Con thuong benh binh duoc uu tien nhu the nao

Con thuong benh binh duoc uu tien nhu the nao

Tags: Trung Van, Mang may tinh va truyen thong, quan ly giao duc, cong nghe thong tin, truong dai hoc, nhu the nao, thuong benh binh, duoc uu tien, dao tao, ho so, co the, van bang, dang ki, tai chuc, em
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Benh binh mat suc 48% thuoc doi tuong uu tien nao? Dai hoc An ninh va Hoc vien Quan ly giao duc co tuyen thang? Van de lien quan dao tao van bang 2 va he tai chuc?…

Hoi: Em gai em nam nay thi DH va bo me em la benh binh mat suc 48%, vay em gai em thuoc dien uu tien nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Theo quy che tuyen sinh DH, CD nam 2007 thi bo me em la benh binh mat suc lao dong duoi 81 % nen thuoc Nhom uu tien 2 doi tuong 06. Khi thi DH duoc cong toi da diem uu tien doi tuong la 1 diem.

Hoi: Co the lay ket qua thi CD (14-15/7) de dang ky xet tuyen vao hoc cac truong Cao dang khong to chuc thi hay khong? Dang ky nhu vay co duoc coi nhu nguyen vong 1 de xet vao truong Cao dang nay khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Cac truong CD khong to chuc thi chi xet tuyen tu cac thi sinh tham du ki thi DH dot 1 (4-5/7) va dot 2 (9-10/7) theo de thi chung cua Bo GD-DT.

Ki thi CD nam 2007 lan dau tien ap dung thi hai chung: chung thoi gian thi, chung de thi. Cac truong CD to chuc thi khong ap dung xet tuyen chung, nghia la thi tai truong CD nao chi duoc su dung ket qua tuyen sinh tham gia xet tuyen o truong CD do.

Do do khong the lay ket qua thi CD de dang ki vao cac truong cao dang khong to chuc thi hoac cac truong CD to chuc thi.

Hoi: Truong DH An ninh Nhan dan va Hoc vien Quan ly giao duc co che do uu tien cu the gi cho hoc sinh dat giai trong ki thi HSG Quoc gia nam 2007 khong? Neu co thi che do uu tien do co kem theo dieu kien la hoc sinh phai tot nghiep loai kha khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Cho den thoi diem nay, truong DH An ninh Nhan dan chua co thong bao chinh thuc nao ve viec co uu tien xet tuyen hoc sinh gioi quoc gia hay khong. Tuy nhien, cac nam truoc day truong deu co uu tien doi voi hoc sinh gioi quoc gia khi thi vao truong.

Theo thong tin tu Hoc vien Quan ly giao duc thi nam 2007 truong se uu tien xet tuyen hoc sinh gioi quoc gia lop 12 nam 2007. De duoc huong uu tien bat buoc em phai du thi tuyen sinh vao truong va co ket qua thi tu diem san tro len va khong mon nao bi diem 0.

Hoi: Em rat muon hoc khoa Trung Van nhung mon Toan cua em lai rat yeu, vay em co the thi mon khac thay the mon Toan duoc khong? Truong nao co dao tao mon Trung Van? Neu phai thi mon Toan thi thi trac nghiem hay thi theo kieu tu luan? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )


Em khong the thay the mon thi cua mot khoi thi bang mot mon khac khong nam trong quy dinh cua khoi thi.

Do em muon hoc nganh Trung Van nen phai tham du thi khoi D4. Khoi nay bao gom cac mon: Toan, Van, Trung Van. Do do em khong the thay the mon Toan bang mon khac.

Co kha nhieu truong dao tao nganh Trung Van nhu DH Ha Noi, DH Su pham Ha Noi…

Nam 2007, mon Toan van thi theo hinh thuc tu luan. Du kien nam 2008 mon Toan se duoc thay the thi bang hinh thuc trac nghiem.

Hoi: Bo em la thuong binh hang 4/4. Do truoc do bo em lam that lac giay to chung nhan thuong binh nen luc lam ho so dang ki du thi em khong ghi muc doi tuong uu tien. Nay da tim duoc the thuong binh, vay em co duoc bo sung vao ho so khong? Can phai co nhung giay to gi, cach thuc bo sung nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em hoan toan duoc bo sung vao ho so DKDT vao ngay lam thu tuc dang ki du thi.

Khi den lam thu tuc dang ki du thi em phai mang theo phieu so 2 cua ho so DKDT cung nhung giay to chung nhan bo em la thuong binh.

Tai day, em se duoc can bo tuyen sinh huong dan dieu chinh lai ho so DKDT.

Hoi: Khoa Kinh te doi ngoai khoi A cua truong Dai Hoc Ngoai Thuong co chi tieu tuyen bao nguoi? Neu khong du diem vao khoa dang ky thi co duoc chuyen xuong khoa thap diem hon khong? Va nguoc lai dang ky khoa diem thap nhung thi dat diem cao thi co duoc chuyen len khoa cao hon khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo thong tin tu Phong dao tao truong DH Ngoai thuong thi truong khong cong bo chi tieu cho tung nganh ma se lay diem mat bang vao truong sau do se can nhac chi tieu sau.

Neu em du diem vao truong nhung khong du diem vao nganh da dang ki truoc do thi se duoc dang ki nguyen vong xuong cac nganh thap hon cung khoi thi va con chi tieu.

Viec dang ki nganh co diem thap sau do dang ki len hoc nganh co diem cao la khong duoc phep (cho du em thua diem vao nganh nay).

Hoi: Toi da tot nghiep CDSP Ha Tay khoa Su pham Ly, hien dang day hoc tai mot truong cap 2. Bay gio toi muon hoc len dai hoc, vay xin hoi co nhung truong dai hoc nao dao tao tai chuc khong a? Neu co the xin cho toi biet thong tin cu the. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hau het cac truong DH deu dao tao tai chuc. Do ban khong yeu cau cu the thong tin cua truong nao nen Ban tu van kho co the cho ban nhung ho tro chinh xac.

De biet thong tin cu the, ban co the lien he truc tiep voi cac Khoa tai chuc cua cac truong DH.

Hoi: Em hien dang hoc trung cap ke toan Truong Cao dang Cong Nghiep Thuc Pham TPHCM nhung em muon thi lai truong dai hoc o TPHCM. Em xin hoi la em co the nop ho so muon va co the thi lai duoc khong? Em co can su dong y cua thay hieu truong hay khong? Thoi gian nay em ban nen chua the gui ho so ve nha duoc. Vay em phai lam sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Thoi han nop ho so DKDT tai cac So GD-DT da ket thuc. Tuy nhien TPHCM vua duoc cho phep thu ho so toi ngay 15/4. Em can lam ho so gap va nop ngay cho So GD-DT TPHCM.

Ngoai ra tu ngay 11/4 den het ngay 17/4 em co the nop ho so truc tiep cho truong minh DKDT. Sau cac khoang thoi gian tren, thi sinh khong con co hoi de nop ho so nam 2007.

- Theo Ban tu van thi em nen xin phep Ban giam hieu nha truong truoc khi DKDT de thuan tien cho viec rut giay to ho so sau nay.

- Ho so DKDT khong nhat thiet phai xin dau xac nhan tai dia phuong, em co the xin dau xac nhan tai noi minh dang ki tam tru tam vang.

Hoi: Em hien dang hoc DH Cong nghe thong tin, nganh Mang may tinh va truyen thong thi lieu ra truong co hoi viec lam the nao? Thi truong co can nhieu nhan luc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nganh Mang may tinh va Truyen thong la nganh nham giup SV nam vung kien thuc co ban ve chuyen mon; dap ung yeu cau ve nghien cuu, ung dung, co kha nang thiet ke che tao, bao tri, san xuat, thu nghiem, quan ly cac he thong mang may tinh va truyen thong. Co kha nang dam nhan cac chuc nang tham muu, tu van, to chuc thuc hien nhiem vu voi tu cach la mot chuyen vien mang may tinh.

Sau khi ra truong, SV co the cong tac o cac linh vuc: Nghien cuu va ung dung Cong nghe thong tin o cac vien, trung tam nghien cuu va cac truong dai hoc, cao dang; giang vien Cong nghe thong tin o cac cac truong dai hoc, cao dang, trung hoc pho thong, trung hoc chuyen nghiep va day nghe; chuyen vien phan tich, thiet ke, cai dat, quan tri, bao tri va dam bao an ninh cho cac he thong mang may tinh va truyen thong trong cac co quan, cong ty, truong hoc...

Voi cac yeu the nay, nganh mang may tinh va truyen thong dang thu hut duoc kha nhieu nha dau tu, dac biet la cac doanh nghiep nuoc ngoai.

Thi truong nhan luc thi can kha nhieu nhung doi hoi kinh nghiem va chuyen mon trong qua trinh tuyen chon la rat cao.

Hoi: Toi da co bang cao dang chinh quy va bang dai hoc tai chuc. Bang cua toi la su pham ve CNTT do DHSP Ha Noi cap, toi muon hoc them van bang hai lieu co duoc khong? Va neu co thi duoc hoc nhung truong nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy che dao tao van bang 2 thi dieu kien de duoc hoc van bang 2 la da co bang tot nghiep dai hoc va co suc khoe tot, khong bi truy cuu hinh su… thi duoc dang ky du tuyen hoc bang dai hoc thu hai ( van bang 2).

Dua theo quy che nay, ban hoan toan duoc phep hoc van bang 2.

Viec dao tao bang dai hoc thu hai chi duoc thuc hien o nhung co so dao tao duoc phep cua Bo Giao duc va Dao tao (hoac cua Dai hoc Quoc gia, Dai hoc Hue, Dai hoc Thai Nguyen, Dai hoc Da Nang doi voi cac truong dai hoc thanh vien, cac khoa truc thuoc) o nhung nganh da duoc phep dao tao he chinh qui sau khi co it nhat hai khoa chinh qui cua nganh do tot nghiep.

Hien nay rat nhieu truong dao tao van bang 2. Do ban tot nghiep he DH chuyen nganh CNTT (thi dau vao truoc kia la khoi A) nen ban co the dang ki hoc van bang 2 vao cac nganh thi tuyen khoi A cua cac truong trong ki thi tuyen sinh DH voi dieu kien chuyen nganh do co dao tao van bang 2.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Trung Van, Mang may tinh va truyen thong, quan ly giao duc, cong nghe thong tin, truong dai hoc, nhu the nao, thuong benh binh, duoc uu tien, dao tao, ho so, co the, van bang, dang ki, tai chuc, em

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Con thương bệnh binh được ưu tiên như thế nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Con thương bệnh binh được ưu tiên như thế nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Con thuong benh binh duoc uu tien nhu the nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Con thuong benh binh duoc uu tien nhu the nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Con thuong benh binh duoc uu tien nhu the nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0