De thi nam nay co kho hon khong

De thi nam nay co kho hon khong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Kha nhieu thi sinh gui den TS nhung thac mac ve de thi trac nghiem: kho hay de hon? Dap an the nao? Cung khong it thi sinh muon hoc mot luc hai truong DH.

dangky3.jpg
Thi sinh dang xem ho so dang ky du thi. (Anh D.T)
Nam nay ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH co nhung mon thi trac nghiem, vay em muon hoi de thi nam nay co kho hon cac nam truoc khong? Em sinh nam 1990 thi co duoc du thi DH nam nay khong? Em hoc bo tuc thi co duoc du thi DH khong? Va neu du thi thi co duoc cong diem khong? tinhminhkhongphai@hopthu.com Co nhieu thay co bao la co 4 dap an trong mot cau hoi trac nghiem nhung chi co mot dap an dung duy nhat, khong co dap an tat ca deu dung hoac tat ca deu sai, nhu vay co dung khong a? anhnangcuoichieu171989@yahoo.com

Cau truc de thi trac nghiem noi rieng va cac mon thi noi chung da duoc Bo GD-DT cong bo. Thong tin cu the, chi tiet ve cau truc de thi, TS co the tham khao tren cac phuong tien thong tin dai chung hoac mang giao duc www.edu.net.vn

Ty le ly thuyet, bai tap trong tung de thi, bo GD-DT khong qui dinh cung ma no tuy thuoc vao tung mon thi cu the va tuy theo yeu cau cua Ban De thi khi bien soan de. Sinh nam 1990, tot nghiep Bo tuc van duoc tham gia thi Dai hoc va se duoc huong khu vuc uu tien theo qui dinh.

Cach day 2 nam, toi co hoc qua ke toan va bay gio muon nop ho so trung cap he chinh quy khong qua thi tuyen, chi xet hoc ba. Vay toi phai nop truong nao? Toi muon hoc tai Ha Noi hoac Nghe An. Vay mong Ban Giao duc huong dan giup toi.

hatcattimban@yahoo.com.vn

Hien tai co rat nhieu truong Trung hoc chuyen nghiep tuyen sinh Trung cap Ke toan chi qua xet hoc ba. Ban Giao duc cung cap den ban mot vai truong nhu ban mong muon.

O Ha Noi co cac truong: Truong Trung hoc nong nghiep Ha Noi, Trung hoc Ky thuat Xay dung Ha Noi, Trung hoc Thuong mai - Du lich Ha Noi... O Nghe An: Trung hoc Tu thuc Du lich mien Trung, Trung hoc DL Ky thuat Cong nghe Nghe An.

Em tot nghiep nam 2006, hoc ca 3 nam tai truong THPT BC Le Quy Don - Ha Dong - Ha Tay. Em muon hoi, thi xa Ha Dong nam nay len thanh pho truc thuoc tinh, vay truong hop cua em thuoc KV2 hay KV3? Em co the truc tiep nop ho so tai So GD&DT tinh Ha Tay hay bat buoc phai nop ho so tai phong Giao duc huyen Chuong Mi? sexyback_iljustin@yahoo.com

Cac xa, phuong cua Thanh pho Ha Dong thuoc KV2. Truong THPT BC Le Quy Don, ma truong 20017, thuoc khu vuc 2. Em co the nop ho so truc tiep tai So GD&DT tinh Ha Tay.

Em que o Nghe An, em muon hoi la tui em co bat buoc thi o cum Vinh hay khong? Neu khi lam ho so dang ky du thi ma o muc 14 em de trong thi ho so co hop le khong? Neu nhu the thi em se thi o dau (Vinh hay tai truong)? Neu em muon du thi tai truong thi phai lam the nao? saodoingoi3009@yahoo.com.vn

Quy che khong bat buoc em phai ve Vinh de du thi. Em co the du thi tai truong neu muc so 14 em de trong. Than chao!

Nam nay, con toi thi dai hoc, chau dinh thi vao Hoc vien Hang khong, toi muon tim hieu quy che tuyen sinh cua truong nhung khong co thong tin cap nhat moi nhat cua nam 2007. Xin hoi: Truong co dao tao he cu nhan? Dao tao trong vong may nam? Tuyen sinh nam nay truong co bao nhieu chi tieu cho nganh Tiep vien hang khong? Thi tuyen mon nao? Diem chuan cac nam truoc nhu the nao? Mong duoc phuc dap som. vothunhi1964@yahoo.com

Hoc vien Hang khong Viet Nam nam nay tuyen sinh dao tao cu nhan 2 nganh: Quan tri kinh doanh (chuyen nganh Quan tri kinh doanh hang khong), tuyen sinh khoi A, D1 va Cong nghe ky thuat Dien tu vien thong (chuyen nganh Cong nghe ky thuat Dien tu vien thong hang khong) tuyen sinh khoi A. Moi nganh co 60 chi tieu. Hoc vien Hang khong Viet Nam tuyen sinh trong ca nuoc. Day la nam dau tien truong tuyen sinh dai hoc.

Rieng nganh Tiep vien hang khong thi o Hoc vien Hang khong se khong tuyen sinh ma chi dao tao theo nhu cau cua cac hang hang khong. Chinh vi the, muon tro thanh tiep vien hang khong, thi sinh can theo doi thong tin tuyen tiep vien hang khong cua cong ty hang khong.

Thuong Tong Cong ty Hang khong Viet Nam yeu cau doi voi thi sinh: Nu 18-25 tuoi, cao 1,58-1,75m; nam 18-27 tuoi, cao 1,68 -1,82m, tot nghiep trung hoc pho thong tro len, doi tuong du tuyen con phai co ngoai hinh de nhin, tuoi tan, can doi, khoe manh, khong khuyet tat va trinh do tieng Anh giao tiep luu loat (TOEIC tu 255 diem hoac TOEFL tu 350 diem hoac IELTS tu 3.5 diem tro len con thoi han hieu luc 6 thang tinh den ngay nop ho so).

Ngoai ra, thi sinh con phai trai qua 4 vong thi de duoc tuyen chon.

Em nghe noi muon thi vao truong Dai hoc An ninh thi bo me phai lam trong nganh co dung khong? Doi voi thi sinh nu thi sao? mattrang_238k34@yahoo.com

Khong co mot quy dinh nao nhu em da duoc nghe. Theo quy dinh, tat ca thi sinh thi vao hoc vien, truong DH Cong an deu phai qua so tuyen tai Cong an cac tinh, TP truc thuoc TW noi thi sinh dang ky ho khau truong tru. Doi voi viec tuyen hoc sinh nu pho thong thi theo nhu cau cua Cong an va cac don vi, dia phuong va khong qua 5% tong so thi sinh dat so tuyen du thi vao moi hoc vien, truong DH cong an.

Em dang hoc lop 12 va co nguyen vong thi vao Truong DH Giao thong van tai TP.HCM, cu the la nganh Kinh te van tai bien. Nhung em nghe noi truong nay co mot so nganh khong tuyen nu, vay nganh em muon thi co tuyen nu khong? Ban Giao duc co the cho em xin dia chi trang web cua truong khong? julie_happy22@yahoo.com.vn

Truong DH GTVT TP.HCM co hai nganh khong tuyen nu do la: Dieu khien tau bien va Khai thac may tau thuy. Nganh Kinh te van tai bien ma em muon thi khong thuoc nhung nganh tren. Vi the em duoc du thi binh thuong.

Trang web cua truong la: http://www.hcmutrans.edu.vn/

Em da tot nghiep cao dang Bach Khoa, Khoa Dien tu - Tin hoc. Bay gio em muon lien thong len DH thi em co the thi duoc o nhung truong nao? Xin cho em dia chi, thoi gian va cac thu tuc o cac truong tai Ha Noi. dtnhung@vinnonet.com

Truong DH Kinh doanh va cong nghe Ha Noi: Dao tao lien thong tu CD-DH o cac nganh Quan tri kinh doanh; Ke toan; Tin hoc ung dung. Dao tao lien thong tu TCCN-CD nganh Ke toan.

Truong DH dan lap Duy Tan: Dao tao lien thong tu TCCN-DH, TCCN-CD, CD-DH o cac nganh Ke toan; Tin hoc ung dung; Cong nghe KT xay dung.

Truong DH cong nghiep Ha Noi: Dao tao lien thong tu TCCN-CD o cac nganh Cong nghe KT dien lanh; Cong nghe hoa hoc; Quan tri kinh doanh; Cong nghe may; Tin hoc; Co khi che tao may; Co khi dong luc; Dien; Dien tu.TCCN-DH o cac nganh Ke toan; Cong nghe KT dien tu; Cong nghe KT dien; Khoa hoc may tinh; Cong nghe KT co khi. CD-DH o cac nganh Ke toan; Cong nghe KT dien tu; Cong nghe KT dien; Khoa hoc may tinh; Cong nghe KT co khi; Cong nghe KT oto; Cong nghe KT Hoa hoc.

Em la mot SV truong DH Cong nghiep Ha Noi. Em co ho khau tai Tan Moc, Luc Ngan, Bac Giang. Em muon hoi khu vuc duoc mien giam hoc phi, em co thuoc khu vuc duoc mien giam hoc phi khong a? satthukiemtien_1988_20006@yahoo.com.vn

Chung toi cung cap den ban quy dinh ve mien gian hoc phi de ban tien theo doi:

Doi tuong duoc mien hoc phi: SV la con liet si, SV la Anh hung luc luong vu trang, Anh hung lao dong, thuong benh binh; SV la con thuong binh, con nguoi huong chinh sach nhu thuong binh, con benh binh bi mat suc lao dong tu 61% tro len (duoc xep hang thuong binh 1/4 va 2/4; benh binh 1/3 va 2/3);

SV co cha me va ban than thuong tru tai vung cao (tru thanh pho, thi xa, thi tran) va vung sau, vung xa (cac xa vung cao, vung sau, vung xa lay theo Danh muc cac xa vung cao, vung xa do Bo GD-DT phat hanh nam 1999); SV mo coi ca cha lan me khong noi nuong tua; SV thuoc doi tuong tuyen chon tu cac Truong Du bi Dai hoc dan toc.

Doi tuong duoc giam 50% hoc phi: SV la con cong chuc - vien chuc ma cha hoac me bi tai nan lao dong duoc huong tro cap thuong xuyen; SV la con thuong binh, con nguoi huong chinh sach nhu thuong binh, con benh binh bi mat suc lao dong tu 21% den 60% (duoc xep hang thuong binh 3/4 va 4/4; benh binh 3/3); SV co gia dinh thuoc dien Ho ngheo theo quy dinh cua Nha nuoc.

SV thuoc doi tuong duoc mien, giam hoc phi phai lam don xin mien giam hoc phi theo mau thong nhat do giam doc cac DH, hieu truong cac truong, thu truong cac co so giao duc va dao tao ban hanh. Co xac nhan noi dung ke khai cua gia dinh, do co quan co tham quyen cua dia phuong ky ten, dong dau va chiu trach nhiem, co y kien cua giao vien chu nhiem.

Viec mien giam hoc phi duoc thuc hien trong suot thoi gian hoc tap cua sinh vien tai truong va cac co so GD-DT. Tru truong hop cac gia dinh thuoc dien ho doi, ho ngheo thi phai duoc xem xet tung nam.

Rieng truong hop cua em, em can lien he tai UBND noi co ho khau thuong tru de biet xem em co nam trong khu vuc duoc uu tien khong. Dong thoi phai co xac nhan noi dung ke khai cua gia dinh, do co quan co tham quyen cua dia phuong ky ten, dong dau va chiu trach nhiem. Co su xac nhan nay thi em moi duoc nha truong xet de mien, giam hoc phi.

Cac anh chi cho em hoi, hien em dang theo hoc tai mot truong DH va bay gio em muon thi DH o ky tuyen sinh nam 2007 de hoc cung 1 luc 2 truong DH thi co duoc khong? tranvantan22@yahoo.com.vn Hien em dang la SV cua Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM. Em muon thi qua Truong DH Bach khoa thi lam the nao? vinh_bithu_a8@yahoo.com Em dang theo hoc nam thu nhat tai Truong DH Lao dong Xa hoi. Nam nay em muon du thi vao mot truong khac de hoc cung luc hai truong thi co duoc khong? Neu duoc em phai lam the nao? onggiadichat_bk@yahoo.com Em dang la SV cua mot truong DH, nam nay em muon thi vao DH Nong Lam TP.HCM thi co duoc khong? Em muon hoc cung 1 luc 2 truong DH thi phai lam the nao?

Theo qui che tuyen sinh, cac sinh vien dang theo hoc tai cac truong DH, CD khi lam ho so dang ky du thi phai duoc su dong y (xac nhan tren ho so) cua hieu truong truong dang theo hoc. Neu duoc hieu truong truong dang hoc dong y thi em moi du dieu kien de du thi.

Neu muon hoc cung mot luc hai truong thi SV phai hoi du dieu kien ve ket qua hoc tap. Cu the la diem trung binh phai tu 7,0 tro len. Sinh vien dang hoc them chuong trinh thu hai neu co diem trung binh chung hoc tap cua nam hoc do dat duoi 6.0 thi phai dung hoc them chuong trinh thu hai o nam hoc tiep theo.

  • Ban Giao duc


Viet Bao
Comment :De thi nam nay co kho hon khong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết De thi nam nay co kho hon khong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết De thi nam nay co kho hon khong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc De thi nam nay co kho hon khong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
exam in This is harder than not?
Hanoi, the Church, Ha Tay, Ha Dong, Nghe An, Flight attendant, business administration, aviation Vietnam, how, technology, year, exam, students, enrollment, school
Pretty much the candidates sent to TS exam questions about the test: difficult or easier? Answer How? Also many students want to study at two universities a ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đề thi năm nay có khó hơn không?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đề thi năm nay có khó hơn không? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin De thi nam nay co kho hon khong

Nhan xet, hay lien he ve tin De thi nam nay co kho hon khong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet De thi nam nay co kho hon khong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0