Ho so DKDT co can dau xac nhan

Ho so DKDT co can dau xac nhan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ho so DKDT co can dau xac nhan? Cach lam ho so xet tuyen? Diem uu tien khu vuc? Thong tin ve truong DH Van hoa - Nghe thuat? He CD cua truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi?...

Hoi: Hien nay toi dang lam o Ha Noi muon tham du ki thi DH nam nay nhung lai khong co dieu kien ve que xin dau. Hien tai toi cung chua lam dang ki tam vang tam tru. Vay khi lam ho so toi co can phai xin dau xac nhan cua co quan hay dia phuong nao khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Theo ong Ngo Kim Khoi, Vu pho Vu DH, Ho so DKDT bat buoc phai co dau xac nhan thi moi co gia tri.

Thi sinh co the xin dau xac nhan tai dia phuong hoac noi minh dang ki tam vang tam tru.

Vi ban chua dang ki tam vang tam tru nen bat buoc phai ve dia phuong xin dau xac nhan.

Hoi: Em muon thi vao DH Khoa hoc tu nhien TPHCM nganh Cong nghe thong tin nhung em lai cung muon thi vao DH Kinh te TPHCM nganh Ke toan. Vi hai truong nay deu tuyen sinh khoi A nen em co duoc thi hai truong DH chung mot khoi duoc khong?

Neu khong duoc em co the thi khoi A DH Kinh te va thi DH Khoa hoc tu nhien he Cao dang nghanh Cong nghe thong tin khong? Dong thoi em xin hoi diem chuan nghanh Cong nghe thong tin DH Ki thuat Cong nghe TPHCM trong nam 2006 la bao nhieu? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Em khong co co hoi du thi hai truong cua cung mot khoi. Em chi duoc phep thi hai truong cua hai khoi thi khac nhau cua 2 dot thi khac nhau.

- Do he cao dang truong DH Khoa hoc Tu nhien khong to chuc thi tuyen ma chi lay ket qua thi DH cua nhung thi sinh du thi khoi A vao cac truong DH nam 2007 trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so dang ki xet tuyen cua thi sinh nen em hoan toan duoc phep dang ki du thi khoi A truong DH Kinh te TPHCM sau do lay ket qua de dang ki NV2 (neu em truot NV1) xet tuyen vao he cao dang truong DH Khoa hoc Tu nhien.

- Diem chuan nganh Cong Nghe thong tin cua truong DH ky thuat Cong nghe TPHCM nam 2006 la: 13 diem.

Hoi: Cach lam ho so doi voi cac truong to chuc xet tuyen, thoi gian nap ho so do? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ngay sau khi cac truong cong bo ket qua tuyen sinh, Bo GD-DT se dua ra muc diem san vao cac khoi de thi sinh dang ky xet tuyen NV2, NV3.

Ho so xet tuyen gom co:

- Giay chung nhan ket qua thi tuyen sinh do cac truong cap ( Co dong dau do cua truong). Giay chung nhan ket qua thi doi voi thi sinh co nguyen vong hoc tai truong khong to chuc thi thi do cac truong nay cap.

- Mot phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh de truong thong bao xet tuyen.

Thoi gian nhan ho so dang ki xet tuyen NV2: 25/8-15/9.

Thoi gian nhan ho so dang ki xet tuyen NV2: 15/9-30/9.

Luu y: Thi sinh trung tuyen NV1 khong duoc phep dang ki xet tuyen NV2, NV3; Thi sinh trung tuyen NV2 khong duoc phep dang ki xet tuyen NV3

Hoi: Em la thi sinh thuoc khu vuc uu tien 1 nhung truong THPT em hoc lai o khu vuc 2 nong thon, vay em se duoc huong quyen uu tien nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Quyen uu tien khu vuc tinh theo noi em theo hoc THPT nhieu nhat. Viec em hoc THPT o KV2-NT nen em chi duoc huong diem uu tien KV2-NT.

Hoi: Chau dang hoc lop 12 va hien dang lam ho so dang ky du thi nhung co mot phan chau chua ro do la trong ho so DKDT va 2 phieu ho DKDT ben trong khong co muc dang ky nguyen vong 2 (NV2). Chau xin co/chu co the cho chau biet cach thuc dang ky NV2 nhu the nao khong a? Va trong ho so dang ky NV1 co can phai dang ky NV2 khong a? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nguyen vong 2 chi co khi em truot nguyen vong 1. Trong ho so DKDT thi sinh khong duoc phep dang ki nguyen vong 2.

Ngay sau khi co ket qua thi DH nam 2007, neu em truot NV1 nhung co diem cao hon muc diem san DH cua Bo GD-DT thi em se duoc cap giay chung nhan ket qua tuyen sinh. Em su dung giay chung nhan nay de nop ho so xin dang ki xet tuyen NV2, NV3 vao cac truong DH, CD co nhu cau tuyen nguyen vong.

Nguyen vong 2 se chinh thuc co sau ngay 25/8.

Hoi: Em muon biet thong tin tuyen sinh cua truong DH Van hoa Nghe thuat quan doi?

( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong DH Van hoa - Nghe thuat quan doi tuyen sinh thi sinh nam, nu trong ca nuoc.

Truong chi dao 3 chuyen nganh dai hoc o he dan su gom: Quan ly van hoa; Su pham am nhac; Su pham My thuat.

- Nganh Quan ly van hoa: Khoi thi R; Chi tieu 40. Khoi thi R: thi Van, Su, Nang khieu (Nganh thanh nhac, nhac cu: thi ghi am, xuong am, thanh nhac va kha nang su dung nhac cu; Nganh san khau: Thi tieu pham tu chon va boc tham tra loi cau hoi).

- Nganh Su pham am nhac: Khoi thi N; Chi tieu 30. Khoi thi N: Van, Nang khieu (Ghi am, xuong am, thanh nhac va kha nang su dung nhac cu)

- Nganh su pham My thuat: Thi khoi H; Chi tieu: 30. Khoi H: thi Van, Nang khieu (ve chi va ve mau).

Tat ca cac mon nang khieu tinh he so 2; nganh Quan ly van hoa phai dong hoc phi.

Hoi: Nguyen vong 1 cua em vao truong DH Dan lap Hai Phong (truong chi xet tuyen ma khong thi). Neu ket qua thi cua em tren diem san cao hon diem nguyen vong 2 cua truong DH DL Hai Phong thi em co trung tuyen khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tat nhien la em trung tuyen. Tuy nhien em can luu y:

Khi em dang ki NV1 vao truong DH Dan lap Hai Phong qua muc 2 va muc 3 trong phieu DKDT thi chac chan em se duoc uu tien xet tuyen.

Diem cua em khong nhat thiet phai bang diem san cua NV2 ma co the thap hon. Diem thi cua em chi can vuot qua diem san NV1 la em da trung tuyen. (Se co rat nhieu thi sinh su dung muc 2, 3 de dang ki NV1 vao truong DH Dan lap Hai phong, do do se ton tai diem san NV1).

Cu the nam 2006 la mot vi du: Nganh ke toan kiem toan co diem NV1 chi la 13 diem nhung diem NV2 la 15,5 diem.


Hoi: Em la hoc sinh lop 12 chuan bi thi dai hoc khoi D. Em duoc biet truong DH Thuong mai co ma nganh moi la Tieng Anh voi chuyen nganh Tieng Anh thuong mai. Vi day la nganh moi nen khong co diem chuan cac nam truoc day de tham khao. Em muon biet lieu nganh nay nam nay lay diem co cao hon so voi cac nganh khac trong truong khong? Co the du doan duoc diem chuan khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Viec diem chuan nam 2007 cua nganh nay co cao hay khong phu thuoc rat nhieu vao mat bang thi sinh thi vao truong. Tuy nhien theo Ban tu van co the dua vao diem vao cac khoa nam 2006 de du doan tuong doi diem nam 2007.

Cu the: Nam 2006 diem chuan vao truong dao dong trong khoang tu 20 den 23,5 diem. Trong do nganh “hot” nhat cua truong la nganh Ke toan cung chi lay muc 23,5 diem. Mat khac nganh Tieng Anh thuong mai khong phai la nganh hiem truong dao tao. Do do diem chuan cua nganh nay du doan chi dao dong trong khoang 20,5 den 22 diem. Chuc em thanh cong!

Hoi: Vao dau nam 2007 Bo truong GD-DT cong bo chinh thuc thi trac nghiem khach quan mon Ly, Hoa, Sinh. Sau do Bo truong noi Bo du dinh som nhat la 2008, muon nhat la 2009 toan quoc bo thi dai hoc ma thay vao la xet diem thi tot nghiep.

Em dang hoc lop 12 , en xin hoi quy che quy dinh nay la nhu the nao. Neu sau 2008 em muon thi lai (do nam nay truot) hoac muon vao truong dai hoc thu 2 thi se xet nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em khong nen lo lang. Viec bo thi DH moi chi lo trinh de an doi moi giao duc den nam 2010. De an con phai thu nghiem va co nhung chinh doi de phu hop dam bao cong bang cho thi sinh. Do do em nen tap trung on tap cho nam nay that tot de dat ket qua cao nhat.

Hoi: Em muon thi vao truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi, dong thoi em cung muon thi ca he cao dang cua truong nay thi em phai khai vao ho so nhu the nao? Em co phai lam may bo ho so hay la em phai du thi he cao dang khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Do he cao dang cua truong khong to chuc thi tuyen ma chi lay ket qua DH nam 2007 cua nhung thi sinh da du thi khoi A, D1 vao cac truong DH trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so ho so dang ki cua thi sinh nen em chi can lam duy nhat mot bo ho so DKDT vao truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi. Sau khi co ket qua tuyen sinh, neu em truot he DH va co diem thi cao tren muc diem san CD cua Bo GD-DT thi em co the lam don dang ki xet tuyen NV2 vao he CD cua truong.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao
Comment :Ho so DKDT co can dau xac nhan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ho so DKDT co can dau xac nhan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ho so DKDT co can dau xac nhan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ho so DKDT co can dau xac nhan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Lake DKDT need certified true?
University Business, Hanoi, Ministry of Education, University of Science, University of Literature, English, information technology, natural sciences, certified check, like, a certificate, not allowed, record, register , students, children
Lake DKDT need certified true? How do admissions records? Regional priorities? Information on University Culture - Art? Colleges of the University System of Business and Technology Hanoi? ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hồ sơ ĐKDT có cần dấu xác nhận?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hồ sơ ĐKDT có cần dấu xác nhận? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ho so DKDT co can dau xac nhan

Nhan xet, hay lien he ve tin Ho so DKDT co can dau xac nhan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ho so DKDT co can dau xac nhan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0