Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong DH

Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong DH

Tags: Tieng Anh, Xay dung dan dung va cong nghiep, quan tri kinh doanh, cong nghe thong tin, cong nghe sinh hoc, Viet Nam hoc, tieng Trung Quoc, su pham, cu nhan, trung tuyen, kinh te, giao duc, ky thuat, 15
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truong, nganh

Diem chuan NV1

Diem san NV2

Truong DH Kien truc TP.HCM

101 – Kien truc cong trinh

 

 

102 – Qui hoach do thi

-          Hoc tai TP.HCM

22

 

-          Hoc tai Vinh Long

15

16 (53 CT nganh 101)

TS dang ky nganh 101 dat tu 23 diem tro len trung tuyen vao 101, con lai duoc chuyen sang nganh 102. TS dang ky nganh 102 duoc xet tuyen theo nganh dang ky.

103 – Xay dung dan dung va cong nghiep

 

 

104- Ky thuat ha tang do thi

-          Hoc tai Tp,HCM

21

 

-          Hoc tai Vinh Long

15

16 (71 CT nganh 103)

TS dang ky nganh 103 dat tu 22 diem tro len trung tuyen vao nganh 103, con lai duoc chuyen sang nganh 104. TS dang ky nganh 104 duoc xet tuyen theo nganh dang ky.

My thuat cong nghiep

20

 

Thiet ke noi – ngoai that

20

 

Truong DHBC Ton Duc Thang

Cac nganh dao tao DH:

 

 

- Cong nghe thong tin

A: 15, D1:

A: 15, D1: 13 (100CT)

13

- Toan - Tin ung dung

15

A: 15, D1: 13 (60CT)

- Ky thuat dien - Dien tu va Vien thong

15

15 (150CT)

- Bao ho lao dong

15

A, B: 15 (60CT)

- Xay dung dan dung va cong nghiep

15

A: 15 (100CT)

- Xay dung cau du­ong

15

A: 15 (60CT)

- Cap thoat nuoc - Moi truong nuoc

15

A, B: 15 (60)

- Quy hoach do thi (chuyen nganh Quan ly do thi)

15

A: 15 (60CT)

- Cong nghe hoa hoc

A: 16, B: 16

A, B: 16 (120CT)

- Khoa hoc moi tr­uong

15

A, B: 15 (60CT)

- Cong nghe sinh hoc

16

B: 16 (100CT)

- Tai chinh - Tin dung

A: 16, D1 :15

A: 16, D1: 15 (150)

- Ke toan - Kiem toan

A: 16, D1: 15

A: 16, D1: 15 (150)

- Quan tri kinh doanh

 

 

   + Chuyen nganh Quan tri kinh doanh

A: 15, D1:14

A: 15, D1: 14 (150CT)

   + Chuyen nganh Quan tri kinh doanh quoc te

A: 16, D1:15

A: 16, D1: 15 (60CT)

   + Chuyen nganh Nha hang - Khach san

A: 16, D1:15

A: 16, D1: 15 (60CT)

- Xa hoi hoc

C: 14, D1

C: 14, D1: 13 (80CT)

:13

- Viet Nam hoc (chuyen nganh du lich)

C: 14, D1

C: 14, D1: 13 (80CT)

:13

- Tieng Anh

13

D1: 13 (60CT)

- Tieng Trung Quoc

13

D1,4: 13 (60CT)

- Cu nhan Trung - Anh

13

D1,4: 13 (60CT)

- My thuat cong nghiep

17

H: 17 (80CT)

DH Kien truc, MT cong nghiep HN

Cac nganh dao tao CD

 

 

- Cong nghe Thong tin

A: 12, D1:10

A: 12, D1: 11 (20CT)

- Dien - Dien tu -vien thong

12

A: 12 (50CT)

- Xay dung dan dung va cong nghiep

12

A: 12 (50CT)

- Ke toan - Kiem toan

A: 12, D1:10

 

- Quan tri kinh doanh

A: 12, D1:10

 

- Tai chinh - Tin dung

A: 12, D1:10

 

- Tieng Anh

10

D1: 11 (80CT)

+ TS dat diem cao cua mot so nganh nhung chua trung tuyen duoc nha truong xet trung tuyen vao mot so nganh khac o bac DH hoac cac nganh tuong ung o bac CD.

Truong DH Da Lat

Toan hoc

15.0

 16

Su pham Toan hoc

19.5

 

Tin hoc

15.0

16

Su pham Tin hoc

17.0

 

Vat ly

15.0

16

Su pham Vat ly

17.5

 

Cong nghe Thong tin

15.0

16

Dien tu Vien thong

15.0

16

Hoa hoc

15.0

16

Su pham Hoa hoc

20.5

 

Sinh hoc

16.0

18

Su pham Sinh hoc

19.5

 

Moi truong

15.0

16

Nong hoc

15.0

17

Cong nghe Sinh hoc

17.5

19,5

Cong nghe Sau thu hoach

15.0

17

Quan tri Kinh doanh

15.0

16

Kinh te Nong lam

15.0

 

Ke toan

15.0

16

Luat hoc

14.0

15

Xa hoi hoc

14.0

15

Van hoa hoc

14.0

15

Ngu van

14.0

15

Su pham Ngu van

18.0

 

Lich su

14.0

15

Su pham Lich su

19.5

 

Viet Nam hoc

14.0

15

Du lich

13.0

14

Cong tac xa hoi – PTCD

14.0

15

Dong phuong hoc

13.0

14

Quoc te hoc

13.0

14

Tieng Anh

13.0

14

SP Tieng Anh

16.5

Chi tieu tuyen xet NV 2 khoi A la 700, khoi B 100, khoi C 420, khoi D1: 350. He CD khoi A 400 CT vao cac nganh CNTT, dien tu vien thong, ke toan voi diem san 12. 

TS co diem tu 15 den 17 nganh Cong nghe sinh hoc neu co nguyen vong se duoc xet tuyen vao nganh Cong nghe sau thu hoach.

TS co diem tu 15.0 den 15.5 nganh Sinh hoc, Su pham sinh hoc neu co nguyen vong se duoc xet tuyen vao nganh Nong hoc.

Truong DH Tra Vinh

Cong nghe thong tin

15

15 (30CT)

Cong nghe ky thuat dien tu

15

Cong nghe ky thuat hoa hoc

A: 18, B: 20

Ke toan

15

15 (94CT)

Quan tri kinh doanh

A: 15, D1: 13

A: 15, D1: 13 (85CT)

Tieng Anh

13

13 (19CT)

Truong DH Can Tho

 Toan thong ke

 

15 (49CT)

 SP. Vat ly - Cong nghe

 

15 (13CT)

 Co khi Che bien 

 

15 (83CT)

 Co khi Giao thong 

 

15 (54CT)

 Thuy cong dong bang

 

15 (73CT)

 Ky thuat Moi truong 

 

15 (47CT)

 Ky thuat  Dien

 

15 (31CT)

 Quan ly cong nghiep

 

15 (32CT)

 Chan nuoi 

 

15 (99CT)

 Trong trot 

 

15 (71CT)

 Nong hoc 

 

15 (36CT)

 Hoa vien & Cay canh

 

15 (40CT)

 Khoa hoc dat

 

15 (64CT)

 KT. Nong nghiep (KTNong nghiep, KTTai nguyen MT, KTThuy san) (A)

 

15 (135CT)

 KT. Nong nghiep (KTNong nghiep, KTTai nguyen MT, KTThuy san) (D1)

 

 Quan ly nghe ca

 

15 (65CT)

 Ngu van

 

14 (15CT)

 SP. Giao duc cong dan 

 

14 (17CT)

 SP. Phap van

 

13 (38CT)

 Thong tin - Thu vien

 

13 (69CT)

Cao dang Tin hoc

 

12 (120CT)

DH Da Nang

Khoi

Diem chuan

+ Truong DH Bach khoa

A,V

 

+ Diem trung tuyen vao truong

A

19,0

+ Diem trung tuyen vao nganh:

 

 

Co khi che tao may

A

19,0

Dien ky thuat

A

20,5

Dien tu - Vien thong

A

22,0

Xay dung dan dung va cong nghiep

A

22,0

Xay dung Cong trinh thuy

A

19,0

Xay dung Cau – Duong

A

19,0

Cong nghe Nhiet – Dien lanh

A

19,0

Co khi dong luc

A

19,0

Cong nghe thong tin

A

21,0

Su pham ky thuat cong nghiep

A

19,0

Co – Dien tu

A

20,0

Cong nghe moi truong

A

19,0

Kien truc (Ve My thuat he so 2)

V

21,0

Vat lieu va cau kien xay dung

A

19,0

Cong nghe hoa thuc pham

A

19,0

Cong nghe che bien dau va khi

A

19,5

Cong nghe vat lieu

A

19,0

Cong nghe sinh hoc

A

19,0

Kinh te ky thuat (xay dung va QLDA)

A

19,5

+ Truong DH Kinh te

A

 

+ Diem trung tuyen vao truong

A

20,0

+ Diem trung tuyen vao nganh:

 

 

Ke toan

A

22,0

Quan tri kinh doanh

A

20,5

Quan tri Kinh doanh du lich va DV

A

20,0

Quan tri Kinh doanh thuong mai

A

20,0

Quan tri Kinh doanh Quoc te

A

20,0

Quan tri Kinh doanh Marketing

A

20,0

Kinh te phat trien

A

20,0

Kinh te lao dong

A

20,0

Kinh te va quan ly cong

A

20,0

Kinh te chinh tri

A

20,0

Thong ke – Tin hoc

A

20,0

Ngan hang

A

22,5

Luat kinh doanh

A

20,0

Tin hoc quan ly

A

20,0

Tai chinh doanh nghiep

A

20,0

Truong DH Ngoai ngu

 

 

Su pham tieng Anh

D1

19,5

Su pham tieng Phap

D3

16,5

Su pham tieng Trung Quoc

 

 

 

D1

15,5

 

D4

19,5

Cu nhan tieng Anh

D1

18,0

Cu nhan tieng Nga

 

 

 

D1

15,5

Cu nhan tieng Phap

D3

15,5

Cu nhan tieng Trung Quoc

 

 

 

D1

18,0

 

D4

19,0

Cu nhan tieng Nhat

D1

21,5

Cu nhan tieng Han Quoc

D1

19,0

Cu nhan tieng Thai Lan

D1

16,0

Cu nhan Quoc te hoc

 

 

 

D1

16,0

 

D2

16,0

 

D3

16,0

 

D4

16,0

+ Truong DH Su pham

 

 

Su pham Toan

A

20,5

Su pham Vat ly

A

17,5

Cu nhan Toan – Tin

A

15,0

Cu nhan cong nghe thong tin

A

15,0

Su pham Tin

A

16,0

Su pham Hoa hoc

A

20,5

Cu nhan Hoa hoc (phan tich moi truong)

A

15,0

Cu nhan Hoa hoc (Hoa duoc)

A

15,0

Su pham Sinh – Moi truong

B

20,0

Cu nhan Sinh – Moi truong

B

19,0

Su pham Giao duc chinh tri

C

14,0

Su pham Ngu van

C

15,0

Su pham Lich su

C

14,5

Su pham Dia ly

C

16,0

Cu nhan Van hoc

C

14,0

Cu nhan Tam ly hoc

C

14,0

Cu nhan Dia ly

C

14,0

Viet Nam hoc

C

14,0

Cu nhan Van hoa hoc

C

14,0

Su pham Giao duc tieu hoc

D1

13,5

Su pham Giao duc mam non

M

13,5

Su pham Giao duc dac biet

D1

13,0

SP Giao duc the chat &GDQP

T

16,0

+ Phan hien DH Da Nang tai Kon Tum

 

 

Dien ky thuat

A

15,0

Xay dung cong trinh thuy

A

15,0

Quan tri kinh doanh

A

15,0

Kinh te phat trien

A

15,0

Kinh te lao dong

A

15,0

Tai chinh – Ngan hang

A

15,0

Su pham Toan

A

15,0

Su pham Giao duc tieu hoc

D1

13,0

Bac CD

 

 

Truong CD cong nghe

A

12,0

Truong CD Cong nghe thong tin

A,V

12,0

D1

10,0

Truong DH Phu Yen

 

 

Giao duc tieu hoc

15

Nganh Giao duc mam non

13

Nganh Su pham Tin

15

Nganh cu nhan Tin

15

Truong DH Giao thong van tai co so 2

A

15

PV

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Tieng Anh, Xay dung dan dung va cong nghiep, quan tri kinh doanh, cong nghe thong tin, cong nghe sinh hoc, Viet Nam hoc, tieng Trung Quoc, su pham, cu nhan, trung tuyen, kinh te, giao duc, ky thuat, 15

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn trúng tuyển và điểm sàn xét tuyển NV2 các trường ĐH

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn trúng tuyển và điểm sàn xét tuyển NV2 các trường ĐH bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong DH

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong DH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan trung tuyen va diem san xet tuyen NV2 cac truong DH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0