Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006

Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006
Thi sinh tranh thu on bai truoc khi vao phong thi tot nghiep THPT 2006 tai Hoi dong thi Truong THPT Nguyen Thi Minh Khai TP.HCM - Anh: Nhu Hung
Tiep theo hai mon Van va Hoa, TS moi cac ban thi sinh xem goi y tham khao phan giai de thi mon Lich su, ky thi tot nghiep THPT nam hoc 2005 - 2006, chuong trinh khong phan ban.

>> Dap an chinh thuc cua Bo GD-DT

>> Goi y mon Toan

>> Goi y mon Dia ly

>> Goi y mon Hoa hoc

>> Goi y mon Ngu van

Moi cac ban tiep tuc don xem bai giai goi y cac mon thi tiep theo (Dia, Toan, Ngoai Ngu/ Vat ly) tren TS. Bai giai se duoc cap nhat sau khi moi mon thi ket thuc.

KY THI TOT NGHIEP THPT, NAM HOC 2005 - 2006

DE VA BAI GIAI GOI Y MON LICH SU

Thi sinh chon mot trong hai de sau:

De I:

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1(4,0 diem). Tom tat nhung hoat dong cua Nguyen Ai Quoc tu nam 1920 den dau nam 1930. Cong lao to lon dau tien cua Nguyen Ai Quoc doi voi cach mang Viet Nam la gi ?

Cau 2 (2,0 diem). Trinh bay chu truong, bien phap cua Dang, Chinh phu va Chu tich Ho Chi Minh nham doi pho voi quan doi Tuong Gioi Thach va tay sai tu sau khi Cach mang thang Tam thanh cong den truoc ngay 6 – 3 – 1946 .

Cau 3 (1,0 diem). Xac dinh moc thoi gian (ngay, thang, nam) tuong ung voi nhung su kien lich su duoc trinh bay trong bang sau :

Thoi gian Su kien

?

Cuoc khang chien toan quoc bung no

?

Ket thuc chien dich Viet Bac

?

Mo dau chien dich Bien gioi

?

Ket thuc chien dich lich su Dien Bien Phu

B. LICH SU THE GIOI (3,0 diem)

Su kien nao danh dau buoc phat trien moi cua phong trao giai phong dan toc khu vuc Mi la tinh sau Chien tranh the gioi thu hai ? Ke tu do, phong trao da dien ra nhu the nao ?

-------------------------------------------------------------------------------------

De II

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1 (4,0 diem). Trinh bay nguyen nhan bung no va dien bien chinh cua phong trao cach mang Viet Nam trong nam 1930 duoi su lanh dao cua Dang.

Cau 2 (2,0 diem). Tom tat hoan canh lich su va noi dung cua ban Hiep dinh so bo duoc ky ket giua dai dien Chinh phu Viet Nam dan chu cong hoa va dai dien Chinh phu Phap (ngay 6 – 3 – 1946).

Cau 3 (1,0 diem). Xac dinh moc thoi gian (ngay, thang, nam) tuong ung voi nhung su kien lich su trong cuoc chien dau chong “Chien tranh dac biet” cua Mi theo bang sau:

Thoi gian Su kien

?

Chien thang Ap Bac (Mi Tho)

?

Cuoc bieu tinh cua hai van tang ni, Phat tu o Hue

?

Cuoc bieu tinh cua 70 van quan chung Sai Gon

?

Chien thang Binh Gia (Ba Ria)

B. LICH SU THE GIOI (3,0 diem)

Su kien nao danh dau buoc phat trien moi cua phong trao giai phong dan toc khu vuc Mi la tinh sau Chien tranh the gioi thu hai ? Ke tu do, phong trao da dien ra nhu the nao?

BAI GIAI GOI Y

De I:

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1

+ Tom tat nhung hoat dong cua Nguyen Ai Quoc tu nam 1920 den dau nam 1930:

- Tai Dai hoi lan thu 18 cua Dang Xa hoi Phap hop o Tua thang 12-1920, Nguyen Ai Quoc bo phieu tan thanh Quoc te thu ba va tham gia thanh lap Dang Cong san Phap. Quoc te thu ba voi Luan cuong cua Lenin ve van de dan toc va van de thuoc dia, vach ra duong loi chien luoc va sach luoc cua cach mang giai phong dan toc va khang dinh lap truong ung ho phong trao giai phong dan toc o phuong Dong cua Quoc te Cong san.

- Nam 1921, Nguyen Ai Quoc thanh lap Hoi Lien hiep thuoc dia de tuyen truyen, tap hop luc luong chong chu nghia de quoc. Hoi ra to bao Nguoi cung kho nam 1922 de vach tran chinh sach dan ap boc lot da man cua chu nghia de quoc, gop phan thuc tinh cac dan toc bi ap buc dung len dau tranh tu giai phong. Nguyen Ai Quoc con viet bai cho cac bao tien bo khac nhu: Nhan dao, Doi song cong nhan va cuon sach noi tieng “Ban an che do thuc dan Phap”.

- Nam 1923, Nguyen Ai Quoc di Lien Xo du Hoi nghi Quoc te Nong dan, sau do lam viec o Quoc te Cong san, viet nhieu bai cho bao Su That va tap chi Thu tin quoc te.

- Nam 1924, Nguyen Ai Quoc du Dai hoi V cua Quoc te Cong san va doc tham luan tai Dai hoi, trinh bay quan diem cua minh ve vi tri chien luoc cua cach mang thuoc dia, moi quan he giua phong trao cong nhan o cac nuoc de quoc voi phong trao cach mang o cac nuoc thuoc dia, ve vai tro va suc manh to lon cua giai cap nong dan o cac nuoc thuoc dia.

- Thang 12-1924, Nguyen Ai Quoc tu Lien Xo ve Quang Chau (Trung Quoc) de truc tiep chuan bi thanh lap Dang Cong san Viet Nam. Tai day, Nguoi da cung voi mot so nha cach mang Trung Quoc, An Do... thanh lap “Hoi Lien hiep cac dan toc bi ap buc o A Dong”; tiep xuc voi cac nha cach mang Viet Nam o Quang Chau.

- Thang 6-1925, Nguyen Ai Quoc thanh lap Hoi Viet Nam cach mang thanh nien ma nong cot la Cong san Doan. Nguoi mo cac lop huan luyen chinh tri de dao tao can bo cach mang roi dua ve nuoc hoat dong. Nhung bai giang cua Nguyen Ai Quoc tap hop lai thanh tac pham “Duong cach menh” xuat ban nam 1927. Nam 1928, Hoi chu truong thuc hien “vo san hoa”, dua nguoi ve nuoc hoat dong trong phong trao cong nhan de truyen ba chu nghia Mac – Lenin cho ho.

- Tu thang 6-1929 den 9-1929, ba to chuc cong san: Dong Duong Cong san dang, An Nam Cong san dang, Dong Duong Cong san lien doan ra doi. Tren co so do, Nguyen Ai Quoc da chinh thuc thanh lap Dang Cong san Viet Nam vao ngay 3-2-1930.

+ Cong lao to lon dau tien cua Nguyen Ai Quoc doi voi cach mang Viet Nam la thong nhat cac to chuc cong san hoat dong rieng re o trong nuoc thanh mot chinh dang vo san duy nhat.

- Tu ngay 3 den 7-2-1930, duoc su uy nhiem cua Quoc te Cong san, Nguyen Ai Quoc trieu tap Hoi nghi dai bieu cac to chuc cong san hop o Cuu Long (Huong Cang – Trung Quoc) de hop nhat thanh mot Dang duy nhat lay ten la Dang Cong san Viet Nam.

- Hoi nghi da thong qua Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat, Dieu le van tat cua Dang do Nguyen Ai Quoc du thao va cu Ban chap hanh Trung uong Dang lam thoi.

- Dang Cong san Viet Nam ra doi la mot buoc ngoat lich su vi dai, la su chuan bi tat yeu dau tien cho moi thang loi cua cach mang Viet Nam.

Cau 2

Thuc hien chu truong het suc tranh truong hop mot minh phai doi pho voi nhieu ke thu trong cung mot luc, nha nuoc ta thuc hien sach luoc hoa hoan, tranh xung dot, giao thiep than thien va lanh dao nhan dan dau tranh chinh tri voi quan Tuong mot cach khon kheo. Cac cuoc mit tinh, bieu tinh duoc to chuc, tap hop hang nghin nguoi mang bang co, khau hieu : “Nuoc Viet Nam cua nguoi Viet Nam !” “Ung ho Chinh phu lam thoi nuoc Viet Nam dan chu Cong hoa !” “Ung ho Chu tich Ho Chi Minh !” v.v …

Quan Tuong khong dam ra mat cong khai, ma dung bon tay sai Viet Quoc, Viet Cach de pha ta tu ben trong. Viet Cach doi ta phai cai to Chinh phu, de cho chung mot so ghe trong Quoc hoi khong phai thong qua bau cu, phai gat nhung dang vien cong san ra khoi Chinh phu lam thoi… Nham han che su pha hoai, tai phien hop dau tien, Quoc hoi khoa I dong y tang them cho Tuong 70 ghe trong Quoc hoi khong qua bau cu va 4 ghe bo truong trong Chinh phu lien hiep chinh thuc cho Viet Quoc va Viet Cach. Nhan nhuong cho Tuong mot so quyen loi ve kinh te, nhu cung cap mot phan luong thuc, thuc pham, nhan tieu tien “quan kim” va “quoc te”.

Doi voi tay sai cua Tuong, chinh quyen cach mang dua vao quan chung kien quyet vach tran am muu va hanh dong chia re, pha hoai cua chung. Nhung ke pha hoai co du bang chung deu bi trung tri theo phap luat. Chinh phu con ban hanh mot so sac lenh nham tran ap bon phan cach mang : ngay 5-9-1945 sac lenh giai tan “Dai Viet quoc gia xa hoi dang “ va “Dai Viet quoc dan dang” la nhung dang phan dong, tay sai cua phat xit Nhat; sac lenh ngay 12-9-1945 cho an tri nhung nguoi nguy hiem cho nen dan chu cong hoa Viet Nam; sac lenh lap toa an quan su trung tri bon phan cach mang …

Cau 3

Thoi gian Su kien
19/12/1946 Cuoc khang chien toan quoc bung no
19/12/1947 Ket thuc chien dich Viet Bac
16/9/1950 Mo dau chien dich Bien gioi
7/5/1954 Ket thuc chien dich lich su Dien Bien Phu

B. LICH SU THE GIOI (3,0 diem)

+ Su kien danh dau buoc phat trien moi cua phong trao giai phong dan toc khu vuc Mi la tinh sau Chien tranh the gioi thu hai la thang loi cua cach mang Cuba 1959.

- Ngay 1-1-1959, nghia quan cua Phiden Caxtoro tien vao chiem linh thu do La Habana. Che do doc tai quan su Batixta do Mi dieu khien bi lat do.

- Sau khi danh thang doi quan danh thue cua Mi do bo vao bai bien Hiron ngay 17-4-1961, chinh phu Phiden Caxtoro tuyen bo Cuba bat dau tien hanh cach mang XHCN va xay dung CNXH. Nam 1965, “To chuc cach mang thong nhat” cua Cuba doi ten thanh Dang Cong san Cuba.

+ Sau thang loi cua cach mang Cuba 1959, Cuba tro thanh “la co dau cua phong trao giai phong dan toc” o Mi la tinh.

- Cac nuoc Mi la tinh thay o cach mang Cuba tam guong sang ve mot dan toc du be nho van co the danh thang mot de quoc dau so nam ngay sat canh de giai phong dan toc, ve nhung phuong thuc dau tranh cach mang de danh do ke thu, v.v... Cung tu do, con bao tap cach mang (ma hinh thuc chu yeu la dau tranh vu trang) da bung no o Mi la tinh, lam cho khu vuc nay duoc menh danh la “luc dia bung chay”.

- Phong trao dau tranh vu trang da no ra o nhieu nuoc nhu: Bolivia, Venexuela, Goatemala, Colombia, Peru, Nicaragoa, En Xanvado... Trong do, thang loi cua cach mang Nicaragoa nam 1979, cung voi viec len cam quyen cua chinh phu Lien minh doan ket nhan dan do Tong thong Agiende dung dau o Chile trong nhung nam 1970-1973 la nhung su kien cach mang co y nghia va anh huong sau rong nhat. Voi nhung hinh thuc dau tranh khac nhau, cac nuoc Mi la tinh da lan luot lat do duoc cac the luc than Mi, thanh lap cac chinh phu dan toc dan chu, gianh lai doc lap va chu quyen cua dan toc minh.

- Tu cuoi nhung nam 80 den nay, Mi da mo cuoc phan kich chong lai phong trao cach mang khu vuc Mi latinh, bat dau tu cuoc can thiep vu trang dan ap cach mang o Grenada (1983), Panama (1990); dung moi thu doan kinh te, chinh tri gay suc ep lam cho Mat tran giai phong dan toc Xandino cam quyen o Nicaragoa bi that bai trong cuoc tong tuyen cu nam 1991; tim moi cach lat do che do XHCN o Cuba bang cach bao vay, cam van ve kinh te, co lap va tan cong ve chinh tri.

- Qua hon 40 nam, bo mat khu vuc Mi la tinh da bien doi khac truoc. Cac nuoc Mi la tinh da khoi phuc lai doc lap, chu quyen va buoc len vu dai quoc te voi tu the doc lap, tu chu cua minh. Mot so nuoc nhu Braxin, Mehico da tro thanh cac nuoc Cong nghiep moi (NICs).

--------------------------------------------------------------------------------

De II

A. LICH SU VIET NAM (7,0 diem)

Cau 1

a. Nguyen nhan bung no:

- Cuoc khung hoang kinh te the gioi (1929 – 1933) tu cac nuoc tu ban lan nhanh sang cac nuoc thuoc dia. De quoc Phap tim moi cach trut ganh nang cua khung hoang kinh te len vai nhan dan cac nuoc thuoc dia, trong do co Viet Nam.

- Anh huong nang ne cua cuoc khung hoang kinh te va chinh sach dan ap khung bo khoc liet cua Phap lam nhan dan ta them cam thu va quyet tam tranh dau, gianh quyen song.

- Dang Cong san Viet Nam ra doi kip thoi lanh dao giai cap cong nhan va nhan dan lao dong nuoc ta dung len dau tranh chong de quoc Phap va phong kien tay sai, gianh doc lap, tu do. Nguyen Ai Quoc khang dinh: “co cach mang thi song, khong co cach mang thi chet”.

b. Dien bien chinh:

- Thang 2 – 1930 da no ra cuoc bai cong cua 3000 cong nhan don cao su Phu Rieng.

- Thang 4 – 1930 la cac cuoc bai cong cua 4000 cong nhan nha may soi Nam dinh, 400 cong nhan cua nha may soi Nam Dinh, cua hon 400 cong cong nhan nha may diem va nha may cua Ben Thuy, nha may xi mang Hai Phong, o hang dau Nha Be (Sai Gon), don dien Dau Tieng v.v… Phong trao dau tranh cua nong dan da dien ra o nhieu dia phuong nhu Ha Nam, Thai Binh, Nghe An, Ha Tinh v.v… Truyen don, co do bua liem cua Dang Cong san da xuat hien tren cac duong pho Ha Noi va o mot so dia phuong khac.

- Ngay Quoc te lao dong 1 – 5 – 1930 , lan dau tien cong nong va dan chung Dong Duong, duoi su lanh dao cua Dang to ro dau hieu doan ket voi vo san the gioi va bieu duong luc luong cua minh. Tu thanh pho den nong thon, tren ca ba mien dat nuoc, da xuat hien nhieu truyen don, co Dang, mit tinh, bai cong, bieu tinh, tuan hanh v.v.. Cac cuoc dau tranh cua cong nhan da no ra trong cac xi nghiep o Ha Noi, Hai Phong, Nam Dinh, Hong Gai, Cam Pha, Vinh – Ben Thuy, Sai Gon – Cho Lon … va lan rong tren khap ca nuoc.

- Rieng thang 5 – 1930 trong ca nuoc co 16 cuoc dau tranh cua cong nhan, 34 cuoc dau tranh cua nong dan , 4 cuoc dau tranh cua hoc sinh va dan ngheo thanh thi.

- Ngay 31 – 05 – 1930, Hoi dong noi cac Phap da phai hop de nhan dinh tinh hinh va tim cach doi pho.

- Nghe – Tinh la noi phong trao phat trien manh me nhat. Mo dau cao trao nhan ngay Quoc te lao dong 1 – 5 – 1930 , duoi su lanh dao cua Dang bo cong san tinh Nghe An, cong nhan nha may dien, nha may cua Ben Thuy cung hang ngan nong dan cac vung lan can thi xa Vinh ram ro bieu tinh. De quoc Phap dan ap lam 70 nguoi chet, 18 nguoi bi thuong va bat hon 100 nguoi. Cung ngay hom do, 3000 nong dan huyen Thanh Chuong bieu tinh pha don dien Ki Vien.

- Ngay 1 – 8 – 1930 bung no cuoc tong bai cong cua toan the cong nhan khu cong nghiep Vinh – Ben Thuy.

- Ngay 30 – 8 nong dan huyen Nam Dan keo len huyen li dua yeu sach, pha nha lao giai thoat cho nhung nguoi bi bat.

- Ngay 1 – 9 nong dan huyen Thanh Chuong bao vay dot tru so huyen.

- Ngay 7 – 9 nong dan huyen Can Loc bieu tinh doi giam thue than, giam to, bo thue cho …

- Ngay 12 – 9 – 1930 de huong ung cuoc dau tranh cua nong dan cac huyen va cuoc bai cong cua cong nhan Vinh – Ben Thuy, phan doi chinh sach khung bo cua bon thuc dan va tay sai, mot cuoc bieu tinh khong lo toi 2 van nguoi da no ra o Hung Nguyen (Nghe An). De quoc Phap cho may bay nem bom lam 217 nguoi chet va 125 nguoi bi thuong.

- Suot thang 9 va 10 – 1930, cac huyen Thanh Chuong, Dien Chau (Nghe An), Huong Son (Ha Tinh)…nong dan da vu trang khoi nghia de ung ho phong trao cua cong nhan va phan doi chinh sach khung bo.

- Truoc khi the dau tranh cua quan chung, bo may chinh quyen cua de quoc va phong kien tay sai o nhieu huyen bi te liet, o nhieu xa bi tan ra. Truoc tinh hinh do, cac to chuc Dang o dia phuong da lanh dao quan chung thuc hien quyen lam chu, tu dung ra quan ly lay doi song cua minh. Cac ban chap hanh nong hoi xa do cac chi bo Dang lanh dao dung ra quan li moi mat doi song chinh tri va xa hoi o nong thon, mac nhien lam nhiem vu cua chinh quyen nhan dan theo hinh thuc Xo viet. Lau dau tien nhan dan ta that su nam chinh quyen o dia phuong.

- Hoang so truoc phong trao quan chung len cao va truoc anh huong cua Dang Cong san ngay cang lon manh, de quoc Phap da khung bo cuc ki tan bao. Cung voi viec cho quan linh di ban giet dan chung, dot pha, triet ha lang mac, chung con ra suc su dung nhung thu doan chia re, du do, mua chuoc. Vi vay, nhieu co quan lanh dao cua Dang bi pha vo, hang van can bo, dang vien va chien si yeu nuoc bi bat, bi tu day hoac bi giet.

- Tuy moi thanh lap o mot so xa, thoi gian ton tai chi duoc 4 – 5 thang, nhung Xo viet Nghe – Tinh da to ra ban chat cach mang va tinh uu viet cua no.

Cau 2

a) Hoan canh lich su

- Sau khi chiem dong cac do thi o Nam Bo va cuc Nam Trung Bo, thuc dan Phap chuan bi tien quan ra mien Bac de thon tinh ca nuoc ta. Nhung voi luc luong hien co (3,5 van) trong khi chua binh dinh xong Nam Bo chung khong the dat duoc muc dich va chac chan se vap phai luc luong khang chien dang lon manh cua ta. Su co mat cua quan Tuong o mien Bac cung la mot tro ngai cho Phap.Tinh hinh do buoc Phap phai dung thu doan chinh tri : dieu dinh voi chinh phu Tuong Gioi Thach de duoc thay the quan Tuong chiem dong o mien Bac Viet Nam.

- Tuong Gioi Thach va de quoc My thay can phai tap trung luc luong doi pho voi phong trao cach mang cua nhan dan Trung Quoc. Tuong duoc Phap thoa hiep voi nhau, ki hiep uoc ngay 28-2-1946. Theo hiep uoc Hoa – Phap, Tuong duoc Phap tra lai mot so quyen loi o dat Trung Quoc va duoc van chuyen hang hoa qua cang Hai Phong va Hoa Nam khong phai dong thue. Nguoc lai, Phap duoc dua quan ra Bac thay quan Tuong lam nhiem vu giai giap quan Nhat.

- Hiep uoc Hoa – Phap buoc nhan dan Viet Nam phai chon mot trong hai con duong : hoac la cam vu khi chong lai thuc dan Phap ngay tu khi chung dua quan ra mien Bac; hoac la chu dong dam phan ngay voi Phap, tam hoa hoan voi chung de nhanh chong gat 20 van quan Tuong ve nuoc. Quyet dinh chon giai phap thu hai, ngay 6-3-1946, Chu tich Ho Chi Minh thay mat chinh phu Viet Nam dan chu cong hoa ki voi dai dien chinh phu Phap ban Hiep dinh so bo.

b) Noi dung cua ban Hiep dinh so bo

- Chinh phu Phap cong nhan nuoc Viet Nam dan chu cong hoa la mot quoc gia tu do, co chinh phu, nghi vien, quan doi va tai chinh rieng nam trong khoi Lien hiep Phap.

- Chinh phu Viet Nam thoa thuan cho 15.000 quan Phap vao mien Bac thay quan Tuong lam nhiem vu giai giap quan doi Nhat, so quan nay se rut dan trong thoi gian 5 nam; hai ben thuc hien ngung ban ngay o Nam Bo.

Cau 3

Thoi gian Su kien
2/1/1963 Chien thang Ap Bac (Mi Tho)
8/5/1963

Cuoc bieu tinh cua hai van tang ni, Phat tu o Hue

16/6/1963 Cuoc bieu tinh cua 70 van quan chung Sai Gon
2/12/1964 Chien thang Binh Gia (Ba Ria)

B. LICH SU THE GIOI (3,0 diem)

Xem de 1.

Xin luu y:Nhung goi y nay chi co tinh chat tham khao, dap an chinh thuc cua Bo GD-DT se duoc TS cap nhat ngay sau khi ket thuc mon cuoi cung, ky thi tot nghiep THPT 2005 - 2006.

Moi cac ban thi sinh don xem them bai giai tren trang 24g bao TS ra ngay mai, 2-6-2006.

Nguoi huong dan: TS TRAN NGOC KHANH
(Trung tam Vinh Vien, TP.HCM)

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tuyển sinh bậc Phổ thông

Comment :Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Suggestions exam subjects address history, high school graduation exam 2006
Nguyen Ai Quoc, Ben Thuy, China, WORLD HISTORY, Nghe An, VIETNAM HISTORY, national liberation movements, Democratic Republic of Vietnam, the Communist Party of Vietnam, President Ho Chi Minh, graduation exams, the revolutionary movement, its leader, protests, her
Next literacy and Chemistry, TS candidates to invite you to see hints refer to the proposed test history, high school graduation exam school year 2005 - 2006, regardless of the program ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Goi y giai de thi mon Lich su ky thi tot nghiep THPT 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de De thi va dap an THPT trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... De thi va dap an THPT
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0