Co hoi vao cac truong Cao dang

Co hoi vao cac truong Cao dang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xet tuyen NV2 co duoc cong diem uu tien? 10,5 diem co co hoi do CD khong? Nop NV2 cua truong co muc diem nhu the nao thi de do? Dang ki hoc o HN gio muon xet tuyen hoc o Quang Ninh? He CD truong DH Thuong mai?...

Hoi: Em la thi sinh dang ky du thi thuoc doi tuong 1 va khu vuc 1. Em muon hoi la khi xet tuyen nguyen vong 2 vao cac truong Dai hoc va Cao Dang em co duoc cong them diem uu tien doi tuong va khu vuc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Quy dinh xet tuyen NV2 va NV3 tuong dong voi xet tuyen NV1. Nghia la muc diem san NV cua cac truong dua ra tinh cho thi sinh o KV3. Cac khu vuc ke tiep muc diem san giam 0,5 diem; moi doi tuong uu tien ke tiep muc diem san giam 1 diem.

Em o khu vuc 2 NT va con benh binh 63%. Em thi truong CD Bach khoa Hung Yen duoc 10 diem chua cong diem uu tien. Diem chuan cua truong nay la 14 diem (theo thong tin mot so bao). Vay tai sao em lai co giay bao nhap hoc? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Toa Soan vua cap nhat chinh xac diem chuan cua truong CD Bach khoa Hung Yen. Theo do cac nganh khoi A chi co diem chuan la 12. Muc diem nay danh cho thi sinh o KV3.


Em o KV2-NT; con benh binh mat suc duoi 81% nen diem chuan chi la 10 diem. Vi vay em thuoc dien trung tuyen nen co giay bao nhap hoc.

Em thi dai hoc duoc 10,5 diem, em thuoc KV2-NT. Vay em co co hoi do cao dang khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em khong noi em du thi khoi nao nen Ban tu van kho co cau tra loi chinh xac.

De tham gia xet tuyen he CD em phai co muc diem tong 3 mon tren diem san CD cua Bo GD-DT.

Diem san danh cho thi sinh o KV3 khoi A,B la 12 diem; C: 11 diem; D: 10 diem nen muc san danh cho thi sinh o KV2-NT tuong ung la: 11; 10; 9.

Nhu vay voi khoi A,B em chua du diem san nen khong duoc tham gia xet tuyen. Voi khoi C, D em du dieu kien de xet tuyen nhung kha nang trung tuyen kha mong manh.

Em muon nop don he trung cap truong DH Duoc Ha Noi, nhung em thi DH chi duoc 13,5 diem. Vay em co co hoi trung tuyen khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo Ban tu van thi voi muc diem em neu tren thi hoan toan co co hoi trung tuyen vao truong. Theo du doan cua Ban tu van diem chuan he trung cap khoang 10-12 diem.

Em thi truong cao dang ky thuat Ly Tu Trong khoa cong nghe phan mem duoc 15.5 diem. Vay em co co hoi do khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan nganh cong nghe phan mem cua truong la 16 diem. Muc diem nay tinh cho thi sinh o KV3.

Neu em khong co them diem uu tien thi voi 15,5 diem em khong the trung tuyen vao truong.

Em thi duoc 17,5 diem thi em nen nop ho so vao truong co nguyen vong 2 diem xet khoang bao nhieu thi dau? Em thuoc khu vuc 2. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo Ban tu van thi de co kha nang trung tuyen vao truong em nen chon truong nao co muc diem san xet tuyen NV2 thap hon diem thi cua minh it nhat 1 diem.

Ban tu van cung xin luu y la muc diem san cac truong cong bo tinh cho thi sinh o KV3. Em o KV2 nen muc diem san giam 0,5 diem.

Em toi thi DH Thuong Mai thieu 0.5 diem thi do, nay muon hoc he cao dang cua truong nay. Lieu nha truong co tu dong goi nhap hoc hay khong, hay phai nop ho so? He cao dang cua truong co nhung khoa gi? ma nganh cu the ra sao? Co the hoc lien thong len dai hoc khong? Dieu kien la gi? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

He CD cua truong xet tuyen tu nhung thi sinh tham du ki tuyen sinh DH do do nha truong khong tu dong chuyen thi sinh tu he DH xuong he CD. De co the theo hoc CD em phai tham gia xet tuyen NV2 hoac NV3.

He CD cua truong dao tao 2 nganh gom Kinh doanh Khach san-Du lich (ma nganh C65) va Marketing (Ma nganh C66).

Truong co dao tao he hoan chinh DH tu CD len DH. Dieu kien de duoc thi la sinh vien phai tot nghiep he CD dung voi nganh tuyen sinh.

Em thi DH khoi A duoc 15 diem. Bay gio em muon xet nguyen vong 2 vao truong DH dan lap Phuong Dong - khoa tai chinh ngan hang. Lieu co duoc khong? Nguyen vong 1 truong lay 15 diem. Lieu nguyen vong 2 lieu co lay cao hon khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tat nhien la hoan toan duoc. Theo Ban tu van thi do truong con rat nhieu chi tieu xet tuyen NV2 nen kha nang diem chuan NV2 bang muc diem san xet tuyen la hoan toan co the.

Do do neu em yeu thich nganh nay thi nen tham gia xet tuyen.

Chuc em thanh cong.

Em thi khoi B duoc 12 diem (ca diem uu tien). Em co nguyen vong vao he cao dang cua truong DH dieu duong Nam Dinh co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo thong tin tu Phong dao tao truong DH Dieu duong Nam Dinh thi muc diem san xet tuyen he CD la 13 diem. Do do em chua du dieu kien de tham gia xet tuyen.

Em thuoc dien uu tien KV1. Em thi he dai hoc khoi A duoc 11.5 diem, khong trung tuyen NV1 cua DH An Giang (khoa Quan tri kinh doanh). Em cung co thi he cao dang khoi A duoc 15.5 diem va cung khong trung tuyen NV1 vao truong Cao dang kinh te Sai Gon. Voi muc diem cua em nhu the thi co the dang ky xet tuyen NV2 vao he cao dang (cac khoi kinh te) cua cac truong DH thuoc khu vuc TPHCM hay khong? Khi dang ky thi em se su dung muc diem 11.5 hay 15.5 ? Cac truong se uu tien xet thoi diem nop don hay muc diem cua thi sinh? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em hoan toan duoc phep tham gia xet tuyen NV2 vao bat cu truong CD nao co thong bao xet tuyen NV, ke ca cac truong o khu vuc TPHCM.

Khi dang ki em chi duoc su dung ket qua thi DH de tham gia xet tuyen. Ket qua thi CD khong co gia tri trong viec xet tuyen NV2 hoac NV3.

Nhu vay em phai su dung muc diem 11,5 diem.

Cac truong xet tuyen NV2 va NV3 theo nguyen tac: Sau khi het han nhan ho so se lay diem tu cao den thap cho den du chi tieu.

Em thuoc khu vuc 2-NT va doi tuong 06. Em thi duoc 12 diem ma diem chuan cua truong la 14 diem. Vay em co trung tuyen khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan tinh cho thi sinh KV3 la 14 diem nen diem chuan cho thi sinh KV2-NT, doi tuong 06 la 12 diem (giam 2 diem so voi thi sinh KV3). Nhu vay em du diem trung tuyen.

Em thi vao nganh Mo, DH Mo-Dia Chat duoc 16,5 diem (da cong diem uu tien). Truoc khi dang ki du thi em da dang ki hoc o Ha noi, diem chuan nganh Mo cua truong neu hoc o HN la 18 diem con hoc o Quang Ninh la 16 diem. Voi so diem cua em thi du diem de dau o QN. Vay em co the dang ki lai nguyen vong hoc o QN duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Khong the duoc. Muc diem chuan dua ra can cu tren ket qua thi va so luong thi sinh DKDT vao tung nganh.

Em DKDT hoc o HN nen chi duoc xet tuyen vao truong theo dien dang ki hoc o HN chu khong khong xet tuyen theo dien minh khong dang ki hoc.

Em thi nganh quan tri nhan luc cua truong CD Cong van luu tru TW1. Em duoc 14,5 diem va duoc cong 1,5 diem uu tien, vay em co trung tuyen khong? Truong co xet tuyen NV2 khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Toa Soan vua cap nhat diem chuan cua truong. Theo do, nganh Quan tri nhan luc co diem chuan la 20 diem. Nhu vay em khong trung tuyen.

Truong cung chua co chu truong xet tuyen NV2.

Em co the dung 2 to phieu chung nhan ket qua so 1 va so 2 de nop nguyen vong 2 vao 2 truong duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tat nhien la khong duoc. Tren phieu bao so 1 se ghi ro “phieu xet tuyen NV2” va phieu so 2 se ghi ro “phieu xet tuyen nguyen vong 3”.

Xet tuyen nguyen vong nao thi em chi duoc dung ket qua xet tuyen cua nguyen vong do.

Em thi vao truong DH giao thong van tai co so 2. Em duoc 14,5 diem va o KV2-NT, vay em co do khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan cua truong DH giao thong van tai co so 2 la 15 diem. Muc diem nay tinh cho thi sinh o KV3 nen diem chuan danh cho thi sinh o KV2-NT la 14 diem.

Nhu vay em da trung tuyen.

Ban tu van tuyen sinh

Viet Bao

Comment :Co hoi vao cac truong Cao dang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Co hoi vao cac truong Cao dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Co hoi vao cac truong Cao dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Co hoi vao cac truong Cao dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Opportunities at the College?
System colleges, Quang Ninh, The Commission, Submission NV2, University of Commerce, colleges, how, benchmarking candidates, opportunities, priorities, aspirations, matriculation, you, Reviews
Admission NV2 have the priority points? 10.5 the parking colleges do not have a chance? Filed with the NV2 of how the points are easy to park? Register now want to study in Hanoi in Quang Ninh school admissions? Commerce colleges university system? ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cơ hội vào các trường Cao đẳng?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cơ hội vào các trường Cao đẳng? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co hoi vao cac truong Cao dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Co hoi vao cac truong Cao dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co hoi vao cac truong Cao dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0