Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc

Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Theo huong dan on tot nghiep mon Van, de thi cua chuong trinh thi diem phan ban co 2 phan: trac nghiem 15 cau (3 diem) va tu luan 1-2 cau (7 diem). Thoi gian lam bai la 150 phut, thi sinh co the chon 1 trong 2 de. Duoi day la huong dan on tap chi tiet.

A. Chuong trinh va sach giao khoa hien hanh
I. Ve han che chuong trinh on tap

Cung nhu mot so nam hoc truoc, nam hoc nay (2006-2007), chuong trinh thi tot nghiep THPT mon Van bao gom toan bo phan van hoc Viet Nam va phan van hoc nuoc ngoai o lop 12, theo quy dinh ve dieu chinh noi dung giang day, ban hanh theo Quyet dinh so 28/2000/QD-BGD&DT ngay 20/7/2000 cua Bo truong Bo Giao duc va Dao tao.

Dang luu y, mac du co in trong sach giao khoa Van hoc 12 tap I, phan van hoc Viet Nam (moi duoc chinh ly va hop nhat nam 2000, NXB Giao duc tai ban vao cac nam 2001 va 2002), nhung 4 bai sau day khong co trong pham vi ra de thi, vi nhung bai nay da duoc chuyen tu chinh khoa sang doc them:
1. Van canh, trich Nhat ky trong tu cua Ho Chi Minh
2. Thoi va tho Tu Xuong cua Nguyen Tuan
3. Hue Chi truoc le cuoi (trich Cua bien) cua Nguyen Hong
4. Nhung dua con trong gia dinh cua Nguyen Thi

Ngoai ra, co 4 bai sau day chi hoc chinh khoa doan trich (phan con lai o moi bai cung da chuyen sang doc them); do do, de thi chi de cap den doan trich da hoc, khong roi vao phan doc them:
1. Tam tu trong tu cua To Huu
2. Ben kia song Duong cua Hoang Cam
3. Cac vi La Han chua Tay Phuong cua Huy Can
4. Tieng hat con tau cua Che Lan Vien.

- Phan van hoc nuoc ngoai, chuong trinh thi gom 6 tac gia voi 6 tac pham hoac doan trich. Cu the la:
1. Gorki voi tac pham Mot con nguoi ra doi
2. Lo Tan - Thuoc
3. Exenin - Thu gui me
4. Aragong - Enxa truoc guong
5. Hemingue - Ong gia va bien ca (trich)
6. Solokhop - So phan con nguoi (trich)

II. Ve so luong va dang thuc de thi

- Theo quy dinh hien hanh, bai Lam van co hai de thi. Hoc sinh duoc chon mot trong hai de va lam bai trong thoi gian 150 phut.

- Moi de thi bao gom hai hoac ba cau; khong co de thi chi co mot cau (10/10 diem). Trong moi de thi deu co cau chu yeu yeu cau hoc sinh tai hien kien thuc va co cau chu yeu doi hoi cac em van dung kien thuc. Nhu vay, moi de thi deu de cap den nhieu khu vuc khac nhau cua chuong trinh. (Khong co de rieng ve ly luan van hoc).

- De thi ghi ro diem toi da cho tung cau.

Duoi day xin gioi thieu mot bo de thi tot nghiep THPT mon Lam van de lam vi du:
De 1

Cau 1(2 diem): Enxa Toriole da co vai tro nhu the nao trong cuoc doi va su nghiep sang tac cua Lui Aragong?

Cau 2(8 diem): Anh chi hay phan tich suc song manh liet cua nhan vat Mi (ke tu khi co bi bat lam con dau gat no nha thong ly Pa Tra toi khi tron khoi Hong Ngai) trong truyen ngan Vo chong A Phu cua nha van To Hoai.

De 2

Cau 1(2 diem): Anh chi hay trinh bay ngan gon nhung diem can luu y ve hoan canh ra doi bai tho Tay Tien cua Quang Dung.

Cau 2(2 diem): Vi sao co the noi, truyen Doi mat cua nha van Nam Cao la tuyen ngon nghe thuat cua ca mot the he nha van di theo cach mang?

Cau 3(6 diem): Cam nhan cua anh, chi ve bai tho duoi day:

Chieu toi
Ho Chi Minh

Chim moi ve rung tim chon ngu,
Chom may troi nhe giua tung khong;
Co em xom nui xay ngo toi,
Xay het, lo than da ruc hong.
(Trich Nhat ky trong tu. Theo Van hoc 12, NXB Giao duc 2002)

III. Ve yeu cau on tap

Phan van hoc Viet Nam:
- Doi voi bai khai quat giai doan van hoc, hoc sinh can luu y nhung thanh tuu van hoc qua cac thoi ky phat trien va mot vai dac diem chung. Doi voi bai khai quat ve tac gia, can phai nam chac qua trinh sang tac va doi net ve phong cach nghe thuat cua tung tac gia.

- Doi voi nhung bai giang van, hoc sinh phai nho chinh xac ten tac gia, tac pham, hoan canh ra doi va the loai cua tac pham; tom tat chinh xac, day du noi dung tac pham (neu la truyen), phai hoc thuoc long nhung bai tho ngan, nhung doan tho tieu bieu cua nhung bai tho dai hoac nhung doan trich dai; nhat thiet phai nam chac gia tri noi dung va nghe thuat cua tung tac pham. Ngoai ra, con phai biet tap hop cac tac pham thanh tung nhom; tu do rut ra nhung net chung cua chung; dong thoi thay duoc su doc dao cua tung tac pham trong nhom tac pham.

Phan van hoc nuoc ngoai:
- Doi voi moi bai deu phai nam duoc so luoc ve tieu su, su nghiep sang tac cua moi tac gia, gia tri bao trum cua tac pham hoac doan trich da hoc.

Ben canh viec on tap ve kien thuc, hoc sinh can chu y nhieu den viec on luyen ky nang lam van, tu ky nang dung tu, dat cau den ky nang dung doan, dua dan chung, phan tich dan chung... ma cach tot nhat la lam nhieu bai van khac nhau theo nhung de bai o sach giao khoa.

B. Chuong trinh va SGK phan ban thi diem
I. Ve han che chuong trinh thi
- Chuong trinh thi tot nghiep o Ban Khoa hoc xa hoi cung nhu Ban Khoa hoc tu nhien trung hoc phan ban thi diem bao gom toan bo chuong trinh Ngu van lop 12 (ca 3 phan Doc van, Tieng Viet va Lam van).
- Trong phan Doc van, can chu trong bo phan van hoc Viet Nam va van hoc nuoc ngoai o chuong trinh chinh khoa.
- Trong nam hoc nay, nhung bai Doc them bat buoc khong co trong han che chuong trinh thi.
II. Ve so luong va dang thuc de thi
- Theo quy dinh hien hanh, mon Lam van co hai de thi. Hoc sinh duoc chon mot trong hai de va lam bai trong thoi gian 150 phut.

- Moi de thi bao gom hai phan. Mot phan kiem tra theo hinh thuc trac nghiem va mot phan kiem tra theo loi tu luan.

Phan trac nghiem bao gom 15 cau. Hoc sinh tra loi dung moi cau duoc 0,2 diem, tra loi dung tat ca cac cau duoc 3 diem/10 diem. Phan nay nham kiem tra cac kien thuc ve doc - hieu van ban (nhu kien thuc ve ly luan van hoc, giai doan van hoc, tac gia, tac pham, ve van hoa…) va kien thuc ve tieng Viet.

Phan tu luan bao gom 1 hoac 2 cau, diem toi da la khoang 7 diem/10 diem. Phan nay chu yeu nham kiem tra nang luc van dung kien thuc, nang luc phan tich, cam thu tac pham va ky nang lam van, thong qua viec viet bai hoac doan van co the la nghi luan van hoc hoac nghi luan xa hoi.

Nhu vay, moi de thi deu co the de cap den nhieu khu vuc khac nhau cua chuong trinh.

De thi ghi ro diem toi da cho tung phan.

Xin gioi thieu hai de, moi de dung cho mot ban co dang thuc tuong tu nhu de thi tot nghiep trung hoc phan ban:
Ban khoa hoc xa hoi va nhan van
Phan trac nghiem (3 diem)
Anh/chi hay tra loi cac cau hoi trac nghiem sau bang cach khoanh tron vao chu cai dung dau phan ma minh cho la dung nhat. (Moi cau tra loi dung duoc 0,2 diem).

Cau 1: Tac pham nao duoi day thuoc van hoc thoi ky tu Cach mang thang Tam nam 1945 den nam 1975?
A. Truyen ngan Hai dua tre cua Thach Lam.
B. Bai tho Tay Tien cua Quang Dung.
C. Vo kich Vu Nhu To cua Nguyen Huy Tuong.
D. Tieu thuyet So do cua Vu Trong Phung.

Cau 2: Hai the loai van hoc nao dat duoc thanh tuu xuat sac nhat trong van hoc Viet Nam thoi ky tu Cach mang thang Tam nam 1945 den cuoi the ki XX?
A. Tuy but va phe binh van hoc.
B. Phong su va tieu thuyet.
C. Kich ban van hoc va phong su.
D. Tho va truyen ngan.

Cau 3: Nhan xet nao khong dung voi van hoc Viet Nam tu sau nam 1975 den het the ki XX?
A. Phat trien da dang hon ve de tai, chu de, phong phu hon ve thu phap nghe thuat.
B. Chu yeu duoc sang tac theo khuynh huong su thi va cam hung lang man.
C. De cao ca tinh sang tao cua nha van, doi moi cach tiep can doi song, kham pha va the hien con nguoi trong moi quan he phuc tap.
D. Co tinh chat huong noi, khai thac sau sac so phan ca nhan va than phan con nguoi.

Cau 4: Nha van nao duoc danh gia la mot trong nhung nguoi di tien phong trong viec doi moi van hoc Viet Nam sau nam 1975?
A. Nguyen Minh Chau.
B. Nguyen Khai.
C. Anh Duc.
D. Chu Van.

Cau 5: Xet den cung, vi sao tac pham Ai da dat ten cho dong song? cua Hoang Phu Ngoc Tuong hap dan nguoi doc?
A. Vi dac diem het suc tu do, nha van khong tuan theo mot quy dinh chat che nao cua the van but ky.
B. Vi su hieu biet tuong tan cua Hoang Phu Ngoc Tuong ve dong song Huong, ve thien nhien va con nguoi Hue.
C. Vi su gan bo mau thit, tinh yeu thiet tha cua nha van doi voi song Huong, nen van hoa Hue va con nguoi xu Hue.
D. Vi cai toi tai hoa, uyen bac, giau tinh cam, tri tuong tuong lang man, me say canh sac va con nguoi xu Hue cua tac gia.

Cau 6: O truyen ngan Nhung dua con trong gia dinh cua Nguyen Thi, cac nhan vat chinh dien khong co dac diem nao trong cac dac diem duoi day?
A. Yeu nuoc thiet tha, thuy chung voi cach mang.
B. Luon tham tram, diem tinh va kin dao.
C. Boc truc, hon nhien, giau tin nghia.
D. Thang than, lac quan va gan goc.

Cau 7: Trong truyen ngan Mot nguoi Ha Noi cua Nguyen Khai, co chi tiet cay si co thu bi bao danh bat re roi lai hoi sinh va day co the thuong duoc coi la mot bieu tuong nghe thuat noi ve Ha Noi, nguoi Ha Noi. Theo anh/chi, qua chi tiet do, nha van muon gui den nguoi doc y tuong gi?
A. Khang dinh suc song ben bi, manh liet cua nguoi Ha Noi.
B. Ngoi ca tinh than gin giu, bao ve moi truong o Ha Noi.
C. Noi len suc manh cua truyen thong doi voi Ha Noi hom nay.
D. Chat Ha Noi co the bi mai mot, nhung Ha Noi van se di len.

Cau 8: Qua truyen ngan Chu nguoi tu tu va nhat la tuy but Nguoi lai do Song Da, anh chi thay nhan xet nao khong dung ve dac diem sang tac cua nha van Nguyen Tuan?
A. Moc mac, dan gia trong cach khac hoa canh vat va con nguoi du o qua khu hay hien tai.
B. Uyen bac trong cach vien dan, trong loi trinh bay ky luong "co ngon, co nganh".
C. Luon kham pha va mieu ta su vat duoi goc do van hoa, tham mi cua chung.
D. Tai hoa trong cach dung nguoi, dung canh voi nhung lien tuong, so sanh tao bao, bat ngo.

Cau 9: Hoc tieu luan Nhan duong cua Nguyen Dinh Thi, dieu cot loi nhat can nam duoc la gi?
A. Tieu su va su nghiep sang tac cua tac gia.
B. Hoan canh ra doi cua tieu luan Nhan duong.
C. Cach thuc trien khai luan diem cua nha van.
D. Quan diem cua tac gia ve van nghe thoi chong Phap.

Cau 10: Noi dung bao trum trong bai tho Viet Bac cua To Huu la gi?
A. Ngoi ca tinh than yeu nuoc chong xam luoc cua nhan dan Viet Bac.
B. Khang dinh ve dep da dang va tho mong cua nui rung Viet Bac.
C. Tinh cam va long biet on sau nang Viet Bac cua nguoi can bo cach mang.
D. Ca ngoi cuoc khang chien chong Phap gian kho cua dan toc Viet Nam.

Cau 11: Theo anh/chi tieu su cua nha van Lo Tan co diem nao can dac biet luu y de hieu them truyen ngan Thuoc, cung nhu toan bo su nghiep sang tac cua ong?
A. But danh Lo Tan la ghep tu ho me (ba Lo Thuy) va chu tan co nghia la di nhanh len.
B. Lo Tan da hoc nhieu nghe, nhung sau cung chon nghe sang tac van chuong de chua benh tinh than cho quoc dan.
C. Lo Tan hay noi den chu nhan (nhan nai, ben bi) va coi day la pham chat khong the thieu cua moi mot con nguoi.
D. Que Lo Tan o Phu Thieu Hung, tinh Triet Giang, mien dong nam Trung Quoc.

Cau 12: Tac pham Ong gia va bien ca cua tac gia nao?
A. Hemingue.
B. Mac Tuen.
C. Tago.
D. Puskin.

Cau 13: Qua truyen So phan con nguoi, chu yeu Solokhop muon gui den nguoi doc thong diep gi?
A. Trong kho khan con nguoi hay biet yeu thuong, nuong tua vao nhau de ma song.
B. Du trong bat cu hoan canh bi dat nao, con nguoi cung phai huong toi tuong lai.
C. Tac hai to lon cua chien tranh doi voi moi gia dinh va moi con nguoi Xoviet.
D. Bieu duong khi phach anh hung va tam long nhan hau cua nguoi linh Nga.

Cau 14: Anh/chi hieu the nao la thao tac giai thich?
A. Tu mot nhan xet chung suy ra nhung truong hop cu the khac nhau.
B. Tu truong hop cu the rut ra nhan xet chung mang tinh khai quat.
C. Dung ly le va dan chung de lam sang to co so ly luan cua van de.
D. Dung su hieu biet giang giai, cat nghia giup nguoi khac hieu van de.

Cau 15: Cau "Vua qua, nha truong rat quan tam thap sang nhung tai nang moi trong linh vuc sang tac van chuong" mac loi gi?
A. Dung tu Han Viet khong chinh xac.
B. Dung bien phap tu tu an du khong dung.
C. Thieu thanh phan nong cot cua cau.
D. Dung quan he tu chua chuan xac.

Phan tu luan (7 diem)
Cau 1 (2 diem): Nhieu nguoi rat thich cau tuc ngu "o hien gap lanh" va lay do lam phuong cham song. Nhung co nguoi lai cho rang dieu do chua hoan toan dung, nhieu khi o hien ma khong gap lanh.
Anh/chi hay trinh bay y kien cua minh ve van de nay. (Luu y: Chi can viet ngan gon)

Cau 2 (5 diem): Cam nhan cua anh/chi ve nhan vat ba Hien trong truyen ngan Mot nguoi Ha Noi cua Nguyen Khai.

Ban khoa hoc tu nhien
Phan trac nghiem (3 diem)
Anh/chi hay tra loi cac cau hoi trac nghiem sau bang cach khoanh tron vao chu cai dung dau phan ma minh cho la dung nhat. (Moi cau tra loi dung duoc 0,2 diem).

Cau 1: Bai tho Dat nuoc cua Nguyen Dinh Thi co su dan xen nhung cau tho voi do dai ngan khac nhau. Dieu do chu yeu co tac dung gi?
A. Tao ra su khac biet ve hinh thuc so voi mot so bai tho khac cung thoi.
B. Khien cho bai tho gan voi loi an tieng noi hang ngay cua quan chung.
C. Dien ta nhung cam xuc khac nhau, tao am huong va chuyen y tu nhien.
D. Lam cho y tho lien mach, tranh bi lo nhung cho lap ghep tu cua hai bai tho khac.

Cau 2: Theo anh/chi, noi dung nao duoi day la quan trong nhat giup nguoi doc hieu them gia tri dac sac trong bai tho Tay Tien cua Quang Dung?
A. Chien si Tay Tien phan dong la thanh nien Ha Noi, trong do co nhieu hoc sinh tri thuc nhu Quang Dung.
B. Quang Dung la mot nghe si da tai: lam tho, viet van va co ve tranh, lam nhac.
C. Tay Tien la don vi duoc thanh lap nam 1947, co nhiem vu bao ve bien gioi Viet - Lao.
D. Nha tho nho don vi cu nen viet bai tho Tay Tien, luc dau lay ten la Nho Tay Tien.

Cau 3: Noi dung nao khong co o bai tuy but Nguoi lai do Song Da cua Nguyen Tuan?
A. Tinh yeu thiet tha doi voi que huong, dat nuoc.
B. Noi sau nhan the, noi buon truoc thien nhien.
C. Ngoi ca ve dep cua thien nhien Tay Bac.
D. Ngoi ca ve dep cua con nguoi Tay Bac.

Cau 4: Vi sao o Nguoi lai do Song Da, Nguyen Tuan lai mieu ta con song Da voi hai net tinh cach doi lap nhau vua hung bao lai vua tru tinh?
A. Phan anh trung thuc con song Da o ngoai doi: doan thi bang phang em a, doan thi lam thac ghenh.
B. Co co hoi the hien chat tai hoa trong viec mieu ta nhung phuong dien khac nhau cua canh vat.
C. Bien song Da tro thanh nhan vat co linh hon, co ca tinh, khong thuan nhat, hap dan nguoi doc.
D. Co dieu kien boc lo von song phong phu, von van hoa da dang ve mien nui, ve manh dat Tay Bac.

Cau 5: Y nao duoi day khong phai la dac sac nghe thuat trong bai tho Tieng hat con tau cua Che Lan Vien?
A. Sang tao duoc nhieu hinh anh goi cam.
B. Lien tuong phong phu tao bao, bat ngo.
C. Tran thuat linh hoat, phong tung ma chat che.
D. Cam xuc luon gan voi su suy tuong, triet li.

Cau 6: Chan ly rut ra tu truyen ngan Rung xa nu cua Nguyen Trung Thanh la gi?
A. "Khong co gi quy hon doc lap, tu do" (Ho Chi Minh).
B. Con quan xam luoc thi khong bao gio nhan dan co hanh phuc, que huong co tu do.
C. Nhan dan mien Nam muon thoat khoi su de nen, ap buc cua ke thu thi phai tu vu trang chien dau.
D. Khi nhan dan da doan ket thanh mot khoi thi co the chien thang bat ki mot ke dich hung bao nao.

Cau 7: Chat Tay Nguyen trong truyen Rung xa nu cua Nguyen Trung Thanh chu yeu khong the hien qua yeu to nao trong cac yeu to duoi day?
A. Cach dat ten nhan vat nhu Tnu, Proi, Blom,…
B. Mieu ta dam net cay xa nu, rung xa nu.
C. Nhung chi tiet dac trung cua Tay Nguyen.
D. Ngon ngu trang trong, giong dieu trang nghiem.

Cau 8: o nhan vat ba Hien trong truyen Mot nguoi Ha Noi, Nguyen Khai da hau nhu khong noi den pham chat gi trong nhung pham chat duoi day?
A. Tre trung, hao phong.
B. Ung dung, tu tai.
C. Khon ngoan, sau sac.
D. Lich lam, sang trong.

Cau 9: Trong vo kich Hon Truong Ba, da hang thit cua Luu Quang Vu, co mot loi thoai het suc quan trong: "Khong the ben trong mot dang, ben ngoai mot neo duoc. Toi muon duoc la toi toan ven!". Theo anh/chi, cau do cua nhan vat nao?
A. De Thich.
B. Hang thit.
C. Truong Ba.
D. Cai Gai.

Cau 10: Nhan xet nao dung nhat ve dac diem giong van cua Nguyen Minh Chau trong truyen ngan Chiec thuyen ngoai xa?
A. Soi trao, manh liet.
B. Tha thiet, gap gap.
C. Tho o, lanh nhat.
D. Tram tinh, thu thi.

Cau 11: Ai la nguoi de xuong nguyen ly “Tang bang troi”?
A. Hemingue.
B. Eluya.
C. Tago.
D. Macket.

Cau 12: Vi sao, tuy hoc nhieu nghe, nhung sau cung Lo Tan da chon nghe viet van?
A. Vi muon nhanh chong co ten tuoi.
B. Vi muon kiem duoc that nhieu tien cua.
C. Vi muon chua benh tinh than cho quoc dan.
D. Vi muon den duoc nhieu noi khac nhau.

Cau 13: Trong cac cau sau day, cau nao dien dat thieu logic?
A. He ve, bai bien nhon nhip buoc chan nhung nguoi tu xu.
B. Phia chan troi, may trang dun len nhu nhung nui bang bac.
C. Mai ngung doc sach, nguoc nhin len vom troi trong xanh.
D. Mat be Thuy tron xoe, den lay lay, om chat lay goc cay dua.

Cau 14: Trong cac cau duoi day cau nao khong dung bien phap tu tu an du?
A. Thuyen ve co nho ben chang
Ben thi mot da khang khang doi thuyen. (Ca dao)
B. Ngoi sao Nguyen Dinh Chieu, mot nha tho lon cua nuoc ta, dang le phai sang to hon nua trong bau troi van nghe dan toc, nhat la trong luc nay. (Pham Van Dong).
C. Nhieu the ky qua di, song Hong da tao nen dong bang Bac Bo phi nhieu, mau mo. (Nguyen Anh).
D. Sat lua mat tran dang duc nen van nghe moi cua chung ta. (Nguyen Dinh Thi).

Cau 15: Cau van nao trong cac cau duoi day can sua chua?
A. To 4 da dong gop nhung bong hoa ruc ro vao phong trao thi dua hoc tot cua ca lop 12 A.
B. Ngoai thanh tich hoc tap, phai ke toi thanh tich ren luyen than the va hoat dong van nghe.
C. Trong nha co rat nhieu vi khach mac nhung bo trang phuc sang trong, dat tien.
D. Nhung khong dung lai o do, van de gay can nay con duoc ban luan rat nhieu.

Phan 2: Tu luan (7 diem)
Anh/chi cam nhan nhu the nao ve hai nhan vat Viet va Chien o truyen ngan Nhung dua con trong gia dinh cua Nguyen Thi (in trong SGK thi diem Ngu van 12, NXB Giao duc, nam 2005)?

III. Ve yeu cau on tap
- De lam tot Bai kiem tra tong hop cuoi nam, hoc sinh can nam duoc mot so yeu cau ve kien thuc va ki nang trong phan Doc van.
Truoc het, phai nam duoc tac gia va hoan canh ra doi cua tac pham. Phai thay duoc noi dung cua van ban (nhu de tai, chu de, cot truyen, chi tiet, he thong nhan vat,…) va hinh thuc cua van ban (nhu dac diem the loai, cac phuong thuc bieu dat, ngon ngu,…). Tiep den, phai co nhung tri thuc va ki nang doc – hieu van ban. Doi voi phan van hoc Viet Nam, yeu cau on tap giong nhu o chuong trinh dai tra (da neu tren day).
- Tang cuong thuc hanh cac noi dung tieng Viet, gan voi cac van ban tac pham trong phan Doc van va gan voi cac tinh huong giao tiep. Can van dung mot cach linh hoat cac kien thuc va ki nang tieng Viet.
Dong thoi, can thong qua thuc hanh de nang cao hieu biet ve loai van ban nghi luan, ren luyen ky nang tao lap va phat trien luan diem, ky nang lap luan, ky nang ket hop nhung thao tac khac nhau,… de hoan thien bai viet.

(Nguon: Bo GD&DT)

Viet Bao
Comment :Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Guide graduation exam subjects Literature
Lu Xun, Western Tien, Quang Dung, North Vietnam, Nguyen Tuan, Nguyen Khai, Vietnam literature, pilot programs, graduation exam, the correct answer, The Hanoi mention, topic, files, poetry, verse
As a guide to review subjects Van graduation, exam pilot program subcommittee has 2 parts: 15 multiple choice questions (3 points) and self-review questions 1-2 (7 points). More Time 150 minutes, candidates can choose 1 of 2 threads. Here is a guide spending review ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Văn học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Văn học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep mon Van hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0