Lich thi vao lop 10 va huong dan tuyen sinh vao lop 10 THPT

Lich thi vao lop 10 va huong dan tuyen sinh vao lop 10 THPT

Tags: Bo GD&DT, So GD&DT, Ha Noi, Sang Ngu, TUYEN SINH VAO LOP, dieu kien kinh te, mat suc lao dong, ky thi tuyen sinh, Mon ngu van, theo quy dinh, co dieu kien, duoc dang ky, lop 10, to chuc, khong chuyen, gio
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Detect language » Hungarian

Theo quy dinh, voi khoi 10 khong chuyen, moi teen duoc dang ky nguyen vong du tuyen vao 2 truong THPT cong lap...

Sau khi cong bo chi tiet Chi tieu tuyen sinh (TS) vao lop 10 cua 107 truong Cong lap va 92 truong ngoai cong lap, So GD va DT Ha Noi cung ra van ban Huong dan tuyen sinh vao lop 10 trung hoc pho thong nam hoc 2011-2012 voi nhieu thong tin quan trong nhu sau:

DIEU KIEN DU TUYEN, PHUONG THUC TUYEN SINH VAO LOP 10 KHONG CHUYEN VA LOP 10 CHUYEN.
TUYEN SINH VAO LOP 10 KHONG CHUYEN


1. Dieu kien du tuyen
a) Doi voi truong THPT cong lap:
- HS dung do tuoi quy dinh, co du ho so hop le.
- HS co HKTT hoac bo (me) co HKTT tai Ha Noi, HS co HKTT tai Ha Noi gom cac dien sau:
+ HS co HKTT thuoc dia ban cua Thanh pho Ha Noi mo rong sau ngay 01/8/2008;
+ HS da hoan thanh thu tuc nhap HKTT, co giay hen nhan ket qua cua Cong an quan, huyen, thi xa.

b) Doi voi truong THPT ngoai cong lap:
Ngoai nhung HS co dieu kien nhu muc (a) neu tren, HS co ho khau tam tru tai Ha Noi, dung do tuoi quy dinh va co du ho so hop le.

2. Phuong thuc tuyen sinh
Thuc hien phuong thuc “Ket hop thi tuyen voi xet tuyen” theo Quy che cua Bo GD&DT de tuyen sinh vao lop 10 THPT cong lap va ngoai cong lap, lop 10 khong chuyen truong THPT Chu Van An va truong THPT Son Tay. Can cu vao ket qua hoc tap va ren luyen cua HS o cap THCS va HS phai du thi du hai mon Ngu van va Toan trong ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT ngay 22/6/2011 de co DXT vao lop 10 THPT,

DXT = Diem THCS + Diem thi (da tinh he so 2) + Diem cong them

a) Diem THCS la tong so diem tinh theo ket qua ren luyen va hoc tap cua 4 nam hoc cap THCS, neu luu ban lop nao thi lay ket qua nam hoc lai cua lop do. Diem tinh theo ket qua ren luyen va hoc tap moi nam hoc o cap THCS cua HS duoc tinh nhu sau:

-Hanh kiem tot va hoc luc gioi: 5,0 diem;
-Hanh kiem kha va hoc luc gioi hoac hanh kiem tot va hoc luc kha: 4,5 diem;
-Hanh kiem kha va hoc luc kha: 4,0 diem;
-Hanh kiem trung binh va hoc luc gioi hoac hanh kiem tot va hoc luc trung binh: 3,5 diem;
-Hanh kiem kha va hoc luc trung binh hoac hanh kiem trung binh, hoc luc kha: 3,0 diem;
-Truong hop con lai: 2,5 diem.

b) Diem thi la tong diem hai bai thi Ngu van va Toan cham theo thang diem tu 0 den 10, diem le den 0,25.
Chi dua vao dien xet tuyen nhung HS khong co bai thi nao bi diem 0.

c) Diem cong them la diem danh cho doi tuong duoc huong chinh sach uu tien, khuyen khich. Diem cong them duoc quy dinh nhu sau:
- Doi voi doi tuong duoc huong chinh sach uu tien:
+ Cong 3,0 diem cho mot trong cac doi tuong: con liet si, con thuong binh, benh binh co ty le mat suc lao dong tu 81% tro len; con nhung nguoi duoc huong che do nhu thuong binh, benh binh co ty le mat suc lao dong tu 81% tro len;
+ Cong 2,0 diem cho mot trong cac doi tuong: con Anh hung luc luong vu trang, con Anh hung lao dong, con Ba me Viet Nam anh hung; con thuong binh, benh binh va con cua nguoi duoc huong che do nhu thuong binh, benh binh co ty le mat suc lao dong duoi 81%; nguoi dan toc thieu so dang sinh song, hoc tap tai cac vung co dieu kien kinh te – xa hoi kho khan.
+ Cong 1,0 diem cho mot trong cac doi tuong: nguoi dan toc thieu so khong sinh song, hoc tap o cac vung co dieu kien kinh te – xa hoi kho khan; nguoi hoc dang sinh song, hoc tap o cac vung co dieu kien kinh te – xa hoi kho khan.
- Chinh sach khuyen khich cho cac doi tuong dat giai ca nhan trong cac ky thi o nam hoc cuoi cap:
+ Cong 2,0 diem cho HS dat giai trong cac ky thi do Bo GD&DT to chuc; thi giua cac nuoc trong khu vuc va thi quoc te; dat giai nhat (huy chuong vang) trong ky thi HS gioi lop 9, thi van nghe, the thao do So GD&DT to chuc hoac phoi hop voi cac nganh cap tinh to chuc;
+ Cong 1,5 diem cho HS dat giai nhi (huy chuong bac) trong ky thi HS gioi lop 9, thi van nghe, the thao do So GD&DT to chuc hoac phoi hop voi cac nganh cap tinh to chuc; cho HS duoc xep loai gioi o ky thi nghe pho thong do So GD&DT to chuc theo quy dinh cua Bo GD&DT;


Lich thi vao lop 10 va huong dan tuyen sinh vao lop 10 THPT

+ Cong 1,0 diem cho HS dat giai ba (huy chuong dong) trong ky thi HS gioi lop 9, thi van nghe, the thao do So GD&DT to chuc hoac phoi hop voi cac nganh cap tinh to chuc; cho HS duoc xep loai kha o ky thi nghe pho thong do So GD&DT to chuc theo quy dinh cua Bo GD&DT;
+ Cong 0,5 diem cho HS duoc xep loai trung binh o ky thi nghe pho thong do So GD&DT to chuc theo quy dinh cua Bo GD&DT.
Diem cong them toi da khong qua 6,0 diem.
Khi xet trung tuyen lay lan luot theo thu tu diem xet tuyen tu cao nhat tro xuong cho den khi du chi tieu duoc giao cho tung truong. Diem thap nhat cho HS trung tuyen vao truong goi la diem chuan cua truong.


TUYEN SINH VAO LOP 10 CHUYEN


Thuc hien phuong thuc tuyen sinh quy dinh trong Quy che truong THPT chuyen cua Bo GD&DT: HS phai du thi ba mon Ngu van, Toan,Ngoai ngu (goi tat la cac mon dieu kien) trong do hai mon Ngu van, Toan cung voi ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT khong chuyen va thi them mon chuyen. Diem thi mon Ngu van, Toan va Ngoai ngu lay he so 1, diem thi mon chuyen lay he so 2.

a) DXT vao lop 10 chuyen:

DXT = Tong diem cac bai thi (da tinh he so) + Diem khuyen khich (neu co). Tong cac he so bai thi

Trong do:

- Tong diem cac bai thi: diem bai thi cham theo thang diem tu 0 den 10, diem le den 0,25; diem mon cac mon dieu kien tinh he so 1, diem mon chuyen tinh he so 2.

- Diem khuyen khich: HS dat giai chinh thuc trong ky thi chon hoc sinh gioi cac mon hoc lop 9 cap tinh; ky thi tai nang do Bo GD&DT to chuc hoac tham gia to chuc theo khu vuc mot so tinh, thanh pho truc thuoc trung uong hoac trong pham vi toan quoc; ky thi khu vuc mot so nuoc; ky thi quoc te thi duoc cong diem khi tuyen vao lop 10 chuyen neu mon dat giai la mon chuyen, mot trong hai mon chuyen hoac thuoc linh vuc chuyen ma HS dang ki du thi. Muc diem cong them tuong ung voi moi loai giai thuong ky thi nhu sau:

+ Giai nhat : 2,0 diem;

+ Giai nhi : 1,5 diem;

+ Giai ba :1,0 diem.

b) Diem xet tuyen vao lop 10 khong chuyen:

- Hai truong THPT chuyen Ha Noi-Amsterdam va truong THPT chuyen Nguyen Hue co tuyen sinh mot so lop khong chuyen. Nhung HS dang ky vao lop chuyen hai truong tren neu khong trung tuyen se duoc xet tuyen vao lop khong chuyen.

- Can cu DXT, tuyen lan luot tu diem cao nhat tro xuong theo thu tu trong so thi sinh con lai sau khi da xet tuyen vao lop chuyen.


LICH THI
Ngay Buoi Mon thi Thoi gian lam bai Gio phat de thi cho thi sinh Gio bat dau lam bai
22/6/2011 Sang Ngu van 120 phut 7 gio 55 8 gio 00
Chieu Toan 120 phut 14 gio 25 14 gio 30
23/6/2011 Sang Ngoai ngu 120 phut 7 gio 55 8 gio 00
24/6/2011
Thi cac mon chuyen
Sang Ngu van, Toan,
Tin hoc, Sinh hoc
150 phut 7 gio 55 8 gio 00
Tieng Phap,
Tieng Nhat
120 phut 7 gio 55 8 gio 00
Chieu Vat ly, Lich su, Dia ly. 150 phut 14 gio 25 14 gio 30
Hoa hoc, Tieng Anh 120 phut 14 gio 25 14 gio 30

Thoi gian cong bo diem:
18/7/2011: Cong bo diem chuan vao lop 10 khong chuyen.
15/7/2011: Cong bo diem chuan vao lop 10 chuyen.

 

TUYEN SINH VAO LOP 10 CHUYEN

Thuc hien phuong thuc tuyen sinh quy dinh trong Quy che truong THPT chuyen cua Bo GD&DT: HS phai du thi ba mon Ngu van, Toan,Ngoai ngu (goi tat la cac mon dieu kien) trong do hai mon Ngu van, Toan cung voi ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT khong chuyen va thi them mon chuyen. Diem thi mon Ngu van, Toan va Ngoai ngu lay he so 1, diem thi mon chuyen lay he so 2.

a) DXT vao lop 10 chuyen:

 

DXT = Tong diem cac bai thi (da tinh he so) + Diem khuyen khich (neu co). Tong cac he so bai thi


Trong do:


- Tong diem cac bai thi: diem bai thi cham theo thang diem tu 0 den 10, diem le den 0,25; diem mon cac mon dieu kien tinh he so 1, diem mon chuyen tinh he so 2.


- Diem khuyen khich: HS dat giai chinh thuc trong ky thi chon hoc sinh gioi cac mon hoc lop 9 cap tinh; ky thi tai nang do Bo GD&DT to chuc hoac tham gia to chuc theo khu vuc mot so tinh, thanh pho truc thuoc trung uong hoac trong pham vi toan quoc; ky thi khu vuc mot so nuoc; ky thi quoc te thi duoc cong diem khi tuyen vao lop 10 chuyen neu mon dat giai la mon chuyen, mot trong hai mon chuyen hoac thuoc linh vuc chuyen ma HS dang ki du thi. Muc diem cong them tuong ung voi moi loai giai thuong ky thi nhu sau:


+ Giai nhat : 2,0 diem;


+ Giai nhi : 1,5 diem;


+ Giai ba :1,0 diem.


b) Diem xet tuyen vao lop 10 khong chuyen:


- Hai truong THPT chuyen Ha Noi-Amsterdam va truong THPT chuyen Nguyen Hue co tuyen sinh mot so lop khong chuyen. Nhung HS dang ky vao lop chuyen hai truong tren neu khong trung tuyen se duoc xet tuyen vao lop khong chuyen.


- Can cu DXT, tuyen lan luot tu diem cao nhat tro xuong theo thu tu trong so thi sinh con lai sau khi da xet tuyen vao lop chuyen.


LICH THI
Ngay Buoi Mon thi Thoi gian lam bai Gio phat de thi cho thi sinh Gio bat dau lam bai
22/6/2011 Sang Ngu van 120 phut 7 gio 55 8 gio 00
Chieu Toan 120 phut 14 gio 25 14 gio 30
23/6/2011 Sang Ngoai ngu 120 phut 7 gio 55 8 gio 00
24/6/2011
Thi cac mon chuyen
Sang Ngu van, Toan,
Tin hoc, Sinh hoc
150 phut 7 gio 55 8 gio 00
Tieng Phap,
Tieng Nhat
120 phut 7 gio 55 8 gio 00
Chieu Vat ly, Lich su, Dia ly. 150 phut 14 gio 25 14 gio 30
Hoa hoc, Tieng Anh 120 phut 14 gio 25 14 gio 30

Thoi gian cong bo diem:

18/7/2011: Cong bo diem chuan vao lop 10 khong chuyen.
    
15/7/2011: Cong bo diem chuan vao lop 10 chuyen.
Viet Bao (Theo_HHT)
Detect language » Hungarian

Viet Bao (Theo_HHT)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bo GD&DT, So GD&DT, Ha Noi, Sang Ngu, TUYEN SINH VAO LOP, dieu kien kinh te, mat suc lao dong, ky thi tuyen sinh, Mon ngu van, theo quy dinh, co dieu kien, duoc dang ky, lop 10, to chuc, khong chuyen, gio

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lịch thi vào lớp 10 và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lịch thi vào lớp 10 và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lich thi vao lop 10 va huong dan tuyen sinh vao lop 10 THPT

Nhan xet, hay lien he ve tin Lich thi vao lop 10 va huong dan tuyen sinh vao lop 10 THPT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lich thi vao lop 10 va huong dan tuyen sinh vao lop 10 THPT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0