Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa

Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa

Tags: Bo GD, tinh chat vat ly, cong thuc cau tao, tinh chat hoa hoc, thi tot nghiep, kim loai kiem, Phan ung cong, day dong dang, ung voi, dieu che, ung dung, hop chat, huong dan, cua kim, ruou
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Duoi day la noi dung on tap thi tot nghiep THPT mon Hoa (chuong trinh khong phan ban va phan ban) do Bo GD - DT ban hanh.

CHUONG TRINH KHONG PHAN BAN

Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa

A. Nhung kien thuc co ban:

Chuong I. Ruou - Phenol - Amin

1. Khai niem ve nhom chuc huu co

2. Day dong dang cua ruou etylic

Dong dang (dong phan ve mach cacbon va dong phan ve vi tri nhom hidroxy), danh phap, bac ruou,

Tinh chat vat ly: Lien ket hidro.

Tinh chat hoa hoc: Phan ung voi kim loai kiem, phan ung voi axit bromhidric, voi axit axetic, phan ung tach nuoc tu mot phan tu ruou (quy tac tach), phan ung tach nuoc tu hai phan tu ruou, phan ung oxi hoa ruou thanh andehit, phan ung chay trong khong khi.

Dieu che ruou (phuong phap chung va phuong phap len men ruou). Ung dung cua ruou metylic va ruou etylic.

3. Phenol:

Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Phan ung voi kim loai kiem, phan ung voi bazo, phan ung voi nuoc brom.

Dieu che (tu benzen). Ung dung.

4. Khai niem ve amin:

Cong thuc cau tao. Tinh chat chung (amin mach ho trong nuoc doi mau quy tim thanh xanh, phan ung voi axit cho muoi).

Anilin: Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: tac dung voi axit (tinh bazo), phan ung voi nuoc brom. Dieu che, ung dung.

Chuong II. ANDEHIT - AXIT CACBONXYLIC - ESTE

1. Andehit fomic:

Cong thuc cau tao cua andehit fomic. Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Phan ung cong hydro (phan ung khu andehit) va phan ung oxi hoa andehit, phan ung voi phenol. Dieu che, ung dung.

2. Day dong dang cua andehit fomic:

Dong dang va danh phap. Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Phan ung cong hidro (phan ung khu andehit) va phan ung oxi hoa andehit. Dieu che.

3. Day dong dang cua axit axetic:

Dong dang va danh phap. Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Tinh axit (su dien li, phan ung voi kim loai, voi bazo va oxit bazo, voi muoi cacbonat), phan ung voi ruou (phan ung este hoa). Dieu che axit axetic (len men giam, chung go, cac phan ung tong hop tu axetylen). Ung dung (axit axetic, axit pamitic va stearic).

4. Khai niem ve axit cacbonxylic khong no don chuc (axit acrylic, axit metarylic, axit oleic):

Dinh nghia. Tinh chat hoa hoc (tinh axit, phan ung cong, phan ung trung hop). Ung dung.

Moi lien quan giua hidrocacbon, ruou, andhit va axit cacbonxylic.

Este: Cong thuc cau tao va danh phap. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc (phan ung thuy phan). Dieu che ung dung.

Chuong III: GLIXERIN - LIPIT

1. Khai niem ve hop chat huu co co nhieu nhom chuc, hop chat da chuc va hop chat tap chuc. Glixerin: Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung voi natri, phan ung voi axit, phan ung voi dong (II) hidroxit (phan ung este hoa). Dieu che ung dung.

2. Lipit (chat beo): Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc; phan ung thuy phan va phan ung xa phong hoa, phan ung cong hidro.

Chuong IV. GLUXIT

1. Khai niem ve gluxit. Glucozo:

Trang thai tu nhien. Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Tinh chat ruou da chuc, tinh chat andehit, phan ung len men ruou - ung dung va dieu che. Dong phan cua glucozo: Fructozo.

2. Saccarozo:

Cong thuc phan tu. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc: Phan ung thuy phan, phan ung voi dong (II) hidroxit.

Ung dung. Dong phan cua Saccarozo: mantozo.

3. Tinh bot:

Cong thuc phan tu: Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Phan ung thuy phan, phan ung mau voi iot.

Su chuyen hoa tinh bot trong co the va su tao tinh bot trong cay xanh.

4. Xenlulozo:

Cong thuc cau tao. Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Phan ung thuy phan, phan ung voi axit nitric (phan ung este hoa). Ung dung.

Chuong V. AMINOAXIT VA PROTIT

1. Aminoaxit:

Dinh nghia: Cong thuc cau tao va danh phap. Tinh chat vat ly.

Tinh chat hoa hoc: Tinh bazo, tinh axit, phan ung trung ngung, khai niem ve phan ung trung ngung. Ung dung.

2. Protit;

Trang thai tu nhien: Thanhh phan va cau tao phan tu.

Tinh chat cua protit: phan ung thuy phan, su dong tu, phan ung mau.

Su chuyen hoa protit trong co the.

Chuong VI HOP CHAT CAO PHAN TU VA VAT LIEU POLIME

1. Khai niem chung:

Dinh nghia: Cau truc cua polime (dang mach thang, dang phan nhanh, dang mang khong gian). Tinh chat cua polime: Tinh chat vat ly, tinh chat hoa hoc.

Cac phuong phap tong hop polime: phan ung trung hop, phan ung trung ngung.

2. Chat deo: Mot so polime dung lam chat deo (polietilen, polistiren, polivinyl clorua, polimetyl metacrylat, nhua phenolfomandehit).

3. To tong hop:

Tinh chat va ung dung cua to poliamit (to nilon, to capron).

Chuong VII. DAI CUONG VE KIM LOAI

1. Vi tri cua kim loai trong he thong tuan hoan. Cau tao cua nguyen tu kim loai, cau tao cua don chat kim loai va lien ket kim loai.

2. Tinh chat vat ly chung cua kim loai: tinh deo, tinh dan dien, dan nhiet, anh kim. Tinh chat vat ly khac cua kim loai nhu ti khoi, nhiet do nong chay, tinh cung.

3. Tinh chat hoa hoc chung cua kim loai la tinh khu: Tac dung voi phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4) va voi dung dich axit dac (HNO3; H2SO4), tac dung voi dung dich muoi.

4. Cap oxi hoa - khu cua kim loai, so sanh tinh chat nhung cap oxi hoa - khu. Day dien hoa cua kim loai va y nghia cua day dien hoa kim loai.

5. Hop kim: dinh nghia, cau tao cua hop kim, lien ket hoa hoc trong hop kim, tinh chat va ung dung cua hop kim.

6. Su an mon kim loai va cac phuong phap chong an mon kim loai:

7. Nguyen tac dieu che kim loai va 3 phuong phap dieu che kim loai (thuy luyen, nhiet luyen va phuong phap dien phan).

Chuong VIII. KIM LOAI VA CAC PHAN NHOM CHINH NHOM I, II, III

1. Kim loai phan nhom chinh nhom I (nhom kim loai kiem):

Vi tri cua kim loai kiem trong he thong tuan hoan. Tinh chat vat ly dac trung cua kim loai kiem (nhiet do nong chay, khoi luong rieng, do cung).

Cau tao nguyen tu va tinh chat hoa hoc dac trung cua cac kim loai kiem la tinh khu manh nhat (minh hoa qua tinh khu cua natri): Tac dung voi phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4), tac dung voi nuoc.

Ung dung cua kim loai kiem. Dieu che kim loai kiem.

Mot so hop chat quan trong cua natri (natri hidroxit, natri clorua, natri cacbonat): tinh chat, ung dung, dieu che. Cach nhan biet natri va hop chat natri.

2. Kim loai phan nhom chinh nhom II

Vi tri cua kim loai phan nhom chinh nhom II trong he thong tuan hoan. Tinh chat vat ly va tinh chat hoa hoc dac trung cua phan nhom chinh nhom II (tinh khu manh). Ung dung va dieu che kim loai phan nhom chinh nhom II.

Mot so hop chat quan trong cua canxi (canxi oxit, canxi hidroxit, can xicacbonat, canxi sunfat). Tinh chat, ung dung, dieu che.

3. Nuoc cung, cac loai nuoc cung va tac hai cua nuoc cung, nguyen tac va cac phuong phap lam mem nuoc.

4. Nhom:

Vi tri cua nhom trong HTTH. Cau tao nguyen tu nhom. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc cua nhom la tinh khu manh: nhom tac dung voi phi kim, voi axit, oxit kim loai, voi nuoc). Ung dung cua nhom, san xuat nhom.

Hop chat cua nhom (nhom oxit, nhom hidroxit, nhom clorua, nhom sunfat): tinh chat, ung dung.

Mot so hop kim quan trong cua nhom (duyra, silumin, amelec, electron): thanh phan, tinh chat va ung dung.

Chuong IX: SAT

1. Vi tri cua sat trong he thong tuan hoan. Cau tao nguyen tu sat. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc cua sat: tac dung voi phi kim, axit, muoi, nuoc.

2. Hop chat sat (II), hop chat sat (III): Tinh chat chung, dieu che.

3. San xuat gang, thep: Nguyen lieu. Nguyen tac san xuat. Nhung phan ung hoa hoc xay ra trong qua trinh san xuat gang va luyen thep. Cac phuong phap luyen gang thanh thep.

B. Nhung ky nang co ban:

1. Viet cong thuc cau tao cac chat huu co da hoc, cau tao mot so loai dong phan mach C, dong phan vi tri, dong phan nhom chuc tuong ung va goi ten.

2. Tu cau hinh electron cua cac kim loai da hoc suy duoc tinh chat hoa hoc co ban cua moi nhom kim loai tren.

3. Viet thanh thao cac phuong trinh phan ung: bieu dien tinh chat hoa hoc, dieu che cac chat va bieu dien mot day so bien hoa trong pham vi kien thuc da hoc.

4. Biet cach lien he cac kien thuc da hoc o lop 12 vao thuc tien cuoc song.

5. Biet cach giai mot so dang bai tap: nhan biet, tinh theo phuong trinh hoa hoc, xac dinh cong thuc chat huu co, xac dinh kim loai, tinh thanh phan hon hop (co trong SGK va SBT hoa hoc 12).

C. Nhung diem can chu y khi on tap:

1. Bo mot so noi dung: Khai niem ve xa phong va chat tay tong hop. Hop kim sat. Khai quat ve phan nhom phu nhom VIII.

2. Cac day chuyen san xuat cac chat trong cong nghiep chi tap trung vao nguyen tac san xuat va cac phan ung hoa hoc xay ra.

3. Tang cuong tong ket, he thong hoa cac kien thuc cho hoc sinh, nhan manh cac kien thuc quan trong ma hoc sinh hay quen hoac nham lan.

4. Huong dan cho hoc sinh tu lam nhieu cac bai tap trong SGK va Sach bai tap.

5. Khai thac mot so hien tuong trong cac thi nghiem thuc hanh va yeu cau hoc sinh giai thich.

6. Phan loai cac dang cau hoi, bai tap trong SGK va SBT Hoa 12, dong thoi tong ket cac cach giai de giup cho hoc sinh co duong loi dung khi lam bai.

  • Ban Giao duc (Nguon: Bo GD-DT)

Don xem huong dan on tap cac mon khac

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bo GD, tinh chat vat ly, cong thuc cau tao, tinh chat hoa hoc, thi tot nghiep, kim loai kiem, Phan ung cong, day dong dang, ung voi, dieu che, ung dung, hop chat, huong dan, cua kim, ruou

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep mon Hoa de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem on thi trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem on thi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0