He cu nhan tai nang chat luong cao hut thi sinh gioi

He cu nhan tai nang chat luong cao hut thi sinh gioi

Tags: DH Bach, Ha Noi, DHQG Ha Noi, HSG Quoc, Bo GD, DH Khoa, ky thi tuyen sinh, khoa hoc xa hoi, chat luong cao, duoc uu tien, nguon nhan luc, dat ket qua, cu nhan, tai nang, cac lop, Sv
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nham dao tao nguon nhan luc co chat luong, Bo GD-DT cho phep mot so truong DH trong diem mo he cu nhan tai nang va cu nhan chat luong cao. SV theo hoc cac lop nay deu la nhung thi sinh da doat giai trong ky thi HSG quoc gia, quoc te, thu khoa hoac dat diem thi tuyen sinh cao vao cac truong.

Anh: LAD
Anh: LAD

Theo hoc he cu nhan tai nang va chat luong cao, SV duoc hoc voi cac giang vien co chuyen mon cao, duoc tao dieu kien ve co so vat chat va giao trinh, duoc hoc bong va nhieu co hoi thuc hanh. Sau khi tot nghiep, SV cung se duoc tao dieu kien hoc chuyen tiep thac sy trong va ngoai nuoc. Dong thoi, day cung la doi ngu tao nguon cho giang vien cac truong DH.

Rieng voi he cu nhan tai nang, tren bang tot nghiep cua SV se ghi chu ro SV tot nghiep he nay. Day la mot uu the de SV tiep tuc hoc len cao hoac tim viec lam.

Hien nay, o phia Bac, chi co DH Khoa hoc tu nhien (thuoc DHQG Ha Noi) va DH Bach khoa Ha Noi dao tao he cu nhan tai nang. 2 truong nay cung voi DH Su pham Ha Noi va DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (thuoc DHQG Ha Noi) co he dao tao cu nhan chat luong cao.

DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (KHXH&NV)

Nhung nam qua, Truong DH KHXH&NV (DHQG Ha Noi) da mo he dao tao cu nhan chat luong cao cho cac nganh Van hoc, Ngon ngu, Lich su, Triet hoc va Khoa hoc Quan ly.

Nhung SV cua he chat luong cao duoc cap hoc bong trong suot thoi gian hoc tap tai lop, duoc su dung cac trang thiet bi ho tro hoc tap, nghien cuu hien dai cua nha truong va duoc cac nha khoa hoc dau nganh, cac can bo giang day gioi, co uy tin truc tiep giang day va huong dan nghien cuu khoa hoc. Ben canh do, SV cac lop nay con duoc uu tien cu di hoc tap tai nuoc ngoai theo chi tieu cua Nha nuoc hoac theo cac du an hop tac quoc te.

Doi tuong tuyen chon vao lop dao tao cu nhan chat luong cao la nhung SV da trung tuyen vao Truong DH KHXH&NV nam hoc nay va thoa man mot trong so cac dieu kien: doat giai ba tro len trong ky thi HSG Quoc gia lop 12; la HSG 3 nam THPT; thi tot nghiep THPT dat loai gioi va co diem thi DH cao (khoang 21 hoac 22 diem tro len).

SV dat tieu chuan tren phai du ky thi tuyen gom mon Ngoai ngu (dieu kien, chi can dat yeu cau tro len) va mot trong so cac mon Van, Su hoac Toan tuy chuyen nganh.

Mot so doi tuong duoc uu tien tuyen thang vao he cu nhan chat luong cao. Do la thanh vien doi tuyen VN du thi Olympic quoc te cac mon Ngoai ngu hoac dat giai nhat trong cac ky thi HSG quoc gia lop 12 ve cac mon khoa hoc xa hoi va ngoai ngu. Nhung thi sinh doat giai nhi co nguyen vong duoc tuyen thang vao nganh Ngon ngu hoc va Triet hoc.

DH Khoa hoc tu nhien (DHKHTN) - DHQG Ha Noi

Moi nam Truong DHKHTN tuyen chon hon 100 SV vao cac lop he Cu nhan Khoa hoc Tai nang o cac nganh Toan hoc, Co hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc va he dao tao chat luong cao cac nganh Dia ly, Dia chat, Moi truong va Khi tuong -Thuy van - Hai duong hoc.

SV theo hoc he dao tao nay duoc mien hoc phi va duoc cap hoc bong khuyen khich hoc tap tu 160.000d den 320.000d/1thang, duoc cung cap cac phuong tien, trang thiet bi ho tro hoc tap, nghien cuu hien dai cua nha truong, duoc cung cap du cac tai lieu, mien phi truy cap internet phuc vu hoc tap. Nhung sinh vien o tinh xa duoc bo tri cho o trong dieu kien tot va duoc ho tro mot phan kinh phi.

SV se duoc cac nha khoa hoc dau nganh, cac giao su, tien sy gioi va co uy tin truc tiep giang day, huong dan nghien cuu. Dong thoi duoc uu tien cu di hoc tap nuoc ngoai va chuyen tiep cao hoc sau khi tot nghiep hoac duoc uu tien tuyen chon lam can bo giang day, can bo nghien cuu cua DHQG Ha Noi va cua cac truong dai hoc, vien nghien cuu khac.

Truong tuyen sinh he dao tao cu nhan khoa hoc tai nang va he dao tao chat luong cao tu nhung thi sinh da trung tuyen vao Truong DHKHTN. Doi tuong xet tuyen la hoc sinh cac lop THPT chuyen Toan hoc, Tin hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc cua cac truong dai hoc va cac tinh, thanh pho dat ket qua cao trong ky thi tuyen sinh hoac la hoc sinh cua cac truong THPT duoc xep loai gioi lop 12 va dat ket qua cao trong ky thi tuyen sinh.

Thanh vien doi tuyen Quoc gia tham du ky thi Olympic Quoc te, khu vuc hoac dat giai nhat, nhi, ba trong ky thi chon hoc sinh gioi Quoc gia lop 12 ve mon hoc phu hop voi nganh hoc duoc uu tien tuyen thang. Trong moi nganh hoc, xet tuyen thang cac doi tuong neu tren theo thu tu tu tren xuong duoi cho den het chi tieu va uu tien nhung hoc sinh co mon doat giai phu hop voi yeu cau cua nganh hoc.

Rieng he chat luong cao cac nganh Dia ly, Dia chat, Moi truong, Khi tuong - Thuy van - Hai duong hoc con xet tuyen thang nhung hoc sinh dat giai khuyen khich trong ky thi chon hoc sinh gioi Quoc gia lop 12 cac mon Toan hoc, Vat ly, Hoa hoc va Sinh hoc.

Sau mot nam hoc, neu sinh vien chi dat ket qua trung binh chung duoi 7,0 hoac co mon thi lan dau dat diem duoi 5 thi khong duoc tiep tuc hoc theo he nay nua, chuyen sang he DH binh thuong. Nhung sinh vien nam thu nhat he binh thuong dat diem trung binh chung 8,0 tro len, se duoc xem xet de bo sung vao lop tai nang, nhung phai du thi mot so mon hoc bo tuc phan kien thuc nang cao, bo sung cua chuong trinh he cu nhan tai nang, dat diem 7 tro len.

Doi voi he chuong trinh dao tao cu nhan chat luong cao thi tuong tu nhung thap yeu cau hon mot chut.

Anh: LAD
Anh: LAD

Dai hoc Bach khoa Ha Noi

Tuong tu nhu DHKHTN, DH Bach khoa cung co song song hai he, ky su tai nang va cu nhan chat luong cao.

Hang nam, DH Bach khoa tuyen sinh khoang 100 SV cho he Ky su tai nang cho cac nganh Dieu khien tu dong, Cong nghe thong tin, Vat ly ky thuat, Dien tu - Vien thong, Toan tin ung dung, Cong nghe hoa hoc. Tuy nhien, tuy dieu kien va yeu cau cu the, so luong nganh co the thay doi.

De duoc du tuyen vao cac lop tai nang, thi sinh phai dat mot trong cac dieu kien sau: Trung tuyen ky thi tuyen sinh vao DHBK HN voi tong diem 3 mon thi (khong tinh diem duoc cong) lon hon hoac bang diem chuan + 2; duoc giai chinh thuc HSG Quoc gia (bang B) Toan, Ly, Hoa, Tin hoc hoac Giai khuyen khich (bang A) cac mon Toan, Ly, Hoa, Tin hoc.

Qua vong xet tuyen, SV phai trai qua ky thi tuyen khi nhap hoc DH Bach khoa Ha Noi. Cac mon thi tuyen gom Toan (120 phut) va Vat ly (120 phut). Nhung SV doat giai ba hoac giai khuyen khich cac mon Toan, Vat ly, Hoa hoc, Tin hoc trong ky thi HSG quoc gia (bang A) hoac thu khoa diem tuyet doi trong ky thi tuyen sinh vao DH Bach khoa se duoc cong diem uu tien.

DH Bach khoa se uu tien tuyen thang vao tat ca cac lop doi voi nhung thi sinh doat giai Olympic quoc te cac mon Toan, Ly, Tin hoc. Voi lop Cong nghe Hoa hoc, tuyen thang cac thi sinh doat giai nhat, nhi, ba ky thi HSG Quoc gia (bang A) mon Hoa hoc. Nhung thi sinh doat giai nhat, nhi, ba ky thi HSG Quoc gia mon Toan, Ly, Tin hoc duoc tuyen thang vao cac lop Toan Tin ung dung, Vat ly ky thuat.

SV theo hoc he Ky su tai nang duoc chon nganh hoc tu nam thu nhat, nhan hoc bong Ho tro sinh vien tai nang cua truong va hoc chuong trinh tieng Anh nang cao (TOEFL) bang kinh phi nha nuoc. Dong thoi, co nhieu co hoi nhan hoc bong du hoc sau dai hoc cua cac truong DH Hoa Ky, Anh, Phap, Duc, Nhat, Han Quoc va Quy hoc bong VEF cua My.

Ben canh do, DH Bach khoa chu truong moi khoa thanh lap 1, 2 lop rieng tam goi la lop chat luong cao cho so sinh vien da trung tuyen duoi su chi dao cua mot hoac mot nhom thay giao gioi cua bo mon. So luong tuyen khoang 10-20% SV khoa do.

Cac lop nay hoc theo cung chuong trinh, cung nhung giao trinh nhu sinh vien binh thuong, nhung theo nhip do rieng, cach day rieng. SV lop chat luong cao duoc hoc sau hon, thuc hanh, thi nghiem nhieu hon. Ngoai ra con duoc hoc them mot so giao trinh khac giup SV co dieu kien som di sau vao nganh nghe chuyen mon. Dan dan trong qua trinh dao tao, SV cac lop chat luong cao duoc chia thanh tung nhom, som tham gia cac de tai nghien cuu khoa hoc.

O cac ky thi, SV lop chat luong cao co the duoc mien thi mot so mon tuy theo ket qua hoc tap va co the duoc thi truoc mot so mon so voi SV binh thuong. Vao moi nam hoc, can cu vao ket qua hoc tap va lam viec, co the loai mot so SV ra khoi lop chat luong cao. Dong thoi co the tuyen bo sung cac sinh vien hoc gioi o cac lop thuong vao lop chat luong cao.

SV o cac lop chat luong cao duoc cap hoc bong dac biet (180.000d/thang) duoc uu tien o ky tuc xa, muon sach o thu vien, lam viec o cac phong thi nghiem, phong vi tinh, duoc bo tri di hoc bo tuc hoac lam luan van tot nghiep o nuoc ngoai, theo chuong trinh cua Viet Nam, neu dieu kien cho phep. Sau khi tot nghiep ky su, duoc tiep tuc them 1 nam nua de hoan thanh cao hoc, lam luan van thac sy.

DH Su pham Ha Noi

DH Su pham Ha Noi mo lop cu nhan chat luong cao cua 7 chuyen nganh: Toan hoc, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, Van hoc, Lich su, Dia ly. Day la cac lop tao nguon nhan luc chat luong cao cho cac truong DH.

Theo hoc cac lop CLC, SV se duoc nhung giang vien co trinh do chuyen mon cao giang day. Dong thoi, duoc uu dai ve co so vat chat, phong hoc va giao trinh va duoc cap hoc bong chung theo quy dinh cua Bo GD-DT.

De duoc du tuyen vao cac lop nay, thi sinh phai co diem thi tuong doi cao, khoang 24 diem tro len voi khoi A va B, 22,5 diem voi khoi C. Cac thi sinh dat du diem se tiep tuc phai trai qua ky thi tuyen voi 2 mon thi tuy nganh.

Phan 2: Cac truong phia Nam

  • Lan Huong
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: DH Bach, Ha Noi, DHQG Ha Noi, HSG Quoc, Bo GD, DH Khoa, ky thi tuyen sinh, khoa hoc xa hoi, chat luong cao, duoc uu tien, nguon nhan luc, dat ket qua, cu nhan, tai nang, cac lop, Sv

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hệ cử nhân tài năng, chất lượng cao: hút thí sinh giỏi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hệ cử nhân tài năng, chất lượng cao: hút thí sinh giỏi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin He cu nhan tai nang chat luong cao hut thi sinh gioi

Nhan xet, hay lien he ve tin He cu nhan tai nang chat luong cao hut thi sinh gioi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet He cu nhan tai nang chat luong cao hut thi sinh gioi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0