Diem chuan trung tuyen vao cac truong DH CD

Diem chuan trung tuyen vao cac truong DH CD

Tags: Tieng Anh, SP Giao, SP Vat, SP Sinh, Do Truong DH Nottingham, Do DH West, DH quoc gia Ha Noi, DH Bach Khoa Ha Noi, quan tri kinh doanh, DH Mo Dia Chat, DH Quoc Gia TP.HCM, DH Thai Nguyen, DH Cong Doan, nganh ky thuat, ky thuat dien, chi tieu, 15
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Duoi day la diem chuan trung tuyen vao cac truong DH, CD nam 2007 cua cac truong: DH Ha Noi, DH Van hoa Ha Noi, DH Cong doan, DH Phong chay chua chay, Hoc vien Bao chi - Tuyen truyen, DH Mo dia chat, Hoc vien Tai chinh, DH Duoc Ha Noi, DH Xay dung, DH Bach khoa Ha Noi, DH Su pham Ha Noi...

Cung cong bo diem dot nay co ca DH Kinh te - Quan tri kinh doanh (DH Thai Nguyen), DH Ky thuat cong nghiep (DH Thai Nguyen), DH Nong lam (DH Thai Nguyen), DH Su pham (DH Thai Nguyen), DH Y khoa (DH Thai Nguyen), Khoa Cong nghe thong tin (DH Thai Nguyen), Khoa Khoa hoc tu nhien va Xa hoi (DH Thai Nguyen), CD Kinh te - Ky thuat (DH Thai Nguyen), DH ban cong Ton Duc Thang, DH Phu Yen, DH Giao thong van tai, DH My thuat TP.HCM, DH Hang hai, Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong (co so Ha Noi), DH Lam nghiep, DH Thuong mai, DH Thuy loi, Vien DH Mo Ha Noi, CD Kinh te TP.HCM, CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM, Hoc vien Hanh chinh quoc gia, DH ban cong Marketing, Khoa Kinh te (DH Quoc gia TP.HCM), DH Quoc te (DH Quoc gia TP.HCM), DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia Ha Noi), DH Khoa hoc xa hoi va Nhan van (DH Quoc gia Ha Noi), DH Kinh te (DH Quoc gia Ha Noi), Khoa Luat (DH Quoc gia Ha Noi) va Khoa Su pham (DH Quoc gia Ha Noi).

Truong DH Ha Noi

- Khoa hoc may tinh: A: 18 ; D1: 22
- Quan tri kinh doanh: A: 19 ; D: 26
- Ke toan: A: 18 ; D: 24
- Tai chinh ngan hang: A: 20 ; D: 27
- Quoc te: 23
- Du lich: 23
- Tieng Anh: 23
- Tieng Nga: D1: 20 ; D2: 22
- Tieng Phap: 22
- Tieng Trung: D1: 23 ; D4: 24
- Tieng Duc: 20
- Tieng Nhat: 24
- Tieng Han Quoc: 23
- Tieng Tay Ban Nha: 21
- Tieng Y: 21
- Tieng Bo Dao Nha: 18

Truong DH Van hoa Ha Noi

- Phat hanh sach: C: 14 ; D: 13
- Thu vien: C: 14,5 ; D: 13
- Bao tang: C: 14 ; D: 13
- Van hoa du lich: 13
- Van hoa dan toc thieu so: 14
- Quan ly van hoa: C: 14 ; R1: 13 ; R2: 13,5

Truong DH Cong doan

- Bao ho: 15
- Quan tri kinh doanh: A, D1: 16
- Ke toan: A: 18,5 ; D1: 17,5
- Tai chinh ngan hang: A: 18,5 ; D1: 17
- Xa hoi hoc: 15
- Cong tac xa hoi: 17,5

Truong DH Phong chay chua chay

- Phia Bac: 20,5
- Phia Nam: 17,5

Hoc vien Bao chi - Tuyen truyen

- Bao in: C: 21 ; D: 17
- Bao anh: C: 20 ; D: 16
- Truyen hinh: C: 21,5 ; D: 18,5
- Phat thanh: C: 19,5 ; D: 19
- Bao dien tu: 18
- Thong tin doi ngoai: 18,5
- Quan he cong chung: 18,5
- Xuat ban: 19,5
- Tieng Anh phien dich: 16
- Xa hoi hoc: 15,5
- Triet hoc: C: 20,5 ; D: 16
- Chu nghia xa hoi khoa hoc: 18
- Kinh te chinh tri: C: 18,5 ; D: 17
- Lich su Dang: 17,5
- Xay dung Dang: 18,5
- Chinh tri cong tac tu tuong: 18,5
- Chinh tri hoc Viet Nam: 18
- Quan ly xa hoi: 18,5
- Tu tuong Ho Chi Minh: 18,5
- Giao duc chinh tri: 16,5

Truong DH Mo dia chat

- Dau khi: 20
- Dia chat: 15,5
- Trac dia: 16
- Mo: 18,5
- Cong nghe thong tin: 17,5
- Co dien: 17,5
- Kinh te - Quan tri kinh doanh: 18
- Mo (dao tao tai Quang Ninh): 16
- Dau khi (dao tao tai Vung Tau): 17

Truong DH Kinh te - Quan tri kinh doanh (DH Thai Nguyen)

- Kinh te: 19
- Ke toan: 19
- Quan tri kinh doanh: 19

Truong DH Ky thuat cong nghiep (DH Thai Nguyen)

- Nhom nganh ky thuat co khi (co khi che tao may, co khi luyen kim - can thep, ky thuat oto, co dien tu: 18

- Nhom nganh ky thuat dien tu (ky thuat dien tu, ky thuat dieu khien, dien tu - vien thong, ky thuat may tinh): 17

- Nhom nganh ky thuat dien (tu dong hoa, he thong dien, thiet bi dien): 17

- Ky thuat xay dung cong trinh: 17
- Ky thuat moi truong: 15
- Su pham Ky thuat cong nghiep: 15
- Quan ly cong nghiep: 15

Truong DH Nong lam (DH Thai Nguyen)

- Cac nganh khoi A: 15
- Cac nganh khoi B: du kien 13 diem

Truong DH Su pham (DH Thai Nguyen)

- SP Toan: 21,5
- SP Vat ly: 21
- SP Tin hoc: 18
- SP Hoa: 20,5
- SP Sinh: 21,5
- SP Giao duc cong dan: 15,5
- SP Ngu van: 18
- SP Lich su: 19,5
- SP Dia ly: 19
- SP Tam ly giao duc: 15
- SP Tieng Anh: 22 (da nhan he so)
- SP Tieng Nga: D1: 18,5 / D2: 22
- SP Tieng Trung: 13 (chua nhan he so)
- SP Tieng Phap: 13 (chua nhan he so)
- SP Giao duc tieu hoc: 14,5
- SP The duc the thao: 24,5
- SP Mam non: 15
- SP Toan tin: 18,5
- SP Vat ly - Hoa: 18
- SP Sinh - Dia: 19
- SP Van - Su: 17
- SP Trung - Anh: 13
- SP Giao duc the chat - Giao duc quoc phong: 18,5
- SP Giao duc cong nghe: 15

Truong DH Y khoa (DH Thai Nguyen)

- Duoc si: 22
- Bac si da khoa: 24
- Dieu duong: 19,5
- Bac si Y hoc du phong: 15,5

Khoa Cong nghe thong tin (DH Thai Nguyen)

- Tat ca cac nganh: 16,5

Khoa Khoa hoc tu nhien va Xa hoi (DH Thai Nguyen)

- Toan: 15
- Vat ly: 15
- Toan tin ung dung: 15
- Hoa hoc: 15
- Dia ly: 15 (chua co thi sinh trung tuyen NV1)
- Khoa hoc moi truong: 15
- Sinh hoc: 16,5
- Cong nghe sinh hoc: 16
- Van hoc: 14
- Lich su: 14
- Khoa hoc quan ly: C: 14 ; D1: 13
- Tieng Anh: 13 (chua co thi sinh trung tuyen NV1)

Truong CD Kinh te - Ky thuat (DH Thai Nguyen)

- Tat ca cac nganh: 12

Truong DH ban cong Ton Duc Thang

+ Cac nganh dao tao DH:
- Cong nghe thong tin: A: 15 ; D1: 13 (diem xet NV2: A: 15, D1: 13 - chi tieu 100)
- Toan - Tin ung dung: 15 (diem xet NV2: A: 15, D1: 13 - chi tieu 60)
- Ky thuat dien - Dien tu va vien thong: 15 (diem xet NV2: 15 - chi tieu 150)
- Bao ho lao dong: 15 (diem xet NV2: A-B: 15 - chi tieu 60)
- Xay dung dan dung va cong nghiep: 15 (diem xet NV2: 15 - chi tieu 100)
- Xay dung cau duong: 15 (diem xet NV2: 15 - chi tieu 60)
- Cap thoat nuoc - moi truong nuoc: 15 (diem xet NV2: A-B: 15 - chi tieu 60)
- Quy hoach do thi (chuyen nganh Quan ly do thi): 15 (diem xet NV2: 15 - chi tieu 60)
- Cong nghe hoa hoc: A: 16 ; B: 16 (diem xet NV2: A-B: 16 - chi tieu 120)
- Khoa hoc moi truong: 15 (diem xet NV2: A-B: 15 - chi tieu 60)
- Cong nghe sinh hoc: 16 (diem xet NV2: 16 - chi tieu 100)
- Tai chinh - tin dung: A: 16 ; D1: 15 (diem xet NV2: A: 16 / D1: 15 - chi tieu 150)
- Ke toan - Kiem toan: A: 16 ; D1: 15 (diem xet NV2: A: 16 / D1: 15 - chi tieu 150)
- Quan tri kinh doanh:
+ Chuyen nganh Quan tri kinh doanh: A: 15 ; D1: 14 (diem xet NV2: A: 15 / D1: 14 - chi tieu 150)
+ Chuyen nganh Quan tri kinh doanh quoc te: A: 16 ; D1: 15 (diem xet NV2: A: 16 / D1: 15 - chi tieu 60)
+ Chuyen nganh Nha hang - khach san: A: 16 ; D1: 15 (diem xet NV2: A: 16 / D1: 15 - chi tieu 60)
- Xa hoi hoc: C: 14 ; D1: 13 (diem xet NV2: C: 14 / D1: 13 - chi tieu 80)
- Viet Nam hoc (chuyen nganh Du lich): C: 14 ; D1: 13 (diem xet NV2: C: 14 / D1: 13 - chi tieu 80)
- Tieng Anh: 13 (diem xet NV2: D1: 13 - chi tieu 60)
- Tieng Trung Quoc: 13 (diem xet NV2: D1-D4: 13 - chi tieu 60)
- Cu nhan Trung - Anh: 13 (diem xet NV2: D1-D4: 13 - chi tieu 60)
- My thuat cong nghiep: 17 (diem xet NV2 khoi H: 17 - chi tieu 80, tuyen thi sinh du thi vao truong DH Kien truc, DH My thuat cong nghiep Ha Noi)

+ Cac nganh dao tao CD:
- Cong nghe thong tin: A: 12 / D1: 10 (diem xet NV2: A: 12 / D1: 11 - chi tieu 20)
- Dien - dien tu - vien thong: 12 (diem xet NV2: 12 - chi tieu 50)
- Xay dung dan dung va cong nghiep: 12 (diem xet NV2: 12 - chi tieu 50)
- Ke toan - Kiem toan: A: 12 / D1: 10
- Quan tri kinh doanh: A: 12 / D1: 10
- Tai chinh - Tin dung: A: 12 / D1: 10
- Tieng Anh: 10 (diem xet NV2: D1: 11 - chi tieu 80)

+ Thi sinh dat diem cao cua mot so nganh nhung chua trung tuyen duoc nha truong xet trung tuyen vao mot so nganh khach o bac DH hoac cac nganh tuong ung o bac CD.

Truong DH Phu Yen

- Giao duc tieu hoc: 15
- Nganh Giao duc Mam non: 13
- Nganh Su pham Tin: 15
- Nganh Cu nhan Tin hoc: 15

Truong DH Giao thong van tai

- Co so Ha Noi: 19,5
- Co so 2 tai TP.HCM: 15

Truong DH My thuat TP.HCM

- Hoi hoa: 29,5
- Do hoa: 30
- Dieu khac: 29
- My thuat ung dung: 29
- Su pham My thuat: 30,5

Truong DH Hang hai

+ Cac nganh dao tao DH:
Nhom nganh Hang hai diem san: 17,5
- Dieu khien tau bien: 18
- Khai thac may tau: 17,5
- Bao dam an toan hang hai: 17,5

Nhom nganh Ky thuat - cong nghe: 19,5
- Dien tau thuy: 19,5
- Dien tu vien thong: 19,5
- Dien tu dong cong nghiep: 19,5
- Thiet ke trang tri dong luc va sua chua he thong dong luc tau thuy: 20
- Thiet ke than tau thuy: 23
- Dong moi va sua chua tau thuy: 22,5
- May xep do: 19,5
- Xay dung cong trinh thuy va them luc dia: 19,5
- Cong nghe thong tin: 19,5
- Ky thuat moi truong: 19,5

Nhom nganh Kinh te - Quan tri kinh doanh: 20,5
- Kinh te van tai bien: 21
- Kinh te ngoai thuong: 21
- Quan tri kinh doanh: 20,5
- Quan tri tai chinh - ke toan: 21,5
- Quan tri kinh doanh bao hiem: 20

+ Cac nganh dao tao CD:
- Dieu khien tau bien: 12
- Khai thac may tau bien: 12
- Quan tri tai chinh ke toan: 12
Diem san nhan ho so xet tuyen NV2 la 12 cho tat ca cac nganh he CD.

Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong (co so Ha Noi)

- Dien tu vien thong: 26
- Cong nghe thong tin: 26
- Dien tu: 20,5
- Quan tri kinh doanh: 20,5

Truong DH Lam nghiep

Xet tuyen 400 chi tieu NV2. Muv diem nhan ho so tu 15 diem tro len (HSPT-KV3). Xet tu cao tro xuong den het chi tieu.

- Che bien lam san: 15
- Cong nghiep phat trien nong thon: 15
- Co gioi hoa lam nghiep: 15
- Thiet ke che tao san pham moc va noi that: 15
- Ky thuat xay dung cong trinh: 15
- Lam hoc: 15
- Quan ly bao ve tai nguyen rung va moi truong: A: 15 ; B: 16
- Lam nghiep xa hoi: 15
- Lam nghiep do thi: 15
- Nong lam ket hop: 15
- Khoa hoc moi truong: A: 15 ; B: 17,5
- Cong nghe sinh hoc: A: 15 ; B: 19
- Khuyen nong va phat trien nong thon: 15
- Quan tri kinh doanh: 15
- Kinh te lam nghiep: 15
- Quan ly dat dai: 15
- Ke toan: 15

Truong DH Thuong mai

- Kinh te thuong mai: 20,5
- Ke toan - Tai chinh doanh nghiep thuong mai: 22,5
- Quan tri doanh nghiep du lich: 18
- Quan tri doanh nghiep thuong mai: 21
- Thuong mai quoc te: 20
- Marketing thuong mai: 20
- Thuong mai dien tu: 19 (diem xet NV2: 21, chi tieu 100)
- Tai chinh - Ngan hang thuong mai: 21,5
- Tieng Anh thuong mai: 23,5 (Tieng Anh he so 2)

Truong DH Thuy loi (phia Bac)

- Ky thuat cong trinh: 21,.5
- Ky thuat tai nguyen nuoc: 17,5
- Thuy van va tai nguyen nuoc: 17,5
- Ky thuat thuy dien va nang luong tai tao: 17,5
- Ky thuat co khi: 17,5
- Cong nghe thong tin: 17,5
- Cap thoat nuoc: 17,5
- Ky thuat bo bien: 17,5
- Ky thuat moi truong: 17,5
- Ky thuat ha tang va phat trien nong thon: 17,5
- Cong nghe ky thuat xay dung: 17,5
- Kinh te tai nguyen thien nhien: 17,5
He CD: 12 (diem xet NV2: 12)

Truong DH Thuy loi (phia Nam)

- Ky thuat cong trinh: 16 (diem xet NV2: 16)
- Ky thuat tai nguyen nuoc: diem xet NV2: 15
- Cong nghe thong tin: diem xet NV2: 15
- Cap thoat nuoc: diem xet NV2: 15
He CD dao tao tai Ninh Thuan: 12 (diem xet NV2: 12)

Vien DH Mo Ha Noi

- Tin hoc ung dung: 15 (diem xet NV2: 17 - chi tieu 50)
- Dien tu thong tin: 15 (diem xet NV2: 17 - chi tieu 150)
- Cong nghe sinh hoc: A: 15,5 ; B: 18
- Ke toan: 15 (diem xet NV2: 17 - chi tieu 30)
- Quan tri kinh doanh: 14 (diem xet NV2: 16 - chi tieu 30)
- Quan tri kinh doanh - Du lich - Khach san: 18 - Tieng Anh he so 2 (diem xet NV2: 20 - chi tieu 50)
- Huong dan du lich: 18 - Tieng Anh he so 2 (diem xet NV2: 20 - chi tieu 40)
- Tieng Anh: 18 - Tieng Anh he so 2 (diem xet NV2: 20 - chi tieu 60)
- Tieng Trung: 14 (diem xet NV2: 15 - chi tieu 25)
- Kien truc: 24 (ve my thuat he so 2)
- My thuat cong nghiep: 34,5 (mon ve va bo cuc mau he so 2)

Truong CD Kinh te TP.HCM

- Diem chuan chung tat ca cac nganh la 21,5

Truong CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM

- Cong nghe thong tin: 13
- Ky thuat may tinh: 13
- Dien tu vien thong: 12
- Quan tri kinh doanh: A: 12 ; D1: 10
- Ke toan: A 12; D1: 10

Hoc vien Hanh chinh quoc gia

- Co so phia Bac: A, C: 18 (diem xet NV2: A, C: 20 - 17 chi tieu)
- Co so phia Nam: A: 17,5 ; C: 16 (diem xet NV2: A: 20; C: 18 - 56 chi tieu)

Truong DH ban cong Marketing

+ Bac DH:
- Quan tri kinh doanh tong hop: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 20; D1: 18 - 10 chi tieu)
- Marketing: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 20; D1: 18 - 10 chi tieu)
- Thuong mai quoc te: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 20; D1: 18 - 10 chi tieu)
- Kinh doanh quoc te: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 20; D1: 18 - 10 chi tieu)
- Du lich lu hanh: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 16; D1: 14 - 40 chi tieu)
- Tham dinh gia: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 16; D1: 14 - 50 chi tieu)
- Kinh doanh bat dong san: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 16; D1: 14 - 40 chi tieu)
- Tai chinh doanh nghiep: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 19; D1: 17 - 10 chi tieu)
- Ngan hang: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 19; D1: 17 - 10 chi tieu)
- Kinh doanh chung khoan: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 19; D1: 17 - 10 chi tieu)
- Ke toan doanh nghiep: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 17; D1: 15 - 30 chi tieu)
- Tin hoc quan ly: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 15; D1: 13 - 60 chi tieu)
- Tin hoc ke toan: A: 15, D1: 13 (diem xet NV2: A: 15; D1: 13 - 70 chi tieu)
- Tieng Anh kinh doanh: 13 (diem xet NV2: D1: 14 - 70 chi tieu)

+ Bac CD:
- Quan tri kinh doanh tong hop: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 14; D1: 12 - 10 chi tieu)
- Marketing: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 13; D1: 11 - 10 chi tieu)
- Thuong mai quoc te: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 12; D1: 10 - 10 chi tieu)
- Kinh doanh quoc te: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 12; D1: 10 - 10 chi tieu)
- Du lich lu hanh: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 12; D1: 10 - 50 chi tieu)
- Tham dinh gia: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 12; D1: 10 - 50 chi tieu)
- Kinh doanh bat dong san: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 12; D1: 10 - 50 chi tieu)
- Tin hoc quan ly: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 12; D1: 10 - 50 chi tieu)
- Tin hoc ke toan: A: 12, D1: 10 (diem xet NV2: A: 12; D1: 10 - 50 chi tieu)
- Tieng Anh kinh doanh: 10 (diem xet NV2: D1: 10 - 50 chi tieu)

Khoa Kinh te (DH Quoc gia TP.HCM)

- Kinh te hoc: diem chuan 16 (diem san NV2: 16)
- Kinh te doi ngoai: 20,5
- Kinh te va quan ly cong: 16 (diem san NV2: 16)
- Tai chinh - Ngan hang: 19
- Ke toan kiem toan: 19
- He thong thong tin quan ly: 16 (diem san NV2: 16)
- Quan tri kinh doanh: 19
- Luat kinh doanh: 16
- Luat thuong mai quoc te: 18
- Luat dan su: 16 (diem san NV2: 16)

Truong DH Quoc te (DH Quoc gia TP.HCM)

+ Chuong trinh cua truong:
- Cong nghe thong tin: 16 (diem xet NV2: A: 16,5 - 80 chi tieu)
- Khoa hoc may tinh: 16 (diem xet NV2: A: 16,5 - 100 chi tieu)
- Dien tu vien thong: 16 (diem xet NV2: A: 16,5 - 120 chi tieu)
- Cong nghe sinh hoc: 17 (diem xet NV2: A, B: 17,5 - 50 chi tieu)
- Quan tri kinh doanh: 18 (diem xet NV2: A, D1: 18,5 - 45 chi tieu)

+ Cac chuong trinh lien ket:
- Cong nghe thong tin:
+ Do Truong DH Nottingham cap bang: 15 (diem xet NV2: A: 15,5 - 60 chi tieu)
+ Do DH West of England cap bang: 15 (diem xet NV2: A: 15,5 - 40 chi tieu)

- Dien tu - vien thong:
+ Do Truong DH Nottingham cap bang: 15 (diem xet NV2: A: 15,5 - 80 chi tieu)
+ Do DH West of England cap bang: 15 (diem xet NV2: A: 15,5 - 50 chi tieu)

- Dien - Dien tu:
+ Do DH New South Wales cap bang: 15 (diem xet NV2: A: 15,5 - 45 chi tieu)

- Ky su vien thong:
+ Do DH New South Wales cap bang: 15 (diem xet NV2: A - B: 15,5)

- Cong nghe sinh hoc:
+ Do Truong DH Nottingham cap bang: 15 (diem xet NV2: A-B: 15,5 - 40 chi tieu)
+ Do DH West of England cap bang: 15 (diem xet NV2: A-B: 15,5 - 45 chi tieu)

- Quan tri kinh doanh:
+ Do Truong DH Nottingham cap bang: 15,5 (diem xet NV2: A-D1: 16 - 25 chi tieu)
+ Do DH West of England cap bang: 15,5 (diem xet NV2: A-D1: 16 - 45 chi tieu)
+ Do Truong DH Auckland cap bang: 15,5 (diem xet NV2: A-D1: 15,5 - 45 chi tieu)

Truong DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia Ha Noi)

- Toan hoc: diem chuan 19,5 (diem san NV2: A: 19,5)
- Toan co: 19,5 (diem san NV2: A: 19,5)
- Toan - Tin ung dung: 20 (diem san NV2: A: 20)
- Vat ly: 19,5 (diem san NV2: A: 19,5)
- Cong nghe hat nhan: 18 (diem san NV2: A: 18)
- Khi tuong thuy van - Hai duong hoc: 18 (diem san NV2: A: 18)
- Hoa hoc: 20 (diem san NV2: A: 20)
- Cong nghe hoa hoc: 20 (diem san NV2: A: 20)
- Tho nhuong: A:18/ B:22 (diem san NV2: A: 18/ B: 22)
- Dia ly: 18 (diem san NV2: A: 18)
- Dia chinh: 18 (diem san NV2: A: 18)
- Dia chat: 18 (diem san NV2: A: 18)
- Dia ky thuat - dia moi truong: 18 (diem san NV2: A: 18)
- Sinh hoc: 23 (diem san NV2: A: 23)
- Cong nghe sinh hoc: 26 (diem san NV2: A: 26)
- Khoa hoc moi truong: A: 20/ B: 25,5 (diem san NV2: A: 20/ B: 25,5)
- Cong nghe moi truong: 19,5 (diem san NV2: A: 19,5)

Truong DH Khoa hoc xa hoi va Nhan van (DH Quoc gia Ha Noi)

- Tam ly hoc: C, D: 18
- Khoa hoc quan ly: C, D: 18
- Xa hoi hoc: C, D: 18
- Triet hoc: C, D: 18
- Cong tac xa hoi: C, D: 18
- Van hoc: C, D: 18
- Ngon ngu: C, D: 18
- Lich su: C, D: 18
- Bao chi: C: 20 ; D: 18
- Thong tin - Thu vien: C, D: 18
- Luu tru va quan tri van phong: C: 19 ; D: 18
- Dong phuong hoc: C: 22 ; D: 18
- Quoc te hoc: C, D: 18
- Du lich: C: 20,5 ; D: 18
- Han Nom: C, D: 18

Truong DH Kinh te (DH Quoc gia Ha Noi)

- Kinh te chinh tri: A, D: 18
- Kinh te doi ngoai: A: 19, D: 18
- Quan tri kinh doanh: A: 23,5 ; D: 22
- Tai chinh - Ngan hang: A: 24,5 ; D: 24

Khoa Luat (DH Quoc gia Ha Noi)

- Luat hoc: A: 18 / C:20,5 / D1-D2: 18. Xet tuyen NV2: A: 18 (20 chi tieu); D1: 18 (11 chi tieu).
- Luat kinh doanh: A: 18 ; D: 18. Xet tuyen NV2: A: 18 (7 chi tieu); D1: 18 (15 chi tieu).

Khoa Su pham (DH Quoc gia Ha Noi)

- SP Toan hoc: 23
- SP Vat ly: 21,5
- SP Hoa hoc: 23,5
- SP Sinh hoc: A: 20; B: 23
- SP Ngu van: C: 19,5 ; D: 18,5
- SP Lich su: C: 20,5 ; D: 18

Hoc vien Tai chinh

- Khoi A: 21,5
- Khoi D1: 18

Truong DH Duoc Ha Noi

- Diem chuan: 24,5

Truong DH Xay dung

- Khoi A: 20
- Khoi V: 26 (mon ve he so 2, mon Toan he so 1,5)

Truong DH Bach khoa Ha Noi

- Khoi A: 23
- Khoi D1: 25 (mon Ngoai ngu he so 2)

Truong DH Su pham Ha Noi

- SP Toan: 22
- SP Tin: 21,5
- SP Vat ly: 24
- SP Hoa: 24
- SP Sinh: 24
- SP Ngu van: C: 21,5 / D: 17,5
- SP Su: C: 21,5 / D: 16
- SP Dia: C: 21,5 / A: 18
- SP Ky thuat: 17
- SP Tam ly giao duc: 17
- SP Giao duc chinh tri: C: 18 / D: 15,5
- SP Giao duc cong dan - Giao duc quoc phong: 16,5
- SP Tieng Anh: 26,5
- SP Tieng Phap: 20
- SP Am nhac: 21
- SP My thuat: 26
- SP The duc the thao: 27
- SP Giao duc mam non: 16,5
- SP Giao duc tieu hoc: 17,5
- SP Giao duc dac biet: 17
- Cong nghe thong tin: 16
- Viet Nam hoc: C:15 / D: 16
- Lich su: 16,5
- Cong tac xa hoi: 15,5
- Sinh hoc: 16,5

TT

------------------

>> Moi ban BAM VAO DAY de xem diem cua tat ca cac truong
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2007
>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Điểm chuẩn NV2 2007

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Tieng Anh, SP Giao, SP Vat, SP Sinh, Do Truong DH Nottingham, Do DH West, DH quoc gia Ha Noi, DH Bach Khoa Ha Noi, quan tri kinh doanh, DH Mo Dia Chat, DH Quoc Gia TP.HCM, DH Thai Nguyen, DH Cong Doan, nganh ky thuat, ky thuat dien, chi tieu, 15

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan trung tuyen vao cac truong DH CD

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan trung tuyen vao cac truong DH CD co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan trung tuyen vao cac truong DH CD de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0