Hoc van bang 2 co duoc bang chinh quy

Hoc van bang 2 co duoc bang chinh quy

Tags: Da Nang, DH Kien, quan tri kinh doanh, kinh doanh thuong mai, lien he truc tiep, bang tot nghiep, truong dai hoc, nhu the nao, van bang, dao tao, to chuc, dang ky, he chinh, ky nang, 2
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoc nganh Quan tri kinh doanh thuong mai va Quan tri kinh doanh cong nghiep sau nay ra lam gi? Thac mac ve hoc van bang 2? Hoc lien thong khac nganh tot nghiep? DH Kien truc Da Nang xet tuyen khoi V?...

Hoi: Hoc nganh Quan tri Kinh doanh thuong mai, nganh Quan tri Kinh doanh cong nghiep sau nay ra se lam gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Nganh Quan tri kinh doanh thuong mai duoc trang bi kien thuc va ky nang nghiep vu chuyen mon dam trach cac cong viec cu the sau:

- Thuc hien cac hop dong kinh doanh thuong mai trong va ngoai nuoc qua cac giai doan marketing, dam phan, giao dich; tien hanh cac nghiep vu bao hiem, chuyen giao va thanh toan.

- Phan tich va danh gia qua trinh cac hoat dong kinh doanh thuong mai

- Quan ly dieu hanh cung nhu xuc tien hoat dong kinh doanh thuong mai

- Xay dung cac chinh sach tam vi mo doanh nghiep, cac to chuc kinh doanh thuong mai hoac o tam vi mo cac co quan chuc nang quan ly nha nuoc va xuc tien cac hoat dong thuong mai trong nen kinh te.

Viec lam sau khi tot nghiep: Cu nhan quan tri kinh doanh thuong mai co the lam cong tac tu van, quan ly va kinh doanh trong cac loai hinh kinh te san xuat, cac don vi xuat nhap khau, khu che xuat, lien doanh hoac cac to chuc hop tac quoc te ve thuong mai.v.v...

Nganh quan tri kinh doanh cong nghiep trang bi kien thuc co ban ve cac noi dung quan tri kinh doanh cac loai hinh doanh nghiep phu hop voi dieu kien kinh te thi truong, co kha nang quan tri dieu hanh cac mat hoat dong cua cac loai hinh doanh nghiep tren, co kien thuc chuyen mon, phuong phap, ban linh trong viec thuc hien cong viec quan tri doanh nghiep, co kha nang tu lap nghiep.

Cac ky nang can dat duoc: Ky nang du bao va hoach dinh, ky nang to chuc qua trinh san xuat kinh doanh, ky nang thong tin va phan tich, ky nang nghien cuu dinh tinh va dinh luong, ky nang dieu hanh va kiem tra. Cac ky nang nay duoc gan ket va the hien qua ky nang viet, truyen dat va giao tiep.

Khi tot nghiep chuyen nganh nay, SV co the tham gia lam viec tai: phong kinh doanh, phong ke hoach, bo phan quan tri dieu hanh trong cac doanh nghiep cong nghiep va xay dung, giao thong va buu chinh hoac tai cac to chuc hoat dong quan ly co tinh chat cong nghiep, cac co quan quan ly nha nuoc o Trung uong va dia phuong ve cong nghiep va xay dung, giang day tai cac truong DH, CD va TCCN ve kinh te.

Hoi: Em tot nghiep DH chuyen nganh xay dung loai trung binh kha, em muon hoc tiep van bang 2 cua mot truong kinh te hay mot nganh thuoc khoi ky thuat khac co duoc khong? Thu tuc dang ki nhu the nao? Co duoc hoc mon bo tro truoc khi vao chuyen nganh khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ban hoan toan duoc phep hoc van bang 2 sau khi da tot nghiep van bang 1. Viec hoc van bang 2 cua khoi truong kinh te hay ky thuat se tuan thu theo nhung nguyen tac mien thi hay phai thi, cu the:

Viec mien thi ap dung doi voi cac truong hop sau:

- Nguoi da co bang tot nghiep dai hoc he chinh qui dang ky vao hoc nganh dao tao moi he chinh qui hoac he khong chinh qui trong cung nhom nganh va tai chinh truong ma minh da hoc va tot nghiep dai hoc.

- Nguoi da co bang tot nghiep dai hoc he chinh qui cac nganh dao tao thuoc nhom nganh khoa hoc tu nhien dang ky vao hoc nganh dao tao moi he khong chinh qui thuoc nhom nganh ky thuat, cong nghe, kinh te, ngoai ngu.

- Nguoi da co bang tot nghiep dai hoc he chinh qui cac nganh dao tao thuoc nhom nganh khoa hoc tu nhien, ky thuat, cong nghe dang ky vao hoc nganh dao tao moi he khong chinh qui thuoc nhom nganh kinh te, ngoai ngu.

Trong truong hop so thi sinh dang ky du tuyen vuot qua chi tieu dao tao duoc giao thi Hieu truong co so dao tao to chuc viec kiem tra de tuyen du chi tieu. Mon kiem tra, noi dung, hinh thuc kiem tra do Hieu truong qui dinh va thong bao cho thi sinh.

Hinh thuc phai thi:

- Nhung nguoi khong thuoc dien mien thi neu tren va nhung nguoi dang ky hoc de lay bang dai hoc thu hai he chinh qui phi thi hai mon thuoc phan kien thuc giao duc dai cuong cua nganh dao tao thu hai.

- Hieu truong co so dao tao qui dinh mon thi, noi dung, hinh thuc thi va thong bao truoc cho thi sinh.

Doi voi cac nganh su pham, an ninh quoc phong va cac nganh dac thu thuoc linh vuc van hoa, nghe thuat, the duc the thao, Hieu truong co so dao tao qui dinh cu the dieu kien dang ky du tuyen, qui dinh ve cac mon thi, noi dung, hinh thuc va to chuc tuyen sinh

Thu tuc dang ki va lich thi ban phai lien he truc tiep voi Phong dao tao cua cac truong hoac websie cua cac truong to chuc hoc van bang 2.

Hoi: Toi dang hoc tai mot truong dai hoc va muon hoc van bang 2 tai mot truong dai hoc khac, toi muon hoi van bang hai co duoc coi la tot nghiep chinh quy hay khong vi toi doc mot so thong tin tuyen dung va ho yeu cau van bang chinh quy. Vay tot nghiep nhu the nao duoc coi la tot nghiep chinh quy, van bang hai co gia tri nhu van bang mot khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Dao tao de cap bang tot nghiep dai hoc thu hai duoc thuc hien theo cac phuong thuc giao duc chinh qui va khong chinh qui voi cac he va cac hinh thuc hoc sau:

- He khong chinh qui: Hoc theo hinh thuc vua lam vua hoc (hoc tap trung khong lien tuc he tai chuc cu), hoc tu xa, tu hoc co huong dan.

- He chinh qui: Hoc tap trung lien tuc tai truong.

Nguoi hoc theo hinh thuc tap trung lien tuc tai truong, thuc hien day du cac qui dinh ve thi tuyen sinh, hoc ly thuyet, thuc hanh, bai tap, lam do an, khoa luan, lam luan van hoac thi cuoi khoa, thi, kiem tra, danh gia ket qua hoc tap theo Qui che cua he chinh qui; neu du dieu kien xet va cong nhan tot nghiep nhu he chinh qui thi duoc cap bang tot nghiep dai hoc he chinh qui.

Trong van bang tot nghiep ghi hinh thuc dao tao, duoi dong chu Bang tot nghiep dai hoc ghi trong ngoac don dong chu: “Bang thu hai”. Van bang hai co gia tri thap hon van bang 1.

Hoi: Em nop ho so thi Truong Dai hoc Kien truc Da Nang - Khoi V. Sau do moi biet truong nay khong to chuc thi tuyen sinh ma chi xet diem thi cung khoi o truong khac. Ma em chi nop ho so duy nhat 1 truong nay thoi. Bay gio em khong biet phai dieu chinh hay phai lam lai ho so khac nhu the nao trong khi thoi han nop ho so thi tuyen da het. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo du lieu tuyen sinh nhap ve Bo GD-DT thi truong DH Kien truc Da Nang van to chuc thi tuyen cac khoi.

Em nen lien he truc tiep voi truong de xac nhan lai thong tin.

Trong truong hop khoi V cua truong khong to chuc thi tuyen ma chi xet tuyen em can phai lien he truc tiep voi So GD-DT dia phuong de dieu chinh lai ho so. Cach tot nhat em nen lam mot bo ho so moi dang ki nguyen vong 1 vao truong DH Kien truc Da Nang nhung du thi nho vao mot truong DH thi cung khoi sau do dem truc tiep xuong So de nop bo sung ho so.

Em can luu y: Cac So GD-DT se van tiep nhan bo sung ho so cho den dau thang 5.

Hoi: Toi da tot nghiep Truong Quan ly Kinh te Cong nghiep (nganh hoc - Tin hoc Quan ly). Vay toi muon hoc lien thong tu THCN len DH thi toi phai dang ky hoc nganh nao? Vi rat it truong dao tao chuyen nganh nay. Toi co the dang ky hoc nganh ke toan khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ban chi duoc phep hoc lien thong len he cao hon dung voi chuyen nganh ban da tot nghiep. Do do ban khong duoc phep hoc lien thong nganh Ke toan ma chi duoc phep hoc nganh tin hoc Quan ly.

Tuy nhien do quy che dao tao lien thong moi chi tam thoi nen tot nhat ban nen lien he truc tiep voi cac truong dao tao lien thong co chuyen nganh sat voi nganh ban da tot nghiep de duoc ho tro thong tin tot hon.

Hoi:Hien gio em da hoc xong Dai hoc nhung he cua em la: Dao Tao Tu Xa Qua Mang. Neu bay gio em muon thi hoc Van Bang 2 cua Truong DH Kinh te Quoc dan lieu co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy che dao tao van bang 2 thi moi cong dan Viet Nam co du suc khoe de hoc tap theo qui dinh tai Thong tu lien Bo Y te - Dai hoc, Trung hoc chuyen nghiep va Day nghe (nay la Bo Giao duc va Dao tao) so 10/TTLB ngay 18/8/1989 va Cong van huong dan so 2445/TS ngay 20/8/1990 cua Bo Giao duc va Dao tao, khong trong thoi gian can an hoac bi truy cuu trach nhiem hinh su, da co bang tot nghiep dai hoc duoc dang ky du tuyen hoc bang dai hoc thu hai.

Dua theo quy che nay em hoan toan duoc phep hoc van bang 2 o bat ki truong DH nao to chuc dao tao van bang 2.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Da Nang, DH Kien, quan tri kinh doanh, kinh doanh thuong mai, lien he truc tiep, bang tot nghiep, truong dai hoc, nhu the nao, van bang, dao tao, to chuc, dang ky, he chinh, ky nang, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học văn bằng 2 có được bằng chính quy?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học văn bằng 2 có được bằng chính quy? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc van bang 2 co duoc bang chinh quy

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc van bang 2 co duoc bang chinh quy co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc van bang 2 co duoc bang chinh quy de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0