Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tuyen sinh

Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tuyen sinh

Tags: Ho Chi Minh, Toa Soan, Hoc vien Chinh tri Quoc gia, Hoc vien Quan he Quoc te, che do uu tien, dan toc thieu so, bo ho so, theo quy dinh, dau xac nhan, Dan toc Nung, tuyen sinh, doi tuong, thi sinh, nguoi dan, co duoc, em
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tuyen sinh
Thi sinh den truong xem diem thi.

Han cuoi nop ho so DKDT? Ma truong THPT? Ty le choi nam 2007? Bang photo co dau xac nhan hop le hay khong? Che do uu tien? Nhung thac mac xung quanh ve dieu chinh ho so?...

Hoi: Ha Noi co truong Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh nhung sao khong co trong quyen “Nhung dieu can biet…”. Phai chang Hoc vien khong tuyen sinh doi tuong la hoc sinh THPT. Vay doi tuong tuyen sinh cua truong la nhung doi tuong nao va dieu kien gi?. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chinh Minh la trung tam quoc gia dao tao, boi duong can bo lanh dao, quan ly chu chot, trung, cao cap, can bo khoa hoc ly luan chinh tri cua Dang, Nha nuoc va cac doan the chinh tri - xa hoi; la trung tam quoc gia nghien cuu khoa cho ly luan Mac - Le nin va tu tuong Ho Chi Minh, nghien cuu duong loi, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, nghien cuu ve khoa hoc chinh tri.

Do do, Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh khong phai la mot truong DH ma la trung tam boi duong va nghien cuu chinh tri quoc gia nen Hoc vien khong to chuc tuyen sinh cho bat ki doi tuong nao.

Hoi: Toi la con benh binh ty le thuong tat la 61%. Hien tai toi dang theo hoc tai Truong Dai hoc Kinh Te Quoc Dan, he DH tai chuc dai han. Vay toi xin hoi truong hop nhu toi co duoc huong tien tro cap uu dai khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Che do tien tro cap uu dai doi voi con cua benh binh, thuong binh chi co hieu luc khi hoc cac truong DH, CD, TCCN chinh quy. Cac he khong thuoc chinh quy se khong duoc huong che do nay.

Hoi: Nam nay em nghe noi thi tot nghiep THPT co 2 dot. Neu truot lan 1 va do lan 2 thi co duoc thi DH cac nam ke tiep khong hay chi duoc thi Trung cap? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Em xin hoi neu trong ki thi tot nghiep THPT do tot nghiep lan 2 (do bi thi truot lan 1) thi gia tri bang co giong nhu lan 1 khong? Co the xin vao cac truong CD day nghe khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Neu truot tot nghiep lan 1 ma do lan 2 thi em chi mat quyen tham du ki thi DH, CD nam 2007. Sang nam tiep theo em van duoc phep thi DH, CD.

- Gia tri bang cap lan 2 va lan 1 la nhu nhau. Chi co dieu la do dot thi lai tot nghiep THPT lan 2 dien ra vao cuoi thang 8 nen em khong the tham du cac ki thi DH, CD trong nam nay. Em hoan toan duoc phep xin vao cac truong CD day nghe neu thoi gian xet tuyen va thi tuyen dien ra sau khi em co giay chung nhan em do tot nghiep lan 2.

Hoi: Da co ti le choi nam 2007 cua cac truong DH, CD? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do viec nop ho so DKDT chua ket thuc nen chua the co ti le choi nam nay. De biet thong tin nay em phai doi it nhat den ngay 10/5 thi moi co ket qua. Toa Soan se cap nhat thong tin nay ngay sau khi co ket qua chinh thuc.

Hoi: Em muon duoc hoc nganh CNTT sau nay ra truong lam giao vien o cap 1 hoac cap 2 o mien nui vung cao trong tinh, nhung dieu kien cong nghe o cac vung nay khong co. Vay uoc mo cua em co thanh hien thuc duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truoc het cam on em vi nhung gi danh cho cac em hoc sinh o vung cao.

Em hoan toan thuc hien duoc uoc mo cua minh. Hien nay nha nuoc dang rat quan tam den van de phat trien giao duc o mien kho khan dac biet la cac vung sau vung xa. Trong thoi gian toi Chinh phu se ho tro tien von de phat trien he thong tin hoc o cac vung nay. Do do em co the yen tam thuc hien mo uoc cua minh.

Hoi: Han nop ho so DKDT cuoi cung danh cho thi sinh vang lai? Muon bao nhieu ngay thi khong nop duoc? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy che tuyen sinh thi han nop ho so DKDT cuoi cung vao luc 5h chieu ngay 17/4. Sau thoi gian nay thi sinh khong the nop ho so DKDT tham du ki thi nam nay.

Hoi: Em co bo la cong chuc huong che do tai nan lao dong hang 2 (61%). Vay em co duoc huong che do uu tien gi khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do bo em chi la cong chuc bi tai nan lao dong nen theo che do tuyen sinh hien hanh thi em khong duoc huong che do uu tien doi tuong.

Em chi duoc huong che do uu tien khu vuc tuy noi em tot nghiep THPT. Cu the : o KV2 duoc cong 0,5 diem; KV2-NT duoc cong 1 diem; KV1 duoc cong 1,5 diem.


Hoi: Thi sinh tu do muon nop ho so truc tiep tai truong DKDT can nhung thu tuc va dieu kien gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tat ca cac doi tuong thi sinh sau khi het han nop ho so DKDT tai So GD-DT co the nop ho so truc tiep cho truong DKDT den het ngay 17/4.

Thu tuc lam ho so giong nhu ho so nop cho cac So GD-DT, chi co mot diem khac la ma don vi DKDT theo quy dinh chung khi nop tai truong DKDT ghi la 99.

Hoi: Em da tot nghiep cach day 2 nam, nam nay em muon thi lai DH nhung lai khong biet ma truong em hoc THPT. Toa Soan co the cung cap cho em ma truong THPT Ngo Quyen - Hai Phong duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy dinh cua Vu DH thi ma truong THPT Ngo Quyen - Hai phong la 007. Chuc em thi dat ket qua cao!

Hoi: Em la con thuong binh 61% thi em thuoc doi tuong nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy che tuyen sinh, con thuong binh mat suc lao dong duoi 81% se thuoc nhom uu tien 2 doi tuong 06.

Do co bo la thuong binh 61% nen em thuoc doi tuong 06.

Hoi: Em co chut thac mac ve chuyen nop ho so DKDT xin duoc cac thay co trong Ban tu van giai dap:


- Bo ho so thu 1: Em dang ki vao truong Hoc vien quan he quoc te chuyen nganh Tieng Anh Quan he quoc te

- Bo ho so thu 2: Em muon dang ki xet tuyen vao truong Lao dong xa hoi va se thi "nho" tai Hoc vien quan he quoc te.

Vay xin hoi neu em nop ca 2 bo ho so nhu the, ket qua cua em co duoc tinh nhu the nao? Co duoc tinh cho ca 2 truong hay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do Hoc vien quan he quoc te chi tuyen sinh khoi D1 nen voi hai bo ho so DKDT nhu em trinh bay thi em se nhan duoc 2 giay bao du thi. Mot giay bao nguyen vong 1 la truong Hoc vien quan he quoc te va mot giay bao nguyen vong 1 la truong DH Lao dong - Xa hoi.

Do do em chi duoc phep chon mot trong hai giay bao de du thi va ket qua nguyen vong 1 chi duoc tinh theo truong em chon giay bao.

Hoi: Bo em la nguoi dan toc Hoa me em la nguoi dan toc Nung. Trong ho so DKDT em khai la con cua nguoi dan toc thieu so Hoa nen thuoc doi tuong 01. Tuy nhien den hom nay em duoc biet dan toc Hoa khong thuoc dien uu tien vay em phai lam sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em khong nen lo lang. Theo quy che tuyen sinh co neu ro: Neu thi sinh co bo hoac me la nguoi dan toc thieu so thi thuoc doi tuong 01. Mac du bo em la nguoi dan toc Hoa khong thuoc dan toc thieu so nhung me em la nguoi dan toc Nung la nguoi dan toc thieu so nen em van duoc huong quyen uu tien doi tuong 01.

Tuy nhien trong ngay lam thu tuc du thi em phai mang giay to chung nhan me la dan toc Nung de nop bo sung vao ho so DKDT.

Hoi: Em la thi sinh tu do, em dang hoc tap o HN nhung co ho khau o Quang Ninh, vay ma DKDT cua em la gi? Ma quan huyen la gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do thoi gian nop ho so DKDT tai cac So da het han nen em chi co the nop ho so DKDT truc tiep cho truong DKDT den het ngay 17/4.

Ma DKDT theo quy dinh chung khi nop tai truong DKDT la 99.

Ma quan huyen em ghi theo ma quan huyen cua tinh Quang Ninh.

Hoi: Nam nay em la thi sinh tu do, khi lam dang ky du thi thi can ghi truong va ma so truong cap 3 da hoc. Em khong ro la bao nhieu nen xin bao Toa Soan giup em va cho em biet ma truong Yen Hoa o Ha Noi la bao nhieu?( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo dieu chinh moi nhat cua Vu DH thi ma truong cua truong THPT Yen Hoa thuoc Phuong Yen Hoa, Quan Cau Giay la 032.


Hoi: Em da nop ho so DKDT vao truong DH Xay dung nhung gio em muon chuyen sang hoc o mot truong khac nhung van bo ho so do, nghia la den ngay dieu chinh lai sai sot trong ho so (ngay 3/7) em dien them muc 3 truong em muon hoc, nhung em da ghi ma nganh o muc 2 roi. Nhu vay co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Dieu nay la khong duoc phep. Em khong the thay doi nguyen vong trong ho so mot cach tuy y.

Trong ngay dieu chinh sai sot trong ho so em chi duoc phep sua doi nhung thong tin sau:

ho ten, doi tuong, ho khau thuong tru, khu vuc tuyen sinh, mon thi, khoi thi, ma nganh cua thi sinh.

Hoi: Bang photo (co chung nhan) cua bang tot nghiep THPT co duoc thay the bang chinh thuc khi di thi DH khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy che tuyen sinh DH, CD nam 2007 thi thi sinh chi can mang ban sao cua bang tot nghiep THPT de xuat trinh truoc khi vao phong thi.

Trong khi do bang photo co chung nhan duoc coi nhu la ban sao cua bang tot nghiep THPT. Do do em hoan toan duoc phep dung bang photo co cong chung de di thi DH.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Ho Chi Minh, Toa Soan, Hoc vien Chinh tri Quoc gia, Hoc vien Quan he Quoc te, che do uu tien, dan toc thieu so, bo ho so, theo quy dinh, dau xac nhan, Dan toc Nung, tuyen sinh, doi tuong, thi sinh, nguoi dan, co duoc, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tuyển sinh?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tuyển sinh? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tuyen sinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tuyen sinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh co tuyen sinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0