Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Van Su Dia>> Huong dan mon Hoa hoc, Sinh hoc
>> Huong dan mon Toan, Vat ly

Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Van Su Dia
Hoc sinh trao doi bai truoc khi vao phong thi tot nghiep THPT chieu 31-5-2006 - Anh: TS
TS gui den cac ban hoc sinh huong dan on tap thi tot nghiep bo tuc THPT nam hoc 2006-2007 mon NGU VAN, LICH SU va DIA LY theo huong dan cua Bo GD-DT.

Trong ky thi tot nghiep bo tuc THPT nam hoc 2006-2007, hoc sinh se thi tot nghiep voi sau mon gom: Van, Toan, Vat ly, Hoa hoc, Dia ly, Lich su. Bo GD-DT cho biet, bat dau ky thi nay se ap dung hinh thuc thi trac nghiem doi voi cac mon hoc: Vat ly, Hoa hoc.

MON NGU VAN

PHAN VAN HOC VIET NAM

1- Phan kien thuc chung ve giai doan van hoc va tac gia van hoc

- Khai quat ve van hoc Viet Nam tu Cach mang thang Tam 1945 den 1975.

- Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh.

- To Huu.

Doi voi bai khai quat giai doan van hoc, hoc vien can luu y nhung thanh tuu van hoc qua cac thoi ky phat trien va mot vai dac diem chung. Doi voi bai khai quat ve tac gia, can phai nam chac qua trinh sang tac va doi net ve phong cach nghe thuat cua tung tac gia.

2- Phan tac pham

- Vi hanh - Nguyen Ai Quoc

- Nhat ky trong tu - Ho Chi Minh

+ Chieu toi

+ Giai di som

+ Moi ra tu, tap leo nui

- Tuyen ngon doc lap - Ho Chi Minh

- Doi mat - Nam Cao

- Tay Tien - Quang Dung

- Ben kia song Duong - Hoang Cam

- Dat nuoc - Nguyen Dinh Thi

- Vo chong A Phu - To Hoai

- Vo nhat - Kim Lan

- Tieng hat con tau - Che Lan Vien

- Cac vi La Han chua Tay Phuong - Huy Can

- Mua lac - Nguyen Khai

- Viet Bac (trich) - To Huu

- Nguoi lai do song Da - Nguyen Tuan

- Rung xa nu - Nguyen Trung Thanh

- Manh trang cuoi rung - Nguyen Minh Chau

- Dat nuoc (trich truong ca Mat duong khat vong) - Nguyen Khoa Diem

Luu y: Cac bai sau day chi hoc doan trich:

- Ben kia song Duong cua Hoang Cam hoc tu cau tho “Em oi buon lam chi” den cau tho “Nhung chuyen muon doi khong noi nang”;

- Tieng hat con tau cua Che Lan Vien hoc tu cau tho "Con tau nay len Tay Bac anh di chang?” den cau tho “Khi ta di, dat da hoa tam hon!”;

- Cac vi La Han chua Tay Phuong cua Huy Can hoc tu cau tho “Cac vi La Han chua Tay Phuong" den cau tho "Cac vi dau theo long chung nhan?".

Hoc vien phai nho chinh xac ten tac gia, tac pham, hoan canh ra doi va the loai cua tac pham; phai tom tat chinh xac, day du noi dung tac pham (neu la truyen), hoc thuoc long nhung bai tho ngan, nhung doan tho tieu bieu cua nhung bai tho dai hoac nhung doan trich dai; phai nam chac gia tri noi dung va nghe thuat cua tung tac pham.

Ngoai ra, hoc vien can phai biet tap hop cac tac pham thanh tung nhom; tu do rut ra nhung net chung cua chung; dong thoi thay duoc su rieng biet, doc dao cua tung tac pham trong nhom tac pham.

PHAN VAN HOC NUOC NGOAI

Noi dung on tap gom 5 tac gia voi 5 tac pham, trong do co nhung tac pham chi hoc doan trich. Cu the:

- M.Gorki voi tac pham Mot con nguoi ra doi.

- Lo Tan voi tac pham Thuoc.

- X.Exenin voi tac pham Thu gui me.

- E.Hemingue voi tac pham Ong gia va bien ca (trich).

- M.Solokhop voi tac pham So phan con nguoi (trich).

Hoc vien phai nam duoc tieu su, su nghiep sang tac cua moi tac gia, gia tri bao trum cua tac pham hoac doan trich da hoc.

Chu y: Dong thoi voi viec on tap ve kien thuc, hoc vien can on luyen ky nang lam van, tu ky nang dung tu, dat cau den ky nang dua dan chung, phan tich dan chung.

-----------------------

MON LICH SU

PHAN LICH SU THE GIOI HIEN DAI

Chuong I: Lien Xo va cac nuoc Dong Au sau chien tranh the gioi thu hai

- Lien Xo xay dung chu nghia xa hoi tu 1945 - 1970, nhung thanh tuu va y nghia lich su.

- Tinh hinh xay dung chu nghia xa hoi o Lien Xo va cac nuoc Dong Au (tu nua sau nhung nam 70 den 1991), nguyen nhan dan den su sup do cua che do xa hoi chu nghia o Lien Xo va Dong Au.

Chuong II: Cac nuoc A, Phi, My La tinh sau chien tranh the gioi thu hai

- Trung Quoc: Cach mang dan toc dan chu va phat trien kinh te.

- Phong trao giai phong dan toc cua cac nuoc Dong Nam A. Su ra doi cua khoi quan su SEATO va to chuc ASEAN.

- Cac giai doan phat trien cua phong trao giai phong dan toc o chau My Latinh tu nam 1945 den nay.

Chuong III: My, Nhat Ban, Tay Au sau chien tranh the gioi thu hai

- Tinh hinh nuoc My tu sau chien tranh the gioi thu hai den nay.

- Cac nuoc Tay Au tu sau chien tranh the gioi thu hai cho den nay. Khoi thi truong chung chau Au (EEC) va nhung net chung ve he thong tu ban chu nghia sau Chien tranh the gioi thu hai.

Chuong IV: Quan he Quoc te sau chien tranh the gioi thu hai

- Hoi nghi Ianta va viec hinh thanh trat tu the gioi moi sau chien tranh.

- Muc dich, nguyen tac hoat dong va to chuc cua Lien Hiep Quoc.

Chuong V: Su phat trien cua khoa hoc - ky thuat sau chien tranh the gioi thu hai

- Nguon goc, noi dung va nhung thanh tuu chinh cua cach mang khoa hoc ky thuat lan thu hai.

PHAN LICH SU VIET NAM
TU SAU CHIEN TRANH THE GIOI THU NHAT DEN NAY

Chuong I: Viet Nam sau chien tranh the gioi thu nhat

- Tinh hinh phan hoa xa hoi Viet Nam sau chien tranh the gioi lan thu nhat.

- Phong trao cong nhan 1919-1925.

- Vai tro cua Nguyen Ai Quoc doi voi viec chuan bi ve tu tuong, chinh tri va to chuc cho viec thanh lap chinh dang cua giai cap vo san o Viet Nam.

- Nhung net chinh ve qua trinh hinh thanh ba to chuc cong san o Viet Nam.

Chuong II: Cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam (1930 - 1945)

- Dang Cong san Viet Nam ra doi.

- Phong trao cach mang 1930 - 1931 voi dinh cao la Xo viet Nghe Tinh.

- Cuoc van dong dan chu 1936 - 1939.

- Cach mang thang 8 nam 1945: hoan canh lich su, dien bien, y nghia va bai hoc kinh nghiem.

Chuong III: Cuoc dau tranh bao ve va xay dung chinh quyen dan chu nhan dan (1945 - 1946).

- Net chinh ve tinh hinh nuoc ta sau Cach mang thang Tam 1945. Dang va nha nuoc ta da giai quyet nhung kho khan do nhu the nao de bao ve thanh qua cua cach mang thang Tam.

Chuong IV: Cuoc khang chien chong thuc dan Phap xam luoc va can thiep My (1946 - 1954)

- Nhung nam dau toan quoc khang chien (1946 - 1950).

- Chien dich Dong xuan 1953 - 1954 va chien dich Dien Bien Phu.

- Nhung noi dung co ban cua Hiep dinh Gionevo nam 1954 ve viec lap lai hoa binh o Dong Duong.

- Nguyen nhan va y nghia lich su cua cuoc khang chien chong thuc dan Phap.

Chuong V: Cach mang xa hoi chu nghia o mien Bac va cach mang dan toc dan chu nhan dan o mien Nam dau tranh thong nhat dat nuoc (1954 - 1975)

- Viet Nam sau hiep dinh Gionevo va nhiem vu cach mang trong thoi ky moi.

- Chien tranh dac biet (1961 - 1965).

- Chien tranh cuc bo (1965 - 1968).

- Viet Nam hoa chien tranh (1969 - 1973).

- Hiep dinh Pari ve cham dut chien tranh lap lai hoa binh o Viet Nam.

- Cuoc tong tien cong va noi day mua xuan nam 1975 o mien Nam.

- Y nghia lich su, nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong My cuu nuoc.

TRONG QUA TRINH ON TAP CAN CHU Y

1. Nam vung nhung noi dung co ban da neu o muc I.

2. Chu y ren luyen ky nang mo ta, phan tich, so sanh, danh gia de rut ra nhung nguyen nhan, y nghia cua cac su kien lich su.

3. Tap tra loi cac cau hoi trong sach giao khoa.

-----------------------

MON DIA LY

I. NHUNG NOI DUNG KIEN THUC CAN NAM VUNG

Chuong I. Cac nguon luc chinh de phat trien kinh te - xa hoi

1. Vi tri, lanh tho Viet Nam va y nghia cua vi tri dia ly doi voi viec phat trien kinh te - xa hoi. Danh gia nguon tai nguyen thien nhien cua nuoc ta.

2. Tinh hinh dan cu, nguon lao dong va chien luoc phat trien dan so, su dung co hieu qua nguon lao dong xa hoi.

3. Duong loi phat trien kinh te - xa hoi va co so vat chat ky thuat.

Chuong II. Nhung van de phat trien kinh te - xa hoi

1. Dac diem cua nguon lao dong, tinh hinh su dung lao dong va van de viec lam.

2. Thuc trang nen kinh te va nguyen nhan; su chuyen dich co cau kinh te theo nganh va theo lanh tho.

3. Tinh hinh von dat dai, hien trang va cac bien phap su dung dat nong nghiep o cac vung khac nhau.

4. Tinh hinh san xuat luong thuc, thuc pham; cac vung trong diem luong thuc thuc pham.

5. Hien trang phat trien va phan bo cac cay cong nghiep, cac vung chuyen canh cay cong nghiep. Y nghia cua viec phat trien cay cong nghiep,

6. Co cau nganh cong nghiep, su phan hoa lanh tho cong nghiep.

7. Tinh hinh phat trien cua kinh te doi ngoai, nhung hoat dong co ban cua kinh te doi ngoai.

Chuong III. Nhung van de phat trien kinh te - xa hoi trong cac vung

1. Dong bang song Hong: van de dan so va bien phap giai quyet.

2. Dong bang song Cuu Long: van de su dung va cai tao tu nhien.

3. Duyen hai mien Trung: nhung thuan loi va kho khan trong viec phat trien kinh te; van de hinh thanh co cau nong - lam - ngu nghiep; van de hinh thanh co cau cong nghiep va xay dung ket cau ha tang.

4. Trung du va mien nui phia Bac: van de khai thac cac the manh: khai thac va che bien khoang san, thuy dien, trong cay cong nghiep; y nghia cua viec phat huy cac the manh cua vung.

5. Tay Nguyen: nhung thuan loi va kho khan trong viec phat trien kinh te; van de phat trien cay cong nghiep lau nam, khai thac va che bien lam san, khai thac thuy nang.

6. Dong Nam Bo: nhung thuan loi va kho khan trong viec phat trien kinh te, van de khai thac lanh tho theo chieu sau trong cong nghiep, dich vu, phat trien tong hop kinh te bien.

II. NHUNG KY NANG CAN PHAI CO

1. Doc va phan tich ban do, luoc do, cac loai bieu do, do thi, bang so lieu.

2. Ve cac loai bieu do, do thi. Biet chon bieu do phu hop voi noi dung can the hien.

3. So sanh, phan tich cac moi quan he: giua tu nhien voi tu nhien, tu nhien voi kinh te - xa hoi, giua cac yeu to kinh te - xa hoi voi nhau.

III. MOT SO DIEU CAN LUU Y

- Phai su dung sach giao khoa Dia ly 12 (xuat ban tu nam 2003 tro lai day) de on tap.

- Khi on tap can chu trong viec tang cuong ren luyen cac ki nang va tu duy dia ly, cach hoc, cach lam bai, tra loi cac cau hoi trac nghiem lien quan den noi dung, ky nang dia ly, han che ghi nho may moc.

- Can nam vung cach su dung Atlat Dia ly Viet Nam (xuat ban tu nam 2003 tro lai day) trong hoc tap va lam bai thi.

- Cac so lieu la can nhung khong yeu cau nguoi hoc phai nho nhieu so lieu. Van de quan trong la biet cach phan tich cac so lieu de tim ra kien thuc. Khi lam bai, hoc vien co the su dung cac so lieu khong phai cua sach giao khoa Dia ly lop 12 xuat ban tu nam 2003 tro lai day, nhung phai ghi ro nguon goc so lieu.

T.HA tong hop

---------------

Huong dan on thi tot nghiep THPT

>> Huong dan mon Sinh hoc
>> Huong dan mon Tieng Nga
>> Huong dan mon Tieng Phap
>> Huong dan mon Tieng Anh
>> Huong dan mon Dia ly
>> Huong dan mon Lich su
>> Huong dan mon Ngu van
>> Huong dan mon Hoa hoc
>> Huong dan mon Vat ly
>> Huong dan mon Toan

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: Viet Nam, Lien Xo, Bo GD, Dong Au, Chuong I, Chuong III, Chien tranh the gioi Thu Hai, thuan loi va kho khan, phat trien kinh te, sau chien tranh, thi tot nghiep, Mon ngu van, cay cong nghiep, huong dan, tac pham, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Văn, Sử, Địa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Văn, Sử, Địa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Van Su Dia

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Van Su Dia co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Van Su Dia de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0