Ke hoach tuyen sinh dau cap quan 5 Phu Nhuan

Ke hoach tuyen sinh dau cap quan 5 Phu Nhuan

Tags: Ho Van Hue, Phu Nhuan, Nguyen Dinh Chinh, Quan Phu Nhuan, Huynh Van Banh, Co Giang, Hoang Van Thu, Tran Khac Chan, Phan Dinh Phung, Phan Xich Long, Quan 5, son ca, so nha, ho khau, ke hoach, HS
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Quan Phu Nhuan va quan 5 (TP.HCM) vua cong bo ke hoach tuyen sinh dau cap cua minh. Nam nay, diem chuan vao lop 6 cong lap cua Quan 5 la 17, Quan Phu Nhuan la 16, 75.

giaoduc
HS dang tap viet. Anh D. T

Quan Phu Nhuan:

Mam non: Truong tren dia ban phuong nao thi uu tien tiep nhan cac chau cua phuong do. Tu 1/8 cac truong nhan hoc sinh. Nam nay, 15 truong mam non trong quan se tiep nhan 1.025 chau nha tre va 3.975 chau vao mau giao.

Truong Nha tre Mau giao
Son ca 1 40 110
Son ca 2 60 200
Son ca 3 55 175
Son ca 4 (Cong lap tu chu tai chinh, CLTCTC) 130 370
Son ca 5 65 270
Son ca 7 90 410
Son ca 8 60 180
Son ca 9 (CLTCTC) 80 350
Son ca 10 (CLTCTC) 120 460
Son ca 11 (CLTCTC) 25 210
Son ca 12 55 195
Son ca 14 110 350
Son ca 15 80 270
Son ca 17 55 165
Mau giao Huong Sen 260

Lop 1: Phai huy dong 100% tre 6 tuoi cu ngu trong quan vao lop 1. Tuyet doi khong nhan tre som tuoi.

Cac lop tang cuong tieng Anh: Cac truong Nguyen Dinh Chinh, Trung Nhat, Ho Van Hue va Co Loa moi truong co 2 lop tang cuong tieng Anh (TCTA). Doi voi truong Nguyen Dinh Chinh, Trung Nhat, Ho Van Hue chi nhan nhung HS da duoc phan tuyen vao 3 truong nay. Rieng truong Co Loa nhan nhung HS co ho khau thuong tru va KT3 trong quan Phu Nhuan.

Cac truong se khao sat nang khieu tieng Anh vao ngay 12/7.

Cac lop binh thuong duoc phan tuyen nhu sau: Song Lo nhan HS phuong 1, 2,3; Co Loa nhan HS phuong 4, 9; Cao Ba Quat nhan HS phuong 5; Dong Ba nhan HS phuong 7; Ho Van Hue nhan HS phuong 9; Khoi Nghia nhan HS phuong 8, 10, 11; Van Tuong nhan HS phuong 11, 12; Nguyen Dinh Chinh nhan HS phuong 12, 15, 17; Pham Ngoc Thach HS nhan phuong 10, 14; Chi Linh nhan HS phuong 10, 13; Trung Nhat nhan HS phuong 1, 2, 15, 17; Le Dinh Chinh nhan HS phuong 8, 9, 15, 17.

Phan tuyen cu the:

Truong

Phan tuyen

Song Lo

P. 1: duong Phan Dang Luu, Phan Xich Long, Doan Thi Diem, dien KT3 va tam tru: 80 HS; P. 2: duong Phan Tay Ho, Phan Xich Long, Cu Lao, Hoa Phuong, Phung Van Cung, dien KT3 va tam tru: 63 HS; P. 3: toan bo: 85 HS

Co Loa

P. 9: duong Nguyen Kiem tu Hoang Van Thu den Ho Van Hue, dien KT3 va tam tru: 56 HS; toan phuong 4: 133 HS

Cao Ba Quat P. 5: toan bo: 177 HS
Dong Ba P. 7: toan bo: 22 HS
Ho Van Hue

P. 9: duong Ho Van Hue, Dao Duy Anh, Chien Thang (tu Tran Khac Chan den Nguyen Kiem), Nguyen Kiem (Ho Van Hue den Hoang Minh Giam), Do Tan Phong (Tran Khac Chan den Nguyen Kiem): 134 HS

Khoi Nghia

P. 8: Khu pho 1, 2, 4 va duong Nguyen Trong Tuyen: 91 HS; P. 10: tru duong Dang Van Ngu va Le Van Si: 43 HS; P. 11: duong Nguyen Dinh Chinh, Le Van Si, Mai Van Ngoc, Nguyen Thi Huynh, Tran Huu Trang tu so nha 27 va 28 tro di: 46 HS

Van Tuong

P. 11: duong Huynh Van Banh, Ho Bieu Chanh, Tran Huu Trang (so nha 1 - 25 va 2 - 26): 44 HS; P. 12: khu pho 1, 2 va dien tam tru, KT3 cua khu pho 3: 55 HS

Nguyen Dinh Chinh

P. 12: dien thuong tru khu pho 3: 35 HS; P. 15: duong Nguyen Van Troi, Duy Tan (so nha 71 - 139 va 76 - 150), Huynh Van Banh (so nha 54 - 104), Nguyen Dinh Chinh (so nha 91 - 117 va 92 - 129): 44 HS; P. 17: duong Cao Thang (so nha 65 - 129 va 74 - 146), Huynh Van Banh (so nha 65 - 127), Nguyen Van Troi: 57 HS

Pham Ngoc Thach P. 10: duong Dang Van Ngu: 14 HS; P. 14: toan bo: 102 HS
Chi Linh P. 13: toan bo: 107 HS; P. 10: duong Le Van Si: 10 HS
Trung Nhat

P. 1: duong Co Giang, Co Bac, Phan Dinh Phung: 87 HS; P. 2: duong Co Giang, Co Bac, Phan Dinh Phung: 86 HS; P. 15: duong Phan Dinh Phung, Duy Tan (so nha 1 - 69 va 2 - 74), Huynh Van Banh (so nha 2 - 52), Nguyen Trong Tuyen (so nha 1 - 39 va 2 - 36), Nguyen Dinh Chinh (so nha 1 - 89 va 2 - 90): 45 HS; P. 17: duong Cao Thang (so nha 1 - 63 va 2 - 72), Huynh Van Banh (so nha 1 - 63), Phan Dinh Phung, Dao Duy Tu, Nguyen Truong To, Ngo Thoi Nhiem: 52 HS

Le Dinh Chinh

P. 8: duong Tran Huy Lieu, Hoang Van Thu cua khu pho 3: 26 HS; P. 9: duong Hoang Van Thu, Tran Khac Chan, Chien Thang va Do Tan Phong (tu Hoang Van Thu den Tran Khac Chan): 54 HS; P. 15: duong Hoang Van Thu, Tran Khac Chan, Tran Huy Lieu, Nguyen Trong Tuyen (tu so nha 38 va 41 den Tran Huy Lieu), dien KT3 va tam tru: 54 HS; P. 17: dien KT3 va tam tru: 13 HS

Lop 6:

Cac lop TCTA: Truong Ngo Tat To, Doc Lap moi truong tuyen 2 lop TCTA. Trong do, Ngo Tat To chi nhan nhung HS da duoc phan tuyen vao truong nay.

Cac lop binh thuong: Doi voi cac truong cong lap, doi tuong duoc xet vao lop 6 la nhung HS co tong diem trung binh ca nam cua 2 mon Tieng Viet va Toan tu 16,75 diem tro len. Voi so diem nay, Phu Nhuan co 1.660 HS vao cong lap, dat ty le 88, 7%. Cac HS con lai se vao truong cong lap tu chu tai chinh.

Cu the phan tuyen nhu sau: Truong Ngo Tat To nhan HS phuong 8 (90 HS); P. 10 (78); P. 11 (63); P. 12 (60); P. 13 (59); P. 14 (99) va quan Tan Binh (43). Truong Doc lap nhan HS phuong 1 (143) gom cac duong Phan Xich Long (12), Phan Dang Luu (15), Doan Thi Diem (16); P. 2 gom cac duong: Phan Xich Long (29), Phan Dang Luu (2), Phung Van Cung (2), Cu Lao (2); P. 3 (68); P. 4 (122); P. 5 (115) va quan Go vap (49); quan 3 (9). Truong Cau Kieu nhan HS phuong 1 (64) gom cac duong Co Giang (9), Co Bac (20), Phan Dinh Phung (35); P. 2 bao gom cac duong: Co Giang (34), Co Bac (1), Phan Dinh Phung (21); P. 15 (122); P. 17 (84). Truong Song Da nhan HS P. 9 (150). Truong Chau Van Liem nhan HS P. 7 (140); cac quan khac (tru Tan Binh, Go Vap, 3) va HS co ho khau o tinh (111).

Quan 5:

Mam non: Cac truong mam non trong Quan se nhan 4.010 HS. Trong do co 2.550 chau lop Mam va 1.460 chau Nha tre. HS co ho khau thuong tru, tam tru o phuong nao thi hoc tai phuong do. Rieng cac truong Hoa Mi 1, Hoa Mi 3 va Son Ca uu tien nhan HS co ho khau Quan 5, co cha me la can bo cong chuc tai cac co quan, ban nganh, doan the Quan 5.

Theo do, Hoa Mi 1: nhan HS phuong 11, 12, 13, 14, 15; Hoa Mi 3 nhan HS phuong 1, 2, 3, 4, 5, 6; Son Ca nhan HS phuong 7, 8, 9, 10.

Lop 1: Cac truong tren dia ban Quan nhan het HS trong do tuoi quy dinh. Tuyet doi khong nhan HS som tuoi. Phan dau 100% HS hoc 2 buoi/ngay.

Cac truong tieu hoc se goi giay bao den tung gia dinh. Ngay 4/6 - 21/6 cac truong thong bao rong rai ke hoach tuyen sinh. Ngay 26/6 - 6/7 cac truong tiep nhan ho so. Ngay 31/7, cac truong cong bo danh sach tuyen sinh.

Doi voi cac lop tang cuong ngoai ngu: tieng Anh, Phap se khao sat nang khieu ngoai ngu doi voi cac HS du tuyen; tieng Hoa uu tien nhan HS nguoi Hoa.

Lop 6: Diem chuan vao cac truong cong lap la 17 diem.

Phan tuyen cu the nhu sau: Truong Ba Dinh nhan 540 HS co ho khau thuong tru hoac tam tru tai cac phuong 1, 2, 3, 4 trong do co 130 HS Tieu hoc Quan 5 nhung co ho khau ngoai quan; Truong Kim Dong nhan 520 HS ho khau thuong tru hoac tam tru tai cac phuong 5, 6, 7 trong do co 150 HS Tieu hoc Quan 5 nhung co ho khau ngoai quan; Truong Hong Bang nhan 810 HS co ho khau thuong tru hoac tam tru tai cac phuong 8, 9, 10, 11, 12 trong do co 300 HS Tieu hoc Quan 5 nhung co ho khau ngoai quan; Truong Tran Boi Co nhan 810 HS co ho khau thuong tru hoac tam tru tai cac phuong 13, 14, 15 trong do co 350 HS Tieu hoc Quan 5 nhung co ho khau ngoai quan; Truong Thuc nghiem Su pham nhan 50% HS Quan 5 (120 HS).

Cac truong tu chu tai chinh: Tran Huu Trang, Mach Kiem Hung, Ly Phong co chi tieu 900 - 950 HS. Cac truong ngoai cong lap: Van Lang, Khai Tri nhan 120 HS.

Tu ngay 4 - 9/6 cac truong thong bao ke hoach tuyen sinh. Tu ngay 11 - 23/6 cac truong nhan ho so. Ngay 14/7, cac truong cong bo danh sach tuyen sinh.

Cac lop tang cuong ngoai ngu se duoc khao sat nang khieu theo huong dan cua So GD - DT.

  • Doan Truc
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Ho Van Hue, Phu Nhuan, Nguyen Dinh Chinh, Quan Phu Nhuan, Huynh Van Banh, Co Giang, Hoang Van Thu, Tran Khac Chan, Phan Dinh Phung, Phan Xich Long, Quan 5, son ca, so nha, ho khau, ke hoach, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp quận 5, Phú Nhuận

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp quận 5, Phú Nhuận bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ke hoach tuyen sinh dau cap quan 5 Phu Nhuan

Nhan xet, hay lien he ve tin Ke hoach tuyen sinh dau cap quan 5 Phu Nhuan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ke hoach tuyen sinh dau cap quan 5 Phu Nhuan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0