Hoc nganh Cong nghe moi truong se lam viec tai dau

Hoc nganh Cong nghe moi truong se lam viec tai dau

Tags: Binh Duong, Truong DH Cong, Nguyen Thanh Nam, cong nghe moi truong, DH Quoc Gia TP.HCM, Quan Phu Nhuan, khu cong nghiep, uu tien, ho so, xu ly, chat thai, tuyen sinh, diem uu, nganh
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoc nganh Cong nghe moi truong se lam viec tai dau
Thi sinh du thi vao he THCN Truong CD Kinh te TP.HCM
* Toi moi tham gia tuyen sinh nam nay, khong dau, nay toi muon hoc Trung cap Dong y, xin cho hoi truong nao day? Tuyen sinh khi nao? Toi muon hoc tai TP.HCM. (Nguyen Thanh Nam, thanhnampy@ )

- Truong DH Y Duoc TP.HCM vua thong bao tuyen 300 chi tieu dao tao duoc ta Dong y nam 2005. Doi tuong xet tuyen: tot nghiep THPT hoac trung hoc bo tuc tuong duong, khong qua 45 tuoi voi nu va 50 tuoi voi nam; uu tien cho nguoi dang cong tac trong nganh y hoc co truyen hoac la hoi vien Hoi Dong y.

Ho so xet tuyen gom: don xin hoc lop duoc ta Dong y (tu viet), ban sao co chung thuc bang tot nghiep THPT hoac trung hoc bo tuc tuong duong, giay chung nhan uu tien xet tuyen (neu co) va bi thu dan san tem va dia chi. Thoi gian nhan ho so tu ngay 19-9 den 27-9 tai khoa Y hoc co truyen Truong DH Y Duoc TP.HCM, 221B Hoang Van Thu, phuong 8, quan Phu Nhuan, TP.HCM.

* Cho em hoi Truong CD Phat thanh truyen hinh 1 lay diem chuan NV2 khoi C la bao nhieu? Em thi khoi C duoc 11 diem, thuoc doi tuong 04, vay em co the nop don xin xet tuyen NV3 vao truong nao? (Tu Le, changphuthuy87@ )

- Truong CD Phat thanh truyen hinh 1 cong bo diem chuan NV2 khoi C, D1 la 17 diem. Ban thuoc doi tuong 04, duoc huong 2 diem uu tien. Voi so diem cua ban, co the nop don xet tuyen NV3 vao he CD cua Truong DHDL Hung Vuong (ma truong DHV), Du lich (ma nganh C66 - khoi C). Ho so gui ve: 239 Nguyen Trong Tuyen, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: 08. 9972002 hoac 736 Nguyen Trai, quan 5, TP.HCM; DT: 08. 8538327.

* Em thi DH duoc 18.5 diem, thuoc KV1. Em xet tuyen NV2 vao Truong DH Cong nghiep TP.HCM nganh Khoa hoc may tinh. Vay em dau roi phai khong? Em duoc 14 diem, thuoc KV2-NT, em xet tuyen NV2 vao he CD cua Truong DH Cong nghiep TP.HCM. Theo nhu thong tin tren bao thi em da trung tuyen nganh Hoa phan tich cua truong nhung em van chua nhan duoc giay bao trung tuyen? (Quach Ngoc Son - bo_cap_thien_ha_glaxie@ , Phuc Nguyen - phucnguyena6@ va nhieu ban doc)

- Do so luong thi sinh nop ho so xet tuyen NV2 vao Truong DH Cong nghiep TP.HCM ca he DH va CD rat nhieu nen truong se lay diem tu tren xuong cho den khi du chi tieu. Ban nen lien he truc tiep voi truong de biet xem da trung tuyen chua. Ban cung co the vao website cua truong tai dia chi: http://www.incoll4.edu.vn/tuyensinh/ de tim them thong tin.

* Em thi duoc 9 diem khoi A, vay em co co hoi hoc trung cap khong? (Nguyen Van Tho, nguyenthobacgiang@ )

- Hien tai nhieu truong THCN da ket thuc nhan ho so. Ban co the lien he voi cac truong sau va nop ho so som:

+ Truong CD dan lap Kinh te Ky thuat Binh Duong: He THCN xet tuyen theo diem hoc ba lop 12 hoc hai nam, lop 9 hoc ba nam cac nganh Mang may tinh vien thong (khoi T), Dien - dien tu (T), Cong nghe thuc pham (T-H), Thiet ke - cong nghe may (T-V), Ke toan tin hoc (T-V), Thu ky van phong (S-V).

Tot nghiep CD duoc truong gioi thieu thi chuyen tiep len DH, THCN duoc hoc tiep len CD tai truong. Nhan ho so den ngay 15-10-2005 tai 530 dai lo Binh Duong, phuong Hiep Thanh, thi xa Thu Dau Mot, tinh Binh Duong (DT: 0650. 822847).

+ Truong THCN dan lap Cong nghe tin hoc - Vien thong Dong Nai: xet tuyen hoc sinh da tot nghiep THPT, THBT, TH nghe; thi sinh thi DH nam 2005 co tong diem cao hon 4 diem vao he THCN cac nganh Khai thac Buu chinh vien thong, Ky thuat dien tu - vien thong, Cong nghe thong tin, Du lich, Ke toan.

Nhan ho so den ngay 30-9-2005 (uu tien cho thi sinh nop ho so som) tai so 1 tinh lo 24, phuong Buu Long, TP Bien Hoa, Dong Nai (DT: 061. 951005).

+ Truong Trung hoc tu thuc Ky thuat va Nghiep vu Bach Viet, ma truong 0218. Xet tuyen theo diem thi DH-CD nam 2005 nganh Cong nghe sinh hoc (khoi A-B), Cong nghe che bien thuic pham (khoi A-B), Tin hoc (khoi A-B), Thiet ke thoi trang (khoi C-D-H-M-V), Thu ky van phong (khoi C-D-M), Ke toan (khoi A-B-D), Du lich (khoi C-D), dao tao he THCN.

Nhan ho so den khi du chi tieu tai: 778/B1 Nguyen Kiem, phuong 4, quan Phu Nhuan, TP.HCM (DT: 08. 9971512) va 179 Hoang Van Thu, phuong 8, quan Phu Nhuan, TP.HCM (DT: 08. 9971980)

+ Truong TH Tu thuc Kinh te Ky thuat Van Tuong: xet tuyen 1.300 chi tieu cho cac nganh: Thu ky van phong Du lich lu hanh; Hoach toan ke toan; Kinh doanh xuat nhap khau; Che bien thuc pham; Tin hoc. Dieu kien xet tuyen: hoc ba va bang tot nghiep THPT.

Xet tuyen 2 mon cua khoi A va B (diem cao nhat cua 2 mon nay), rieng nganh Du lich lu hanh xet tuyen mon Van - Su hoac Van - Anh. Hai nganh: Thu ky van phong va Du lich lu hanh uu tien ngoai hinh, khong bi di tat...

Nhan ho so den ngay 31-10-2005, tai 469 Le Hong Phong, phuong 2, quan 10, TP.HCM (DT: 08. 8355873) va 353 Le Hong Phong, phuong 2, quan 10, TP.HCM (DT: 08. 8335701).

* Cho em biet nganh Cong nghe moi truong sau nay ra se lam gi, co de xin viec lam khong vi nganh nay theo em biet rat it nguoi theo hoc? (Nguyen Duy Minh, kiepsailam05@ )

- Nganh Cong nghe moi truong tuy tung truong se tuyen sinh khoi A (Toan, Ly, Hoa) hoac khoi B (Toan, Hoa, Sinh). Cac truong dao tao nganh nay gom DH Su pham ky thuat TP.HCM, DH Cong nghiep TP.HCM, DHDL Van Lang, DH Bach khoa (DH Da Nang), DH Bach khoa (DHQG Ha Noi)...

Chuyen nganh Cong nghe moi truong se cung cap cac kien thuc co ban va chuyen sau ve cong nghe xu ly chat thai ran, nuoc thai, khi thai bang cac bien phap sinh hoc, ly hoc, va hoa hoc. Sinh vien co kha nang thiet ke, thi cong, van hanh va quan ly he thong cap thoat nuoc, cac cong trinh xu ly nuoc thai cho cac nha may va khu cong nghiep, cong nghe xu ly va quan ly chat thai ran sinh hoat - chat thai ran cong nghiep va chat thai nguy hai, xu ly khong khi o nhiem va quan ly chat luong moi truong va moi truong khu cong nghiep. Sinh vien se duoc tham gia nghien cuu cac qua trinh xu ly ly, hoa, sinh hoc; thiet ke he thong xu ly va tai su dung chat thai, khi thai va chat thai ran.

Cu nhan nganh Cong nghe moi truong co kha nang du bao, phat hien nhung van de moi truong da, dang va se xay ra, dong thoi biet to chuc thuc thi cac bien phap xu ly, khac phuc, phong tranh nhung su co xay ra co hai den moi truong.

Co quan cong tac khi tot nghiep: cac nha may xi nghiep, cac cong ty xu ly chat thai nhu: Trung tam Bao ve moi truong, hoac tai Phong Quan ly moi truong o cac cap chinh quyen; Ban quan ly cac khu cong nghiep, khu che xuat, dac biet la cac So Khoa hoc cong nghe & moi truong, So Dia chinh, So Khoa hoc va phat trien nong thon, UBND cac huyen thi. Cac cong ty nhu cap thoat nuoc, tu van moi truong, nuoi trong thuy san va cac nha may cong nghiep, cac co quan quan ly moi truong, cac co quan quy hoach, khai thac khoang san, cac Vien Nghien cuu co lien quan den cac linh vuc tren hoac co the giang day ve khoa hoc moi truong tu bac THPT den CD, DH.

Xa hoi cang di dan vao cong nghiep hoa, tinh trang o nhiem ngay cang tro nen nang ne va do vay nganh Cong nghe moi truong cang luc cang quan trong. Ky su nganh nay hien dang rat thieu, do vay co hoi cong viec dang rat cao.

* Cho em biet, Truong DH Khoa hoc tu nhien TP.HCM khi nao gui giay bao trung tuyen NV2 va nhap hoc vao ngay nao? (Giang)

- Truong DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia TP.HCM) niem yet danh sach thi sinh trung tuyen tai truong vao ngay 15-9 va gui giay bao nhap hoc theo duong buu dien. Thi sinh lam thu tuc nhap hoc ngay 5-10 (he DH) va ngay 10-10 (he CD).

* Em o Quang Binh thuoc khu vuc 1 gui nguyen vong vao DH Quoc gia TP.HCM. Vay cho em hoi DH Quoc gia TP.HCM quy dinh uu tien khu vuc nhu the nao? (Xuan Bac, bacxuan5000@ )

- DH Quoc gia TP.HCM xet uu tien khu vuc nhu quy dinh chung cua Bo GD-DT ban hanh nhu sau: khu vuc 2 huong 0.5 diem uu tien; khu vuc 2 - nong thon huong 1 diem uu tien; khu vuc 1 huong 1.5 diem uu tien; doi tuong 01 huong 2 diem uu tien; doi tuong 04 huong 2 diem uu tien; doi tuong 06 huong 1 diem uu tien.

NHOM PHONG VIEN TS

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Binh Duong, Truong DH Cong, Nguyen Thanh Nam, cong nghe moi truong, DH Quoc Gia TP.HCM, Quan Phu Nhuan, khu cong nghiep, uu tien, ho so, xu ly, chat thai, tuyen sinh, diem uu, nganh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Học ngành Công nghệ môi trường sẽ làm việc tại đâu?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Học ngành Công nghệ môi trường sẽ làm việc tại đâu? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoc nganh Cong nghe moi truong se lam viec tai dau

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoc nganh Cong nghe moi truong se lam viec tai dau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoc nganh Cong nghe moi truong se lam viec tai dau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0