Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi

Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cac van de ve hoc lien thong? Hoc o trung tam lien ket co duoc bang chinh quy? Dao tao sau DH? Loi khuyen ve on thi trac nghiem mon Vat ly? Ho tro de DKDT vao truong Luat?...

Hoi: Em dang hoc lien thong tu trung cap len cao dang, khoa cong nghe thong tin tai truong Dai hoc cong nghiep Ha Noi (Dia chi: Km32 Tu Liem - Ha Noi). em chuan bi ket thuc hoc ky 1. Bay gio em muon chuyen vao TPHCM hoc tiep thi co truong nao nhan khong? Neu co thi thu tuc chuyen nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Hien nay chua co mot van ban nao quy dinh viec chuyen truong doi voi hinh thuc dao tao lien thong.

Do do ban nen len truc tiep Phong dao tao cua truong de duoc ho tro thong tin mot cach tot nhat.

Hoi: Toi da tot nghiep trung cap duoc mot nam, toi muon hoc lien thong len dai hoc thi can nhung yeu cau gi? dieu kien gi?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

)

Do ban khong noi ro ban tot nghiep loai gi nen Ban tu van xin tra loi ca hai kha nang:

- Neu ban tot nghiep TCCN tu loai kha tro len ban duoc phep hoc lien thong ngay. Ban chi can den truc tiep truong minh dinh thi hoc lien thong de mua ho so DKDT va tham du ki thi tuyen sinh.

- Neu ban tot nghiep loai trung binh hoac trung binh kha thi ban chua du dieu kien de thi hoc lien thong. De duoc DKDT ban phai co it nhat 2 nam kinh nghiem o linh vuc minh da tot nghiep.

Hoi: Em da nop ho so DKDT khoi A va D1 vao truong Hoc vien An ninh Nhan dan, vay em co the tham du thi hai khoi duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do khoi A va D1 to chuc o hai dot thi khac nhau nen em co the tham du thi ca hai khoi.

Em co the tham du thi cung mot chuyen nganh hoac hai chuyen nganh khac nhau cua hai khoi thi khong cung dot thi.

Hoi: Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong ra truong lam gi? Nganh Tai chinh Ngan hang cua truong CD Tai chinh - Quan tri kinh doanh nam nay co chi tieu la bao nhieu?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Tai chinh Doanh nghiep se trang bi cho sinh vien cac kien thuc kinh te tai chinh hien dai lien thong voi cac truong dai hoc tren the gioi va phu hop voi xu the hoi nhap kinh te quoc te, cac kien thuc tai chinh doanh nghiep hien dai, quan tri tai chinh cac cong ty da quoc gia, tai chinh quoc te, hoach dinh ngan sach von dau tu, dau tu chung khoan, ke toan - kiem toan, phan tich tai chinh, he thong thong tin tai chinh, thi truong chung khoan, nghiep vu ngan hang va bao hiem.

Sinh vien tot nghiep, sinh vien co the dam nhan cac cong viec lien quan den cac linh vuc quan tri tai chinh - ke toan, kinh doanh tien te, tham dinh du an, kinh doanh chung khoan va dau tu tai cac to chuc tai chinh (ngan hang, quy dau tu, cac cong ty bao hiem…), cac cong ty kiem toan, cac cong ty kinh doanh trong nuoc va cac cong ty da quoc gia.

- Truong CD Tai chinh - Quan tri kinh doanh khong phan chi tieu cho tung nganh ma se tuy thuoc ket qua thi dau vao se quyet dinh chi tieu phan bo cho tung nganh. Nam nay truong tuyen sinh 2.100 chi tieu.

Hoi: Em da co bang Ky Thuat Vien (chuyen nganh lap trinh) tin hoc do truong Dai hoc khoa hoc tu nhien TPHCM cap (nhung em hoc o 1 trung tam tin hoc o Ha Noi lien ket ). Vay cho em hoi bang cua em co duoc cong nhan la bang trung cap chinh quy khong? Va em muon hoc lien thong len Cao dang va dai hoc co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hinh thuc bang dao tao lien ket khong phai la bang chinh quy nhat la lai qua cac trung tam lien ket.

Do do em khong du dieu kien de hoc lien thong len CD hoac DH.

Hoi: Em moi tot nghiep truong CD kinh te ky thuat cong nghiep I thang 9/ 2006 khoa ke toan. Hien nay em muon duoc hoc lien thong len dai hoc o Hung Yen. Xin hoi hien nay o Hung Yen co truong dai hoc nao dao tao lien thong tu cao dang len dai hoc hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hien nay, o Hung Yen chi co truong DH Su pham ky thuat Hung Yen dao tao lien thong tu CD len DH.

Tuy nhien truong lai khong co chuyen nganh ke toan nen em khong the hoc lien thong tai day.

Em chi duoc phep hoc lien thong len bac cao hon dung voi chuyen nganh minh da tot nghiep truoc do.

Hoi: Em chi nop duoc mot bo ho so DKDT thi nho DH Luat de xet tuyen vao Cao dang Du lich Ha Noi. Bay gio em muon sua lai nguyen vong la thi truc tiep vao Luat va khong du tuyen vao CD Du lich Ha Noi co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hien tai ho so DKDT da khoa so nen em khong the sua lai nguyen vong o bat ki hinh thuc nao ke ca ngay den lam thu tuc du thi de xin dieu chinh thong tin.

Theo Ban tu van em nen lam gap mot bo ho so moi DKDT nguyen vong 1 vao truong DH Luat va den truc tiep Phong dao tao cua truong trinh bay li do. Neu li do chinh dang thi co the nha truong se tiep nhan ho so DKDT.

Hoi: Em muon on thi trac nghiem mon Vat ly o nha, nhu vay co qua mao hiem khong? Em xin duoc thay co cho em loi khuyen.( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Noi chung viec on o nha hay o cac lop luyen thi thi deu co nhung uu va nhuoc diem rieng. Tuy nhien neu em co the tu he thong kien thuc, biet cach on tap va co kha nang tu doc sach thi chi can on o nha la du.

Viec on o nha se khong bao gio la mao hiem ca. Viec on tap o nha doi khi lai hieu qua hon rat nhieu so voi cac lop luyen thi nhu: Thoi gian on tap dai hon yen tinh hon, tu nghien cuu duoc nhieu hon… Chuc em on tap tot!

Hoi: Em dang theo hoc nganh Su pham he chinh qui cua truong dai hoc nay nhung nam nay em muon thi tuyen sinh dai hoc vao truong dai hoc o tinh khac nhung van theo nganh su pham cung nganh, vay em neu em bo truong cu theo hoc truong moi thi co bi boi thuong kinh phi dao tao khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ban phai boi thuong kinh phi dao tao cho du truong ban DKDT la truong Su pham. Ve hinh thuc chung thi sinh vien hoc o truong dao tao nganh Su pham khi rut ho so chuyen sang truong khac phai boi thuong kinh phi dao tao o bat ki li do nao.

Hoi: Chung em la sinh vien cua truong DH Cong nghiep Ha Noi, chung em hoc khoi ky thuat vay sau khi ra truong tot nghiep DH se duoc cap bang gi? Cu nhan hay Ky su? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do truong DH Cong nghiep Ha Noi chi dao tao cac chuyen nganh ky thuat trong thoi gian 4 nam nen khi ra truong em chi duoc phep nhan bang cu nhan.

Em chi can luu y: Doi voi cac chuyen nganh ky thuat dao tao bac DH 4 nam se duoc goi la cu nhan va dao tao trong 5 nam duoc goi la ky su.

Tren phoi van bang cua em se ghi ro: Tot nghiep he DH chinh quy, bac cu nhan.

Hoi: Em la sinh vien DH nam cuoi, thang 6/2007 em tot nghiep. Em muon hoi mot so thong tin ve ky thi tuyen sinh He Cao hoc. Thoi gian tuyen sinh hang nam la khi nao? Dieu kien de duoc tham gia tuyen sinh? Neu tot nghiep loai gioi co duoc tuyen thang hay khong? Thi nhung mon gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hang nam, cac dai hoc, truong dai hoc va hoc vien duoc to chuc tai co so minh mot ki thi tuyen hoc vien va nghien cuu sinh vao thang 5, thang 6. Lich thi cu the do Bo Giao duc va Dao tao an dinh.

Dieu kien dao tao thac sy:

Ve van bang: nguoi du thi can thoa man mot trong cac dieu kien sau day (tru cac nganh dao tao neu o khoan 3 Dieu nay):

- Co bang tot nghiep dai hoc chinh quy nganh dung hoac phu hop voi nganh dang ki du thi.

Rieng doi voi nganh ngoai ngu, neu nguoi du thi dang ky thi theo nganh ngoai ngu cua bang tot nghiep dai hoc he khong chinh quy thi can co them bang tot nghiep dai hoc he chinh quy thuoc nganh ngoai ngu khac.

- Co bang tot nghiep dai hoc chinh quy nganh gan voi nganh dang ki du thi, da hoc bo sung kien thuc cac mon hoc hay cac hoc phan de co trinh do tuong duong voi he chinh quy dung nganh. Noi dung, khoi luong (so tiet) cac mon hoc bo sung do cac truong dai hoc duoc giao nhiem vu dao tao cao hoc cac nganh nay quy dinh.

Ve tham nien cong tac (tru cac chuyen nganh cac chuyen nganh Quan li va chinh sach khoa hoc cong nghe, Quan li giao duc, Quan li hanh chinh, Y te cong cong, He thong nong nghiep):

- Nguoi co bang tot nghiep dai hoc loai kha tro len, nganh tot nghiep dung hoac phu hop voi nganh dang ki du thi, duoc du thi ngay sau khi tot nghiep dai hoc.

- Nhung truong hop con lai phai co it nhat hai nam kinh nghiem lam viec trong linh vuc chuyen mon dang ki du thi, ke tu khi tot nghiep dai hoc (tinh tu ngay Hieu truong ki quyet dinh cong nhan tot nghiep) den ngay dang ki du thi.

Theo quy che tuyen sinh Sau DH thi khong co hinh thuc tuyen thang cao hoc.

Quy dinh ve mon thi:

- Thi sinh du thi dao tao trinh do thac si thi ba mon: ngoai ngu, co ban va co so.

Thi sinh da co bang thac si du thi dao tao trinh do tien si thi ba mon: ngoai ngu, chuyen nganh va bao ve de cuong nghien cuu.

Thi sinh chua co bang thac si du thi dao tao trinh do tien si thi nam mon: ngoai ngu, co ban, co so, chuyen nganh va bao ve de cuong nghien cuu.

- Danh muc va noi dung cac mon co ban, co so, chuyen nganh cho tung chuyen nganh dao tao do Bo Giao duc va Dao tao quy dinh tren co so tham khao y kien cua cac Hoi dong nganh, chuyen nganh.

Mon ngoai ngu duoc chon mot trong nam ngoai ngu Anh, Nga, Phap, Duc, Trung; trinh do B hoac C cho thi sinh du thi dao tao thac si.

Mien thi ngoai ngu cho nhung thi sinh co bang dai hoc, thac si hoac tien si o nuoc ngoai ma ngon ngu da su dung trong hoc tap la mot trong nam thu tieng neu tren; hoac co chung chi IELTS 6.0, TOEFL quoc te 550 diem tro len, trong thoi han mot nam ke tu ngay du thi lay chung chi den ngay du thi sau dai hoc.

Thoi gian lam bai cho mon co ban, co so va chuyen nganh la 180 phut.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Comment :Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Industry Corporate Finance completed do?
Financial Sector, Hanoi, Hung Yen, Corporate Finance, university, diploma, companies, training and competition, connected, specialized, formal and foreign language documents, I
The issues of collaborative learning? Learning center has been associated with regular? Graduate training? Tips on temperate Physics test? Support for DKDT into law school? ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngành Tài chính Doanh nghiệp học xong làm gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngành Tài chính Doanh nghiệp học xong làm gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi

Nhan xet, hay lien he ve tin Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nganh Tai chinh Doanh nghiep hoc xong lam gi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0