Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Hoa hoc

Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Hoa hoc

Tags: − Tinh, − Mot, − Vi, − Cau, − Ung, − Dinh, su an mon kim loai, tinh chat hoa hoc, cong thuc cau tao, kim loai kiem tho, bang tuan hoan, chat hoa hoc, thi tot nghiep, mon hoa hoc, cua kim, 2
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo GD-DT vua ban hanh huong dan on thi tot nghiep THPT chuong trinh khong phan ban va phan ban thi diem.

Anh: Le Anh Dung
Anh: Le Anh Dung
Cung trong tai lieu huong dan, Bo GD-DT luu y thi sinh nhung ki nang co ban sau day khi on tap mon Hoa hoc:

Viet cong thuc cau tao cac chat huu co da hoc, cau tao mot so loai dong phan mach

C, dong phan vi tri, dong phan nhom chuc tuong ung va goi ten.

Tu cau hinh electron cua cac kim loai da hoc suy duoc tinh chat hoa hoc co ban cua

moi nhom kim loai tren.

Viet thanh thao cac phuong trinh hoa hoc: bieu dien tinh chat hoa hoc, dieu che cac

chat va bieu dien mot so day bien hoa trong pham vi kien thuc da hoc.

Biet cach lien he cac kien thuc da hoc o lop 12 vao thuc tien cuoc song.

Biet cach giai mot so dang bai tap: nhan biet, tinh theo phuong trinh hoa hoc, xac

dinh cong thuc chat huu co, xac dinh kim loai, tinh thanh phan hon hop

Co ky nang giai cac cau hoi trac nghiem khach quan voi thoi gian quy dinh.

Duoi day la nhung kien thuc co ban cua mon Hoa hoc trong tai lieu huong dan (phan theo cac muc Chuong trinh khong phan ban, Chuong trinh phan ban Khoa hoc tu nhien, Chuong trinh phan ban Khoa hoc xa hoi va nhan van):

A. CHUONG TRINH KHONG PHAN BAN

I. RUOU - PHENOL - AMIN

1. Khai niem ve nhom chuc huu co

2. Day dong dang cua ruou etylic

− Dong dang, dong phan, danh phap, bac ruou.

− Tinh chat vat li. Lien ket hidro.

− Tinh chat hoa hoc:

− Dieu che ruou. Ung dung cua ruou metylic va ruou etylic.

3. Phenol:

− Cong thuc cau tao. Tinh chat vat li.

− Tinh chat hoa hoc

− Dieu che (tu benzen). Ung dung.

4. Khai niem ve amin:

− Cong thuc cau tao. Tinh chat chung

− Anilin: Cong thuc cau tao. Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc. Dieu che. Ung dung.

II. ANDEHIT - AXIT CACBOXYLIC - ESTE

1. Andehit fomic: Cong thuc cau tao. Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc. Dieu che. Ung dung.

2. Day dong dang cua andehit fomic: Dong dang va danh phap. Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc:

3. Day dong dang cua axit axetic: Dong dang va danh phap. Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc:

4. Khai niem ve axit cacboxylic khong no don chuc (axit acrylic, axit metacrylic,

axit oleic):

− Dinh nghia. Tinh chat hoa hoc Ung dung.

− Moi lien quan giua hidrocacbon, ruou, andehit va axit cacboxylic.

− Este: Cong thuc cau tao va danh phap. Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc. Dieu che. Ung dung.

III. GLIXERIN - LIPIT

1. Khai niem ve hop chat huu co co nhieu nhom chuc, hop chat da chuc va hop chat

tap chuc.

2. Lipit (chat beo): Cong thuc cau tao. Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc: phan ung

thuy phan va phan ung xa phong hoa, phan ung cong hidro.

Khai niem ve xa phong va chat tay rua tong hop

IV. GLUXIT

Khai niem, cong thuc phan tu, tinh chat vat ly, tinh chat hoa hoc va ung dung cua glucozo, saccarozo, tinh bot va xenlulozo

V. AMINOAXIT VA PROTIT

1. Aminoaxit:

− Dinh nghia. Cong thuc cau tao va danh phap. Tinh chat vat li.

− Tinh chat hoa hoc:.

2. Protit:

− Trang thai tu nhien. Thanh phan va cau tao phan tu.

− Tinh chat cua protit.

− Su chuyen hoa protit trong co the.

VI. HOP CHAT CAO PHAN TU VA VAT LIEU POLIME

1. Khai niem chung:

2. Chat deo:

3. To tong hop: Tinh chat va ung dung cua to poliamit

VII. DAI CUONG VE KIM LOAI

Vi tri cua kim loai trong bang tuan hoan. Cau tao cua nguyen tu kim loai, cau tao

cua don chat kim loai va lien ket kim loai.

Tinh chat vat li chung cua kim loai

Tinh chat hoa hoc chung cua kim loai la tinh khu

Cap oxi hoa - khu cua kim loai, day dien hoa cua kim loai

Hop kim

Su an mon kim loai va cac phuong phap chong an mon kim loai.

Nguyen tac dieu che kim loai va 3 phuong phap dieu che kim loai

8. KIM LOAI CAC PHAN NHOM CHINH NHOM I, II, III

Vi tri, tinh chat vat ly, tinh chat hoa hoc dac trung, ung dung va dieu che, hop chat quan trong cua kim loai phan nhom chinh nhom I (kiem), nhom I va nhom.

Nuoc cung, cac loai nuoc cung va tac hai cua nuoc cung, nguyen tac va cac phuong

phap lam mem nuoc.

9. SAT

1. Vi tri cua sat trong trong he thong tuan hoan. Cau tao nguyen tu sat.Tinh chat vat li.

Tinh chat hoa hoc cua sat

2. Hop chat sat(II), hop chat sat(III): Tinh chat chung, dieu che.

3. Hop kim sat (gang, thep). San xuat gang, thep:

B. CHUONG TRINH PHAN BAN KHOA HOC TU NHIEN THI DIEM

1. CACBOHIDRAT

Khai niem, trang thai tu nhien, tinh chat hoa hoc, ung dung va dieu che cua: Cacbon hidrat, Saccarozo, Tinh bot va Xenlulozo

2. AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN

Dinh nghia, phan loai, dong phan, danh phap, tinh chat vat li va tinh chat vat lycua Amin, Aminoaxit, Protein.

3. POLIME VA VAT LIEU POLIME

* Dai cuong ve polime: Dinh nghia, ba cach phan loai va danh phap; Tinh chat vat li; Tinh chat hoa hoc; Cac phuong phap tong hop polime

* Cac vat lieu polime:

* To tong hop va to nhan tao: Dinh nghia, phan loai, cac loai to thuong gap

* Cao su thien nhien va cao su tong hop:

IV. DAI CUONG VE KIM LOAI

1. Kim loai:

− Vi tri cua kim loai trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li cua kim loai:

− Tinh chat hoa hoc dac trung cua kim loai la tinh khu

2. Hop kim: Dinh nghia; Tinh chat va ung dung cua hop kim.

3. Day dien hoa cua kim loai:

− Khai niem ve cap oxi hoa - khu cua kim loai. Pin dien hoa.

− Dien cuc hidro chuan va the dien cuc chuan cua kim loai.

− Day dien hoa chuan cua kim loai va y nghia.

4. Su dien phan:

− Khai niem ve su dien phan.

− Dien phan cac chat dien li va ung dung.

− Dinh luat Faraday.

6. Su an mon kim loai va cac phuong phap chong an mon kim loai.

7. Nguyen tac dieu che kim loai va 3 phuong phap dieu che kim loai (thuy luyen, nhiet

luyen va dien phan).

V. KIM LOAI KIEM, KIM LOAI KIEM THO VA NHOM

1. Kim loai kiem:

− Vi tri trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li cua kim loai kiem

− Cau tao nguyen tu va tinh chat hoa hoc dac trung cua cac kim loai kiem la tinh khu

manh nhat.

− Ung dung cua kim loai kiem. Dieu che kim loai kiem bang phuong phap dien phan.

− Mot so hop chat quan trong cua kim loai kiem

2. Kim loai kiem tho:

− Vi tri cua kim trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li.

− Cau tao cua kim loai kiem tho va tinh chat hoa hoc dac trung cua kim loai kiem tho. Ung dung va dieu che kim loai kiem tho.

− Mot so tinh chat chung cua hop chat kim loai kiem tho va Mot so hop chat quan

trong cua kim loai kiem tho

3. Nuoc cung: Khai niem; Cac loai nuoc cung va tac hai cua nuoc cung; Nguyen tac va cac bien phap lam mem nuoc cung.

4. Nhom:

− Vi tri cua nhom trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li.

− Cau tao nguyen tu nhom. Tinh chat hoa hoc cua nhom la tinh khu manh

− Ung dung va san xuat nhom.

− Mot so hop chat quan trong cua nhom:

VI. CROM - SAT - DONG

1. Crom:

− Vi tri trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li, tinh chat hoa hoc

− Ung dung va san xuat crom bang phuong phap nhiet nhom.

2. Mot so hop chat cua crom:

3. Sat:

− Vi tri cua sat trong trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li. Cau tao.

− Cau tao va tinh chat hoa hoc:

4. Hop chat cua sat:

5. Hop kim sat:

Phan loai, tinh chat, ung dung cua gang.

San xuat gang tu quang sat

Phan loai, tinh chat, ung dung cua thep.

San xuat thep

6. Dong:

− Vi tri, cau tao, tinh chat, ung dung va san xuat dong tu quang CuFeS2.

− Mot so hop chat CuO, Cu(OH)2, CuSO4, CuCO3,Cu(OH)2.

7. So luoc ve bac, vang, niken, kem, thiec, chi.

Chuong VII. PHAN TICH HOA HOC

1. Nhan biet mot so ion vo co trong dung dich:

2. Nhan biet mot so hop chat huu co: Ancol, andehit, axit cacboxylic, glucozo, tinh bot.

− Nhan biet mot so lo hoa chat khong nhan.

VIII. HOA HOC VA VAN DE KINH TE, XA HOI, MOI TRUONG

1. Hoa hoc va nhung van de phat trien kinh te (nang luong va nhien lieu, nguyen lieu

cho san xuat cong nghiep va san xuat vat lieu).

2. Hoa hoc va van de xa hoi (luong thuc, thuc pham, may mac, suc khoe con nguoi).

3. Hoa hoc va van de moi truong (o nhiem moi truong va chong o nhiem moi truong).

III. CHUONG TRINH PHAN BAN KHOA HOC XA HOI VA NHAN VAN THI DIEM

I. ANCOL - PHENOL

1. Dinh nghia, phan loai, dong phan, tinh chat vat ly, tinh chat hoa hoc, dieu che va ung dung cua ancol va phenol.

Chuong II. ANDEHIT - AXIT CACBOXYLIC

1. Dinh nghia, phan loai, danh phap cua andehit.

2. Dinh nghia, phan loai, danh phap cua Axit cacboxylic.

− Dac diem cau tao va tinh chat vat li (lien ket hidro lien phan tu)

− Tinh chat hoa hoc cua axit cacboxylic: Tinh axit; Phan ung the nhom −OH (este hoa).

− Dieu che axit axetic va ung dung cua axit axetic.

Chuong III. ESTE - LIPIT

1. Khai niem, danh phap va tinh chat vat li cua este.

− Tinh chat hoa hoc cua este. Ung dung.

− Moi quan he giua hidrocacbon va dan xuat chua oxi cua hidrocacbon

2. Khai niem lipit

− Chat beo: Dinh nghia. Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc

− Khai niem ve xa phong va chat tay rua tong hop

IV. CACBOHIDRAT

1. Khai niem ve cacbohidrat. Glucozo:

− Trang thai tu nhien. Cong thuc cau tao. Tinh chat vat li.

− Tinh chat hoa hoc

− Ung dung va dieu che.

2. Tinh chat vat li. Cong thuc cau tao viet gon. Tinh chat hoa hoc cua saccarozo. Ung dung

3. Cau tao phan tu. Tinh chat vat li va tinh chat hoa hoc cua tinh bot. Ung dung.

4. Cong thuc cau tao viet gon. Tinh chat vat li va Tinh chat hoa hoc cua Xenlulozo. Ung dung.

V. AMIN - AMINO AXIT VA PROTEIN

Dinh nghia, phan loai, dong phan, danh phap, tinh chat vat ly va tinh chat hoa hoc cua amin, amino axit, peptit va protein.

VI. POLIME VA VAT LIEU POLIME

1. Dai cuong ve polime:

− Dinh nghia, phan loai, danh phap.

− Tinh chat vat li. Tinh chat hoa hoc

− Cac phuong phap tong hop polime

2. Chat deo: Dinh nghia. Mot so polime dung lam chat deo

3. To tong hop va to nhan tao:

− Dinh nghia, phan loai.

− Mot so loai to tong hop thuong gap

4. Cao su thien nhien va cao su tong hop:

− Dinh nghia. Cao su thien nhien (cau truc, tinh chat va ung dung)

− Cao su tong hop (cao su Buna, cao su Buna-S va cao su Buna- N)

VII. DAI CUONG VE KIM LOAI

1. Vi tri cua kim loai trong bang tuan hoan. Cau tao cua nguyen tu kim loai, cau tao

cua tinh the kim loai va lien ket kim loai.

2. Tinh chat vat li chung cua kim loai.

3. Tinh chat hoa hoc chung cua kim loai la tinh khu

4. Cap oxi hoa - khu cua kim loai, day dien hoa cua kim loai

5. Dinh nghia cua hop kim, tinh chat va ung dung cua hop kim. Dieu che hop kim.

6. Su an mon kim loai va cac phuong phap chong an mon kim loai.

7. Nguyen tac dieu che kim loai va 3 phuong phap dieu che kim loai (thuy luyen, nhiet

luyen va dien phan).

VIII. KIM LOAI KIEM, KIM LOAI KIEM THO VA NHOM

1. Vi tri cua kim loai kiem trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li cua kim loai kiem

− Cau tao nguyen tu va tinh chat hoa hoc dac trung cua cac kim loai kiem la tinh khu

manh nhat

− Ung dung cua kim loai kiem. Dieu che kim loai kiem bang phuong phap dien phan.

− Mot so hop chat quan trong cua kim loai kiem

2. Vi tri cua kim loai kiem tho trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li.

− Cau tao cua kim loai kiem tho va tinh chat hoa hoc dac trung cua kim loai kiem tho

− Mot so hop chat quan trong cua kim loai kiem tho

3. Khai niem ve nuoc cung, cac loai nuoc cung va tac hai cua nuoc cung. Nguyen tac va cac bien phap lam mem nuoc cung.

4. Vi tri cua nhom trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li.

− Cau tao nguyen tu nhom. Tinh chat hoa hoc cua nhom la tinh khu manh

− Ung dung va san xuat nhom.

− Mot so hop chat quan trong cua nhom:

XI. SAT VA MOT SO KIM LOAI QUAN TRONG

1. Vi tri cua sat trong bang tuan hoan. Cau tao nguyen tu sat.Tinh chat vat li. Tinh chat

hoa hoc cua sat.

− Hop chat sat(II), hop chat sat(III): Tinh chat chung, dieu che.

2. Hop kim sat (gang, thep). San xuat gang, thep: Nguyen lieu. Nguyen tac san xuat.

Cac phuong phap luyen gang thanh thep.

3. Vi tri cua crom trong bang tuan hoan. Tinh chat vat li, cau tao va tinh chat hoa

hoc cua crom. Mot so hop chat cua crom:

6. Dong: Vi tri, cau tao, tinh chat. Mot so hop chat CuO, Cu(OH)2, muoi dong (II).

7. So luoc ve niken, kem, thiec, chi (vi tri, tinh chat va ung dung).

X. HOA HOC VA VAN DE KINH TE, XA HOI, MOI TRUONG

1. Hoa hoc va nhung van de phat trien kinh te (nang luong va nhien lieu, nguyen lieu

cho san xuat trong cong nghiep va san xuat vat lieu)

2. Hoa hoc va van de xa hoi (luong thuc, thuc pham, may mac, suc khoe con nguoi)

3. Hoa hoc va van de moi truong (o nhiem moi truong va chong o nhiem moi truong).

  • Lan Huong (tong hop)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: − Tinh, − Mot, − Vi, − Cau, − Ung, − Dinh, su an mon kim loai, tinh chat hoa hoc, cong thuc cau tao, kim loai kiem tho, bang tuan hoan, chat hoa hoc, thi tot nghiep, mon hoa hoc, cua kim, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Hoa hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Hoa hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Hoa hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem on thi trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem on thi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0