Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004

Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Can cu ket qua  danh gia nhung mat duoc va chua duoc cua cong tac tuyen sinh 2003, nham tiep tuc thuc hien tot giai phap “3 chung” (thi chung dot, dung chung de, su dung chung ket qua thi) theo “De an tong the cong tac tuyen sinh dai hoc, cao dang” da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet thang 1/2002, Bo Giao duc va Dao tao huong dan cac Truong, cac So ve phuong huong nhiem vu cong tac tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2004 nhu sau: ve co ban cong tac tuyen sinh DH, CD nam 2004, van tien hanh nhu nam 2003 voi mot so diem sua doi, bo sung cho phu hop voi thuc te, nham khac phuc nhung ton tai nam 2003 va tiep tuc hoan thien giai phap 3 chung.

 

 1. VE NHUNG BO SUNG, SUA DOI QUY CHE TUYEN SINH

Can cu thuc te tuyen sinh DH, CD nam 2003 va sau khi xin y kien cua cac cap lanh dao, cua cac Bo, Nganh huu quan, Bo Giao duc  va Dao tao quyet dinh bo sung, sua doi mot so dieu trong Qui che tuyen sinh, ban hanh theo Quyet dinh so 08/2003-QD-BGD&DT ngay 13/3/2003. Cu the la:

 1. Sau khi cham thi xong, cac truong cong bo diem thi cua thi sinh tren cac phuong tien thong tin dai chung, cham nhat la ngay 15/8/2004.
 2. Muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1 va giua cac khu vuc ke tiep nhau la 0,5.
 3. Tot nghiep THPT (hoac tuong duong) tai khu vuc nao thi huong uu tien khu vuc do. Neu trong 3 nam hoc lop cuoi cap co chuyen truong thi hoc o dau lau hon huong uu tien khu vuc do. Quy dinh nay ap dung cho ca cac thi sinh da tot nghiep tu truoc nam thi tuyen sinh.
 4. Thi sinh mang tai lieu, phuong tien ky thuat thu, phat, truyen tin, ghi am vao phong thi du su dung hay chua su dung deu bi dinh chi thi.
 5. Dieu chinh, sap xep lai bang ky hieu cac doi tuong uu tien va bang phan chia khu vuc tuyen sinh DH,CD.
 6. Ngoai ra, con co mot so sua doi bo sung co tinh chat ky thuat nhu:
 • Sau 2/3 thoi gian lam bai, thi sinh duoc phep ra khoi khu vuc thi sau khi nop bai lam va de thi can bo coi thi.
 • Cach xu ly ket qua cham la 1, 2, 3.
 • Thoi han xet tuyen va trieu tap trung tuyen.
 • Thoi han nhan don phuc khao la 15 ngay ke tu ngay cong bo diem trung tuyen.
 • Cac truong khong to chuc thi hoac cac truong xet tuyen bo sung gui danh sach thi sinh trung tuyen cho truong cham thi kiem tra, doi chieu, xac nhan ket qua thi.
 • Thi sinh den truong nhap hoc cham sau 15 ngay tro len khong co ly do chinh dang thi bi xoa ten khoi danh sach trung tuyen.
 1. VE QUY MO TUYEN SINH, CO CAU NGANH NGHE, CO CAU XA HOI
 1. Nham tung buoc khac phuc tinh trang mat can doi giua quy mo va dieu kien dam bao chat luong, Bo Giao duc va Dao tao da dieu chinh chi tieu tuyen sinh nam 2004 cua cac truong theo huong:
 • Uu tien phan bo chi tieu cho cac truong o khu vuc Dong bang song Cuu Long, Tay Nguyen, vung nui phia Bac va Tay Bac, cac Dai hoc Hue, Da Nang, Thai Nguyen.
 • Tang dang ke chi tieu cu tuyen va chi tieu du bi dai hoc, thuc hien chinh sach uu tien tich cuc: boi duong kien thuc van hoa cho thi sinh nguoi dan toc va thi sinh thuoc dien chinh sach truoc khi vao hoc chinh thuc.
 • Doi voi nhung nganh xa hoi it co nhu cau, cac truong giam chi tieu hoac tuyen sinh cach nien.
 1. Chi tieu dao tao theo hop dong giua cac truong voi cac dia phuong hoac cac nganh va chi tieu dao tao doi voi cac truong duoc mo lop dao tao dat tai cac truong dai hoc khac duoc ghi trong tong chi tieu tuyen sinh cua tung truong. Viec tuyen sinh de dao tao theo hai hinh thuc noi tren phai duoc tien hanh dung quy che, khong to chuc thi rieng ma phai thi cung dot thi he chinh quy cua tung truong hoac can cu ket qua thi tuyen sinh nam 2004 theo de thi chung de xet tuyen.

Viec dao tao giao vien theo hop dong giua cac truong dai hoc su pham va cao dang su pham voi cac dia phuong chi thuc hien doi voi mot so dia phuong thuc su co nhu cau tai cac tinh mien nui phia Bac va Tay Bac, vung Dong bang song Cuu Long, Dong Nam bo va Tay Nguyen.

 1. VIEC DANG KY DU THI (DKDT) VA DANG KY XET TUYEN (DKXT)
 1. Viec khai va nop ho so DKDT va DKXT
 1. Thi sinh co nguyen vong du thi tai truong nao thi nop ho so DKDT cho truong do qua he thong thu nhan ho so cua cac So Giao duc va Dao tao. Khi het thoi han nop ho so theo he thong cua So GD-DT, thi sinh nop ho so truc tiep cho cac truong co to chuc thi theo dung thoi gian quy dinh.

Ho so DKDT gom:

 • Mot tui dung ho so, phieu so 1, phieu so 2 co dau quoc huy mau do cua Bo Giao duc va Dao tao.
 • Tui dung ho so (thuc chat la mot phieu DKDT) nop cho truong. Phieu so 1 do So GD&DT luu giu. Phieu so 2 do thi sinh giu va duoc su dung trong cac truong hop can thiet.

Trong phieu DKDT, thi sinh ghi ten va ky hieu truong, khoi thi, ma nganh cua mot truong ma thi sinh se du thi.

 1. Nhung thi sinh du thi vao truong DH thi theo de chung cua Bo GD&DT, neu khong trung tuyen vao truong nay (dot 1) thi qua duong buu dien, nop ho so DKXT (dot 2 va dot 3) vao nganh cung khoi thi, dung vung tuyen cua truong DH, CD khong to chuc thi hoac truong tuyen chua du chi tieu (ke ca truong thi sinh da du thi).

Viec xet tuyen duoc thuc hien thanh 3 dot theo dung qui trinh va thoi han quy dinh tai khoan 3 muc III cua van ban nay. Moi thi sinh se duoc cap hai giay chung nhan ket qua thi (so 1 va so 2) co dong dau do cua truong to chuc thi. Neu khong trung tuyen vao truong da du thi (dot 1), thi sinh dung giay so 1 de nop ho so xet tuyen dot 2. Neu van khong trung tuyen dot 2 thi dung giay so 2 de nop ho so xet tuyen dot 3.

Ho so dang ky xet tuyen bao gom:

 • Giay chung nhan ket qua thi (da danh so 1,2) co chu ky va dau do cua truong to chuc thi (theo dung mau quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao, ban photocopy khong co gia tri su dung).
 • Mot phong bi da dan tem va ghi ro ho ten, dia chi lien lac (ke ca so dien thoai; neu co) cua thi sinh.
 1. Mot so quy dinh cu the:
 1. Nhung thi sinh co nguyen vong hoc tai truong DH, CD ( hoac he CD cua cac truong DH) khong to chuc thi tuyen sinh, phai du thi tai mot truong DH cung khoi thi, sau do nop ho so DKXT vao truong (hoac he CD) ma thi sinh co nguyen vong hoc.
 2. Thi sinh da trung tuyen DH, neu co nguyen vong hoc truong CD dia phuong cung khoi thi va trong vung tuyen, phai lam don gui truong CD dia phuong de truong xet tuyen.
 3. Thi sinh chi duoc tham gia xet tuyen khi co tong diem 3 mon thi bang hoac cao hon muc diem toi thieu quy dinh.
 4. Thi sinh da trung vao mot truong DH, CD, khong duoc xet tuyen vao truong DH, CD khac.
 1. Quy trinh va thoi han thu nhan ho so DKDT va ho so DKXT
 1. Quy trinh va thoi han thu nhan ho so, le phi DKDT

Cac So GD&DT quy dinh cho moi truong THPT mot ma don vi DKDT rieng ( ngoai cac ma don vi DKDT khac). Tong so ma don vi DKDT cua mot So GD&DT khong qua 97.

Hoc sinh dang hoc lop 12 THPT tai truong nao thi nop ho so DKDT tai truong do ( khong nop theo dien thi sinh tu do).

Hoc sinh thi truot cac nam truoc ( goi la thi sinh tu do) thi nop ho so DKDT tai cac dia diem do So GD&DT quy dinh. Cac diem nay khong thu ho so DKDT cua hoc sinh dang hoc lop 12.

Thoi han thu nhan ho so DKDT quy dinh thong nhat trong toan quoc:

 • Theo he thong cua So GD-DT: Tu 15/3 den 15/42004.
 • Tai cac truong to chuc thi: Tu 16/4 den 22/4/2004.

Cac So GD-DT va cac truong DH, CD khong duoc tuy tien thay doi thoi han, khong duoc ket thuc viec nhan ho so DKDT truoc va sau thoi han quy dinh.

 1. Quy trinh va thoi han nhan ho so DKXT
 • Cac truong to chuc thi tuyen sinh cong bo diem trung tuyen ( dot 1) cham nhat ngay 20/8/2004.
 • Cac truong khong thi tuyen sinh va cac truong tuyen chua du chi tieu nhan ho so DKXT dot 2 va dot 3 qua duong buu dien theo dung thoi han sau day:
 • Dot 2 tu ngay 25/8/2004 den het gio mo cua giao dich thuong le cua buu dien trong ngay 10/9/2004.
 • Dot 3 tu ngay 15/9/2004 den het gio mo cua giao dich thuong le cua buu dien trong ngay 30/9/2004.

Cac truong chi nhan ho so DKXT qua duong buu dien, khong nhan truc tiep va chi nhan Giay chung nhan ket qua thi co chu ky va dau do cua truong to chuc thi ( khong nhan ban sao, ban photocopy).

 • Thoi gian nop ho so tinh theo dau buu dien. Cac truong khong duoc ket thuc viec nhan ho so DKXT truoc hoac sau thoi han quy dinh.

Thi sinh nop ho so DKXT khong phai nop le phi xet tuyen, chi nhung thi sinh trung tuyen, khi den nhap hoc moi phai nop le phi.

 1. VE DOT THI VA LICH THI TUYEN SINH
 1. Dot thi:

Trong toan quoc, van to chuc 2 dot thi dai hoc va 1 dot thi cao dang.

 • Ngay 4/7 va 5/7/2004 thi dai hoc khoi A
 • Ngay 9/7 va 10/7/2004 thi dai hoc khoi B,C,D
 • Ngay 16/7 den 22/7/2004 thi cao dang.

Thoi gian thi cac mon nang khieu theo qui dinh cua truong.

 1. Lich thi tuyen sinh dai hoc theo de thi chung:

Dot 1 thi khoi A:

 

Khoi A

Ngay 3/7/2004 Tu 8h00: Lam thu tuc du thi, nop le phi du thi, nhan va xu ly nhung sai sot trong dang ky du thi cua thi sinh.
Ngay 4/7/2004 Sang thi: Toan
Chieu thi: Ly
Ngay 5/7/2004 Sang thi: Hoa
Chieu thi: Du tru

Dot 2 thi khoi B, C, D:

  Khoi B Khoi C Khoi D
Ngay 8/7/2004 Tu 8h00: Lam thu tuc du thi, nop le phi du thi, nhan va xu ly nhung sai sot trong dang ky du thi cua thi sinh.
Ngay 9/7/2004 Sang thi: Sinh Van Van
Chieu thi: Toan Su Toan
Ngay 10/7/2004 Sang thi: Hoa Dia Ngoai ngu
Chieu thi: Du tru
 1. Thoi gian bieu tung buoi tuyen sinh dai hoc theo de thi chung
 • Sang tu 6h30 den 6h50 va chieu tu 13h30 den 13h50: Can bo coi thi danh so bao danh vao cho ngoi thi sinh; goi thi sinh vao phong thi; doi chieu, kiem tra anh, the du thi, va danh sach thi sinh.
 • Sang tu 6h50 den 7h05 va chieu tu 13h50 den 14h50: Mot can bo coi thi di nhan de thi tai dia diem thi.
 • Sang tu 7h05 den 7h15 va chieu tu 14h05 den 14h15: boc de thi va phat de thi cho thi sinh.
 • Sang tu 7h15 den 10h15 va chieu tu 14h15 den 17h15: Thi sinh lam bai thi.
 1. Thoi gian lam bai thi cua moi mon tuyen sinh dai hoc theo de thi chung: 180 phut
 1. VE DE THI TUYEN SINH
 1. Bo Giao duc va Dao tao to chuc ra de thi chung cho cac truong dai hoc theo phuong phap tu luan.
 • Nguyen tac ra de thi nam 2004 ve co ban nhu 2003 :

Ngay tu nam nay, Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong tich cuc chuan bi moi mat, phan dau de neu co the su dung de thi ra theo phuong phap trac nghiem trong ki thi tuyen sinh DH, CD nam 2006.

 • Mot so truong cao dang to chuc rieng ki thi tuyen sinh thi van vao dot ra va tu ra de thi nhu nam 2003. Cac truong nay khi can thiet co the su dung ket qua theo de thi chung cua bo giao duc va dao tao de xet tuyen
 1. Cac truong DH, CD phai thuc hien nghiem tuc cac cong viec sau day nham dam bao tuyet doi bi mat va an toan de thi, kien quyet khong de ro ri hay de lo de thi:

a. Phoi hop voi cac can bo an ninh dia ban kiem tra viec chon nguoi tham gia cong tac lien quan den de thi (bien soan de thi, giai ma, sao in, dong goi, van chuyen bao quan…) co tu cach dao duc, co tinh than to chuc ki luat, co kinh nghiem va nghiep vu chuyen mon, co tinh than trach nhiem va do tin cay cao.

b. Kiem tra noi sao in de thi

 • Noi sao in de thi phai khep kin va cach ly hoan toan. Tat ca cac cua so, hanh lang va nhung vi tri thong ra deu phai bit kin va niem phong. Vong ngoai phai co hang rao va canh sat bao ve, vong trong phai co can bo an ninh, can bo hoi dong tuyen sinh va can bo cua Bo Giao duc va Dao tao lam nhiem vu giam sat.
 • Phoi hop voi nganh Cong an, ap dung moi bien phap can thiet de cach ly hoan toan voi nhung nguoi tham gia cong tac de thi voi ben ngoai va voi nhung nguoi phuc vu an uong, sinh hoat, y te... Cam su dung cac phuong tien thong tin, dien thoai di dong, dien thoai co dinh noi dai, may tinh xach tay... Chi duoc dung mot dien thoai di dong do can bo an ninh kiem soat 24/24 (khong dat dien thoai di dong trong phong sao in, dong goi de thi). Moi cuoc noi chuyen deu phai duoc ghi am.
 • Chuan bi tot, kiem tra va van hanh thu cac thiet bi ki thuat dung de sao in. De phong truong hop mat dien, nuoc hoac hoa hoan, thien tai.

c. Co ke hoach chi tiet va than trong nham bao dam tuyet doi an toan cac khau giao nhan, bao quan va su dung de thi, dac biet quan tam den viec dam bao bi mat an toan trong khau  phan phoi va van chuyen de thi tu noi sao in den cac diem thi. Quy dinh trach nhiem cu the cho cac nhung can bo cua nhung truong cung nhu can bo Cong an tham gia cac khau trong cong tac nay.

d. Truong Ban De thi phai dac biet luu y khong de nham lan sai sot trong viec giao nhan de thi theo tung mon, tung khoi thi. Phai thuc hien dung quy trinh sao in da quy dinh trong Quy che.

d. Tuyet doi khong de xay ra tinh trang boc nham de, mo de som hon hoac muon hon gio quy dinh.

De thi dai hoc la tai lieu bi mat quoc gia. Cac dong chi Giam doc cac Dai hoc, Hoc vien, Hieu truong cac truong dai hoc cao dang, Giam doc cac So Giao duc va Dao tao va nhung nguoi co lien quan phai chiu hoan toan trach nhiem ca nhan ve viec dam bao bi mat an toan de thi.

 1. VE CUM THI
 1. Cac cum thi van giu nhu nam 2003, cu the la :

a. Cum thi tai thanh pho Vinh danh cho thi sinh vao Truong dai hoc Vinh va cac thi sinh co ho khau thuong tru tai 4 tinh: Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, co nguyen vong thi vao cac truong dai hoc tai khu vuc Ha Noi (cac thi sinh thuoc dien nay khong thi tai cac truong o Ha Noi ma thi ngay tai thanh pho Vinh). Cum thi nay do Truong DH Vinh chu tri phoi hop voi cac truong dai hoc lien quan to chuc thi.

b. Cum thi tai thanh pho Can Tho danh cho thi sinh vao Truong DH Can Tho va cac thi sinh co ho khau thuong tru tai cac tinh: Ca Mau, Bac Lieu, Kien Giang, An Giang, Vinh Long, Hau Giang, Tra Vinh, Soc Trang, thanh pho Can Tho co nguyen vong thi vao cac truong dai hoc dong tai khu vuc TP Ho Chi Minh (cac thi sinh thuoc dien nay khong thi tai cac truong o TP Ho Chi Minh ma thi ngay tai TP Can Tho). Cum thi nay do truong Dai hoc Can Tho chu tri phoi hop voi cac truong dai hoc lien quan to chuc thi.

c. Cum thi tai Thanh pho Quy Nhon danh cho thi sinh thi vao Truong Dai hoc Quy Nhon va cac thi sinh co ho khau thuong tru tai cac tinh Binh Dinh, Phu Yen, Gia Lai, Kon Tum, Quang Ngai, Quang Nam co nguyen vong thi vao cac truong dai hoc dong tai khu vuc Ha Noi va TP Ho CHi Minh (cac thi sinh thuoc dien nay khong thi tai cac truong o Ha Noi va TP Ho Chi Minh ma thi ngay tai Quy Nhon). Cum thi nay do Truong Dai hoc Quy Nhon chu tri phoi hop voi cac truong dai hoc lien quan to chuc thi.

d. Rieng thi sinh cua cac tinh noi tai muc a, b, c, neu dang ky du thi vao cac truong DH khoi Quoc phong va Cong an hoac cac nganh nang khieu sau day van phai den truongg dai hoc ,cao dang de du thi (khong du thi o cum): The duc the thao, Nghe thuat, My thuat, Nhac, Hoa, San khau dien anh, Kien truc, My thuat, Cong nghiep, Van hoa quan chung va cac nganh nang khieu cua cac truong su pham.

d. Nhung thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh (thanh pho) duoc chi dinh du thi tai cum thi TP Vinh, Quy Nhon hoac Can Tho nhung tot nghiep THPT tai cac tinh (thanh pho) khac, khong bat buoc phai du thi tai cum thi duoc chi dinh theo ho khau thuong tru.

 1. Tranh nhiem cua cac truong dai hoc co thi sinh du thi tai TP Vinh, TP Quy Nhon, TP Can Tho.
 • Cu dai dien tham gia Hoi dong coi thi lien truong. Danh sach uy vien Hoi dong cua truong gui ve Vu DH & SDH Bo giao duc va Dao tao.
 • Truoc ngay 20/5/2004, thong bao cho Chu tich Hoi dong coi thi lien truong cum thi so luong thi sinh du thi vao tung khoi cua truong minh.
 • Gui giay bao du thi cho thi sinh
 • Cu can bo lam Truong diem thi, can bo giam sat thi va Ban thu ky tuong ung voi so luong thi sinh
 • Ngay 01/7/2004 ,tat ca can bo tham gia tot chuc thi tai cum thi phai co mat o TP Vinh,TP Quy Nhon hoac TP Can Tho de 8h00 ngay 02/7/2004 tien hanh gap go va trao doi cong tac voi can bo coi thi, can bo y te va luc luong bao ve thi.
 • Mang den cum thi:
 • O to de van chuyen de thi tu noi phat de den phong thi; van chuyen bai thi tu cum thi ve truong va phuc vu viec di lai cho can bo cua truong minh.
 • Giay thi, giay nhap.
 • Tui dung bai thi, nhan niem phong va cac van phong pham can thiet.
 • Tiep nhan va bao quan bai thi do can bo coi thi ban giao theo dung quy che, gui bai thi tai kho cua truong Dai hoc so tai truoc khi mang ve truong minh.
 • Thu le phi du thi cua thi sinh du thi vao truong minh. Chi tien an, o, di lai cho can bo cua truong minh tham gia to chuc thi o cum thi. Chuyen giao cho Truong Dai hoc so tai cac khoan chi: thue phong thi, in de thi, boi duong can bo coi thi, can bo y te, can bo phuc vu va luc luong bao ve.
 • Tiep nhan y kien phan anh cua thi sinh de sua chua bo sung cac sai sot trong giay bao du thi.
 • Tuy theo dieu kien rieng, cac truong co the truc tiep thoa than voi Truong Dai hoc Vinh, Truong Dai hoc Quy Nhon hoac Truong Dai hoc Can Tho ve nhung van de lien quan den viec to chuc thi tai cum thi, ke ca viec cu hoac khong cu can bo den cum thi.
 1. Trach nhiem cua truong Dai hoc Vinh, Truong Dai hoc Quy Nhon va Truong Dai hoc Can Tho
 • Bao dam du so phong thi cho cac truong. Moi phong thi co du ban ghe, anh sang va cac dieu kien ve trat tu, an toan, nuoc uong phuc vu cho thi sinh.
 • Truoc ngay 25/5/2004, thong bao cho cac truong dia danh cac diem thi va cac phong thi, so luong thi sinh moi phong thi.
 • To chuc in de thi, dong goi, bao quan, phan phoi de thi dung quy che, co phuong an du phong in de thi khi mat dien. Chu y phong ngua thien tai, hoa hoan...
 • Cu du can bo coi thi, can bo y te, can bo phuc vu va luc luong bao ve thi. To chuc tap huan ky cho cac can bo tham gia tuyen sinh.
 • Huong dan va giup do cac truong bo tri noi an, o cho can bo tham gia tuyen sinh
 • Huong dan va tao dieu kien giup do noi an, o cho thi sinh va gia dinh thi sinh o cac dia phuong ve thanh pho du thi.
 • Phoi hop chat che voi cac cap chinh quyen va cac nganh huu quan o dia phuong ve viec bao dam cac dieu kien can thiet cho ky thi tien hanh trong trat tu, an toan, dung quy che, dac biet la viec bo tri luc luong bao ve, giai toa giao thong.
 • Co phuong an xu ly cac tinh huong thien tai bat thuong.

Trong qua trinh thuc hien nhiem vu, neu phat sinh van de, cac truong bao cao Bo Giao Duc va Dao tao va Hoi dong coi thi lien truong tim bien phap giai quyet kip thoi.

 1. VE CONG TAC COI THI VA CHAM THI
 1. Coi thi van la khau yeu can duoc chan chinh bang cac giai phap kien quyet, song song voi viec thuc hien nghiem tuc cac quy dinh cua Quy che.

Chu tich HDTS can kiem tra cong tac chuan bi nhan luc va co so vat chat cho ky thi (phong thi, trang thiet bi vat tu, phuong tien van chuyen, can bo tham gia tuyen sinh, noi an o cho thi sinh…); chu dong phoi hop voi chinh quyen va cac ban, nganh dia phuong, dam bao moi dieu kien can thiet cho ky thi, dac biet la dam bao trat tu an toan tai cac phong thi, diem thi. To chuc tap huan ky cho can bo coi thi, dac biet la quy trinh thuc hien nhiem vu, tham quyen va trach nghiem ca nhan. Cac truong hop can cung cap day du mau bien ban cho tung loai can bo tham gia coi thi, trich in quy dinh ve ky luat phong thi, dan tai phong thi de nhac nho thi sinh. Noi nao de xay ra tinh trang lon xon xung quanh phong thi, nem de thi ra ngoai, nem bai giai, tai lieu  vao phong thi hoac can bo tham gia tuyen sinh tim cach ho tro thi sinh duoi moi hinh thuc, thu truong va moi can bo lien quan noi do deu se bi xu ly nghiem minh theo Quy che va theo phap luat hien hanh. Can bo thanh tra, giam sat co trach nhiem don doc can bo coi thi xu ly nghiem cac truong hop vi pham Quy che, dong thoi xu ly ngay can bo coi thi khong lam dung trach nghiem.

Thuc hien nghiem tuc qui dinh cua Qui che, moi thi sinh mang tai lieu, phuong tien ki thuat thu, phat, truyen tin, ghi am vao phong thi, du su dung hay chua su dung deu bi dinh chi thi.

Phai tang cuong luc luong bao ve vong ngoai de ngan chan ke xau xam pham khu vuc thi: cuop de, chuyen tai lieu, pha roi trat tu.

 1. Ve cong tac cham thi:

Chu tich HDTS cac truong can chi dao viec cham thi theo dung quy trinh 2 lan doc lap, theo dung dap an va thang diem da duoc cap co tham quyen xet duyet. Cac truong dai hoc to chuc thi theo de chung cua Bo Giao duc va Dao tao phai hoan thanh viec cham thi truoc ngay 10/8/2004. Cac truong cao dang co to chuc thi tuyen sinh phai hoan thanh viec cham thi truoc 15/8/2004.

De bao dam thuc hien dung Quy che va ngan ngua hanh vi gian lan, tuy dieu kien cu the, cac truong co the ban hanh noi quy khu vuc cham thi cua truong.

 1. Ve viec xu ly ket qua cham thi:
 1. Xu ly ket qua cham lan 1 va lan 2 :

Neu ket qua cham lan 1 va lan 2 giong nhau thi hai can bo cham thi lan 1 va lan 2 thong nhat viec quy tron diem trong khuon kho diem hai nguoi da cham; ghi diem vao bai thi va vao bieu so 4 roi cung ky ten xac nhan vao bai thi va bieu so 4.

Truong hop ket qua 2 lan cham lech nhau thi Truong mon cham thi xu ly nhu sau:

 • To chuc doi thoai giua can bo cham lan 1 va lan 2 de thong nhat diem neu ket qua 2 lan cham lech nhau khong qua 1 diem. Sau khi thong nhat diem, hai can bo cham thi lan 1 va 2 quy tron diem, ghi diem vao bai thi va vao bieu so 4 roi cung ky ten xac nhan vao bai thi va bieu so 4.
 • To chuc cham lan 3 truc tiep vao bai lam cua thi sinh bang muc mau khac neu 2 lan cham lech nhau tren 1 diem hoac doi thoai khong dat ket qua (truong hop 2 lan cham lech nhau khong qua 1 diem).
 1. Xu ly ket qua 3 lan cham.
 • Neu ket qua cua 2 trong 3 lan cham giong nhau thi lay diem giong nhau lam diem chinh thuc.
 • Neu ket qua thap nhat va cao nhat cua 3 lan cham lech tu 0,5 den 1,25 diem, lay diem trung binh cong cua 3 lan cham lam diem chinh thuc.
 • Neu ket qua thap nhat va cao nhat cua 3 lan cham lech nhau 1,5 diem tro len thi to chuc doi thoai giua 3 lan cham hoac to chuc cham tap the.
 1. VE VIEC XET TUYEN VA TRIEU TAP THI SINH TRUNG TUYEN
 1. Thong nhat muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1 diem va giua cac khu vuc ke tiep nhau la 0,5 diem.
 2. Doi voi cac truong to chuc thi tuyen sinh theo de thi rieng, chi tuyen thi sinh da du thi vao truong cua minh. Khi can thiet co the xet tuyen nhung thi sinh da du thi theo de thi chung cua Bo GD&DT co cung khoi thi.

Nhung truong co nganh nang khieu, cac mon thi theo de chung, nhung cac mon nang khieu khong to chuc thi thi duoc xet tuyen thi sinh trong vung tuyen, da du thi vao nganh do tu cac truong khac neu con mon van hoa thi theo de chung.

 1. Cac truong dai hoc co dao tao he cao dang, khong duoc to chuc thi tuyen sinh rieng cho he nay ma phai xet tuyen thi sinh da du thi vao bat ky truong dai hoc nao cung khoi thi, trong vung tuyen.
 2. Cac truong dung chung de thi va su dung chung ket qua thi chu dong trong viec xet tuyen theo nguyen tac sau day:
 • Cac truong co the xac dinh diem trung tuyen theo khoi thi hoac theo nganh hoc.
 • Muc diem toi thieu nhan ho so DKXT dot 2 khong thap hon diem trung tuyen dot 1. Muc diem toi thieu nhan ho so DKXT dot 3 khong thap hon dot 2. Nguyen tac xet tuyen la lay tu diem cao tro xuong cho du chi tieu. (Chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong la 1 va giua cac khu vuc la 0,5).
 • Thi sinh da trung tuyen vao mot truong DH, CD, khong duoc xet tuyen vao truong DH, CD khac.

Trong qua trinh xet tuyen, can cu vao ket qua thi cua thi sinh, Bo GD&DT se co bien phap chi dao de tao dieu kien cho cac truong tuyen duoc thi sinh co ket qua thi cao va bao dam moi tuong quan hop ly giua cac nguyen vong.

 • Nhung truong hop dac biet, trong do co truong hop diem trung tuyen qua thap so voi yeu cau bao dam chat luong, cac truong bao cao de Bo GD&DT xem xet quyet dinh.
 1. Thoi han xet tuyen va trieu tap thi sinh trung tuyen

Cac truong phai thuc hien dung thoi han quy dinh tai Lich cong tac tuyen sinh DH, CD 2004, khong duoc tuy tien thay doi.

 1. Viec bo sung, sua doi doi tuong va khu vuc uu tien cua thi sinh, viec giai quyet thac mac va don thu khieu nai, to cao lien quan den ky thi tuyen sinh do Hoi dong tuyen sinh cac truong, can cu Quy che tuyen sinh, truc tiep xu ly theo tham quyen. Neu van de co tinh phuc tap vuot khoi pham vi Quy che thi bao cao Bo Giao duc va Dao tao xem xet.
 1. VE NHAP SO LIEU VA SU DUNG CONG NGHE THONG TIN TRONG TUYEN SINH
 1. Cac So va Truong phai cu can bo cong nghe thong tin chuyen trach lam cong tac tuyen sinh va dao tao. Cac can bo nay phai tham gia cac lop tap huan do Bo to chuc. Mac khac, cac So va Truong phai kien quyet thuc hien nghiem ky luat ve viec su dung cong nghe thong tin, bao dam du lieu tin cay, dung cau truc va truyen du lieu dung thoi han quy dinh.
 2. De bao dam thong nhat cau truc du lieu, yeu cau cac So, cac Truong nhat thiet su dung phan mem tuyen sinh da su dung nam 2003 va da duoc tiep tuc chinh sua nang cap nam 2004, khong su dung bat ky phan mem nao khac. Khi truyen so lieu tu So ve Bo, truong va tu truong ve Bo phai thuc hien dung cau truc du lieu do Bo Giao duc va Dao tao quy dinh (se co van ban huong dan rieng).
 1. VE LE PHI TUYEN SINH

Thuc hien theo quy dinh tai Thong tu lien tich so 28/2003/TTLT/BTC-BGDDT ngay 4/4/2003 va van ban huong dan so 12228/KHTC ngay 24/12/2003 cua Bo Giao duc va Dao tao.

 1. VE SU PHOI HOP GIUA CAC TRUONG DAI HOC, CAO DANG VOI CAC SO GIAO DUC VA DAO TAO
 1. Giam doc So Giao duc va Dao tao can co van ban chi dao cac co so dao tao tren dia ban tao dieu kien thuan loi cho cac truong hop thue phong thi voi che do uu dai noi bo, khong duoc ep cac truong nhan can bo cong nhan vien lam can bo coi thi…

Cac truong THPT co trach nhiem nhan ho so va le phi DKDT cua thi sinh hoc lop 12 tai truong minh, sau do chuyen cho So Giao duc – Dao tao va co trach nhiem nhan va chuyen cho thi sinh giay bao du thi.

Cac So Giao duc va Dao tao phoi hop chat che voi cac truong DH, CD trong viec ban giao ho so va le phi DKDT dung quy dinh, dung thoi han, xu ly kip thoi moi sai sot trong viec dang ky du thi cua thi sinh.

 1. Cac truong can kip thoi chuyen giao cho cac So Giao duc va Dao tao giay bao du thi de cac So to chuc chuyen toi thi sinh theo dung thoi han quy dinh. Cac truong DH, CD phai tao thuan loi toi da cho thi sinh du thi, neu co sai sot thi truc tiep dieu chinh va xu ly kip thoi, khong gay ra bat ky kho khan nao cho thi sinh. Khi thi sinh de nghi bo sung, sua doi van de gi, can bo tuyen sinh cua truong phai ghi va ky xac nhan vao Phieu so 2 cua thi sinh, dong thoi bao cho Ban Thu ky cap nhat ngay vao may tinh.
 1. VE VIEC THU GIAY CHUNG NHAN TOT NGHIEP TAM THOI CUA THI SINH

Hoi dong tuyen sinh cac truong phai thuc hien dung quy dinh cua Quy che tuyen sinh hien hanh: doi voi nhung thi sinh trung tuyen ngay trong nam tot nghiep khi den truong nhap hoc, chi yeu cau nop giay chung nhan tam thoi (THPT, THCN va tuong duong) do Hieu truong cap, khong yeu cau thi sinh phai lay xac nhan cua So Giao duc va Dao tao. Vao dau nam hoc sau, cac truong yeu cau nhung sinh vien nay xuat trinh ban goc bang tot nghiep de doi chieu kiem tra.

 1. VE VIEC BAO CAO NHANH TINH HINH KY THI

Truoc ngay 20/6/2004 nhat thiet cac truong phai bao cao cho Bo Giao duc va Dao tao (qua Vu Dai hoc va Sau Dai hoc) so luong thi sinh DKDT so dien thoai, so FAX, dia chi hop thu truc thi tuyen sinh cua Hoi dong tuyen sinh de bao dam thong tin thong suot giua Ban Chi dao tuyen sinh cua Bo voi HDTS cac truong (theo mau quy dinh). Neu trong ky thi co nhung tinh huong dac biet bat thuong ve de thi, ve an ninh trat tu, cac HDTS phai truc tiep bao cao ngay de Bo Giao duc va Dao tao chi dao xu ly kip thoi.

Moi buoi thi, sau khi thi sinh lam bai duoc 2/3 thoi gian, HDTS cac truong phai bao cao nhanh theo mau quy dinh cho Ban chi dao thi cua Bo qua dien thoai: Vu Dai hoc: (04) 8692392, (04) 8681386, (04) 8681550.

 1. TANG CUONG CONG TAC THANH TRA, KIEM TRA TUYEN SINH

Cong tac thanh tra, kiem tra, giam sat tuyen sinh phai duoc tang cuong o tung co so va trong toan nganh de duy tri, giu vung ky cuong, thuc hien nghiem tuc Quy che tuyen sinh. Ban Chi dao tuyen sinh cua Bo Giao duc va Dao tao va cac So Giao duc va Dao tao co ke hoach giam sat, kiem tra cac khau to chuc ky thi, cham thi, ke ca phuc khao, dinh diem xet tuyen, trieu tap thi sinh trung tuyen den truong va xu ly nghiem khac kip thoi nhung nguoi vi pham Qui che.

Vu Dai hoc va Sau dai hoc cung voi Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong co trach nhiem huong dan chi tiet cac So, cac Truong ve cac van de lien quan de ky thi tuyen sinh nam 2004 dat ket qua tot, dap ung yeu cau tuyen chon cua truong va doi hoi chinh dang cua xa hoi.

Van ban nay va Lich cong tac tuyen sinh DH, CD nam 2004 dinh kem phai duoc cac Ban Chi dao thi, thanh vien Hoi dong Tuyen sinh cac truong DH, CD va can bo lam cong tac tuyen sinh cua cac So Giao duc & Dao tao quan triet day du, thuc hien nghiem chinh, dong thoi duoc pho bien rong rai toi cac truong THPT va tren cac phuong tien thong tin dai chung cua trung uong va dia phuong.

KT. BO TRUONG BO GIAO DUC VA DAO TAO
Thu truong

Tran Van Nhung (da ky)

Viet Bao
Comment :Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Dispatch No. 489 of the Ministry of Education of the enrollment of 2004
Department of Education, Ministry of Education, Ministry of Education, Hanoi, General Department, Committee, Ministry of Education and Training, University Tho, college enrollment, successful examinees, University of Quy Nhon, on the work, done properly, the regulations, certification, exam, score
Based on the present results are evaluated and not is the enrollment of 2003, to continue to implement measures "three general" (general test drive, use them for the common use of test results) by "the general scheme of college enrollment, high ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Công văn số 489 của Bộ GD-ĐT về công tác tuyển sinh 2004

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Công văn số 489 của Bộ GD-ĐT về công tác tuyển sinh 2004 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004

Nhan xet, hay lien he ve tin Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cong van so 489 cua Bo GD DT ve cong tac tuyen sinh 2004 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0