DH Cong nghiep TP HCM

DH Cong nghiep TP HCM

Tags: SV TN, DH Cong, Bien Hoa, cong nghe thong tin, thoi gian dao tao, Ung Dung Cong Nghe, tu dong hoa, cac cong ty, nganh dien tu, khu cong nghiep, chuyen nganh, cung cap, co the, dieu khien, truong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>DH Cong nghiep TP HCM
Truong DH Cong nghiep TP.HCM
Dai hoc Cong Nghiep (DHCN) TP.HCM la mot trong nhung co so giao duc DH va dao tao nghe lon nhat hien nay. Truong duoc cong nhan phu hop tieu chuan quoc te ISO 9001: 2000 va la truong DH dau tien cua VN duoc cap chung chi nay.

Truong duoc thanh lap tren co so truong Cao dang Cong nghiep 4, co 840 giang vien (trong do 100% dat trinh do DH, 48% co trinh do sau DH). Ma truong: HUI. Website: www.hui.edu.vn .

*Chi tieu tuyen sinh 2005

Bac Dai hoc 1.000
Cao dang 2.200
Trung cap 2 nam 1.800
Trung cap 4 nam 700
Cong nhan 2.500
Cao dang tai chuc 600

*Ti le choi:

Ti le choi 2005 (bac DH): 1/28,33
(neu khong du diem vao Dai hoc, truong xet tuyen vao cac he Cao dang, Trung cap).

Ti le choi 2004 (bac DH): 1/21,5

*Bang Ma nganh He Dai hoc:

STT Nganh hoc Ma nganh Khoi thi
1 Cong nghe Ky thuat dien 101 A
2 Cong nghe ky thuat co khi 102 A
3 Cong nghe nhiet - lanh 103 A
4 Cong nghe Ky thuat dien tu 104 A
5 Cong nghe hoa hoc 201 A
6 Khoa hoc may tinh 105 A
7 Cong nghe ky thhat o to 106 A
8 Cong nghe thuc pham 202 A
9 Cong nghe moi truong 301 A
10 Cong nghe may 107 A
11 Quan tri kinh doanh 401 D1
12 Ke toan 402 D1
13 Tieng Anh 751 D1

*Bang Ma nganh he Cao dang:

STT Nganh hoc Ma nganh Khoi thi Diem chuan 2004
1 Cong nghe phan mem C65 A 22,5
2 Mang may tinh C66 A 22,5
3 Dien tu Cong nghiep C67 A 22,5
4 Dien tu Vien thong C68 A 22,5
5 Dien tu May tinh C69 A 22,5
6 Dien Cong nghiep C70 A 20,5
7 Cong nghe nhiet lanh C71 A 19,0
8 Che tao may C72 A 21,5
9 Co dien C73 A 21,5
10 Co dien tu C74 A 21,5
11 Co khi sua chua o to C75 A 20,5
12 Hoa vo co C76 A,B 17,5
13 Hoa huu co C77 A,B 17,5
14 Hoa dau C78 A,B 17,5
15 Hoa phan tich C79 A,B 17,5
16 May va thiet bi hoa chat C80 A,B 17,5
17 Cong nghe thuc pham C81 A,B 23
18 Cong nghe moi truong C82 A,B 21,5
19 Ke toan C83 A,D1 18,5
20 Quan tri doanh nghiep C84 A,D1 19
21 Thiet ke thoi trang C85 A,D1 16,5
22 Cong nghe may C86 A,D1 16,5

*Chuong trinh, muc tieu dao tao:

Hang nam, Truong dao tao chinh khoa theo 4 bac hoc voi chuong trinh lien thong, hoc vien khi muon tiep tuc theo hoc len bac cao hon co the duoc mien giam nhung phan da hoc qua o bac thap:

Cong nhan ky thuat: Tuyen sinh tot nghiep PTTH, thoi gian dao tao 2,5 nam, tot nghiep cap bang cong nhan bac tho 4/7, co the theo hoc tiep lien thong len Trung cap cung chuyen nganh trong thoi gian 6 thang.

Trung cap: Thoi gian dao tao 2 nam doi voi hoc vien dat tieu chuan dau vao da tot nghiep PTTH va 4 nam doi voi hoc vien dau vao trinh do van hoa tot nghiep THCS, tot nghiep cap bang Trung cap, co the hoc lien thong len Cao dang, thoi gian dao tao la 1,5 nam.

Cao dang: Thoi gian dao tao 3 nam, tot nghiep cap bang cu nhan Cao dang, nhung sinh vien tot nghiep dat trinh do kha gioi tro len se duoc thi lien thong len Dai hoc, thoi gian dao tao la 2 nam.

Dai hoc: Thoi gian dao tao 4 nam, tot nghiep cap bang ky su cong nghe va Cu nhan Dai hoc doi voi cac nganh: Kinh te va ngoai ngu.

1. Khoa Cong nghe thong tin:

Chuyen nganh khoa hoc may tinh:

Dao tao ky su cong nghe thong tin cung cap cho cac khu cong nghe phan mem, cong ty thiet ke va phat trien phan mem, cong ty tu van ung dung cong nghe thong tin, cong ty ung dung cong nghe thong tin nhu: Khu cong nghe pham mem Quang Trung (KCNPM), SSP, Cong ty phan mem PSV, TMA, Cong ty cong nghe FPT, Cong ty giai phap cong nghe thong tin ITSP.

Chuyen nganh cong nghe phan mem:

Dao tao cu nhan cao dang nganh cong nghe phan mem cung cap lap trinh vien, nhan vien CNTT cung cap cho cong ty, doanh nghiep phan mem, cong ty ung dung cong nghe thong tin, cong ty tu van ung dung cong nghe thong tin nhu: KCNPM Quang Trung, SSP, cong ty phan mem PSV, TMA, FPT, AZ, ITSP.

Chuyen nganh mang may tinh:

Dao tao cu nhan cao dang nganh cong nghe phan mem cung cap quan tri mang, nhan vien bao tri mang, van hanh mang , nhan vien tu van CNTT cung cap cho cong ty, doanh nghiep CNTT hay cong ty mang may tinh, doanh nghiep ung dung CNTT nhu KCNPM quang trung, SSP, Cong ty cong nghe FPT, ITSP, Cisco viet nam; Cong ty Silkroad System, Cong ty co phan EIS, Cac buu dien.

Bac Trung cap 2-4 nam voi chuyen nganh CNTT dao tao lap trinh vien, nhan vien do hoa, thiet ke web, nhan vien van hanh cac he thong CNTT cung cap cho cong ty, doanh nghiep phan mem, cong ty ung dung CNTT.

2. Khoa Dien tu:

Dao tao bac Dai hoc, Cao dang, trung cap, cong nhan (lien thong cac bac dao tao).

Chuyen nganh Dien tu Cong nghiep:

Cung cap nguon nhan luc cho nganh Dien tu cong nghiep, tu dong hoa. Sinh vien tot nghiep (SVTN) co the lam viec o Khu che xuat Linh Trung, Khu cong nghiep Song than, Khu cong nghiep Bien Hoa, Cong ty Sony Viet Nam, Dai Thang, Viet Linh...

Chuyen nganh Dien tu Vien thong:

Cung cap nhan luc cho nganh Buu dien, cac cong ty vien thong, buu dien… SV TN co the lam viec o Buu dien cac tinh, Cong ty Viettel…

Chuyen nganh Dien tu may tinh:

Cung cap nhan luc nganh May tinh, cac cong ty lap rap, sua chu, bao tri he thong may tinh va mang may tinh. SV TN co the lam viec o Khu che xuat Linh Trung, Khu cong nghiep Song than, Khu cong nghiep Bien Hoa, Cong ty Sony Viet Nam, Dai Thang, Viet Linh, VTB, Viettel, Nguyen Hoang, Tan Trung, Hoan Long.

3.Khoa Cong nghe Hoa hoc:

Chuyen nganh Hoa dau:

Cung cap nhan luc cho nganh loc hoa dau, san xuat va kinh doanh xang dau, tong hop hoa dau… SV TN co the lam viec o Cty Dau khi TPHCM, Petroimex, Cty BP, Shell, Castrol Viet Nam, Nha may khi - dien - dam Ca Mau, Cty Mekolub, Cty che bien va kinh doanh cac san pham dau mo & khi, Nha may loc dau Dung Quat, Cac cong ty kinh doanh xang dau.

Chuyen nganh Huu co:

Cung cap nhan luc cho cac nganh giay, det, nhuom, da, chat tay rua, my pham, cao su, son... SV TN co the lam viec o: Cty nhua Rang Dong, Cty bot giat Linh Xuan, Cty giay Tan Mai, Cty Cao su Dong Nai, Xi nghiep Cao su Y te, Cty CASUMINA, Cty det Thanh Cong, Cty cost Phong Phu, Cty da Sai Gon, Cty det Thang loi.

Chuyen nganh Vo co:

Cung cap nhan luc cho nganh xi mang, gom su, thuy tinh, xi ma, pin, ac quy, phan bon, hoa chat co ban… SV TN co the lam viec tai: Nha may Hoa chat Tan binh,Xi nghiep Pin 1/5, CTy thuoc tru sau Sai Gon, CTy Xi ma Tinh cong, CTy DC, Cty Phan bon Binh Dien, Cty gach Dong Tam, Cty super Long Thanh, Cty Gach men My Y, Cty thuy tinh Khanh Hoi.

Chuyen nganh Phan tich:

Cung cap nhan luc cho phong thi nghiem, phong KCS cua nha may, vien, Trung tam nghien cuu. SV TN co the lam viec tai: Phong KCS, Phong Ky thuat, Vien nghien cuu, Trung tam nghien cuu cua tat ca cac nganh san xuat hoa chat, thuc pham va moi truong.

4. Khoa May va Thiet ke Thoi trang

Chuyen nganh Cong nghe may va chuyen nganh Thiet ke thoi trang.

SV TN co the lam viec tai cac doanh nghiep may hang dau thuoc tong cong ty det may Viet Nam, cac cong ty lien doanh nuoc ngoai ve linh vuc may thoi trang; cong viec sang tac mau, chi dao ky thuat, chuan bi san xuat, quan ly chat luong san pham va dieu hanh san xuat trong cong nghiep may mac thoi trang.

5. Khoa Kinh te:

Chuyen nganh Ke toan tai chinh doanh nghiep, Quan tri kinh doanh, Quan tri du lich khach san, Quan tri Marketing.

Cac chuyen nganh dao tao ngan han thuoc Khoa Kinh te gom: ke toan thuc hanh can ban va nang cao, bao cao thue, quan ly va dieu hanh san xuat, thu ky van phong, nghiep vu ban hang va marketing, khoi su doanh nghiep, cac dich vu tu van, ke toan doanh nghiep, bao cao thue, tu van ISO, co phan hoa doanh ngiep.

SV TN lam quan ly ban hang, khai thac nguon hang, marketing, kinh doanh xuat nhap khau, giao nhan ngoai thuong, quan ly, nhan vien ke toan, ban hang, thong ke…

6. Khoa Co khi:

La mot khoa mui nhon cua truong co cac phong day thuc hanh thi nghiem: PTN co dien tu, PTN CAD/CAM/CNC, phong hoc khi nen thuy luc, xuong thuc tap co dien, xuong may cong cu, xuong nguoi.

Cac chuyen nganh: che tao may, co dien, co dien tu, che tao khuon mau.

Cac chuyen nganh dao tao ngan han thuoc khoa: tien, phay - bao, che tao khuon mau, sua chua co khi, do hoa may tinh autocad, ky thuat dieu khien khi nen va dien khi nen, van hanh va bao tri day chuyen san xuat tu dong, thiet bi dieu khien qua trinh dong chay, lap trinh va van hanh may CNC.

7. Khoa Ngoai ngu:

Dao tao bac Dai hoc va Cao dang chuyen nganh tieng Anh, tieng Hoa, tieng Han.

SV tot nghiep dam nhan cac vi tri bien dich, phien dich, nghien cuu tai lieu, giao tiep cho cac cong ty kinh doanh, giang day tai truong hoc va trung tam dao tao.

8. Khoa Dien:

Chuyen nganh Tu dong hoa dien Cong nghiep:

Cung cap cho SV kien thuc ve cong nghe dieu khien tu dong: dieu khien dung Role, dieu khien ky thuat so vi xu ly, lap trinh dieu khien dung PLC, HMI (GOT), dieu khien dung may tinh, tu dong hoa chu trinh san xuat.

Chuyen nganh Thiet bi dien

Cung cap kien thuc ve cac loai thiet bi dien nhu cau tao, nguyen ly hoat dong, tinh toan thiet ke cac loai khi cu dien; sua chua tinh toan cac loai dong co may dien; do luong, dien cong nghe…

Chuyen nganh cung cap dien

Cung cap SV hieu biet ro ve mang luoi dien ha ap, tram bien ap, ngan mach; lua chon tinh toan thiet bi ha ap; thi cong lap dat dien ha the, nang cao he so cong suat giam ton that tren duong day.

Chuyen nganh he thong dien

Cung cap SV hieu biet ve nha may dien va tram bien ap, cac mang luoi dien, thi cong tren duong day, dieu khien van hanh he thong dien, do luong dieu khien dung may tinh, dieu khien giam sat tu xa.

SV TN co the lam viec trong cac linh vuc: khai thac van hanh thiet bi he thong dien; lap trinh, ket noi PLC trong cac tu dieu khien tu dong hoa, dieu khien dung may tinh, SCADA; kiem tra bao tri sua chua cac thiet bi dien; thiet ke che tao lap dat cac thiet bi he thong dien; nghien cuu trien khai tiep nhan va chuyen giao cong nghe tu dong hoa dien cong nghiep.

Cac khoa khac: khoa Tai chinh ke toan, khoa Khoa hoc co ban, khoa Mac -Le, khoa Tai chuc.

*Hoc phi:

Dai hoc, Cao dang: 1 trieu dong/ ky. Trung cap, cong nhan: 900 ngan dong/ ky

*Co so vat chat:

Nha an, Ky tuc xa sinh vien, Nha truyen thong, phong tap the thao da nang, Thu vien dien tu, he thong xuong thuc tap, phong thi nghiem va cac phong hoc, giang duong ngay cang duoc hoan thien theo tieu chuan quoc te. Cac phuong tien tin hoc duoc noi mang. Sinh vien thuc hanh tai cac co so san xuat kinh doanh, dich vu, dac biet tai cac xi nghiep co von dau tu nuoc ngoai tan mat chung kien cong nghe moi ung dung trong san xuat, ky nang thuc tien, moi truong lam viec hien dai.

* Ki tuc xa voi 4.000 cho cho SV. Le phi: 1.100.000d/nam hoc

Thu vien truong tren 60.000 dau sach... Phong may lanh voi gan 1.000 cho ngoi, he thong may tinh tra cuu sach, 110 may tinh truy cap internet va 05 duong truyen toc do cao ADSL. Ngoai ra thu vien con co phong thinh thi voi 20 bo dau dia DVD, trung tam hoc lieu, sieu thi sach tren 2.000 mat hang, dich vu tim kiem thong tin, dich vu dich tai lieu... Phong nghiep vu, ngoai cong tac xu ly nghiep vu con xuat ban sach dien tu... Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Truong co cac trung tam: Trung tam (TT) Dao tao Quoc te, TS gioi thieu viec lam, TS Giao duc Thuong xuyen, TS Ngoai ngu, TS Tin hoc, TS Cong nghe Thong tin & Tuyen sinh, TS Phat trien ky nang Cong nghe thong tin, TS hoc lieu, Chi nhanh Ngan Hang Nong Nghiep & Phat Trien Nong Thon.

*Dia diem:

- Co so 1: 12 - Nguyen Van Bao - Phuong 4 - Quan Go Vap – Tp. HCM. DT: 08.8940390 - Fax:946268
- Co so 2: 39 - CMT8 - P.Quyet Thang - Tp. Bien Hoa - Dong Nai. DT: 061.842317 - Fax: 842233
- Co so 3: 1274 Ton Duc Thang – P.Phuoc Hung–Tx. Ba Ria – BRVT. DT: 064. 826084 - Fax: 827404

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoac Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

HIEU HIEN

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Để vay dân 500 tấn vàng: Chuyện đâu có dễ…

500 tấn vàng đang được người dân găm giữ và việc nên hay không nên huy động số vốn ngầm này đang rất được các chuyên gia cũng như người dân quan tâm.

25 triệu quả trứng mới có 1 TH như thế này

Trong số lô trứng mà nhà hàng nhập về, Megan và chị gái Cerys cũng phát hiện 4 quả trứng có 2 lòng đỏ với tỷ lệ 1.000 quả trứng mới có một quả hai lòng.

Tìm hiểu: SV TN, DH Cong, Bien Hoa, cong nghe thong tin, thoi gian dao tao, Ung Dung Cong Nghe, tu dong hoa, cac cong ty, nganh dien tu, khu cong nghiep, chuyen nganh, cung cap, co the, dieu khien, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ĐH Công nghiệp TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ĐH Công nghiệp TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin DH Cong nghiep TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin DH Cong nghiep TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet DH Cong nghiep TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Gioi thieu truong trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Gioi thieu truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0