Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007

Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007
Thi sinh lam thu tuc du thi vao Hoc vien Hanh chinh quoc gia trong ky thi tuyen sinh dot 2-2007 - Anh: Thanh Son
TS gui den cac ban thi sinh phan goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B, ky tuyen sinh DH 2007, dien ra vao sang nay (9-7-2007). Nhung goi y nay chi co tinh chat tham khao.

Dap an chinh thuc cua Bo GD-DT se duoc TS cap nhat ngay sau khi ket thuc mon cuoi cung cua dot 2 vao cac khoi B, C, D nam 2007.

MA DE THI 209

Phan chung cho tat ca thi sinh (43 cau, tu cau 1 den cau 43):

Cau 1: Qua trinh tien hoa dan toi hinh thanh cac hop chat huu co dau tien tren Qua dat khong co su tham gia cua nhung nguon nang luong:

A. hoat dong nui lua, buc xa mat troi
B. tia tu ngoai, hoat dong nui lua
C. tia tu ngoai va nang luong sinh hoc
D. phong dien trong khi quyen, tia tu ngoai

Cau 2: O mot loai thuc vat co bo nhiem sac the luong boi 2n = 24, neu co dot bien di boi xay ra thi so loai the tam nhiem don co the duoc tao ra toi da trong quan the cua loai la

A. 24
B. 48
C. 12
D. 36

Cau 3: Nhung loai enzim nao sau day duoc su dung trong ki thuat tao ADN tai to hop?

A. Amilaza va ligaza
B. ADN-polimeraza va amilaza
C. ARN – polimeraza va peptidaza
D. Restrictaza va ligaza

Cau 4: Loai dot bien cau truc nhiem sac the it gay hau qua nghiem trong cho co the la

A. mat doan lon
B. chuyen doan lon va dao loan
C. lap doan va mat doan lon
D. dao doan

Cau 5: Phat bieu nao duoi day khong dung voi tien hoa nho?

A. Tien hoa nho dien ra trong thoi gian dia chat lau dai va chi co the nghien cuu gian tiep
B. Tien hoa nho la qua trinh bien doi tan so alen va tan so kieu gen cua quan the qua cac the he
C. Tien hoa nho dien ra trong thoi gian lich su tuong doi ngan, pham vi tuong doi hep
D. Tien hoa nho la qua trinh bien doi von gen cua quan the qua thoi gian

Cau 6: Mot quan the co 100% ca the mang kieu gen Aa tu thu phan lien tiep qua 3 the he. Tinh theo li thuyet, ti le cac kieu gen o the he thu ba se la:

A. 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa
B. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa
C. 0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa
D. 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25aa

Cau 7: Ky thuat cay gen hien nay thuong khong su dung de tao

A. hoocmon insulin
B. hoocmon sinh truong
C. chat khang sinh
D. the da boi

Cau 8: Phuong phap gay dot bien nhan tao thuong it duoc ap dung o

A. nam
B. vi sinh vat
C. dong vat bac cao
D. thuc vat

Cau 9: Trong nhom vuon nguoi ngay nay, loai co quan he gan gui nhat voi nguoi la

A. gorila
B. vuon
C. tinh tinh
D. duoi uoi

Cau 10: Trong ky thuat cay gen voi muc dich san xuat cac che pham sinh hoc tren quy mo cong nghiep, te bao nhan duoc dung pho bien la vi khuan E.coli vi

A. moi truong dinh duong nuoi E. coli rat phuc tap
B. E. coli khong man cam voi thuoc khang sinh
C. E . coli co tan so phat sinh dot bien gay hai cao
D. E. coli co toc do sinh san nhanh

Cau 11: Phat bieu nao sau day sai ve vai tro cua qua trinh giao phoi trong tien hoa?

A. Giao phoi cung cap nguyen lieu thu cap cho chon loc tu nhien
B. Giao phoi tao ra alen moi trong quan the
C. Giao phoi gop phan lam tang tinh da dang di truyen
D. Giao phoi lam trung hoa tinh co hai cua dot bien

Cau 12: Nhan to lam bien doi thanh phan kieu gen va tan so tuong doi cac alen cua quan the theo mot huong xac dinh la

A. dot bien
B. chon loc tu nhien
C. giao phoi
D. cach li

Cau 13: Trong chon giong cay trong, hoa chat thuong duoc dung de gay dot bien da boi the la

A. 5BU
B. EMS
C. NMU
D. consixin

Cau 14: Truong hop nao sau day co the tao ra hop tu phat trien thanh nguoi mac hoi chung Dao?

A. Giao tu chua 2 nhiem sac the so 23 ket hop voi giao tu binh thuong
B. Giao tu chua 2 nhiem sac the so 21 ket hop voi giao tu binh thuong
C. Giao tu khong chua nhiem sac the so 21 ket hop voi giao tu binh thuong
D. Giao tu chua nhiem sac the so 22 bi mat doan ket hop voi giao tu binh thuong

Cau 15: O nguoi, benh mau kho dong do mot gen lan (m) nam tren nhiem sac the X khong co alen tuong ung tren nhiem sac the Y quy dinh. Cap bo me nao sau day co the sinh con trai bi benh mau kho dong voi xac suat 25% ?

A. XmXm x XmY
B. XMXM x XMY
C. XMXm x XmY
D. XmXm x XMY

Cau 16: Dot bien gen troi phat sinh trong qua trinh nguyen phan cua te bao sinh duong khong co kha nang

A. di truyen qua sinh san huu tinh
B. nhan len trong mo sinh duong
C. tao the kham
D. di truyen qua sinh san vo tinh

Cau 17: Quan the nao sau day da dat trang thai can bang di truyen ?

A. 0,6AA : 0,2Aa : 0,2 aa
B. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1 aa
C. 0,4AA : 0,4Aa : 0,2 aa
D. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04 aa

Cau 18: Theo quan niem hien dai, co so vat chat chu yeu cua su song la

A. protein va axit nucleic
B. axit nucleic va lipit
C. saccarit va photpholipit
D. protein va lipit

Cau 19: Mot gen co 4800 lien ket hidro va co ti le A/G = ½, bi dot bien thanh alen moi co 4801 lien ket hidro va co khoi luong 108.104 dvC. So nucleotit moi loai cua gen sau dot bien la :

A. T = A = 601 , G = X = 1199
B. A = T = 600, G = X = 1200
C. T = A = 598, G = X = 1202
D. T = A = 599, G = X = 1201

Cau 20: Gia su mot quan the giao phoi o trang thai can bang di truyen co 10000 ca the, trong do 100 ca the co kieu gen dong hop lan (aa), thi so ca the co kieu gen di hop (Aa) trong quan the se la

A. 900
B. 1800
C. 8100
D. 9900

Cau 21: Gioi han nang suat cua giong duoc quy dinh boi

A. che do dinh duong
B. dieu kien thoi tiet
C. kieu gen
D. ky thuat canh tac

Cau 22: Trong qua trinh tien hoa nho, su cach li co vai tro

A. lam thay doi tan so alen tu do hinh thanh loai moi
B. xoa nhoa nhung khac biet ve von gen giua hai quan the da phan li
C. gop phan thuc day su phan hoa kieu gen cua quan the goc
D. tang cuong su khac nhau ve kieu gen giua cac loai, cac ho

Cau 23: Phat bieu nao sau day khong dung ve qua trinh hinh thanh loai moi bang con duong dia li (hinh thanh loai khac khu vuc dia ly)?

A. Hinh thanh loai moi bang con duong dia ly dien ra cham chap trong thoi gian lich su lau dai
B. Trong nhung dieu kien dia ly khac nhau, chon loc tu nhien da tich luy cac dot bien va bien di to hop theo nhung huong khac nhau
C. Hinh thanh loai moi bang con duong dia ly thuong gap o ca dong vat va thuc vat
D. Dieu kien dia ly la nguyen nhan truc tiep gay ra nhung bien doi tuong ung tren co the sinh vat, tu do tao ra loai moi.

Cau 24: Theo quan niem tien hoa hien dai, chon loc tu nhien tac dong len moi cap do to chuc song, trong do quan trong nhat la su chon loc o cap do

A. ca the va quan the
B. quan xa va he sinh thai
C. quan the va quan xa
D. phan tu va te bao

Cau 25: Dacuyn la nguoi dau tien dua ra khai nien

A. dot bien
B. bien di to hop
C. bien di ca the
D. dot bien trung tinh

Cau 26: Cho mot cay ca chua tu boi co kieu gen Aaaa lai voi mot cay luong boi co kieu gen Aa. Qua trinh giam phan o cac cay bo me xay ra binh thuong, cac loai giao tu duoc tao ra deu co kha nang thu tinh. Ti le kieu gen dong hop tu lan o doi con la

A. 1/36
B. 1/6
C. 1/12
D. ½

Cau 27: Phat bieu khong dung ve dot bien gen la:

A. Dot bien gen lam thay doi vi tri cua gen tren nhiem sac the
B. Dot bien gen lam bien doi dot ngot mot hoac mot so tinh trang nao do tren co the sinh vat
C. Dot bien gen lam phat sinh cac alen moi trong quan the
D. Dot bien gen lam bien doi mot hoac mot so cap nucleotit trong cau truc cua gen

Cau 28: Bang phuong phap gay dot bien va chon loc khong the tao ra duoc cac chung

A. nam men, vi khuan co kha nang sinh san nhanh tao sinh khoi lon
B. penicillium co hoat tinh penixilin tang gap 200 lan chung goc
C. vi khuan E. coli mang gen san xuat insulin cua nguoi
D. vi sinh vat khong gay benh dong vai tro lam khang nguyen

Cau 29: Dac trung co ban o nguoi ma khong co o cac loai vuon nguoi ngay nay la

A. de con va nuoi con bang sua
B. kha nang bieu lo tinh cam
C. bo nao co kich thuoc lon
D. co he thong tin hieu thu 2

Cau 30: Trong chon giong, nguoi ta tien hanh tu thu phan bat buoc va giao phoi can huyet nham

A. tang bien di to hop
B. tang ti le di hop
C. tao dong thuan
D. giam ti le dong hop

Cau 31: Hien tuong nao sau day la dot bien?

A. Nguoi bi bach tang co da trang, toc trang, mat hong.
B. Mot so loai thu thay doi mau sac, do day cua bo long theo mua.
C. Cay soi rung la vao cuoi mua thu va ra la non vao mua xuan.
D. So luong hong cau trong mau cua nguoi tang khi di len nui cao.

Cau 32: Hai loai sinh hoc (loai giao phoi) than thuoc thi

A. cach li sinh san voi nhau trong dieu kien tu nhien.
B. hoan toan khac nhau ve hinh thai.
C. hoan toan biet lap ve khu phan bo.
D. giao phoi tu do voi nhau trong dieu kien tu nhien.

Cau 33: Phat bieu nao sau day khong dung ve nguoi dong sinh?

A. Nhung nguoi dong sinh cung trung khong hoan toan giong nhau ve tam li, tuoi tho va su bieu hien cac nang khieu.
B. Nhung nguoi dong sinh cung trung song trong hoan canh khac nhau co nhung tinh trang khac nhau thi cac tinh trang do do kieu gen quy dinh la chu yeu.
C. Nhung nguoi dong sinh khac trung thuong khac nhau o nhieu dac diem hon nguoi dong sinh cung trung.
D. Nhung nguoi dong sinh cung trung song trong hoan canh khac nhau co nhung tinh trang khac nhau thi cac tinh trang do chiu anh huong nhieu cua moi truong.

Cau 34: Theo quan niem cua Lamac, co the giai thich su hinh thanh dac diem co dai o huou cao co la do

A. su xuat hien cac dot bien co dai.
B. su tich luy cac bien di co dai boi chon loc tu nhien.
C. huou thuong xuyen vuon dai co de an cac la tren cao.
D. su chon loc cac dot bien co dai.

Cau 35: Gen A dai 4080Ao bi dot bien thanh gen a. Khi gen a tu nhan doi mot lan, moi truong noi bao da cung cap 2398 nucleotit. Dot bien tren thuoc dang

A. them 1 cap nucleotit.
B. mat 1 cap nucleotit
C. mat 2 cap nucleotit.
D. them 2 cap nucleotit.

Cau 36: Nguyen nhan cua hien tuong bat thu thuong gap o con lai giua hai loai khac nhau la:

A. te bao co the lai xa co kich thuoc lon, co the sinh truong manh, thich nghi tot.
B. te bao cua co the lai xa khong mang cac cap nhiem sac the tuong dong.
C. te bao cua co the lai xa chua bo nhiem sac the tang gap boi so voi hai loai bo me.
D. te bao co the lai xa mang day du bo nhiem sac the cua hai loai bo me.

Cau 37: Theo quan niem hien dai, nhan to lam trung hoa tinh co hai cua dot bien la :

A. dot bien.
B. giao phoi.
C. chon loc tu nhien
D. cac co che cach li.

Cau 38: De chon tao cac giong cay trong lay than, la, re co nang suat cao, trong chon giong nguoi thuong su dung phuong phap gay dot bien.

A. mat doan.
B. di boi.
C. chuyen doan
D. da boi.

Cau 39: Mot co the co te bao chua cap nhiem sac the gioi tinh XAXa. Trong qua trinh giam phan phat sinh giao tu, o mot so te bao cap nhiem sac the nay khong phan li trong lan phan bao II. Cac loai giao tu co the duoc tao ra tu co the tren la:

A. XAXa, XaXa, XA, Xa, O.
B. XAXa, O, XA, XAXA.
C. XAXA, XAXa, XA, Xa, O.
D. XAXA, XaXa, XA, Xa, O.

Cau 40: Phat bieu nao sau day khong phai la quan niem cua Dacuyn?

A. Loai moi duoc hinh thanh dan dan qua nhieu dang trung gian duoi tac dung cua chon loc tu nhien theo con duong phan li tinh trang.
B. Chon loc tu nhien tac dong thong qua dac tinh bien di va di truyen cua sinh vat.
C. Toan bo sinh gioi ngay nay la ket qua qua trinh tien hoa tu mot nguon goc chung.
D. Ngoai canh thay doi cham chap, sinh vat co kha nang thich ung kip thoi.

Cau 41: Tinh trang so luong thuong

A. co he so di truyen cao
B. do nhieu gen quy dinh
C. it chiu anh huong cua moi truong.
D. co muc phan ung hep.

Cau 42: Su trao doi cheo khong can giua 2 cromatit khac nguon goc trong mot cap nhiem sac the tuong dong co the lam xuat hien dang dot bien

A. lap doan va mat doan.
B. chuyen doan tuong ho.
C. dao doan va lap doan.
D. chuyen doan va mat doan.

Cau 43: Hoa chat gay dot bien nhan tao 5-Brom uraxin (5BU) thuong gay dot bien gen dang

A. thay the cap A-T bang cap G-X.
B. thay the cap A-T bang cap T-A.
C. thay the cap G-X bang cap X-G.
D. thay the cap G-X bang cap A-T.

PHAN RIENG: Thi sinh chi duoc chon lam 1 trong 2 phan (Phan I hoac Phan II).

Phan I. Theo chuong trinh KHONG phan ban (7 cau, tu cau 44 den cau 50):

Cau 44: De xac dinh mot tinh trang do gen trong nhan hay gen trong te bao chat quy dinh, nguoi ta thuong tien hanh

A. lai phan tich.
B. lai thuan nghich.
C. lai xa
D. lai khac dong.

Cau 45: Trong truong hop moi gen quy dinh mot tinh trang, tinh trang troi la troi hoan toan. Phep lai nao sau day khong lam xuat hien ti le kieu hinh 1 : 2 : 1 o doi F1?

A. P : , co hoan vi gen xay ra o mot gioi voi tan so 40%.
B. P : , cac gen lien ket hoan toan.
C. P : , cac gen lien ket hoan toan.
D. P : , cac gen lien ket hoan toan.

Cau 46: Cho lai hai cay bi qua tron voi nhau, doi con thu duoc 272 cay bi qua tron, 183 cay bi qua bau duc va 31 cay bi qua dai. Su di truyen tinh trang hinh dang qua bi tuan theo quy luat

A. phan li doc lap cua Menden
B. lien ket gen hoan toan.
C. tuong tac cong gop.
D. tuong tac bo tro.

Cau 47: Protein khong thuc hien chuc nang

A. dieu hoa cac qua trinh sinh ly.
B. tich luy thong tin di truyen.
C. bao ve te bao va co the.
D. xuc tac cac phan ung sinh hoa.

Cau 48: Trong mot cai ao, kieu quan he co the xay ra giua hai loai ca co cung nhu cau thuc an la :

A. uc che cam nhiem.
B. canh tranh.
C. vat an thit - con moi.
D. ky sinh.

Cau 49: Tap hop sinh vat nao duoi day duoc xem la mot quan the giao phoi?

A. Nhung con ca song trong cung mot cai ho.
B. Nhung con ong tho lay mat o mot vuon hoa.
C. Nhung con moi song trong mot to moi o chan de.
D. Nhung con ga trong va ga mai nhot o mot goc cho.

Cau 50: Phat bieu nao sau day dung?

A. O sinh vat nhan chuan, axit amin mo dau chuoi polipeptit se duoc tong hop la metionin.
B. Trong phan tu ARN co chua goc duong C5H10O5 va cac bazo nitric A, T, G, X.
C. Mot bo ba ma di truyen co the ma hoa cho mot hoac mot so axit amin.
D. Phan tu tARN va rARN co cau truc mach don, phan tu mARN co cau truc mach kep.

Phan II: Theo chuong trinh phan ban (7 cau, tu cau 51 den cau 57):

Cau 51: Trong truong hop moi gen qui dinh mot tinh trang va tinh trang troi la troi hoan toan, co the co kieu gen AaBbDd tu thu phan se thu duoc doi con co so kieu gen va kieu hinh toi da la

A. 8 kieu hinh ; 12 kieu gen.
B. 4 kieu hinh ; 9 kieu gen.
C. 8 kieu hinh ; 27 kieu gen.
D. 4 kieu hinh ; 12 kieu gen.

Cau 52: Phat bieu nao sau day dung voi thap sinh thai?

A. Cac loai thap sinh thai khong phai bao gio cung co day lon, dinh huong len tren.
B. Thap khoi luong bao gio cung co dang chuan.
C. Thap so luong bao gio cung co dang chuan.
D. Cac loai thap sinh thai bao gio cung co day lon, dinh huong len tren.

Cau 53: Yeu to quyet dinh muc do da dang cua mot tham thuc vat o can la

A. gio
B. nuoc
C. khong khi
D. anh sang.

Cau 54: O nguoi kieu gen IAIA, IAIO quy dinh nhom mau A; kieu gen IBIB, IBIO quy dinh nhom mau B; kieu gen IAIB quy dinh nhom mau AB; kieu gen IOIO quy dinh nhom mau O. Tai mot nha ho sinh, nguoi ta nham lan 2 dua tre so sinh voi nhau. Truong hop nao sau day khong can biet nhom mau cua nguoi cha ma van co the xac dinh duoc dua tre nao la con cua nguoi me nao?

A. Hai nguoi me co nhom mau AB va nhom mau O, hai dua tre co nhom mau O va nhom mau AB.
B. Hai nguoi me co nhom mau B va nhom mau O, hai dua tre co nhom mau B va nhom mau O.
C. Hai nguoi me co nhom mau A va nhom mau B, hai dua tre co nhom mau B va nhom mau A.
D. Hai nguoi me co nhom mau A va nhom mau O, hai dua tre co nhom mau O va nhom mau A.

Cau 55: Nam va vi khuan lam trong dia y co moi quan he

A. cong sinh
B. hoi sinh
C. canh tranh
D. ky sinh.

Cau 56: Trong he sinh thai rung mua nhiet doi, nhom sinh vat co sinh khoi lon nhat la

A. sinh vat tieu thu cap II.
B. sinh vat phan huy.
C. sinh vat tieu thu cap I.
D. sinh vat san xuat.

Cau 57: Giai thich nao duoi day khong hop li ve su that thoat nang luong rat lon qua moi bac dinh duong?

A. Phan lon nang luong duoc tich vao sinh khoi.
B. Phan lon nang luong bi tieu hao qua ho hap, tao nhiet cho co the.
C. Mot phan nang luong mat qua chat thai (phan, nuoc tieu…)
D. Mot phan nang luong mat qua cac phan roi rung (la rung, xac lot…)

GOI Y GIAI BAI

1.

C

30.

C

2.

C

31.

A

3.

D

32.

A

4.

D

33.

B

5.

A

34.

C

6.

B

35.

B

7.

D

36.

B

8.

C

37.

B

9.

C

38.

D

10.

D

39.

D

11.

B

40.

D

12.

B

41.

B

13.

D

42.

A

14.

B

43.

A

15.

C

44.

B

16.

A

45.

B

17.

D

46.

D

18.

A

47.

B

19.

D

48.

B

20.

B

49.

C

21.

C

50.

A

22.

C

51.

C

23.

D

52.

D

24.

A

53.

D

25.

C

54.

C

26.

C

55.

A

27.

A

56.

D

28.

C

57.

A

29.

D

DIEN CHI - NGUYEN THAI LAN THY
(Trung tam Boi duong van hoa va
Luyen thi Dai hoc Vinh Vien TP.HCM)

Viet Bao
Comment :Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Suggestions solution Biology subject exam block B, batch 2-2007
natural selection, chromosome, gene mutations, forming species, potentially, organisms, genotypes, populations, following suggestions, traits, sentence, pairs, blocks, large
TS sent to the contestants of the proposed test subjects suggested block B Biology, University entrance exam 2007, took place this morning (9 - 7-2007). These suggestions are for reference only ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gợi ý giải đề thi môn Sinh vật khối B, đợt 2-2007

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gợi ý giải đề thi môn Sinh vật khối B, đợt 2-2007 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007

Nhan xet, hay lien he ve tin Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Goi y giai de thi mon Sinh vat khoi B dot 2 2007 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0