi em co phai so tuyen khong? va khi nao het thoi gian so tuyen? em o Bac Giang so tuyen o Ha Noi duoc khong? kanhchangcotraitimsat_bg@yahoo.com

He Trung cap trong Hoc vien Hau Can tuyen nganh Hoach toan ke toan va Xay dung dan dung va cong nghiep. He nay thi theo lich thi cung he CD khoi A. Diem trung tuyen theo nganh, tuyen thi sinh cac tinh trong ca nuoc. He nay tuyen 200 chi tieu, tuyen sinh ca nuoc, diem tuyen theo nganh, thi mon Toan, Ly.

Em o Nghe An dang on thi o Trung tam Nguon Sang (DH Su pham TP.HCM). Theo em duoc biet thi luc em moi vao on thi thi co nghe la nop ho so o do. Em la thi sinh tu do thi nop ho so o do co can dau cua dia phuong khong?con neu can thi em nop o do lam gi em co the nop o phong giao duc noi em song cung duoc? codon_nhoem77@yahoo.com

Theo quy dinh cua Bo GD-DT thi trong ho so DKDT thi sinh phai co xac nhan o noi em co ho khau thuong tru. Neu nhu em dang on thi o TP.HCM ma khong co ho khau thuong tru va KT3 o TP.HCM thi van phai ve que de xin cac nhan.

Em la thi sinh tu do, vay khi lam phieu du thi em co phai dien ma truong THPT khong? neu co thi em phai tim ma truong THPT o dau? tranhien1022@yahoo.com

Duong nhien la em phai dien ma truong THPT. Em co the tim ma truong tai day: http://ts.edu.net.vn/

Hien em dang o Viet Tri nhung em muon thi vao truong DH DL Van Lang o TP.HCM vay em can phai chuan bi nhung gi?gui ho so den dau va can biet them thong tin truong o dau? ngayayvabaygio_vt@yahoo.com

Em co the nop ho so tai So GD-DT tinh Phu Tho. Thu tuc lam ho so DKDT vao truong Van Lang cung giong nhu lam ho so vao cac truong khac. Em co the vao dia chi cua truong de hieu them ve truong: http://www.dhdlvanlangi.edu.vn/

Em dinh thi vao DH Da Nang nhung khong biet cac thong tin tuyen sinh cua truong nay. Co the cho em biet dia chi website cua cac truong tai Da Nang de em co dip tim hieu ro hon ve cac truong tai Da Nang vantrung215@yahoo.com

DH Da Nang co 5 truong thanh vien la : DH Bach Khoa, DH Kinh te, DH Ngoai ngu, DH Su pham, CD Cong nghe. Nam nay DH Da Nang tuyen 6.000 chi tieu he DH va 1.200 he CD. Truong tuyen sinh trong ca nuoc. Em co the vao dia chi nay de biet them ve truong: http://www.ud.edu.vn/

· Nhom phong vien giao duc

Tin lien quan:

Viet Bao
Comment :Nganh ngoai su pham ra truong lam gi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nganh ngoai su pham ra truong lam gi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nganh ngoai su pham ra truong lam gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nganh ngoai su pham ra truong lam gi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
industry outside the school teachers do?
System CD, CD Master, Da Nang University, Thi Hoc, political qualities, knowledge base, military academy, Vietnam Studies, potentially, pedagogy, what, can, enrollment, student member, I
Industry pedagogic colleges outside City Pedagogic the school do? Find High School code where? Thi Military Academy of pre-qualification does not? ... It is the online answer this question ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngành ngoài sư phạm ra trường làm gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngành ngoài sư phạm ra trường làm gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nganh ngoai su pham ra truong lam gi

Nhan xet, hay lien he ve tin Nganh ngoai su pham ra truong lam gi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nganh ngoai su pham ra truong lam gi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0