Co hoi tiep theo cho thi sinh vao DH CD he chinh quy

Co hoi tiep theo cho thi sinh vao DH CD he chinh quy

Tags: Bo GD&DT, Khoi A, Cong nghe ky thuat dien, cong nghe thong tin, quan tri kinh doanh, ky thuat cong trinh, thoi gian nhan, truong gioi han, Viet Nam hoc, theo quy dinh, bo sung, nguyen vong, ho so, thi sinh, xet
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thoi diem nay, nhieu truong DH, CD van tiep tuc cong bo tiep tuc xet tuyen nguyen vong bo sung. Nhieu truong gioi han thoi gian nhan ho so trong thang 9, tuy nhien khong it truong se tan dung toi da thoi gian cho phep theo quy dinh cua Bo GD&DT, tuc den het thang 11.

Co hoi tiep theo cho thi sinh vao DH CD he chinh quy

DH Hue thong bao xet tuyen NV3 ca hai he DH va CD. Thoi gian nhan ho so tu ngay 17/9 den 26/9. Chi tieu xet tuyen DH nhu sau:

Co hoi tiep theo cho thi sinh vao DH CD he chinh quy

He CD, truong xet tuyen nganh Cong thon (Truong DH Nong Lam) thi khoi A voi 50 chi tieu du kien. Diem san xet tuyen la 10 diem.

Hoi dong tuyen sinh Truong DH Quang Nam thong bao xet tuyen nguyen vong bo sung dot 3 vao nganh DH Viet Nam hoc he chinh quy nam 2012 voi tong chi tieu la 45. Diem xet tuyen la 14,5 voi khoi C la 13,5 voi khoi D1. Doi tuong tham gia xet tuyen la thi sinh du thi DH he chinh quy nam 2012 theo de chung cua Bo GD&DT khong trung tuyen dot 1, dot 2 nhung co ket qua thi bang hoac cao hon diem xet tuyen o tren cho tung nganh thi duoc tham gia xet tuyen vao nganh cung khoi thi (khong co mon nao bi diem 0). Thoi gian nhan ho so dang ky xet tuyen tu ngay 15/9/2012 den 17 gio 00 ngay 21/9/2012.

Hoi dong tuyen sinh truong Cao dang Kinh te – Ky thuat Vinatex TP.HCM thong bao xet nguyen vong bo sung CD chinh qui nam 2012 (dot 3) cac nganh: Cong nghe may, Thiet ke thoi trang, Quan tri kinh doanh, Ke toan, Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe ky thuat dien, dien tu; Cong nghe thong tin; Cong nghe ky thuat Co, dien tu; Tieng Anh. Thoi gian nhan ho so tu ngay 11/09/2012 den het ngay 20/09/2012

Truong DH Tay Do thong bao muc diem xet tuyen nguyen vong bo sung dot 2 danh cho 13 nganh dao tao bac DH va 8 nganh bac CD cua truong nam 2012. Doi voi bac DH, muc diem xet nguyen vong bo sung dot 2 tu 13- 14,5 diem danh cho 13 nganh dao tao. Bac CD, muc diem xet nguyen vong bo sung dot 2 tu 10- 11 diem danh cho 8 nganh dao tao. Thoi gian nhan ho so tu nay den het ngay 30/9/2012. Sau ngay 30/9, truong se tiep tuc thong bao xet tuyen bo sung cac nganh neu con chi tieu. Cu the nhu sau:

Stt

Ten nganh

Khoi

Muc diem nhan ho so

xet tuyen bo sung dot 2

Cac nganh dao tao Dai hoc

1

Duoc hoc (Duoc si Dai hoc)

A

13

B

14

2

Dieu duong

B

14

3

Ke toan

A

13

A1

13

D1

13,5

4

Tai chinh - Ngan hang

A

13

A1

13

D1

13,5

5

Quan tri kinh doanh (gom cac chuyen nganh: QTKD Marketing, QTKD Quoc te, QTKD Du lich)

A

13

A1

13

D1

13,5

6

Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung

A

13

A1

13

7

Cong nghe thong tin

A

13

A1

13

D1

13,5

8

Ky thuat dien, dien tu

A

13

A1

13

9

Nuoi trong thuy san

A

13

A1

13

B

14

10

Ngon ngu Anh

D1

13,5

11

Van hoc

C

14,5

12

Viet Nam hoc (chuyen nganh Du lich)

C

14,5

D1

13,5

13

Cong nghe thuc pham

A

13

A1

13

B

14

Cac nganh dao tao Cao dang

1

Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung

A

10

A1

10

2

Tin hoc ung dung

A

10

A1

10

D1

10,5

3

Quan tri kinh doanh

A

10

A1

10

D1

10,5

4

Tai chinh - Ngan hang

A

10

A1

10

D1

10,5

5

Ke toan

A

10

A1

10

D1

10,5

6

Duoc

A

10

B

11

7

Dieu duong

B

11

8

Nuoi trong thuy san

A

10

A1

10

B

11

DH Cong nghiep Viet Tri xet tuyen nguyen vong bo sung trinh do DH voi 700 chi tieu. Doi tuong xet tuyen: Cac thi sinh da du thi dai hoc nam 2012, co tong diem thi 3 mon dat tu diem san tro len theo qui dinh cua Bo GD&DT. Trinh do CD, truong tiep tuc xet tuyen 500 chi tieu voi diem xet tuyen tu diem san CD. Thoi gian xet tuyen theo qui dinh cua Bo GD&DT, thoi gian thu nhan ho so xet tuyen tu ngay 08/9/2012.

Truong DH Phuong Dong thong bao xet tuyen NV bo sung. Doi tuong xet tuyen la thi sinh co ket qua thi DH (va ca ket qua thi CD - doi voi xet tuyen CD) nam 2012 theo de thi chung cua Bo GD&DT, cung khoi thi voi nganh xet tuyen. Thoi gian nhan ho so xet tuyen: tu 12/9/2012 den 28/9/2012.

TEN NGANH/CHUYEN NGANH

MA NGANH

KHOI THI

DIEM NHAN HSXT

CHI TIEU

TRINH DO DAI HOC

 

 

 

 

- Cong nghe thong tin
Chuyen nganh:
 + Cong nghe thong tin;
+ Dien tu vien thong

D480201

A, A1

13,0

80

D1

13,5

- Ky thuat xay dung cong trinh giao thong (Chuyen nganh xay dung Cau duong)

D580205

A, A1

13,0

35

- Cong nghe ky thuat co dien tu

D510203

A, A1

13,0

45

- Cong nghe ky thuat dien, dien tu
Chuyen nganh:
+ Tu dong hoa;
+ He thong dien

D510301

A, A1

13,0

55

- Cong nghe sinh hoc
Chuyen nganh:
+ CN sinh hoc cong nghiep;
+ CN sinh hoc nong nghiep;
+ Kinh te CN sinh hoc

D420201

A

13,0

35

B

14,0

- Cong nghe ky thuat moi truong
Chuyen nganh:
+ CN ky thuat moi truong;
+ Kinh te ky thuat moi truong

D510406

A

13,0

20

B

14,0

- Ngon ngu Anh

D220201

D1

13,5

20

- Ngon ngu Trung quoc

D220204

D

13,5

20

TRINH DO CAO DANG

 

 

 

 

- Cong nghe thong tin

C480201

A, A1

10,0

20

D1

10,5

- Quan tri kinh doanh (chuyen nganh Quan tri Du lich)

C340101

A, A1

10,0

25

D

10,5

- Ke toan

C340301

A, A1

10,0

30

D

10,5

- Cong nghe Ky thuat xay dung

C510103

A, A1

10,0

25

Truong DH Tra Vinh thong bao xet tuyen nguyen vong bo sung voi 990 chi tieu cho 21 nganh dao tao bac DH va 22 nganh bac CD. Doi tuong la cac thi sinh da tham du ky thi tuyen sinh DH, CD theo de thi chung cua Bo GD&DT, co ket qua thi bang hoac cao hon diem xet tuyen nguyen vong cua truong (khong co mon nao bi diem 0). Cac nganh xet tuyen gom: Bieu dien nhac cu truyen thong, Ngon ngu Khmer, Van hoa cac dan toc thieu so Viet Nam, Ngon ngu Anh, Kinh te, Quan tri kinh doanh, Tai chinh ngan hang, Ke toan, Quan tri van phong, Luat, Cong nghe thong tin, Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung, Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe ky thuat dien - dien tu, Cong nghe ky thuat va dieu khien tu dong hoa, Cong nghe ky thuat hoa hoc, Nong nghiep, Nuoi trong thuy san, Thu y, Xet nghiem y hoc, dieu duong.

Doi voi bac CD, xet tuyen cac nganh: Van hoa cac dan toc thieu so Viet Nam, Viet Nam hoc, Tieng Anh, Khoa hoc thu vien, Quan tri kinh doanh, Ke toan, Quan tri van phong, Cong nghe thong tin, Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung, Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe ky thuat dien - dien tu, Cong nghe ky thuat dien tu- truyen thong, Cong nghe sau thu hoach, Cong nghe che bien thuy san, Chan nuoi, Phat trien nong thon, Nuoi trong thuy san, Dich vu thu y, Cong tac xa hoi, Xet nghiem y hoc, Dieu duong, Duoc.

Thoi han nhan ho so dang ky xet tuyen tu ngay 10/9 den 17h ngay 27/9/2012.

Truong CD Giao thong van tai mien trung thong bao xet tuyen nguyen vong bo sung dot tiep theo, chi tieu 250 voi doi tuong la cac thi sinh da du thi DH hoac CD (Khoi A, A1, D1,2,3,4) nam 2012 co diem thi dat diem san Cao dang tro len. Cu the:

TT

Nganh dao tao

Ma nganh

Diem nhan ho so xet tuyen

Dai hoc

Cao dang

Khoi

A, A1

Khoi D1,2,3,4

Khoi

A, A1

Khoi D1,2,3,4

1

Cong nghe ky thuat giao thong

(chuyen nganh Xay dung cau duong bo)

C510104

10,0

 

10,0

 

2

Cong nghe ky thuat xay dung

(chuyen nganh Xay dung dan dung va cong nghiep)

C510103

10,0

 

10,0

 

3

Cong nghe ky thuat o to

(chuyen nganh Co khi sua chua oto, may xay dung)

C510205

10,0

 

10,0

 

4

Ke toan

(chuyen nganh Ke toan doanh nghiep)

C340301

10,0

10,5

10,0

10,5

5

Quan ly xay dung

(chuyen nganh Kinh te xay dung giao thong)

C580302

10,0

10,5

10,0

10,5

Nha truong se tien hanh xet tuyen lam 3 dot:  Dot 1: ngay 25/9/2012. Dot 2: ngay 05/10/2012. Dot 3: ngay 16/10/2012.

VietBao.vn (Theo GD&TD)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bo GD&DT, Khoi A, Cong nghe ky thuat dien, cong nghe thong tin, quan tri kinh doanh, ky thuat cong trinh, thoi gian nhan, truong gioi han, Viet Nam hoc, theo quy dinh, bo sung, nguyen vong, ho so, thi sinh, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cơ hội tiếp theo cho thí sinh vào ĐH, CĐ hệ chính quy

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cơ hội tiếp theo cho thí sinh vào ĐH, CĐ hệ chính quy bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co hoi tiep theo cho thi sinh vao DH CD he chinh quy

Nhan xet, hay lien he ve tin Co hoi tiep theo cho thi sinh vao DH CD he chinh quy co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co hoi tiep theo cho thi sinh vao DH CD he chinh quy de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0