Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao

Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao
Co Dang Thi Kim Anh (phong hoc vu) huong dan HS lop 12A10 Truong THPT Nam Ky Khoi Nghia, TP.HCM cach ghi ho so DKDT DH, CD sang 9-3 - Anh: Nhu Hung
Tu hom nay 10-3, thi sinh (TS) bat dau nop ho so dang ky du thi (DKDT) DH, CD 2006. De tranh nhung sai sot dang tiec, TS xin huong dan chi tiet cach ghi ho so DKDT...

Ho so DKDT thi gom:

- Mot tui dung ho so: mat truoc ghi cac thong tin can thiet ma TS phai dien day du; mat sau la mot so luu y ve lam ho so DKDT.

- Phieu so 1: mat truoc co noi dung giong mat truoc cua tui dung ho so; mat sau gom cac thong tin ve ten va ky hieu cac truong DH.

- Phieu so 2: mat truoc ve co ban giong mat truoc cua tui dung ho so; mat sau la huong dan ghi phieu DKDT.

CACH LAM HO SO DKDT DH VA CD

1. So phieu (TS khong ghi. Muc nay do noi thu ho so DKDT ghi)

. . . . .

2. Truong DKDT

Ten truong: KHOA KINH TE (DHQG TP.HCM)

Q

S

K

Ky hieu truong

A

.
Khoi thi

4

0

7

Ma nganh

Luu y:

- Neu TS co nguyen vong 1 hoc tai Khoa kinh te thi muc 3 de trong.

- Neu TS co nguyen vong hoc o truong khong to chuc thi (hoac he CD cua cac truong DH) thi phai ghi ca muc 2 va muc 3. Trong do:

+ Muc 2: ghi ten truong co to chuc thi, chinh la truong ma TS se du thi de co ket qua.

+ Muc 3: ghi ten truong khong to chuc thi ma TS co nguyen vong theo hoc.

+ Khoi thi ghi o muc 2 va 3 phai giong nhau.

3. TS da DKDT vao truong DH tai muc 2 nhung co nguyen vong hoc tai truong DH, CD khong to chuc thi can khai them muc nay:

Ten truong co nguyen vong hoc:

TRUONG DAI HOC DAN LAP VAN LANG

D

V

L

Ky hieu truong

A

.
Khoi thi

1

0

2

Ma nganh

4. Ho, ten dem va ten cua TS (viet dung nhu giay khai sinh bang chu in hoa co dau)

LE ANH THI

0

Gioi (nu ghi 1, nam ghi 0)

5. Ngay, thang va hai so cuoi cua nam sinh (neu ngay va thang sinh nho hon 10 thi ghi so 0 vao o dau)

0

5

ngay

0

6

thang

8

9

nam

6. Noi sinh (ghi ro xa/phuong, huyen/quan, tinh/TP):

Phuong 12, quan 10, TP.HCM

7. Dan toc (ghi bang chu vao duong ke cham): Kinh

0

4

8. Thuoc doi tuong uu tien nao khoanh tron vao ky hieu cua doi tuong do: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau do ghi ky hieu vao hai o. Neu khong thuoc dien uu tien thi de trong. (boi do thay cho khoanh tron)

9. Ho khau thuong tru (so nha, duong, xa /phuong, huyen/quan, tinh/thanh pho):

35 Le Thanh Ton, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM

0

2

Ma tinh

0

1

Ma huyen

10. Noi hoc THPT hoac tuong duong (ghi ro ho ten truong va dia chi noi truong dong: xa/phuong, huyen/quan, tinh/thanh pho)

Nam lop 10: THPT Nguyen Khuyen, 514 Nguyen Tri Phuong, Q.10, TP.HCM.
Nam lop 11: THPT An Nhon Tay, xa An Nhon Tay, huyen Cu Chi, TP.HCM.
Nam lop 12: THPT An Nhon Tay, xa An Nhon Tay, huyen Cu Chi, TP.HCM.

0

2

0

2

9

0

2

0

6

6

0

2

0

6

6

Ma tinh Ma truong

11. Thuoc khu vuc nao thi khoanh tron vao ky hieu cua khu vuc do (trong ba nam THPT hoac tuong duong, hoc o KV nao lau hon thi huong uu tien cua KV do) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3). (boi do thay cho khoanh tron)

2

0

0

6

12. Nam tot nghiep THPT hoac tuong duong (ghi du bon chu so cua nam tot nghiep vao o)

13. Noi nop ho so DKDT:

Truong THPT An Nhon Tay

6

6

Ma don vi DKDT

.
14. Thi sinh du thi tai Vinh thi ghi V, tai Can Tho ghi C, tai Qui Nhon ghi Q vao o (neu khong thi de trong)

15. Giay chung minh so (ghi moi so vao mot o):

9

0

5

3

2

9

0

5

6

16. Gui giay bao du thi, giay chung nhan ket qua thi, phieu bao diem thi cho ai, theo dia chi nao?

Le Van Khoa, 35 Le Thanh Ton, Q.1 (nho chuyen Le Anh Thi). Dien thoai lien he (neu co) 8229817.

Tiep theo, de hoan tat ho so, TS can ghi ro ngay thang nam lam ho so, ky ten, dan anh 4x6 va co xac nhan cua truong (neu dang la HS, SV) hoac cua cong an xa/phuong.

Ho so hoan tat gom:

- Tui dung ho so co dan anh va dong dau giap lai, phieu so 1 va phieu so 2 (da dien du thong tin).
- Ba anh chan dung co 4x6 moi chup trong vong sau thang (ghi ro ho ten, ngay thang nam sinh, ma truong va nganh du thi vao mat sau cua cac tam anh), de vao phong bi nho.
- Ba phong bi co dan tem va ghi ro ten, dia chi nguoi nhan (dia chi nay nen giong voi muc 16).
- Ban sao cac giay chung nhan hop phap neu la doi tuong uu tien (con liet si, con thuong binh...).

- Doi voi TS co NV1 hoc tai cac truong DH, CD khong to chuc thi tuyen sinh hoac he CD cua cac truong DH, ho so co them ban photocopy mat truoc phieu DKDT so 1. Ban photocopy nay se duoc cac so GD-DT chuyen cho cac truong khong to chuc thi cung voi anh va dia chi da dan tem san cua TS de cac truong nay co day du thong tin cua TS nhu nhung truong to chuc thi.

TS LE THI THANH MAI (Ban dao tao DH Quoc gia TP.HCM)

Thi sinh tu do nop ho so o dau?

* Toi tot nghiep nam 2005, nam nay thi DH nhung khong biet mua va nop ho so du thi o dau, co the nop tai truong THPT noi minh tot nghiep truoc day? Thi sinh (TS) tu do can lam nhung thu tuc nao khi lam ho so du thi? (Nhieu ban doc)

- Theo qui dinh, TS tot nghiep THPT tu nam 2005 tro ve truoc (TS tu do) se mua va nop lai ho so tai cac diem thu nhan ho so thuoc so GD-DT hoac nop truc tiep tai truong du thi. Ho so du thi cua TS tu do phai co xac nhan va dong dau giap lai cua dia phuong (noi TS co ho khau thuong tru).

* Khi nop ho so dang ky du thi (DKDT) DH, toi co duoc nhan bien nhan hay giay to gi tuong tu nhu vay khong? (Tran Nha Chau, Nhon Trach, Dong Nai)

- Sau khi nop ho so DKDT, TS se nhan lai phieu so 2 trong ho so, tren do co chu ky cua can bo thu nhan ho so. Ban can giu phieu so 2 can than, khong duoc lam mat hoac nhau nat vi phieu so 2 co gia tri xac nhan ban da nop ho so DKDT trong truong hop xay ra that lac, de doi chieu trong truong hop co sai sot trong ho so. Neu ban lo lam mat hoac khong nhan duoc giay bao du thi, khi den truong lam thu tuc du thi, ban can phai xuat trinh phieu so 2 cung cac giay to can thiet khac de nha truong cho phep du thi.

* Co the nop hai bo ho so vao nganh khac nhau trong cung mot truong duoc khong? TS duoc nop toi da bao nhieu bo ho so? (Phan Tuan Tu, Lam Dong)

- TS co the nop nhieu bo ho so vao cung mot truong (khong gioi han so luong) nhung moi dot chi duoc du thi mot nganh thoi. Truong hop TS nop nhieu ho so vao cac nganh cung khoi thi hoac cac khoi thi cung dot, den luc du thi TS chi duoc chon mot giay bao de du thi.

* Toi tot nghiep tu nam 2000 o mot tinh phia Bac, nay khong biet ghi ma truong noi tot nghiep THPT nhu the nao va cung khong biet phai ghi khu vuc may cho dung? Trong truong hop truong cu noi toi da hoc khong con ton tai phai ghi nhu the nao? (Dao Xuan Lam, TP.HCM)

- TS tu do co the tim ma truong THPT tren trang Tuyen sinh cua Bao TS Online hoac bam vao link sau: http://www.tuoitre.com.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=125065&ChannelID=230 , hoac den bo phan tuyen sinh thuoc so GD-DT de duoc huong dan ghi ho so.

Theo qui che, TS duoc huong diem uu tien khu vuc theo noi hoc THPT lau nhat, do do noi ban hoc thuoc KV nao thi ban ghi theo KV do. Trong truong hop truong ban hoc nay khong con ton tai nua, ban van phai ghi dung ten, dia chi va khu vuc truong vao ho so, bo trong phan ghi ma truong.

* Ba toi la thuong binh mat suc lao dong tren 81%, toi thuoc doi tuong nao, duoc huong bao nhieu diem uu tien? Co can phai nop kem giay to gi de chung minh dien uu tien vao ho so khong? Neu ghi sai doi tuong sau nay co duoc dieu chinh? (Tran Thi My Lan, Hong Ngu, Dong Thap)

- Truong hop cua ban thuoc doi tuong 04. Ban thuoc nhom uu tien 1, duoc huong 2 diem so voi doi tuong khong uu tien. Neu ban thuoc dien duoc huong diem uu tien khu vuc thi muc diem uu tien ban duoc huong se bang tong diem uu tien doi tuong va khu vuc. TS chua can nop giay to chung minh dien uu tien trong ho so. Sau nay, neu trung tuyen, khi den lam ho so nhap hoc SV trung tuyen se phai bo sung nhung giay to can thiet.

Moi sai sot tren ho so chi co the duoc chinh sua truoc ngay thi. Neu TS ghi sai doi tuong nhung khong chinh sua sau nay se khong duoc khieu nai, nguoc lai trong ho so TS ghi doi tuong uu tien nhung sau nay khong chung minh duoc dung dien uu tien cua minh, cac truong se khong tinh diem uu tien cho TS nay.

* Toi hien o TP.HCM nhung hoc va tot nghiep THPT o Ca Mau, thuoc khu vuc may? Toi duoc biet nguoi thuoc nhieu dien uu tien theo doi tuong chi duoc huong muc uu tien cao nhat. Truong hop thuoc hai doi tuong uu tien phai ghi ho so nhu the nao? (Phan Van Kinh, TP.HCM)

- Toan tinh Ca Mau thuoc KV1, neu hoc tu hai nam THPT o Ca Mau, ban thuoc KV1. Theo qui che, nhung TS thuoc cac doi tuong 01, 02, 03, 04 thuoc nhom UT 1 (duoc huong 2 diem uu tien); doi tuong 05, 06 va 07 thuoc nhom UT 2 (duoc huong 1 diem uu tien).

Vi du: ban vua thuoc nhom 07 va 04, ban chi duoc chon muc uu tien cao hon la doi tuong 04 va duoc tinh theo nhom UT 1. Trong truong hop thuoc hai doi tuong trong cung mot nhom uu tien, ban co the chon mot trong hai de ghi vao ho so.

NHOM PV GIAO DUC

Viet Bao
Comment :Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Do entrant profile University-colleges like?
Ca Mau, if TS, An Nhon Tay, in the case, how, how detailed, prioritized, contests, subjects, registration, priority points, are entitled to pay you, learn
From today 10-3, candidates (TS) began filing entrant (DKDT) universities, colleges, 2006. To avoid any regrettable mistake, TS for detailed instructions how to write records DKDT ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ ra sao?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ ra sao? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam ho so dang ky du thi DH CD ra sao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0