DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD

DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tuyen sinh DH, CD 2007:

DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD
Thi sinh lam bai thi trong ky thi tuyen sinh DH sang ngay 9-7-2006 - Anh: Tien Phong
TS - Hoi dong tuyen sinh Truong DH ban cong Ton Duc Thang cho biet, trong ky tuyen sinh DH, CD 2007 truong nay co 2.200 chi tieu DH va 650 chi tieu CD. Khi dang ky du thi vao truong, neu khong trung tuyen DH thi sinh van con co hoi hoc bac CD hoac TCCN va hoc lien thong len bac DH.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2006
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2005
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Hop thu tu van tuyen sinh

Nhung dieu can biet khi thi vao truong

He CD cua Truong DH ban cong Ton Duc Thang khong thi tuyen ma lay ket qua thi DH nam 2007 cua nhung thi sinh da thi cac khoi A, D1 vao cac truong DH trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen tren co so ho so dang ky cua thi sinh.

Ngoai ra, truong con xet tuyen bac TCCN cac nganh: Tin hoc, Ky thuat vien thong, Dien Cong nghiep va dan dung, Hach toan ke toan, Thiet ke do hoa, Dien lanh, Ky thuat may - Thiet ke thoi trang.

Thi sinh trung tuyen vao truong nguyen vong (NV) 1, NV2 tu cac khoi A, D1 se duoc quyen dang ky hoc lop “Ke toan chat luong cao” theo nhung quy dinh cu the cua truong.

Nganh Trung - Anh la cu nhan song ngu, khi tot nghiep sinh vien duoc nhan bang DH Trung van va CD Anh van. Cac nganh chuyen ngu, mon Ngoai ngu he so 2. Nganh My thuat cong nghiep thi sinh thi mon Van theo de thi khoi C cua Bo GD-DT va hai mon nang khieu (Ve hinh hoa, Ve trang tri mau). Mon nang khieu phai tu 5,0 diem tro len.

Truong DH ban cong Ton Duc Thang tuyen sinh trong ca nuoc. Truong se thi hai dot: dot 1 vao ngay 4 va 5-7-2007 (khoi A); dot 2 vao ngay 9 va 10-7-2007 (khoi B, C, D1, D4, H). Diem trung tuyen theo nganh va khoi thi. Duoi day la chi tieu tuyen sinh DH 2007 va diem chuan 2006, diem nguyen vong 2 nam 2006 cua Truong DH ban cong Ton Duc Thang - ma truong DTT:

Ma nganh

Cac nganh dao tao DH

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Dai hoc

101

Cong nghe thong tin (Cong nghe phan mem, Ky thuat mang)

A, D1

200

13.0

13.0

102

Toan - Tin ung dung

A

40

13.0

13.0

103

Dien - Dien tu (He thong dien, Dien tu vien thong, Tu dong dieu khien)

A

250

13.0

13.0

104

Bao ho lao dong

A

70

13.0

13.0

B

14.0

14.0

105

Xay dung dan dung & cong nghiep

A

100

13.0

13.0

106

Xay dung cau duong

A

80

13.0

13.0

107

Cap thoat nuoc - Moi truong nuoc

A

70

13.0

13.0

B

14.0

14.0

108

Quy hoach - Quan ly do thi

A

80

13.0

13.0

201

Cong nghe hoa hoc

A

100

13.0

13.0

B

14.0

14.0

300

Khoa hoc moi truong

A

100

13.0

13.0

B

14.0

14.0

301

Cong nghe sinh hoc

A

100

13.0

13.0

B

14.0

14.0

401

Tai chinh - Ngan hang

A, D1

100

13.0

16.0

402

Ke toan - Kiem toan

A, D1

150

14.0

16.0

403

Quan tri kinh doanh

A, D1

100

13.0

14.0

404

Quan tri kinh doanh chuyen nganh Quan tri kinh doanh quoc te

A, D1

100

13.0

15.0

405

Quan tri kinh doanh chuyen nganh Quan tri nha hang khach san

A, D1

100

14.0

501

Xa hoi hoc

C

80

14.0

14.0

D1

13.0

13.0

502

Viet Nam hoc chuyen nganh Du lich

C

80

14.0

14.0

D1

13.0

13.0

701

Tieng Anh (Tieng Anh nhan he so 2)

D1

100

15.0

19.0

704

Tieng Trung (Tieng Trung nhan he so 2)

D1

40

13.0

13.0

D4

15.0

15.0

707

Trung - Anh (Ngoai ngu nhan he so 2)

D1

40

13.0

16.0

D4

15.0

800

My thuat cong nghiep (hai mon nang khieu phai tu 5 diem tro len)

H

120

18.0

19.0

He Cao dang

C65

Cong nghe thong tin

A, D1

80

10.0

11.0

C66

Dien - Dien tu

A

150

10.0

10.0

C67

Xay dung dan dung & cong nghiep

A

70

10.0

10.0

C68

Xay dung cau duong

A

70

10.0

10.0

C69

Ke toan - Kiem toan

A, D1

70

10.0

12.5

C70

Quan tri kinh doanh

A, D1

70

10.0

11.0

C71

Tai chinh - Tin dung

A, D1

70

10.0

10.5

C72

Tieng Anh (Tieng Anh nhan he so 2)

D1

70

12.0

16.0

Cac nganh dao tao cua Truong DH ban cong Ton Duc Thang

Nganh Tin hoc (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan) gom cac chuyen nganh: Cong nghe phan mem, Mang may tinh, He thong thong tin. Sau khi tot nghiep lam viec trong moi linh vuc kinh te - xa hoi can co cong nghe thong tin. Nganh Toan - Tin ung dung (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep co the lam tinh toan thiet ke, quan ly ky thuat tai cac nha may, doanh nghiep, cac vien nghien cuu…

Nganh Dien - dien tu (dao tao 5 nam, cap bang ky su) gom cac chuyen nganh: He thong dien, Dien tu vien thong, Tu dong dieu khien. Sau khi tot nghiep co the lam chuyen vien thiet ke van hanh he thong dien quoc gia; thiet ke van hanh cac he thong tu dong dieu khien o san bay, ben cang; lam viec tai cac dai phat thanh, truyen hinh...

Nganh Bao ho lao dong (dao tao 4,5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam quan ly giam sat quy trinh van hanh san xuat bao dam an toan ve sinh moi truong lao dong o cac nha may, xi nghiep. Nganh Cap thoat nuoc - Moi truong nuoc (dao tao 4,5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam chuyen gia tai cac cong ty cap thoat nuoc do thi.

Nganh Xay dung dan dung & cong nghiep (dao tao: 5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam chuyen gia chi huy o cac cong truong xay dung, tinh toan thiet ke, chi huy thi cong cac cong trinh dan dung va cong nghiep. Nganh Xay dung cau duong (dao tao 5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam chuyen gia tinh toan thiet ke chi huy thi cong cong trinh cau duong, ha tang co so.

Nganh Cong nghe hoa hoc (dao tao 4,5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam chuyen gia tai cac nha may, co so hoa chat hoac nganh nghe san xuat lien quan. Nganh Cong nghe sinh hoc (dao tao 4,5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam chuyen gia nghien cuu ung dung va san xuat cac san pham cong nghe sinh hoc (nuoi cay mo, quan ly te bao).

Nganh Khoa hoc moi truong (dao tao 4,5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam chuyen gia ve moi truong va xu ly o nhiem moi truong trong tu nhien va san xuat xa hoi. Nganh Quy hoach - Quan ly do thi (dao tao 5 nam, cap bang ky su), sau khi tot nghiep lam chuyen gia quy hoach do thi, dong thoi la nhung chuyen gia quan ly, khai thac va phat trien do thi hien dai.

Nganh Ke toan - Kiem toan (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam chuyen vien ke toan cua moi cong ty, xi nghiep, don vi hoac chuyen vien kiem toan. Nganh Tai chinh - Ngan hang (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam chuyen vien tai chinh tin dung tai cac ngan hang, cac kho bac nha nuoc.

Nganh Quan tri kinh doanh (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam chuyen vien tu van, quan tri, tiep thi trong nhieu linh vuc nhan su, van phong, san xuat... Nganh Quan tri kinh doanh chuyen nganh Quan tri kinh doanh quoc te (dao tao 5 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam chuyen gia ve dau tu quoc te, Kinh doanh xuat nhap khau, Marketing quoc te.

Nganh Quan tri kinh doanh chuyen nganh Nha hang - Khach san (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam chuyen gia ve quan tri du lich chuyen nganh nha hang, khach san tai cac cong ty du lich. Nganh Viet Nam hoc chuyen nganh Du lich (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam chuyen gia to chuc khai thac va phat trien du lich trong va ngoai nuoc, lam viec tai cac cong ty du lich.

Nganh Xa hoi hoc (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam chuyen vien tu van ve cac van de xa hoi tai cac co quan to chuc doan the nha nuoc. Nganh My thuat cong nghiep (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan), sau khi tot nghiep lam viec trong cac linh vuc Do hoa, Noi that, Tao dang san pham, Thiet ke thoi trang...

Nganh Tieng Anh (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan) gom cac chuyen nganh: Thuong mai, Su pham. Sau khi tot nghiep lam viec trong moi truong co su dung tieng Anh, hoac tro thanh giao vien mon Tieng Anh. Nganh Tieng Trung (dao tao 4 nam, cap bang cu nhan) gom cac chuyen nganh: Thuong mai, Su pham. Sau khi tot nghiep lam viec trong moi truong co su dung tieng Trung, hoac tro thanh giao vien mon Tieng Trung.

Nganh Trung - Anh (dao tao 4,5 nam, cap bang cu nhan tieng Trung, cu nhan CD tieng Anh) gom cac chuyen nganh: Thuong mai, Su pham. Sau khi tot nghiep lam viec trong moi truong co su dung tieng Trung, tieng Anh.

QUOC DUNG

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH CĐ TCCN 2007

Comment :DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Ton Duc Thang University University recruitment 2200 targets, 650 targets colleges
University of Ton Duc Thang Ton Duc Thang University, English, Hospitality Management, Chinese, Accounting - auditing, business administration , Building Bridges, civil engineering, bachelor's, electrical systems, companies, water supply, graduated, 100
School Admissions Council semi-Ton Duc Thang University, said enrollment in public universities, colleges 2007 2200 schools have criteria and 650 indicators University colleges. When entrant into the field, if not admitted university students the opportunity to learn still rank colleges or vocational ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ĐH Tôn Đức Thắng tuyển 2.200 chỉ tiêu ĐH, 650 chỉ tiêu CĐ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ĐH Tôn Đức Thắng tuyển 2.200 chỉ tiêu ĐH, 650 chỉ tiêu CĐ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD

Nhan xet, hay lien he ve tin DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet DH Ton Duc Thang tuyen 2.200 chi tieu DH 650 chi tieu CD de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0