Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007

Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007
Thi sinh thi tot nghiep THPT nam 2007 tai Hoi dong thi Truong THCS Minh Duc (quan 1, TP.HCM) chuan bi den gio lam bai - Anh: Quoc Dung
TS moi cac ban thi sinh xem goi y tham khao giai de thi mon Lich su tot nghiep THPT nam hoc 2006-2007 chuong trinh khong phan ban (nhung goi y nay chi co tinh chat tham khao).

>> Goi y giai de thi mon Vat ly - khong phan ban
>> Goi y giai de thi mon Van - phan ban
>> Goi y giai de thi mon Van - khong phan ban

DE VA GOI Y THAM KHAO CACH LAM DE SO 1

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1 (3,0 diem): Trinh bay noi dung Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viet Nam dau nam 1930. Vi sao noi su ra doi cua Dang la buoc ngoat vi dai trong lich su cach mang Viet Nam ?

Cau 2 (4.0 diem): Trinh bay am muu, thu doan cua de quoc My trong chien luoc “Viet Nam hoa” chien tranh. Nhung thang loi quan su chu yeu tren cac chien truong mien Nam Viet Nam, Lao va Campuchia cua quan dan ba nuoc Dong Duong doan ket chong My (tu nam 1969 den nam 1972)

B. LICH SU THE GIOI (3.0 diem)

Dien bien chinh cua cuoc noi chien o Trung Quoc (1946-1949). Su ra doi cua nuoc Cong hoa nhan dan Trung Hoa (1-10-1949) co y nghia nhu the nao?

Goi y:

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1 (3,0 diem):

1. Noi dung Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viet Nam dau nam 1930:

- Nguyen Ai Quoc da phan tich tinh hinh the gioi va trong nuoc, phe phan nhung hanh dong thieu thong nhat cua cac to chuc Cong san va de nghi thong nhat 3 to chuc cong san thanh mot Dang Cong san duy nhat.

- Cac dai bieu nhat tri thong nhat cac to chuc Cong san thanh mot Dang duy nhat, ten Dang Cong san Viet Nam.

- Thong qua Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat, dieu le van tat cua Dang do Nguyen Ai Quoc du thao.

- Cu ban chap hanh Trung uong Dang lam thoi.

- Ngay 24-2-1930: Dong Duong Cong san lien doan gia nhap Dang Cong san Viet Nam.

2. Su ra doi cua Dang la buoc ngoat vi dai trong lich su cach mang Viet Nam:

a. Dang ra doi da cham dut cuoc khung hoang lanh dao cach mang nuoc ta keo dai hang may chuc nam troi. Tu day, cach mang Viet Nam da co mot chinh Dang chan chinh duy nhat lanh dao, chinh Dang cua giai cap cong nhan. Do la nhan to dau tien quyet dinh moi thang loi cua cach mang Viet Nam.

b. Dang da van dung chu nghia Mac - Lenin vao hoan canh Viet Nam de de ra duong loi dung dan, dua cach mang nuoc ta tien len gianh het thang loi nay den thang loi khac. Vi vay, Dang ra doi da mo ra giai doan thang loi cho cach mang Viet Nam.

c. Dang ra doi da danh dau cach mang Viet Nam tro thanh mot bo phan khang khit cua cach mang the gioi. Tu day, cach mang Viet Nam nhan duoc su ung ho cua cach mang the gioi, dong thoi cach mang Viet Nam cung gop phan minh cho cach mang the gioi.

Cau 2 (4.0 diem)

a. Am muu va thu doan cua de quoc My trong chien luoc “Viet Nam hoa” chien tranh:

- Chien luoc “Viet Nam hoa” roi mo rong thanh “Dong Duong hoa” chien tranh.

- “Viet Nam hoa” chien tranh la hinh thuc chien tranh thuc dan kieu moi, duoc tien hanh bang quan doi tay sai la chu yeu cong voi mot bo phan luc luong chien dau My va do My chi huy bang he thong co van quan su, vu khi phuong tien chien dau cua My de chong lai luc luong cach mang cua nhan dan ta.

- Thuc chat cua “Viet Nam hoa” chien tranh la “dung nguoi Viet danh nguoi Viet”, han che xuong mau nguoi My. Xuong song cua chien luoc nay la ke hoach “binh dinh”.

+ Cac thu doan “Viet Nam hoa” chien tranh:

- Tang vien tro quan su de quan doi tay sai tu dung vung va tu ganh vac chien tranh, rut dan quan Mi va chu hau ra khoi Viet Nam.

- Tang vien tro kinh te de quan nguy day manh “binh dinh nong thon” nham chiem dat gianh dan; tang dau tu von, ki thuat, phat trien kinh te Mien Nam de giam ganh nang cho My.

- Mo rong chien tranh pha hoai Mien Bac va xam luoc Lao, Campuchia.

- Cau ket voi cac nuoc lon XHCN nham co lap cuoc khang chien cua nhan dan ta.

b. Nhung thang loi quan su chu yeu cua quan dan 3 nuoc Dong Duong (tu 1969 den 1972):

- 30-4-1970: phoi hop voi dan quan Campuchia dap tan cuoc hanh quan xam luoc Campuchia cua Mi – nguy.

- Nua dau 1970: phoi hop voi dan quan Lao dap tan cuoc hanh quan lan chiem canh dong Chum va giai phong Nam Lao.

- Tu thang 2 den 3-1971: dap tan cuoc hanh quan chiem giu duong 9 Nam Lao cua Mi – nguy.

- Ngay 30-3-1972: mo cuoc tien cong chien luoc choc thung 3 phong tuyen manh nhat cua dich o Quang Tri, Tay Nguyen va mien Dong Nam Bo.

- Nhung thang loi quan su nay da lam pha san chien luoc “Viet Nam hoa” chien tranh cua de quoc Mi.

B. LICH SU THE GIOI (3.0 diem)

1. Dien bien chinh:

- Sau chien tranh chong Nhat ket thuc, luc luong quan doi cua Dang Cong san Trung Quoc phat trien manh.

- Lien Xo giup chuyen giao vung dong bac cua Trung Quoc, vung cong nghiep co vi tri chien luoc. Giup toan bo vu khi thu duoc cua hon 1 trieu quan Quan Dong.

- Tap doan Tuong Gioi Thach phat dong cuoc noi chien nham tieu diet Dang Cong san Trung Quoc va phong trao cach mang Trung Quoc. Ho cau ket chat che voi My. My am muu bien Trung Quoc thanh thuoc dia kieu moi.

- Ngay 20-7-1946, Tuong Gioi Thach da huy dong toan bo luc luong quan doi chinh quy tan cong toan dien vao cac vung giai phong do Dang Cong san lanh dao.

- Tu thang 7 -1946 den thang 6-1947, quan giai phong thuc hien chien luoc phong ngu.

- Tu thang 6 -1947, quan giai phong chuyen sang phan cong.

- Tu thang 9 -1948 den thang 1 -1949, quan giai phong lan luot mo ba chien luoc lon.

- Thang 4-1949, Quan giai phong vuot song Truong Giang. Ngay 23 – 4, Nam Kinh – trung tam thong tri tap doan quoc dan duoc giai phong, nen thong tri quoc dan Dang chinh thuc sup do.

- 1-10-1949, nuoc Cong hoa nhan dan Trung Hoa tuyen bo chinh thuc thanh lap, cach mang dan toc dan chu Trung Quoc da hinh thanh.

2. Y nghia:

- Danh dau su thang loi cua cuoc cach mang dan toc dan chu o Trung Quoc.

- Voi dien tich bang 1/4 chau A va chiem gan 1/4 dan so the gioi thang loi cua cach mang Trung Quoc da tang cuong luc luong cua chu nghia xa hoi tren toan the gioi.

- Anh huong sau sac den su phat trien cua phong trao giai phong dan toc the gioi.

---------------------------

DE VA GOI Y THAM KHAO CACH LAM DE SO 2

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1 (3,0 diem): Trinh bay nhung kho khan cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa sau ngay Cach mang thang Tam 1945 thanh cong.

Cau 2 (4,0 diem): Khai quat dien bien cua cuoc Tong tien cong va noi day mua Xuan 1975 cua quan dan ta o mien Nam.

B. LICH SU THE GIOI (3.0 diem)

Dien bien chinh cua cuoc noi chien o Trung Quoc (1946 – 1949). Su ra doi cua nuoc Cong hoa nhan dan Trung Hoa (1 – 10 – 1949) co y nghia nhu the nao?

Goi y:

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1 (3,0 diem):

Trinh bay nhung kho khan cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa sau ngay Cach mang thang Tam 1945 thanh cong.

Sau ngay Cach mang thang Tam 1945 thanh cong, nuoc Viet Nam dan chu cong hoa ra doi dung truoc tinh the “ngan can treo soi toc”, co nhieu kho khan hiem ngheo:

- 10 ngay sau cuoc tong khoi nghia thang Tam nam 1945 thanh cong, nhung doi quan cua cac nuoc trong phe Dong minh da lu luot keo vao nuoc ta duoi danh nghia giai giap quan doi Nhat.

+ Tu vi tuyen 16 tro ra Bac, 20 van quan Tuong Gioi Thach o at vao Ha Noi va hau khap cac tinh. Da tam cua quan Tuong la: tieu diet Dang Cong san Dong Duong, pha tan Viet Minh, lat do chinh quyen cach mang va lap mot chinh quyen phan dong lam tay sai cho chung. Cac to chuc phan dong: Viet Nam quoc dan dang (Viet Quoc), Viet Nam cach mang dong minh hoi (Viet Cach) hua theo lam tay sai cho quan Tuong, lap chinh quyen phan dong o mot so noi nhu: Yen Bai, Vinh Yen, Mong Cai, tuyen truyen kich dong chong chinh quyen cach mang, gay ra cac vu cuop boc, giet nguoi…

+ Tu vi tuyen 16 tro vao Nam, quan doi cua de quoc Anh da don duong cho thuc dan Phap quay tro lai xam luoc Dong Duong. Cac luc luong phan cach mang o mien Nam nhu: Dai Viet, Torotxkit, bon phan dong trong cac giao phai ngoc dau day lam tay sai cho Phap.

- Tren dat nuoc ta luc bay gio con 6 van quan Nhat. Mot bo phan luc luong nay da theo lenh cua de quoc Anh chong lai luc luong vu trang cua ta, tao dieu kien cho thuc dan Phap mo rong pham vi chiem dong.

- Nha nuoc cach mang moi thanh lap gap them nhieu kho khan. Ngan sach trung uong luc nay chi co 1.230.000 dong, trong do gan mot nua la tien rach nat, khong luu hanh duoc. Nha nuoc chua kiem soat duoc Ngan hang Dong Duong. Quan Tuong tung ra cac loai tien “quoc te”, “quan te”, “quan kim” da mat gia tri, cang lam nhieu loan thi truong tai chinh cua nuoc ta.

- Nen kinh te nuoc ta chu yeu la nong nghiep ngheo nan, lac hau, bi chien tranh tan pha nang ne. Nan doi do Nhat – Phap gay ra cuoi nam 1944 dau nam 1945 van chua duoc khac phuc. Nan lut lon thang 8-1945 lam vo de 9 tinh Bac Bo, mua mang that thu. Tiep do la nan han han keo dai, lam cho 50% ruong dat khong cay cay duoc. San xuat cong nghiep dinh don, hang hoa khan hiem, gia ca tang vot. Nguy co ve nan doi moi de doa doi song nguoi dan.

- Di san van hoa cua che do thuc dan va phong kien de lai rat nang ne: hon 90% dan so khong biet chu; cung voi cac te nan xa hoi nhu me tin di doan, ruou che, co bac, nghien hut… con rat pho bien.

Cau 2: (4,0 diem)

Dien bien:

a. Chien dich Tay Nguyen:

- Khu vuc va muc tieu tien cong lon cua ta la Tay Nguyen va Buon Ma Thuot.

- Dau thang 3/1975, danh nghi binh vao Play Cu, Kon Tum.

- 10/3/1975, voi cach danh tao bao, thoc sau, ta bat ngo tien cong Buon Ma Thuot. Sau 2 ngay, ta tieu diet toan bo quan dich va lam chu thi xa.

- 14/3/1975, sau cac cuoc phan cong that bai, dich rut chay hoang loan khoi Tay Nguyen. Ta chan danh, truy kich, tieu diet toan bo quan rut chay va giai phong Tay Nguyen (24/3/1975).

- Chien thang Tay Nguyen da mo ra qua trinh sup do hoan toan cua nguy quan, nguy quyen.

- Chop lay thoi co, ngay 25/3/1975, Bo chinh tri da sang suot de ra quyet dinh giai phong Mien Nam truoc thang 5.

- Tu cuoc tien cong chien luoc, ta phat trien thanh tong tien cong chien luoc.

b. Chien dich Hue - Da Nang:

- 19-3-1975, giai phong toan bo Quang Tri.

- 21-3-1975, ta tan cong Hue va ngan chan duong rut chay cua dich, giai phong Hue (25-3-1975).

- Cung thoi gian nay ta giai phong thi xa Tam Ky, Quan Ngai, Chu Lai… de uy hiep Da Nang tu phia Nam.

- Sang ngay 29-3-1975, ta tan cong Da Nang, sau 32 gio, ta tieu diet tren 10 van quan dich, giai phong Da Nang.

- Trong thoi gian chien dich Tay Nguyen va Hue - Da Nang, ta giai phong mot so tinh con lai ven bien mien Trung, phia Nam Tay Nguyen, Nam Bo va cac dao thuoc quan dao Truong Sa.

c. Chien dich Ho Chi Minh:

- Cuoi thang 3 – 1975, Bo chinh tri da quyet dinh giai phong mien Nam truoc thang 5.

- Tu ngay 14 – 4 – 1975 den 16 – 4 – 1975, ta chiem Phan Rang tiep do giai phong Binh Thuan, Binh Tuy.

- 18 – 4 – 1975, tong thong My ra lenh di tan nguoi My.

- 21-4-1975, Nguyen Van Thieu tu chuc tong thong. Den 28-4-1975, Duong Van Minh len lam tong thong

- 17 gio ngay 26-4-1975, ta no sung mo chien dich Ho Chi Minh, nam canh quan tien vao Sai Gon.

- Tu 27-4-1975 den 28-4-1975, ta bao vay tieu diet dich o vong ngoai vua danh thoc sau vao trung tam Thanh pho, chiem cac co quan dau nao cua chung.

- 29-4-1975, tong cong kich vao sao huyet cuoi cung cua dich.

- 11 gio 30, ngay 30-4-1975, thanh pho Sai Gon hoan toan giai phong, hoan thanh chien dich Ho Chi Minh lich su.

- Den ngay 2-5-1975, mien Nam hoan toan giai phong.

B. LICH SU THE GIOI (3.0 diem)

Cach giai nhu De I

NHOM GIAO VIEN TRUNG TAM LUYEN THI VINH VIEN

Viet Bao
Comment :Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Suggestions exam subjects address history, high school graduation exam 2007
China, Central Highlands, Indochina, Da Nang, VIETNAM HISTORY, WORLD HISTORY, Democratic Republic of Vietnam, the country Communist Vietnam Democratic Revolution in August 1945, graduation exams, Communist Party, Vietnam chemical, NLF, the introduction, hints, Points
TS invite you to suggest candidates see reference solution History subject exam high school graduation year 2006-2007 regardless of the program (these suggestions are only for reference) ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007

Nhan xet, hay lien he ve tin Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2007 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0