Khoa hoc CEO Giam doc dieu hanh chuyen nghiep tai thanh pho Hai Phong

Khoa hoc CEO Giam doc dieu hanh chuyen nghiep tai thanh pho Hai Phong

Tags: Viet Nam, Nguyen Vien Truong Vien, Pham Van Pho, Vien Nghien cuu Kinh te va, Giam doc Dieu hanh, Thanh pho Hai Phong, chuong trinh dao tao, tong giam doc, tai Ha Noi, chiu trach nhiem, to chuc, khoa hoc, chuyen nghiep, CEO
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giam doc dieu hanh la trung tam dieu khien moi hoat dong cua to chuc, chiu trach nhiem hoach dinh, thuc hien cac chinh sach nham dem lai loi nhuan cho to chuc do. Boi vay mot CEO gioi chinh la “linh hon” cua doanh nghiep.

PTI.jpg 

Giam doc dieu hanh – xet o khia canh toan dien chinh la cam hung, la hinh anh cua mot doanh nghiep thanh cong..Tu thuc tien Viet Nam, nhieu chuyen gia nghien cuu da tong ket nhung pham chat quy bau de tro thanh mot CEO chuyen nghiep chinh la: Tam – Tai – Tri – Dung . Trong thoi ky kinh te hoi nhap hien nay, cac Doanh nghiep Viet Nam dang rat thieu va rat can nhung nguoi lanh dao du duc du tai nhu the.

Voi mong muon “ Doanh nghiep Viet Nam ta se du nang luc dua tranh cung the gioi”, ATB luon no luc lam het suc minh de dua ra nhung chuong trinh dao tao hieu qua, mang dang cap quoc te & dac biet phu hop voi Doanh nghiep Viet, nham dong gop mot phan vao su nghiep “nang buoc thanh cong” cho Doanh tri Viet Nam sanh ngang tam the gioi .

Mot trong so cac chuong trinh dao tao do la:

CEO – Giam doc dieu hanh chuyen nghiep (Professional Chief Executive Officer)

Khoa hoc duoc to chuc lien tuc theo dinh ky 01 khoa/ thang (Ngoai gio hanh chinh hoac thu 7, Chu nhat). Day cung la chuong trinh dao tao dac biet, duoc cac chuyen gia cua ATB nghien cuu, thiet ke & xay dung theo mo hinh quan tri chuyen biet, co tham khao cac to chuc dao tao danh tieng khac nhu: Dai hoc Havard Hoa Ky (Harvard University), (Website: www.harvard.edu );ILM - Hoc vien Quan Ly & Lanh Dao Anh Quoc (Institute of Leadership & Management), (Website: www.i-l-m.com); AMA - Hoc Vien Quan Tri Kinh Doanh Hoa Ky (American Management Association), (Website: www.amanet.org).

Trong thang 01/2010, ATB se to chuc khai giang 02 lop tai Ha Noi va Hai Phong.

- Tai Ha Noi, khoa hoc se duoc to chuc vao thu 2 & thu 4 hang tuan. Thoi luong la 04 thang, khai giang vao ngay 18/01/ 2010 tai Phong Hoi thao Quoc te - Hoc vien Hanh chinh – 77 Nguyen Chi Thanh – Ha Noi. (Ngoai gio hanh chinh, tu 18h00 – 21h00).

- Tai Hai Phong, khoa hoc se duoc to chuc vao thu 7 hang tuan. Thoi luong la 04 thang, khai giang va hoc vao ngay 23/01/2010, tai Phong VIP1, The Tray Hotel – 47 Lach Tray Ngo quyen Hai Phong (tu 8:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30).

Hoc phi: 600 USD/ hoc vien (hoc phi da bao gom tai lieu, hoa don va tiec tra)

Uu dai 15% hoc phi doi voi hoc vien ghi danh va chuyen phi truoc toi thieu 07 ngay; Dang ky tu 02 hoc vien tro len va cac hoc vien co “The Tri an” cua To chuc Giao duc ATB.

Dac biet tri an khach hang va chao don nam moi 2010, khi ghi danh khoa hoc CEO hoc vien se duoc tang ngay khoa hoc “Van hoa & Van hoa doanh nghiep” tri gia 800.000VND.

De tim hieu chuong trinh, nhan tai lieu va ghi danh khoa hoc, vui long lien he Phong To chuc Dao tao:

Ms. Hong Giang

Tel: (043)7713858 (ext 204)

Hotline: 0985 236 906

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Website: www.atb.edu.vn

I. DOI TUONG THAM DU

· Doi ngu lanh dao doanh nghiep, cac quan tri vien cap cao (chu tich HDQT, Tong Giam doc, Giam doc dieu hanh…)

· Doi ngu quan ly cap trung (Truong, pho phong ban…)

· Cac doi tuong khac can trau doi kien thuc de nghien cuu va lam viec.

II. MUC TIEU KHOA HOC

· Cung cap cho hoc vien nhung ky nang tu duy sang tao va phuong phap lam viec khoa hoc, nhung kien thuc cot loi can co trong hoat dong dieu hanh doanh nghiep cua CEO.

· Tim hieu nhung mo hinh lanh dao moi (New Leadership model) nham trang bi cho hoc vien cac phuong phap lanh dao phu hop voi nen kinh te thi truong hien dai.

· To chuc cac dien dan giao luu bo ich, nham muc tieu tao san choi va co so phat trien hop tac moi mat giua cac doanh nghiep Viet.

III. KET QUA SAU KHOA HOC

· Sau khi hoan thanh khoa hoc, ban se tro thanh mot CEO Tam - Tai – Tri – Dung. Biet duoc phuong phap de cheo lai con thuyen Doanh nghiep den ben thanh cong.

· Biet nuoi duong, trang bi nhung kien thuc can va du thuc hien khat vong CEO.

IV. NOI DUNG CHUONG TRINH

Khoa hoc bao gom cac chuyen de dac biet duoc cac chuyen gia nghien cuu va xay dung dua tren nhung kien thuc, kinh nghiem va dac thu nen kinh te Viet Nam.

V. THANH PHAN BAN GIANG HUAN

Chuong trinh CEO duoc bien soan va dao tao hoan toan bang tieng viet, do doi ngu chuyen gia hang dau voi trinh do uyen tham va day dan kinh nghiem thuc te ve tung chuyen nganh ma moi chuyen gia phu trach.

Dac biet trong chuong trinh nay, con co su tham gia giang huan boi mot so CEO quoc te cua cac tap doan hang dau the gioi tai Viet Nam nham muc dich chia se kinh nghiem hoat dong doanh nghiep.

Chuong trinh dao tao chi tiet

 

STT

CHUYEN DE/SUBJECTS

THOI LUONG

 

GIANG VIEN

 

Buoi

Tiet

1

Chan dung cua mot CEO chuyen nghiep

On becoming a Professional CEO

2

8

Ths. Dang Ngoc Su  -GVCC

Chu tich HDQT tap doan tu van chien luoc AAM

2

Van hoa Doanh nghiep

2

8

TS. Pham Van Pho - Nguyen Vien Truong Vien nghien cuu kinh te va kinh doanh HN

3

Chien luoc Cong ty

Corprate Strategy

4

16

Ths. Dang Ngoc Su -GVCC

Chu tich HDQT tap doan tu van chien luoc AAM

4

 

Xay dung He thong Quan ly Cong ty

Corporate Management System

2

8

Th.s. Nguyen Tat Thinh

Pho CTHDQT Cong ty truyen thong - Tap doan Dau khi Viet Nam. GV Hoc vien Hanh chinh Quoc gia

5

 

Tao dong luc lam viec cho nhan vien

 

2

8

TS. Vu Huu Kien – Giang vien cao cap cua to chuc lao dong quoc te ILO (International Labour Organization) Chuyen gia Quan tri Doanh nghiep

6

Quan tri tiep thi va thuong hieu danh cho Lanh dao

Marketing & Branding for Leaders

2

8

TS. Marketing Nguyen Hoang Phuong

Giang vien HSB (Hanoi Business Schooll). Tong Giam doc Cong ty Maya Viet.

7

Phuong phap phat trien kha nang lanh dao

Leadership Development Program (LDP)

4

16

Ths. Dang Ngoc Su - GVCC

Chuyen gia tu van Doanh nghiep.

Giam doc chuong trinh Dao tao doanh nghiep HSB

8

 

 

Quan he cong chung (PR) & Quan he truyen thong (MR)

Public Relation & Media Relation for Leaders

2

8

Tien sy Dinh Thi Thuy Hang
 Truong khoa PR, Hoc vien Bao chi & Tuyen truyen. Pho Giam doc TT dao tao Bao chi.

TS. Marketing Nguyen Hoang Phuong

Giang vien HSB Tong Giam doc Cong ty Maya Viet.

9

 

Nghe thuat Marketing danh cho lanh dao

2

8

TS. Pham Van Pho - Nguyen Vien Truong Vien nghien cuu kinh te va kinh doanh HN

10

 

Su dung thuong mai dien tu trong phat trien thuong hieu

2

8

ThS. Nguyen Van Thoan - Giam doc Trung tam Thong tin va Khao thi, Truong Bo mon TM dien tu, Dai hoc Ngoai Thuong

11

 

Quan tri du an trong doanh nghiep

Project Management in Enterprises

2

8

TS. Hoang Anh Tuan

Nguyen Giam doc du an xuc tien thuong mai Viet Nam – EU EuroCham

12

 

 

Quan tri nguon nhan luc danh cho Lanh dao

Human Resources Management for Leaders

2

8

TS. Nguyen Quoc Phon – Giang vien cao cap,

Chuyen gia tu van Doanh nghiep

Ths. Do Tien Long

Giang vien HSB; Pho  giam doc cong ty Guidea Viet Nam; Truong dai dien van phong dai dien Tap doan SANWA (Nhat Ban) tai Viet Nam

13

 

Phap luat trong kinh doanh

Laws & Regulations in Business

2

8

TS. Phan Chi Hieu
Chu nhiem van phong Bo tu phap. Giang vien truong Dai hoc Luat ha Noi

14

Quan tri tai chinh danh cho lanh dao

Intergration & Globalisation

2

8

PGS,TS Vu Cong Ty - Chuyen gia Tu van Tai chinh Doanh nghiep; Truong Khoa TCDN – HVTC

15

 

Chuong trinh Giao luu va hoat dong ngoai khoa

2

8

Chuyen gia Nguyen Duy Cuong

Uy vien Hoi dong quan tri cong ty IDT

16

 

Su can thiet phai tai cau truc doanh nghiep

 

1

4

Thac sy Nguyen Tat Thinh

Pho CTHDQT Cong ty truyen thong - Tap doan Dau khi Viet nam

17

Tong ket khoa hoc va trao chung chi

Graduation Ceremony

1

4

TS. Pham Van Pho - Nguyen Vien Truong Vien nghien cuu kinh te va kinh doanh HN

 

 

TONG CONG

36

144

 

Ben canh khoa hoc “GIAM DOC DIEU HANH CHUYEN NGHIEP” (CEO), To chuc Dao tao Doanh nhan va Giam doc ATB thuong xuyen khai giang cac khoa hoc.

 • CFO - Giam doc tai chinh chuyen nghiep
 • CPO - Giam doc nhan su chuyen nghiep
 • CCO - Giam doc kinh doanh chuyen nghiep
 • CMO - Giam doc Maketing chuyen nghiep
 • Tai chinh & Ke toan danh cho sep
 • B2B nghe thuat tiep thi giua cac to chuc
 • Tao dong luc cho nhan vien
 • Van hoa doanh nghiep
 • Ky nang giao tiep & ban hang chuyen nghiep
 • Ky nang quan ly con nguoi
 • Bi quyet xay dung ekip & su dung phong thuy trong dieu hanh doanh nghiep

Ngoai cac khoa hoc tren, ATB con thuong xuyen to chuc dao tao theo yeu cau cua cac Doanh nghiep Viet Nam va nuoc ngoai tai Ha Noi va cac tinh thanh khac.

Thanh huyen

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Viet Nam, Nguyen Vien Truong Vien, Pham Van Pho, Vien Nghien cuu Kinh te va, Giam doc Dieu hanh, Thanh pho Hai Phong, chuong trinh dao tao, tong giam doc, tai Ha Noi, chiu trach nhiem, to chuc, khoa hoc, chuyen nghiep, CEO

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khóa học CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khóa học CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại thành phố Hải Phòng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khoa hoc CEO Giam doc dieu hanh chuyen nghiep tai thanh pho Hai Phong

Nhan xet, hay lien he ve tin Khoa hoc CEO Giam doc dieu hanh chuyen nghiep tai thanh pho Hai Phong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khoa hoc CEO Giam doc dieu hanh chuyen nghiep tai thanh pho Hai Phong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0