Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004

Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004
Cac thi sinh chuan bi vao phong thi.
Ngay 17/2/2004, Vu Dai hoc va Sau dai hoc - Bo Giao duc va Dao tao da co van ban "Hoi va dap ve ky thi tuyen sinh DH, CD nam 2004" gui cho 64 So Giao duc va Dao tao trong ca nuoc. Thanhnien Online xin gioi thieu voi ban doc.

A- VE VIEC DANG KY NGUYEN VONG XET TUYEN

1) Hoi: Viec dang ky nguyen vong xet tuyen cua thi sinh nam 2004 thuc hien the nao?

Dap: Nam 2004, moi thi sinh chi ghi 1 nguyen vong du thi vao 1 truong dai hoc trong ho so dang ky du thi. Neu khong trung tuyen vao truong da du thi (dot 1), thi sinh duoc nop ho so xet tuyen dot 2 va dot 3 vao nganh cung khoi thi cua mot trong cac truong DH, CD khong to chuc thi hoac tuyen chua du chi tieu (ke ca truong thi sinh da du thi).

2) Hoi: Co may dot xet tuyen?

Dap: Co 3 dot xet tuyen:

- Dot 1: Truoc ngay 20/8/2004, cac truong to chuc thi xet tuyen thi sinh du thi vao truong minh.

- Dot 2: Tu 25/8 den 10/9/2004, cac truong DH, CD khong to chuc thi hoac tuyen chua du chi tieu xet tuyen thi sinh khong trung tuyen dot 1.

- Dot 3: Tu ngay 15/9 den 30/9/2004 cac truong DH, CD khong to chuc thi hoac tuyen chua du chi tieu xet tuyen thi sinh khong trung tuyen dot 1 va dot 2.

3) Hoi: Dieu kien duoc tham gia xet tuyen?

Dap: Dieu kien de duoc tham gia xet tuyen la:

- Khong trung tuyen dot 1, duoc tham gia xet tuyen dot 2. Khong trung tuyen dot 1, dot 2 duoc tham gia xet tuyen dot 3. Da trung tuyen vao 1 truong DH, CD khong duoc xet tuyen vao truong DH, CD khac (tru thi sinh da du trung tuyen DH nhung co nguyen vong hoc CD dia phuong thi lam don de truong CD dia phuong xet tuyen).

- Muon tham gia xet tuyen dot 2 thi ket qua thi khong duoc thap duoi diem xet tuyen dot 1. Muon tham gia xet tuyen dot 3 thi ket qua thi khong duoc thap duoi diem xet tuyen dot 2. Nhung thi sinh co ket qua thi thap duoi diem san xet tuyen quy dinh cho tung khoi thi khong duoc tham gia xet tuyen o tat ca cac dot.

4) Hoi: Thu tuc xet tuyen?

Dap: Ho so xet tuyen gom:

- 1 giay chung nhan ket qua thi co dong dau do cua truong cham thi sau khi da ghi day du nguyen vong xet tuyen va dia chi cua thi sinh. Ban sao hoac ban chup khong co gia tri. Giay chung nhan so 1 chi dung cho dot xet tuyen 2. Giay chung nhan so 2 chi dung cho dot xet tuyen 3.

- 1 phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh ke ca so dien thoai neu co.

Ho so xet tuyen phai gui qua duong buu dien chuyen phat nhanh va phai gui dung thoi han quy dinh cho tung dot. Ho so dong dau buu dien truoc va sau thoi han quy dinh cua tung dot khong co gia tri. Cac truong khong duoc truc tiep nhan ho so dang ky xet tuyen.

5) Hoi: Le phi xet tuyen?

Dap: Khi nop ho so xet tuyen, thi sinh khong phai nop le phi xet tuyen kem theo. Chi khi trung tuyen den truong lam thu tuc nhap hoc moi phai nop ho so xet tuyen la 15.000d.

B- VE CHINH SACH UU TIEN KHU VUC

6) Hoi: Chinh sach uu tien khu vuc nam 2004 co gi moi so voi nam 2003?

Dap: Nam 2003 tro ve truoc lay dieu kien sinh song lam co so uu tien khu vuc, vi vay da quy dinh thi sinh co ho khau thuong tru o khu vuc nao thi huong uu tien khu vuc do. Quy dinh nay da thuc hien trong 16 nam, nay da khong con phu hop voi thuc te.

Tu nam 2004, cac Bo, nganh huu quan da thong nhat lay dieu kien huong thu giao duc lam co so uu tien khu vuc, vi vay da quy dinh thi sinh hoc lien tuc va tot nghiep THPT hoac tuong duong o khu vuc nao thi huong uu tien khu vuc do, neu trong 3 nam hoc THPT hoac tuong duong co chuyen truong thi hoc o khu vuc nao lau hon, huong uu tien khu vuc do. Neu moi nam hoc o 1 truong hoac nua thoi gian hoc o truong nay, nua thoi gian hoc o truong kia thi tot nghiep o khu vuc nao huong uu tien o khu vuc do.

7) Hoi: Nhung doi tuong nao duoc huong uu tien khu vuc theo ho khau thuong tru?

Dap: Co 4 doi tuong duoc huong uu tien khu vuc theo ho khau thuong tru la:

- Hoc sinh cac truong pho thong dan toc noi tru;

- Hoc sinh cac lop du bi dai hoc, lop tao nguon;

- Hoc sinh cac lop chuyen;

- Quan nhan, cong an nhan dan dong quan tai khu vuc chua du 24 thang.

8) Hoi: Co may khu vuc tuyen sinh?

Dap: Cac khu vuc tuyen sinh duoc quy dinh nhu sau:

- Khu vuc 1 gom cac thi tran, cac xa thuoc mien nui, vung cao, vung sau, hai dao, trong do co cac xa thuoc vung co dieu kien kinh te xa hoi dac biet kho khan theo quy dinh cua chinh phu.

- Khu vuc 2 nong thon gom cac thi tran, cac xa khong thuoc khu vuc 1, 2, 3.

- Khu vuc 2 gom cac thanh pho truc thuoc tinh (khong truc thuoc trung uong), cac thi xa, cac huyen ngoai thanh cua thanh pho truc thuoc trung uong.

- Khu vuc 3 gom cac quan noi thanh cua thanh pho truc thuoc trung uong.

Thi sinh o khu vuc 3 khong thuoc dien huong uu tien khu vuc.

9) Hoi: Cac tinh moi thanh lap nhu Dien Bien, Dak Nong, Hau Giang thuoc khu vuc nao?

Dap: Toan tinh Dien Bien, Dak Nong thuoc khu vuc 1. Rieng Hau Giang thi mot so xa thuoc huyen Chau Thanh, Chau Thanh A, Phung Hiep thuoc khu vuc 2 nong thon, con lai deu thuoc khu vuc 1.

10) Hoi: Thanh pho Can Tho moi duoc cong nhan la thanh pho truc thuoc trung ung co thuoc khu vuc 3 hay khong?

Dap: Trong nhung nam truoc mat, thanh pho Can Tho van thuoc cac khu vuc 1, khu vuc 2 nong thon va khu vuc 2 nhu nhung nam truoc day.

12) Hoi: Nhung quan moi thanh lap cua Ha Noi, Hai Phong, thanh pho Ho Chi Minh thuoc khu vuc nao?

Dap: Nhung quan moi thanh lap van duoc huong khu vuc cu trong 2 nam. Nhu vay nhung quan moi thanh lap tu nam 2004 cua cac thanh pho truc thuoc trung uong se thuoc khu vuc 3 tu nam 2006.

13) Hoi: Thi sinh co ho khau thuong tru tai khu vuc nay nhung lai tot nghiep THPT o truong dong tai khu vuc khac thi huong uu tien theo khu vuc nao (vi du ho khau thuong tru o khu vuc 1 nhung de di lai thuan tien nen da hoc va tot nghiep THPT o truong dong tai khu vuc 2 khong phai vi noi cu tru khong co truong ma do truong o xa di lai khong thuan tien hoac ho khau thuong tru o khu vuc 3 nhung tot nghiep THPT tai truong dong o khu vuc 1)?

Dap: Theo quy dinh thi thi sinh tot nghiep THPT hoac tuong duong tai khu vuc nao huong uu tien khu vuc do vi lay dieu kien huong thu giao duc chu khong lay dieu kien sinh song lam co so uu tien khu vuc.

14) Hoi: Thi sinh tot nghiep tu 2 nam truoc tai truong dong tai khu vuc 2, nay da ve que sinh song tai khu vuc 1 thi huong uu tien khu vuc o dau?

Dap: Huong uu tien khu vuc tai truong ma thi sinh da tot nghiep cach day 2 nam.

15) Hoi: Thi sinh song tai khu vuc khong co truong THPT, phai hoc tai truong dong o khu vuc khac thi huong uu tien khu vuc the nao?

Dap: Toan quoc co 64 tinh va thanh pho truc thuoc, trong do 21 tinh hoan toan thuoc khu vuc 1 va 10 tinh co thi xa thuoc khu vuc 2, con lai thuoc khu vuc 2 nong thon. Doi voi 31 tinh nay, du hoc o truong nao tren dia ban cua tinh van thuoc cung mot khu vuc uu tien.

Doi voi cac tinh va thanh pho khac, hau nhu khong co huyen nao khong co truong THPT. Neu co truong hop nao tai khu vuc sinh song khong co truong phai di hoc tai truong dong o khu vuc uu tien thap hon so voi noi thuong tru thi duoc huong uu tien khu vuc theo ho khau thuong tru (Vi du: Ho khau thuong tru o KV1 nhung o do khong co truong, phai hoc tai truong dong o KV2, thi duoc huong uu tien o KV1).

16) Hoi: Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac khu vuc duoc quy dinh the nao?

Dap: Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac khu vuc la 0,5. Khu vuc uu tien cao hon huong diem trung tuyen thap hon khu vuc uu tien thap hon. Nhu vay diem trung tuyen doi voi khu vuc 1 thap duoi khu vuc 2 nong thon la 0,5; thap duoi khu vuc 2 la 1 va thap duoi khu vuc 3 la 1,5 diem.

C- VE DIA DIEM THI VA CAC CUM THI

17) Hoi: Nhung ai phai ve truong du thi va nhung ai phai du thi tai cum thi Vinh, Quy Nhon, Can Tho?

Dap: De giam bot kho khan ton kem cho thi sinh, Bo to chuc 3 cum thi:

- Cum thi tai TP Vinh danh cho thi sinh thi vao Truong DH Vinh va thi sinh co ho khau thuong tru tai Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri dang ky du thi vao cac truong o Ha Noi.

- Cum thi tai TP Can Tho danh cho thi sinh thi vao Truong DH Can Tho va thi sinh co ho khau thuong tru tai Ca Mau, Bac Lieu, Kien Giang, An Giang, Hau Giang, Vinh Long, Tra Vinh, Soc Trang, TP Can Tho dang ky du thi vao cac truong o TP Ho Chi Minh.

- Cum thi tai TP Quy Nhon danh cho thi sinh thi vao Truong DH Quy Nhon va thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Binh Dinh, Phu Yen, Gia Lai, Kon Tum, Quang Ngai, Quang Nam dang ky du thi vao cac truong o Ha Noi va TP Ho Chi Minh.

Ngoai nhung thi sinh duoc chi dinh thi tai cac cum thi noi tren thi cac thi sinh khac dang ky du thi tai truong nao phai ve truong do du thi. Thi sinh du thi vao cac truong khoi Quoc phong, Cong an va cac nganh nang khieu cung phai ve truong du thi. Nhung thi sinh thuoc dia ban duoc chi dinh thi tai cac cum thi Vinh, Quy Nhon, Can Tho, nhung tot nghiep THPT o noi khac, khong nhat thiet phai ve cum thi de du thi.

D- VE VIEC KHAI PHIEU DANG KY DU THI (DKDT) VA NOP HO SO DKDT

18) Hoi: Co gi can chu y khi khai phieu DKDT?

Dap: - Tai muc 8 phieu DKDT, de tinh khu vuc uu tien, thi sinh phai khai dung ten va dia chi cua truong ma thi sinh da tot nghiep THPT hoac tuong duong. Cung tai muc nay thi sinh phai ghi ma tinh vao 2 o dau va ma truong noi thi sinh tot nghiep vao 3 o tiep theo. Ma tinh xem trong cuon "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD nam 2004", con ma truong ghi theo quy dinh cua So GD-DT.

- Tai muc 9, thi sinh phai tu khoanh tron vao ky hieu cua khu vuc, noi thi sinh hoc lau nhat neu trong 3 nam THPT hoac tuong duong co chuyen truong. Trong truong hop thoi gian hoc o hai noi bang nhau thi khoanh tron vao ky hieu khu vuc noi tot nghiep.

Cac truong DH, CD se can cu hoc ba cua hoc sinh de kiem tra doi chieu. Neu khai man thi sinh se bi xu ly theo quy che.

Ho so tuyet doi khong duoc tay xoa.

19) Hoi: Can lay xac nhan phieu DKDT o dau?

Dap: - Thi sinh hoc lop 12 tai truong nao thi xin xac nhan tai truong do.

- Thi sinh tot nghiep cac nam truoc thi xin xac nhan cua chinh quyen dia phuong noi thi sinh dang cu tru.

20) Hoi: To phieu DKDT so 2 dung de lam gi?

Dap: To phieu so 2 do noi thu ho so, sau khi dong dau va ky xac nhan giao lai cho thi sinh giu, coi nhu bien lai, dung trong truong hop that lac giay bao du thi hoac co sai sot trong giay bao du thi, thi sinh mang phieu so 2 toi truong de lam thu tuc du thi hoac sua chua cac sai sot.

21) Hoi: Thi sinh nop ho so va le phi DKDT tai dau va theo thoi han nao?

Dap: - Thi sinh hoc lop 12 tai truong nao thi nop ho so va le phi DKDT tai truong do, khong duoc nop tai dia diem danh cho thi sinh tu do. Thoi han nop ho so la tu 15/3 den 15/4/2004.

- Thi sinh tu do (tot nghiep cac nam truoc) nop ho so va le phi DKDT tai dia diem do So GD-DT quy dinh trong thoi gian tu 15/3 den 15/4/2004.

- Thi sinh co the nop ho so va le phi truc tiep cho cac truong trong thoi gian tu 16/4 den 22/4/2004.

Nhung ho so nop khong dung thoi han khong co gia tri.

22) Hoi: Nam nay co may dot thi?

Dap: Co 2 dot thi dai hoc va 1 dot thi cao dang.

Ngay 4 va 5/7/2004 thi dai hoc khoi A.

Ngay 9 va 10/7/2004 thi dai hoc khoi B, C, D.

Ngay 16 den 22/7/2004 thi cao dang.

23) Hoi: Thi sinh co duoc phep du thi vao 2 truong DH thuoc 2 dot thi khong?

Dap: Duoc.

D. VE CHINH SACH UU TIEN THEO DOI TUONG

24) Hoi: Cac doi tuong du thi duoc quy dinh the nao?

Dap: Co 3 nhom doi tuong du thi: Nhom uu tien 1, Nhom uu tien 2, Nhom hoc sinh pho thong. Nhom hoc sinh pho thong khong thuoc dien uu tien. (Chi tiet xem trong Quy che tuyen sinh hoac trong cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2004)

25) Hoi: Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la bao nhieu?

Dap: Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1. Nhom doi tuong uu tien cao hon huong diem trung tuyen thap hon nhom doi tuong uu tien thap hon. Nhu vay diem trung tuyen cua nhom uu tien 1 thap duoi nhom uu tien 2 la 1 diem va thap duoi nhom hoc sinh pho thong la 2 diem.

26) Hoi: Nam nay co thuc hien chinh sach cu tuyen khong va theo quy dinh nao?

Dap: Nam 2004 van tiep tuc thuc hien viec cu tuyen theo quy dinh tai Thong tu lien tich so 04 ngay 26/2/2001 cua Bo Giao duc va Dao tao, Ban To chuc can bo Chinh phu (nay la Bo Noi vu) va Uy ban Dan toc va mien nui (nay la Uy ban Dan toc).

27) Hoi: Doi tuong cu tuyen la ai va ai la nguoi co quyen xet chon?

Dap: - Doi tuong cu tuyen la con em cac dan toc sinh song va co ho khau thuong tru tu 5 nam tro len (tinh den 30/9 hang nam) tai vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan theo quy dinh cua Chinh phu; da tot nghiep THPT hoac tuong duong (dat loai kha tro len doi voi nguoi Kinh, dat loai trung binh tro len doi voi dan toc thieu so).

- Cac tinh co xa thuoc vung co dieu kien kinh te xa hoi dac biet kho khan deu co Hoi dong tuyen sinh truc thuoc Uy ban nhan dan tinh. Hoi dong nay co quyen xet chon hoc sinh cu tuyen theo dung quy dinh cua Thong tu 04.

28) Hoi: Chi tieu du bi dai hoc va cu tuyen nam nay co tang hon so voi nam ngoai?

Dap: Chi tieu du bi dai hoc va cu tuyen nam nay deu tang hon nam ngoai, it nhat la tu 30% tro len. Dac biet la chi tieu dao tao hoc sinh la nguoi dan toc thieu so tang len nhieu so voi nam 2003.

E. VE THU TUC DU THI VA KY LUAT PHONG THI

29) Hoi: Khi nhan giay bao du thi; neu phat hien co sai sot thi thi sinh phai lam gi?

Dap: Truoc khi du thi, thi sinh phai lien he voi truong de dieu chinh hoac khi den lam thu tuc du thi, thi sinh phai bao cao voi can bo Hoi dong tuyen sinh truong de sua chua dieu chinh dong thoi yeu cau can bo truong ky ten xac nhan da sua chua vao to phieu so 2.

30) Hoi: Thi sinh duoc phep mang loai may tinh nao vao phong thi?

Dap: Thi sinh khong duoc phep mang may tinh co phim chu cai vao phong thi.

31) Hoi: Thi sinh mang tai lieu va phuong tien thu, phat truyen tin vao phong thi bi xu ly the nao?

Dap: Khi vao phong thi, neu thi sinh con mang theo tai lieu, phuong tien thu phat, truyen tin, ghi am, ghi hinh, thiet bi chua dung thong tin co the loi dung de lam bai thi, du chua su dung, deu bi dinh chi thi.

G. CAC VAN DE KHAC

32) Hoi: Thoi han nhan don phuc khao quy dinh the nao?

Dap: Trong vong 15 ngay ke tu ngay cong bo diem thi, Hoi dong tuyen sinh truong se nhan don xin phuc khao doi voi cac mon van hoa va cham nhat la 15 ngay ke tu ngay het han nhan don, Hoi dong tuyen sinh truong phai tra loi ket qua phuc khao cho duong su.

33) Hoi: Ket qua phuc khao duoc su dung the nao?

Dap: Neu sau khi phuc khao, thi sinh du diem trung tuyen, se duoc truong tiep nhan. Truong hop ket qua phuc khao cong bo muon sau khi truong da khai giang duoc 15 ngay thi Hoi dong tuyen sinh xem xet tiep nhan hoac cho bao luu ket qua thi de vao hoc nam sau.

34) Hoi: Khi nao thi cac truong cong bo ket qua thi cho thi sinh?

Dap: Cham nhat la 15/8/2004 cac truong phai cong bo ket qua thi cua thi sinh tren mang Internet va tren cac phuong tien thong tin dai chung.

35) Hoi: Dieu kien xet tuyen duoc cong bo khi nao va o dau?

Dap: - Truoc 20/8/2004 cac truong DH phai cong bo diem trung tuyen dot 1.

- Truoc 25/8/2004 cac truong phai cong bo dieu kien xet tuyen dot 2 (chi tieu xet tuyen va muc diem nhan ho so xet tuyen). Truoc 15/9/2004 cac truong cong bo diem trung tuyen dot 2.

- Truoc 15/9/2004 cac truong cong bo dieu kien xet tuyen dot 3 va truoc 5/10/2004 cong bo diem trung tuyen dot 3.

Cac thong tin noi tren duoc cong bo tren mang Internet, tren cac phuong tien thong tin dai chung, duoc niem yet tai cac truong va cac So GD-DT.

36) Hoi: De thi nam 2004 co gi khac so voi nam 2003?

Dap: Nam 2004 Bo Giao duc va Dao tao van to chuc ra de thi tuyen sinh chung cho cac truong dai hoc theo phuong phap tu luan.

De thi phai bam sat chuong trinh noi dung sach giao khoa THPT, chu yeu la lop 12, khong danh do, khong qua kho, co kha nang phan loai.

37) Hoi: Thi sinh nen on tap the nao cho co hieu qua?

Dap: Thi sinh nen bam sat noi dung va chuong trinh sach giao khoa, chu yeu la lop 12 de on tap, nam vung nhung kien thuc co ban, khong can tham gia cac lop luyen thi cap toc vua ton tien, ton suc va khong co hieu qua.

Nhung thi sinh dat diem cao nhat trong ky thi nam 2003 deu la thi sinh hoc cac truong o nong thon, khong tham gia cac lop luyen thi cap toc.

38) Hoi: Diem san xet tuyen la diem gi?

Dap: Diem san xet tuyen la muc diem xet tuyen toi thieu quy dinh cho tung khoi thi A, B, C, D. Diem trung tuyen cua cac truong khong duoc thap duoi diem san xet tuyen. Thi sinh co ket qua thi thap duoi diem san xet tuyen khong duoc tham gia xet tuyen vao cac truong DH, CD.

39) Hoi: Nhung ai khong nen du thi DH, CD?

Dap: Nhung thi sinh co hoc luc THPT thuoc loai trung binh khong nen du thi DH, CD vi tong chi tieu tuyen sinh DH, CD la khoang 200.000, trong khi so thi sinh thuc te du thi uoc khoang 1 trieu. Nhung thi sinh co hoc luc trung binh nen du thi vao cac truong trung hoc chuyen nghiep hoac hoc nghe thi co hieu qua hon, do ton kem hon.

40) Hoi: Moi thac mac, moi yeu cau, don thu lien quan den tuyen sinh thi hoi ai hoac gui cho ai?

Dap: Moi thac mac lien quan den cac quy dinh cua ky thi tuyen sinh co the tim xem tren mang Internet, tren website cua Vu Dai hoc va Sau dai hoc (www.hed.edu.vn) va tren bao chi. Moi yeu cau bo sung, sua doi doi tuong va khu vuc uu tien; moi don thu khieu nai, to cao lien quan den tuyen sinh deu gui cho Hoi dong tuyen sinh cac truong xem xet giai quyet theo tham quyen.

41) Hoi: Hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi nam 2003 da du thi DH, CD nhung khong trung tuyen, nam 2004 thi lai, co duoc cong diem thuong khong?

Dap: Quy dinh cong diem thuong cho hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi cung nhu cho hoc sinh dat giai quoc gia chi ap dung mot lan dung nam hoc sinh tot nghiep THPT.

42) Hoi: Che do cong diem thuong cho hoc sinh dat giai quoc gia va hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi quy dinh the nao.

Dap: Hoc sinh dat giai quoc gia nhung khong huong quyen tuyen thang va hoc sinh tot nghiep THPT loai gioi, khi du thi DH, CD duoc cong diem thuong theo cac muc sau:

+ Cong 2 diem cho cac doi tuong:

- Dat giai 1 quoc gia dong thoi tot nghiep THPT loai kha tro len.

- Tot nghiep THPT loai gioi co diem trung binh cac bai thi tu 9 tro len (khong tinh diem khuyen khich).

+ Cong 1,5 diem cho cac doi tuong.

- Dat giai 2 quoc gia dong thoi tot nghiep THPT loai kha tro len.

- Tot nghiep THPT loai gioi co diem trung binh cac bai thi tu 8,5 den can 9 (khong tinh diem khuyen khich).

+ Cong 1,0 diem cho cac doi tuong.

- Dat giai 3 quoc gia dong thoi tot nghiep THPT loai kha tro len.

- Tot nghiep THPT loai gioi co diem trung binh cac bai thi tu 8,0 den can 8,5 (khong tinh diem khuyen khich).

+ Cong 0,5 diem cho doi tuong.

- Dat giai khuyen khich quoc gia dong thoi tot nghiep THPT tu kha tro len.

TNO

Viet Bao

Comment :Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Q - meet the university entrance exam - College 2004
Can Tho, Department of Education, Hanoi, Department of Education, Thanhnien Online, The University and after college, the education and training, entrance examinations, cities, college enrollment, as prescribed, the difference, low priority, procedures, regional and Reviews
Date 02.17.2004, The Graduate University and - Ministry of Education and Training has written "Q u0026 A on the national college entrance exam, colleges in 2004" sent to the 64 Department of Education and Training in the country. Thanhnien Online would like to introduce you to read ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hỏi - đáp về kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2004

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hỏi - đáp về kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2004 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoi dap ve ky thi tuyen sinh dai hoc cao dang nam 2004 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0