DH Nong Lam TP HCM

DH Nong Lam TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>DH Nong Lam TP HCM
DH Nong Lam TP.HCM
DH Nong Lam TP.HCM duoc thanh lap tu nam 1955 co nhiem vu dao tao can bo ky thuat nong nghiep, thuc hien nghien cuu khoa hoc va hop tac voi cac don vi trong, ngoai nuoc va chuyen giao tien bo ky thuat den nguoi san xuat.

Truong co 750 thay co va can bo cong chuc voi hon 60% co trinh do tren dai hoc; va 11.000 sinh vien dang theo hoc cac he dao tao. Ma Truong: NLS. Website: www.hcmuaf.edu.vn

.

* Chuong trinh dao tao:

Cac bac dao tao:

- Bac Dai hoc co 36 nganh va chuyen nganh.
- He Cao dang co 5 nganh. Tu 2003, bac CD chi xet tuyen, khong to chuc thi.
- He trung hoc chuyen nghiep (tuyen sinh tu 2001 dua tren ket qua PTTH).
- Chuong trinh dao tao Cao hoc de cap bang Thac si (trong 2-3 nam) theo cac chuyen nganh: Nong hoc, Nong hoa, Tho nhuong, Bao ve Thuc vat, Chan nuoi, Thu y, Lam nghiep, Thuy san, Co khi Nong nghiep va Kinh te Nong nghiep.
- Tien si: sinh vien phai hoc them it nhat ba nam sau khi co bang Thac si.

Hang nam, hoc ky 1 bat dau tu thang 9 den thang 1, va hoc ky 2 tu thang 1 den thang 7. Moi hoc ky keo dai 18 tuan.

Bang tot nghiep: bang ky su, bang cu nhan.

* Muc tieu dao tao:

SV tot nghiep co the lam viec tai:

- Cac Vien nghien cuu khoa hoc cong nghe (nhu vien KH-KT nong nghiep, Vien Nghien cuu nuoi trong thuy san, Vien Tai nguyen moi truong, Vien Thu y, Vien Dinh duong, Vien Quy hoach va thiet ke nong nghiep,…)
- Cac So nhu So Thuy san, So Tai nguyen moi truong, So Khoa hoc cong nghe…)
- Cac Trung Tam nhu TS khuyen nong-khuyen lam, khuyen ngu cac cap, TS giong cay trong vat nuoi, cay lam nghiep, trung tam ky thuat dia chinh, TS luu ttru, TS kinh doanh dia oc, TS tu van phap luat dat dai, TS nghien cuu dat)
- Cac Chi Cuc (thu y, bao ve nguon loi thuy san, bao ve thuc vat, kiem lam…), cac nong truong, lam truong, vuon quoc gia, rung phong ho.
- Lam viec trong cac co so kinh doanh, trang trai, co so san xuat che bien nong lam ngu, cong ty, to chuc quoc te, lien doanh.
- Giang day, nghien cuu o cac truong THCN, Cao dang, Dai hoc hoac chu tri, tham gia cac chuong trinh cap quoc gia hay quoc te.

* Ho tro Ki tuc xa:

So cho o KTX: 2.800, mua tuyen sinh co 400 cho cho Thi sinh on luyen thi.
Le phi KTX: 80.000 d/thang/nguoi.

* Hoc Phi:

Tu 700.000-1.200.000d/hoc ky.

* Chi tieu tuyen sinh 2005:

- Tong chi tieu: 4.050 (2.700 Dai hoc, 350 Cao dang, 1.000 THCN)
- Ti le choi: 1/14,4. Cu the:
1. Bac DH:Chi tieu 2.700

STT Nganh/Chuyen nganh hoc Ma nganh Khoi thi Chi tieu
1 Co khi che bien bao quan NSTP 100 A 60
2 Co khi nong lam 101 A 60
3 Che bien lam san 102 A 60
4 Cong nghe giay bot giay 103 A 70
5 Cong nghe thong tin 104 A 120
6 Cong nghe nhiet- lanh 105 A 60
7 Dieu khien tu dong 106 A 60
8 Cong nghe hoa hoc 107 A,B 70
9 Chan nuoi 300 A,B 60
10 Thu y 301 A,B 90
11 Duoc thu y 302 A,B 60
12 Nong hoc 303 A,B 120
13 Bao ve thuc vat 304 A,.B 60
14 Lam nghiep 305 A,B 60
15 Nong lam ket hop 306 A,B 60
16 Quan li tai nguyen rung 307 A,B 60
17 Nuoi trong thuy san 308 A,B 80
18 Ngu y (benh hoc thuy san) 309 A,B 60
19 Bao quan va che bien NSTP 310 A,B 100
20 BQCBNSTP& dinh duong nguoi 311 A,B 60
21 Cong nghe sinh hoc 312 A,B 80
22 Ky thuat moi truong 313 A,B 70
23 Quan ly moi truong 314 A,B 70
24 Che bien thuy san 315 A,B 70
25 Su pham ky thuat nong nghiep 316 A,B 70
26 Canh quan & ky thuat hoa vien 317 A,B 70
27 Kinh te nong lam 400 A,D1 70
28 Kinh te tai nguyen moi truong 401 A,D1 70
29 Phat trien nong thon & khuyen nong 402 A,D1 60
30 Quan tri kinh doanh 403 A,D1 80
31 Quan tri kinh doanh thuong mai 404 A,D1 70
32 Ke toan 405 A,D1 80
33 Quan ly dat dai 406 A 100
34 Quan ly thi truong bat dong san 407 A,D1 70
35 Cong nghe dia chinh 408 A 80
36 Anh van 701 D1 100

2. Cao dangtu 2003 chi xet tuyen, khong to chuc thi. Chi tieu: 350

STT Nganh hoc Ma nganh Khoi thi Chi tieu
1 Tin hoc C65 A 80
2 Quan ly dat dai C66 A,D1 80
3 Co khi nong lam C67 A 60
4 Bao quan che bien NSTP C68 A 60
5 Nuoi trong thuy san C69 B 70

3. Trung hoc chuyen nghiep

- Dieu kien & nguyen tac xet tuyen: Theo Quy che tuyen sinh THCN nam 2005, trong truong hop so DKDT vuot qua 250% so voi chi tieu duoc giao, HDTS truong se to chuc thi; neu so dang ky du thi duoi 250% so voi chi tieu duoc giao, truong se can cu vao ket qua thi tot nghiep trung hoc pho thong (hai mon Toan, Ly - khoi A hoac hai mon Toan, Hoa - khoi B) hoac diem bang hay duoi diem san cao dang (thi theo de thi cua Bo GD&DT).

Khi xet, lay diem tu cao xuong cho du chi tieu duoc giao theo tung nganh hoc.

- Chi tieu: 1.000

STT Nganh hoc Khoi thi Chi tieu
1 Tin hoc A 100
2 Ket toan- tin hoc A 500
3 Hach toan - ke toan A,D1 300
4 Chan nuoi thu y A,B 100

* Nganh moi mo nam 2005:

- Cong nghe dia chinh:

Sinh vien hoc ve khoa hoc trac dia, cong nghe vien tham, khoa hoc va ky thuat ve ban do (nhu toan ban do, ban do dia hinh, ky thuat do dac thanh lap ban do...), he thong thong tin dia ly (GIS) va he thong dinh vi toan cau (GPS). SV tot nghiep co the tham gia thanh lap he thong ban do dia chinh, xay dung he thong ho so dia chinh.

- Nong lam ket hop:

Sinh vien co the tro thanh chuyen gia co ky nang ve nong nghiep, lam nghiep, kinh te nong lam, tai nguyen moi truong va khoa hoc xa hoi - nhan van o nong thon (sinh thai nhan van, xa hoi hoc va tam ly hoc nong thon), hoat dong trong nganh san xuat nong - lam - ngu nghiep, cac du an quan ly luu vuc nuoc, tai nguyen thien nhien, cac rung quoc gia va vung dem cua no, trong cac co quan nghien cuu va phat trien.

- Quan ly tai nguyen rung:

Dao tao nhung ky su co kha nang quan ly, to chuc phat trien ben vung tai nguyen moi truong.

- Bao ve thuc vat:

Dao tao ky su co kien thuc, ky nang nghien cuu va phong tru cac tac nhan gay hai tai nguyen thuc vat de bao ve cay trong nham dat hieu qua kinh te, bao dam ve sinh an toan thuc pham, giu gin da dang sinh hoc, bao ve moi truong.

- Quan tri kinh doanh thuong mai:

SV duoc trang bi kien thuc, ky nang thuc hien cac hop dong kinh doanh thuong mai trong va ngoai nuoc, phan tich va danh gia qua trinh hoat dong kinh doanh thuong mai, quan ly dieu hanh cung nhu xuc tien cac hoat dong kinh doanh thuong mai...

- Quan ly moi truong:

Dao tao cac can bo quan ly moi truong o cac dia phuong, cac du an, cac co so san xuat, cac co quan nghien cuu, giao duc lien quan den cac hoat dong cua con nguoi co tac dong vao moi truong va tai nguyen, giai quyet cac van de lien quan den bao ve moi truong, xay dung cac chuong trinh phat trien ben vung.

- Cong nghe thuc pham va dinh duong nguoi:

Dap ung nhu cau xa hoi ve nhan thuc thuc pham va dinh duong, SV hieu biet ve san pham tu dong vat va rau qua, khoa hoc thuc pham va bao quan thuc pham, ve sinh an toan thuc pham..., ve dinh duong hoc, dinh duong nguoi lien quan mat thiet voi cong nghe thuc pham de kiem tra, danh gia chat luong nong san thuc pham, tinh hinh dinh duong va lap ke hoach can thiep dinh duong cong dong.

* Diem chuan 2004:

Nganh Diem chuan 2004/khoi thi
Bac DH
Co khi bao quan che bien Nong san 14
Co khi nong lam 14
Che bien lam san 14
Cong nghe giay va bot giay 14
Cong nghe nhiet lanh 14
Dieu khien tu dong 14
Cong nghe hoa hoc 15(A) 19(B)
Bac si thu y 15(A) 18(B)
Nong hoc, lam nghiep 14(A) 16(B)
Cong nghe thong tin 15
Nuoi trong thuy san 15(A) 17(B)
Che bien bao quan NSTP 16(A) 20(B)
Cong nghe sinh hoc 17(A) 21(B)
SP ky thuat nong nghiep 14(A) 15(B0
Canh quan va ky thuat hoa vien 14(A) 179B)
Kinh te nong lam khoi A va D1 14
Quan li dat dai khoi A va D1 14
Quan li thi truong bat dong san 14(A) 15(D1)
PTNT & KN khoi A va D1 14
Quan tri kinh doanh 14(A) 15(D1)
Kinh te TNMT khoi A va D1 14
Ke toan 14(A) 15(D1)
KT moi truong, che bien thuy san 16(A) 19(B)
Tieng Anh 21
He Cao dang
Cong nghe thong tin (khoi A) 12
Quan ly dat dai 12
Co khi 12
Nuoi trong thuy san (khoi B) 12

* Dia chi lien lac:

Truong Dai hoc Nong Lam TP.HCM
Khu pho 6, phuong Linh Trung, quan Thu Duc, TP.HCM
Dien thoai: 08. 8960711, 08. 8963350 - Fax: 08. 8960713
E-mail: bctuyen@hcm.vnn.vn

Bai, anh: HIEU HIEN

Viet Bao
Comment :DH Nong Lam TP HCM
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết DH Nong Lam TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết DH Nong Lam TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc DH Nong Lam TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
NLU Vietnam
Ho Chi Minh University of Agriculture and Forestry, agricultural engineering, business administration, training, spending, environmental, process, resources, food, nutrition , veterinary, 14,60,70
City University of Agriculture and Forestry was founded in 1955 and is responsible for the training of agricultural engineering, implementation of scientific research and cooperation with other units inside and outside water and transfer of technical progress to producers ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ĐH Nông Lâm TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ĐH Nông Lâm TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin DH Nong Lam TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin DH Nong Lam TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet DH Nong Lam TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Gioi thieu truong trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Gioi thieu truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0