De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don

De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Moi cac ban tham khao de thi thu Dai hoc cao dang nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don. 

SO GD&DT QUANG TRI

TRUONG THPT CHUYEN
LE QUY DON

DE THI THU DAI HOC NAM 2012 - 2013 
MON THI: SINH HOC

Thoi gian lam bai: 90 phut, khong ke thoi gian phat de

De so 01

I. PHAN CHUNG CHO TAT CA THI SINH ( 40 cau , tu cau 1 den cau 40)

Cau 1: Mot quan the thuc vat the he F2 thu duoc ti le phan li kieu hinh la 9/16 hoa co mau: 7/16 hoa mau trang. Neu lay ngau nhien mot cay hoa co mau dem tu thu phan thi xac suat thu duoc the he con lai khong co su phan li ve kieu hinh la bao nhieu ?
A. 1/9              B. 9/7                 C. 1/3                D. 9/16

Cau 2: O nguoi, mau da do 3 cap gen tuong tac cong gop: the dong hop toan troi cho da den, the dong hop lan cho da trang, the di hop cho mau da nau. Bo va me da nau deu co kieu gen AaBbCc thi xac suat sinh con da nau la:
A. 1/64 B. 1/256 C. 1/128 D. 62/64

Cau 3: O nguoi, gen tong hop 1 loai mARN duoc lap lai toi 200 lan, do la bieu hien dieu hoa hoat dong o cap do
A. Sau dich ma             B. Khi dich ma             C. Luc phien ma             D. Truoc phien ma

Cau 4: Tao giong cay trong bang cong nghe te bao khong gom phuong phap
A. nuoi cay hat phan, lai xoma.                          B. cay truyen phoi.
C. chon dong te bao xoma co bien di.              D. nuoi cay te bao thuc vat Invitro tao mo seo.

Cau 5: Khi giao phan giua hai cay cung loai, nguoi ta thu duoc F1 co ti le nhu sau: 70% than cao, qua tron : 20% than thap, qua bau duc : 5% than cao, qua bau duc : 5% than thap, qua tron. Kieu gen cua P va tan so hoan vi gen la:
De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don

Cau 6: Neu ket qua cua phep lai thuan va lai nghich ma khac nhau thi ket luan nao duoi day la dung?
A. Gen quy dinh tinh trang nam tren NST gioi tinh Y
B. Gen quy dinh tinh trang nam tren NST gioi tinh X
C. Gen quy dinh tinh trang nam trong ti the
D. Gen quy dinh tinh trang nam tren NST gioi tinh hoac trong ti the.

Cau 7: Cho cay hoa do, qua tron lai voi cay hoa trang, qua dai, nguoi ta thu duoc doi con co ti le phan li kieu hinh nhu sau : 1/4 cay hoa do, qua tron : 1/4 cay hoa do, qua dai : 1/4 cay hoa trang, qua tron : 1/4 cay hoa trang, qua dai . Tu ket qua cua phep lai nay, ket luan nao duoc rut ra duoi day la dung nhat ?
A. Chua the rut ra duoc ket luan chinh xac ve viec cac gen khac alen co nam tren cung mot NST hay tren hai NST khac nhau.
B. Gen quy dinh mau hoa va gen quy dinh hinh dang qua nam tren cac NST khac nhau.
C. Gen quy dinh mau hoa va gen quy dinh hinh dang qua nam tren cung mot NST nhung giua chung da co xay ra trao doi cheo.
D. Gen quy dinh mau hoa va gen quy dinh hinh dang qua nam tren cung NST.

Cau 8: Mot nguoi dan ong co chi gai bi benh di truyen, lay nguoi vo co em cau cung bi benh do. Ngoai 2 nguoi bi benh tren, ca hai ho deu binh thuong. Theo ly thuyet ty le con trai dau long cua vo chong nay bi mac benh la bao nhieu?
A. 1/18               B. 1/16               C. 1/4              D. 1/9

Cau 9: Dung dich co 80% Adenin, con lai la Uraxin. Voi du cac dieu kien de tao thanh cac bo ba ribonucleotit, thi trong dung dich nay co bo ba ma hoa isoleucin (AUU, AUA) chiem ty le:
A. 51,2%               B. 38,4%               C. 24%            D. 16%

Cau 10: Mot gen lan co hai co the bien mat hoan toan khoi quan the boi:
A. Dot bien nguoc               B. Di - nhap gen              C. Yeu to ngau nhien             D. Chon loc tu nhien.

Cau 11: Cho cay hoa do, qua tron thu phan voi cay hoa do, qua tron, nguoi ta thu duoc doi con co ty le phan li kieu hinh nhu sau: 510 cay hoa do, qua tron: 240 cay hoa do, qua dai: 242 cay hoa trang, qua tron: 10 cay hoa trang, qua dai. Tu ket qua cua phep lai nay, ket luan nao duoc rut ra duoi day la dung nhat?

A. Alen quy dinh mau hoa do va alen quy dinh qua dai nam tren cung mot NST va trao doi cheo da xay ra o cay cai.
B. Alen quy dinh mau hoa do va alen quy dinh qua tron nam tren cung mot NST va trao doi cheo da xay ra o ca cay duc va cay cai.
C. Alen quy dinh mau hoa do va alen quy dinh qua dai nam tren cung mot NST va trao doi cheo da xay ra o ca cay duc va cay cai.
D. Alen quy dinh mau hoa do va alen quy dinh tron nam tren cung mot NST va trao doi cheo da xay ra o cay duc.

Cau 12: Vi sao qua trinh giao phoi khong ngau nhien duoc xem la nhan to tien hoa co ban?
A. Vi tao ra trang thai can bang di truyen cua quan the.
B. Tao ra duoc vo so bien di to hop
C. Tao ra nhung to hop gen thich nghi.
D. Lam thay doi tan so cac kieu gen trong quan the.

Cau 13: De chuyen mot gen cua nguoi vao te bao vi khuan E-coli nham tao ra nhieu san pham cua gen nguoi trong te bao vi khuan nguoi ta phai lay mARN cua gen nguoi can chuyen, cho phien ma nguoc thanh ADN roi moi gan ADN nay vao plasmit va chuyen vao vi khuan. Vi neu khong lam nhu vay thi
A. gen cua nguoi co kich thuoc lon khong dua vao duoc te bao vi khuan.
B. gen cua nguoi se khong the dich ma duoc trong te bao vi khuan.
C. san pham duoc tong hop tu cua gen cua nguoi se khong binh thuong va khong co gia tri su dung.
D. gen cua nguoi se khong the phien ma duoc trong te bao vi khuan

Cau 14: Viec dua ADN tai to hop vao te bao nhan la vi khuan E-coli trong ky thuat chuyen gen nham muc dich:
A. Lam tang hoat tinh cua gen duoc ghep
B. De ADN tai to hop ket hop voi nhan cua vi khuan
C. De gen duoc ghep tai ban nhanh nho toc do sinh san manh cua vi khuan E-coli
D. De kiem tra hoat dong cua ADN tai to hop

Cau 15: Lai con bo canh cung co canh mau nau voi con duc co canh mau xam nguoi ta thu duoc F1 tat ca deu co mau canh mau xam. Cho cac con F1 giao phoi ngau nhien voi nhau, nguoi ta thu duoc F2 voi ty le phan li kieu hinh nhu sau: 70 con cai co canh mau nau, 74 con cai co canh mau xam,. 145 con duc co canh mau xam. Tu ket qua lai nay, ket luan nao duoc rut ra sau day la dung?
A. Co che xac dinh gioi tinh o loai bo canh cung nay la XX - con duc, XY - con cai va gen quy dinh mau canh nam tren NST X, NST Y khong co alen tuong ung.
B. Co che xac dinh gioi tinh o loai bo canh cung nay la XX - con cai; XY - con duc va gen quy dinh mau canh nam tren NST X, NST Y khong co alen tuong ung.
C. Co che xac dinh gioi tinh o loai bo canh cung nay la XX - con duc, XY - con cai va gen quy dinh mau canh nam tren NST thuong.
D. Co che xac dinh gioi tinh o loai bo canh cung nay la XX - con cai ; XY - con duc va gen quy dinh mau canh nam tren NST thuong.

Cau 16: Trong qua trinh nhan doi ADN, Guanin dang hiem gap bat doi voi nucleotit binh thuong nao duoi day co the gay nen dot biet gen?
A. Ademin                 B. Timin               C. Xitozin           D. 5 - BU

Cau 17: Tu mot quan the cua mot loai cay duoc tach ra thanh hai quan the rieng biet. Hai quan the nay chi tro thanh hai loai khac nhau trong truong hop nao neu duoi day?
A. Giua chung co su khac biet dang ke ve cac dac diem hinh thai.
B. Giua chung co su khac biet dang ke ve thoi gian ra hoa.
C. Giua chung co su sai khac ve thanh phan kieu gen
D. Giua chung co su khac biet ve tan so alen

Cau 18: Co che hien tuong di truyen cua HIV the hien o so do
A. ADN -> ARN -> Protein -> Tinh trang                  B. ARN -> ADN -> ARN -> Protein
C. ADN -> ARN -> Tinh trang -> Protein                 D. ARN -> ADN -> Protein

Cau 19: Trong qua trinh giam phan o mot con ruoi giam nguoi ta thay 16% so te bao khi giam phan khong trao doi cheo giua gen A va B con 84% so te bao khi giam phan hinh thanh giao tu co xay ra trao doi cheo don giua hai gen. Tan so hoan vi gen giua gen A va B la bao nhieu?
A. 16%               B. 42%               C. 24%              D. 8%

Cau 20: Te bao sinh noan cua mot cay nguyen phan 4 lan lien tiep da sinh ra cac te bao con co tong cong 224 NST. Loai do co the co toi da bao nhieu loai giao tu khuyet 1 NST?
A. 5            B. 3             C. 7            D. 1

Cau 21: Dieu gi se xay ra neu gen dieu hoa cua Operon Lac o vi khuan bi dot bien tao ra san pham co cau hinh khong gian bat thuong?
A. Operon Lac se chi hoat dong qua muc binh thuong khi moi truong co lactoza.
B. Operon Lac se khong hoat dong ngay ca khi moi truong co lactoza
C. Operon Lac se hoat dong ngay ca khi moi truong khong co lactoza
D. Operon Lac se khong hoat dong bat ke moi truong co loai duong nao.

Cau 22: The tam boi o thuc vat co the duoc hinh thanh bang cach nao trong so cac cach duoi day?
A. Gay dot bien o hop tu
B. Lai giong
C. Xu ly hat giong bang chat consixin
D. Lam hong thoi vo sac cua te bao o dinh sinh truong cua cay

Cau 23: O nguoi tinh trang nhom mau A,B,O do mot gen co 3 alen IA, IB, IO quy dinh. Trong mot quan the can bang di truyen co 25% so nguoi mang nhom mau O; 39% so nguoi mang mau B. Mot cap vo chong deu co nhom mau A sinh mot nguoi con, xac suat de nguoi con nay mang nhom mau giong bo me la bao nhieu?
A.3/4               B. 119/144               C. 25/144             D. 19/24

Cau 24: Lai cac cay hoa do voi cay hoa trang nguoi ta thu duoc F1 toan cay hoa do. Cho cac cay F1 tu thu phan nguoi ta thu duoc F2 co ti le phan li kieu hinh la 3 do : 1 trang. Nguoi ta lay ngau nhien 3 cay F2 hoa do cho tu thu phan. Xac suat de ca 3 cay nay deu cho doi con toan cay co hoa do la bao nhieu ?
A. 0,2960              B. 0,0370              C. 0,6525            D. 0,0750

Cau 25: Mot nha chon giong tho cho cac con tho giao phoi ngau nhien voi nhau. Ong ta da phat hien ra mot dieu la tinh trung binh thi 9% so tho co long rap. Loai long nay ban duoc it tien hon. Vi vay ong ta khong cho cac con tho long rap giao phoi. Tinh trang long rap la do gen lan tren NST thuong quy dinh. Ti le tho co long rap ma ong ta nhan duoc trong the he tiep sau theo li thuyet la bao nhieu % ? Biet rang tinh trang long rap khong lam anh huong den suc song va kha nang sinh san cua tho.
A. 4.5              B. 5.3             C. 7.3           D. 3.2

Cau 26: Trong mot nha ho sinh, nguoi ta nham lan 2 be, Be I co nhom mau O, be II co nhom mau AB- Cap bo me I cung co nhom AB; cap bo me II nguoi bo co nhom A, me co nhom B- Hay xac dinh bo me cua 2 be.
A. Cap bo me I la bo me cua be II, cap bo me II la cua be I
B. Cap bo me II la bo me cua be II, cap bo me I la cua be I
C. Hai cap bo me deu khong phai la bo me cua 2 be
D. Khong xac dinh duoc

Cau 27: Mo ta nao duoi day ve qua trinh dich ma la dung ?
A. Qua trinh tong hop chuoi polipeptit chi thuc su duoc bat dau khi tARN co bo ba doi ma la AUG lien ket duoc voi bo ba khoi dau tren mARN.
B. Qua trinh dich ma chi ket thuc khi tARN mang mot axit quan dac biet gan vao voi bo ba ket thuc tren mARN.
C. Qua trinh tong hop chuoi polipeptit chi thuc su duoc bat dau khi tARN co bo ba doi ma la UAX lien ket duoc voi bo ba khoi dau tren mARN.
D. Qua trinh dich ma chi ket thuc khi tARN mang bo ba doi ma den khop vao voi bo ba ket thuc tren mARN.

Cau 28: Dieu nao duoi day khong dung khi noi dot bien gen duoc xem la nguyen lieu chu yeu cua qua trinh tien hoa?
A. Mac du da so la co hai trong nhung dieu kien moi hoac to hop gen thich hop no co the co loi.
B. Pho bien hon dot bien NST.
C. It anh huong nghiem trong den suc song va su sinh san cua co the.
D. Luon tao ra duoc cac to hop gen thich nghi.

Cau 29: Xet mot te bao luong boi cua mot loai sinh vat chua ham luong ADN gom 8  109 cap nucleotit. Khi buoc vao ki dau cua qua trinh nguyen phan te bao nay co ham luong ADN gom
A. 8 x 109 cap nucleotit                                  B. 32 x 109 cap nucleotit
C. 4 x 109 cap nucleotit                                 D. 16 x 109 cap nucleotit

Cau 30: Neu cho cay co kieu gen AaBbCc tu thu phan thi ty le cay co chieu cao cay thuoc loai cao trung binh la bao nhieu? Biet rang cac cap alen quy dinh cac tinh trang khac nhau nam tren cac cap NST tuong dong khac nhau va cac gen tuong tac voi nhau theo kieu tac dong cong gop quy dinh chieu cao cua cay.
A. 0,230                B. 0,313                C. 0,249            D. 0,625

Cau 31: Lai chuot long mau vang voi chuot long den nguoi ta thu duoc ti le phan li kieu hinh la 1 vang: 1 den. Lai chuot long vang voi chuot long vang nguoi ta thu duoc chuot con voi ty le phan li kieu hinh la 2 vang: 1 den. Giai thich nao neu duoi day ve ket qua cua cac phep lai tren la dung.
A. Mau long chuot chiu su tac dong nhieu cua moi truong
B. Khong co giai thich nao neu ra la dung.
C. A len quy dinh long vang la gen da hieu khi o the dong hop.
D. Mau long chuot di truyen lien ket voi gioi tinh

Cau 32: Nham cung co nhung tinh trang mong muon o cay trong, nguoi ta thuong su dung phuong phap
A. lai khac dong kep                B. lai khac dong don             C. lai khac thu              D. tu thu phan

Cau 33: So gen o bo don boi cua nguoi hon 1000 lan so gen cua vi khuan, nhung so gen cau truc chi hon 10 lan la do
A. Nguoi co cau truc phuc tap nen can nhieu gen
B. Nguoi co cau truc phuc tap nen can nhieu gen,vi khuan don bao don gian nen so loai protein it
C. Nguoi chuyen hoa cao, can nhieu gen dieu hoa
D. Vi khuan don bao don gian nen so loai protein it

Cau 34: Mot quan the cay co 160 ca the co kieu gen AA, 41 ca the co kieu gen aa va 201 ca the co kieu gen Aa. Sau 5 the he giao phoi ngau nhien thi tan so kieu gen Aa o the he sau quan the nay se la bao nhieu? Biet rang cac ca the co kieu gen khac nhau co suc song va kha nang sinh san nhu nhau. Quan the duoc cach li voi quan the lan can. Tan so dot biet gen la khong dang ke.
A. 45,50%               B. 42, 20%              C. 36,25%            D. 48,15%

Cau 35: Lai ruoi giam cai thuan chung canh venh, than xam voi ruoi duc thuan chung canh thang, than den nguoi ta thu duoc F1 tat ca deu co canh thang, than xam. Cho cac con ruoi F1 giao phoi ngau nhien voi nhau nguoi ta thu duoc doi F2 voi ty le phan li kieu hinh nhu sau: 430 ruoi canh thang, than xam: 214 ruoi canh venh, than xam: 216 ruoi canh thang, than den. Dieu giai thich duoi day ve ket qua cua phep lai tren la dung?
A. Gen quy dinh dang canh va gen quy dinh mau than lien ket voi nhau khong the tinh duoc chinh xac tan so hoan vi gen giua hai gen nay.
B. Gen quy dinh dang canh va gen quy dinh mau than lien ket hoan toan voi nhau
C. Gen quy dinh dang canh va gen quy dinh mau than lien ket khong hoan toan voi nhau. Tan so hoan vi giua hai gen la 10%.
D. Gen quy dinh dang canh va gen quy dinh mau than nam tren cac NST khac nhau

Cau 36: O cuu , gen A - co sung, gen a- khong sung, cung co kieu gen di hop (Aa) nhung cuu duc thi co sung, cuu cai lai khong co sung. Cho lai 2 giong cuu thuan chung co sung va khong sung theo phep lai thuan va lai nghich. Ket qua o F1 la
A. 1/2 co sung la cuu duc + 1/2 khong sung la cuu cai
B. Lai thuan: 1/2 co sung la duc + 1/2 khong sung la cai; Lai nghich: 100% co sung
C. Lai thuan: 100% co sung; Lai nghich: 1/2 co sung + 1/2 khong sung.
D. 50% cuu duc co sung + 50% cuu cai khong sung

Cau 37: Chuyen doan Robertson la:
A. Su sap nhap 2 NST khac nhau                    B. Chuyen doan trong pham vi 1 NST
C. Chuyen doan tuong ho                                 D. Trao doi cheo gay hoan vi gen

Cau 38: O nguoi, tinh trang toc xoan do gen A, toc thang do gen a nam tren NST thuong quy dinh, tinh trang mau kho dong do gen h , nguoi binh thuong do gen H nam tren NST gioi tinh X quy dinh.Tinh trang troi la troi hoan toan. Voi 2 gen quy dinh tinh trang tren, co the cho toi da so loai kieu gen khac nhau o moi gioi trong quan the la:
A. 8 loai kieu gen o gioi nu, 4 loai kieu gen o gioi nam.
B. 3 loai kieu gen o gioi nu, 2 loai kieu gen o gioi nam.
C. 9 loai kieu gen o gioi nu, 6 loai kieu gen o gioi nam.
D. 5 loai kieu gen o gioi nu, 3 loai kieu gen o gioi nam.

Cau 39: Nguyen nhan gay nen hien tuong da hinh can bang la gi?
A. CLTN ung ho cac ca the co kieu gen dong hop tu troi
B. CLTN xay ra theo kieu chon loc phan hoa
C. CLTN ung ho cac ca the co kieu gen dong hop tu lan
D. CLTN ung ho cac ca the co kieu gen di hop tu

Cau 40: Trong truong hop moi gen quy dinh 1 tinh trang, tinh trang troi la troi hoan toan, khong co hien tuong hoan vi gen, co the co kieu gen tu thu phan doi con, so kieu gen va kieu hinh la
A. 27 kieu gen; 8 kieu hinh                  B. 3 kieu gen; 2 kieu hinh
C. 3 kieu gen; 3 kieu hinh                   D. 9 kieu gen; 4 kieu hinh

II. PHAN RIENG [10 Cau]

Thi sinh chi duoc lam mot trong hai phan (phan A hoac phan B)

A. THEO CHUONG TRINH CHUAN (10 cau, tu cau 41 den cau 50)

Cau 41: Khi lai thuan va lai nghich 2 noi ga thuan chung mao hinh hat dao x mao hinh la duoc F1 deu co mau hinh hat dao. F2 phan li = 93 hat dao + 31 hoa hong +26 hat dau + 9 mao la. Phep lai nay tuan theo quy luat
A. Bo sung dong troi                 B. Quy luat Menden                C. Tuong tac at che troi              D. Bo sung at che lan

Cau 42: Cac sinh vat chuyen doi song tu duoi nuoc len can vao ky nao, dai nao?
A. Ky Cambri, dai Co sinh                   B. Ky Tam diep, dai Trung Sinh
C. Ky Silua, dai Co sinh                       D. Ky Giura, dai Trung sinh

Cau 43: Cho biet gen A : than cao; gen a : than thap. Cac co the dem lai deu giam phan binh thuong. Phep lai co ty le kieu hinh 35 cao : 1 thap la :
A. AAAa x AAA                  B. AA x AAaa                C. AAaa x Aa               D. AAaa x AAaa

Cau 44: Lai ruoi giam mat do tuoi thuan chung voi ruoi duc co mat trang thuan chung nguoi ta thu duoc 100% ruoi cai F1 co mat do tia va 100%. ruoi duc F1 co mat do tuoi. Cho ruoi F1 giao phoi ngau nhien voi nhau nguoi ta thu duoc F2 voi ti le phan li kieu hinh : 3/8 so ruoi F2 co mat o tia, 3/8 so ruoi F2 co mat do tuoi va 2/8 so ruoi F2 co mat trang. Ket luan nao duoc rut ra tu ket qua cua phep lai tren la dung ?

A. Mau mat cua ruoi giam do 2 gen khac nhau cung nam tren NST gioi tinh X quy dinh.
B. Mau mat cua ruoi giam do 1 gen nam tren NST gioi tinh X quy dinh
C. Mau mat cua ruoi giam do 1gen nam tren NST gioi tinh X va mot gen nam tren NST thuong tuong tac voi nhau theo kieu tuong tac bo sung.
D. Mau mat cua ruoi giam do 1 gen nam tren NST gioi tinh X va mot gen nam tren NST thuong quy dinh.

Cau 45: Emzim nao duoi day can phai tham gia dau tien vao qua trinh tong hop ADN
A. Ligaza                      B. ARN polimeraza                   C. Endonucleaza                  D. ADN poplimeraza

Cau 46: Dieu mo ta nao duoi day phu hop voi tinh than cua hoc thuyet Dacuyn?
A. Cac bien di co loi deu duoc CLTN giu lai cho cac the he sau.
B. Nhung bien di di truyen lam tang kha nang sinh san thi bien di do moi duoc CLTN giu lai cho cac the he sau.
C. Nhung bien di lam tang kha nang song sot thi bien di do duoc CLTN giu lai cho cac the he sau.
D. Chi cac bien di di truyen xuat hien le te trong qua trinh sinh san moi duoc CLTN giu lai cho cac the he sau.

Cau 47: De phat hien tan so hoan vi gen giua hai gen nguoi ta hay su dung phuong phap nao la kinh te nhat
A. Lai kinh te                B. Lai co the F1 voi nhau               C. Lai phan tich              D. Lai thuan nghich

Cau 48: Mo ta nao duoi day ve qua trinh phien ma va dich ma la dung?
A. Phien ma va dich ma o sinh vat nhan so xay ra gan nhu dong thoi.
B. Chieu dai cua phan tu mARN o sinh vat nhan so dung bang chieu dai doan ma hoa cua gen.
C. Moi gen o sinh vat nhan so duoc phien ma ra mot phan tu mARN rieng
D. O sinh vat nhan so sau khi phien ma xong mARN moi duoc dich ma

Cau 49: Moi te bao luong boi o 1 loai co 4 cap NST chua ca thay 283.106 cap nucleotit. O ki giua, chieu dai trung binh cua 1 NST la 2 m, thi cac ADN da co ngan khoang
A. 1000 lan               B. 8000 lan              C. 6000 lan              D. 4000 lan

Cau 50: Dua vao hien tuong protein co cau tao, chuc nang giong nhau nhung lai bien tinh o cac nhiet do khac nhau de phan biet hai loai bang cach tren, thuoc tieu chuan nao:
A. Di truyen                   B. Sinh li                 C. Sinh hoa               D. Sinh thai


VietBao.vn

Comment :De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
University - College Test Papers Biology 2013 Le Quy Don Gifted High School
Le Quy Don , Lac operon , random mating , bacterial cells , prokaryotes , crossover , open-pollinated , beetle , next generation , regulation , genotype , people , traits , phenotype , obtained , questions
Invite your reference test exam 2013 University College Biology specialized school Le Quy Don ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đề thi thử ĐH-CĐ năm 2013 môn Sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đề thi thử ĐH-CĐ năm 2013 môn Sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don

Nhan xet, hay lien he ve tin De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet De thi thu DHCD nam 2013 mon Sinh truong THPT chuyen Le Quy Don de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem on thi trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem on thi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0