Co hoi nguyen vong 2 vao cao dang khong to chuc thi

Co hoi nguyen vong 2 vao cao dang khong to chuc thi

Tags: CD Y, CD Kinh, CD Cong, Tieng Anh, Phu Tho, Tai chinh - ngan hang, Cong nghe ky thuat dien, quan tri kinh doanh, cong nghe thong tin, ky thuat xay dung, trinh do cao, truong cao dang, Viet Nam hoc, Ki Thuat Dien, ke toan, 10
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trong so nay co 13 truong o phia Bac va 21 truong o phia Nam. Kha nhieu truong cao dang tuyen tren 1.000 chi tieu nguyen vong 2 voi muc diem 10-11. Lay cao nhat la CD Y te Phu Tho, 11-13 diem (khoi B).
> Tra cuu diem thi, xem diem chuan tai day

STT Ten truong / Nganh Ma Khoi Chi tieu Diem
Cac truong cao dang phia Bac
32 CD Kinh te Cong nghiep HN 1.186
Quan tri kinh doanh 01 A/D1 10
Ke toan 02 A/D2 10
Tin hoc ung dung 03 A/D3 10
33 CD Kinh te - Ky thuat thuong mai 1.600
Nganh quan tri kinh doanh gom

A: 10

D: 11

C: 11

- Kinh doanh thuong mai 40 C, D1-4 120
- Kinh doanh Xang dau 41 A, B 80
- Kinh doanh xuat nhap khau 42 C, D1-4 120
- Kinh doanh khach san Du lich 43 C, D1-4 120
- Marketing thuong mai 44 C, D1-4 70
Nganh ke toan (CN: Ke toan doanh nghiep, Kiem toan ) 45 A 270
Nganh tai chinh ngan hang (CN: Tai chinh doanh nghiep, Ngan hang thuong mai) 46 A 260
Nganh he thong thong tin quan ly, gom cac chuyen nganh:

A: 10

D: 11

B: 11

- Tin hoc doanh nghiep 47 A 80
- Tin hoc ke toan 48 A 140
Nganh cong nghe hoa hoc (gom cac chuyen nganh: Ky thuat Xang dau, Hoa phan tich, Tong hop huu co 49 A, B 220
Tieng Anh thuong mai 50 D1 120
34 CD Tai nguyen va Moi truong Ha Noi 1,800
Tin hoc 01 A, D 10/10
Khi tuong 02 A, B, D 10/11/10
Thuy van 03 A, B, D 10/11/10
Ky thuat moi truong 04 A, B 10/11
Trac dia 05 A, B 10/11
Dia chinh 06 A, B, D 10/11/10
Quan ly dat dai 07 A, B, D 10/11/10
ke toan 08 A, D 10/10
Quan tri kinh doanh 09 A, D 10/10
Cong nghe KT moi truong 10 A, B 10/11
35 CD Thuy loi Bac bo 500
Ky thuat cong trinh 01 A 200 10
Cong nghe ky thuat xay dung 02 A 100 10
Ky thuat tai nguyen nuoc 03 A 50 10
Cong nghe ky thuat trac dia 04 A 50 10
Cong nghe ky thuat dia chinh 05 A 50 10
Ke toan 06 A 50 10
36 CD Xay dung Nam Dinh 500
Xay dung dan dung va cong nghiep 01 A 300 10
Kinh te xay dung 02 A 50 10
Ke toan 03 A, D1 150 10
37 CD Y te Nghe An (khong tuyen Nam)
Dieu duong (Phu san) 02 B 100 12
38 CD Y te Phu Tho 365
Dieu duong Da khoa 01 B 325 11
Ky thuat xet nghiem y hoc 02 B 20 12
Chuan doan hinh anh y hoc 03 B 20 13
39 CD Dai Viet (*) 500
- Tai chinh - Ngan hang 01 A, D1-6 10
- Quan tri kinh doanh 02 A, D1-6 10
- Ke toan 03 A, D1-6 10
40 CD Bach nghe Tay Ha 1.364
Cong nghe Ky thuat Xay dung 01 A 249 10
Tai chinh Ngan hang 02 A, D1 145 10
Ke toan 03 A, D1 125 10
Quan tri Kinh doanh 04 A, D1 350 10
Cong nghe Thong tin 05 A 99 10
Cong nghe KT Dien - Dien tu 06 A 100 10
Khai thac van tai 07 A 100 10
Viet Nam hoc 08 C, D1 100 11/10
Cong tac xa hoi 09 C 96 11
41 CD Ngoai ngu - Cong nghe Viet Nhat 1.171
Quan tri kinh doanh 01 A, D1-6 1171 10/10
Ke toan 02 A, D1-6 10/10
Tieng Anh (he phien dich) 03 D1-6 10
Tieng Nhat (he phien dich) 04 D1-6 10
Viet Nam hoc 05 C, D1-6 11/10
Tin hoc ung dung 06 A, D1-6 10/10
Tieng Trung (he phien dich) 07 D1-6 10
Tieng Han (he phien dich) 08 D1-6 10
Tai chinh – Ngan hang 09 A, D1-6 10/10
42 CD Cong nghe Ha Noi 1.046
Cong nghe Ki thuat co khi 01 A 58 10
Cong nghe Ki thuat Dien 02 A 79 10
Cong nghe Thong tin 03 A 134 10
Ke toan 04 A,D1 456 10/10
Cong nghe ky thuat Dien - Dien tu. 05 A 79 10
Quan tri kinh doanh 06 A,D1 112 10/10
Tai chinh - Ngan hang 07 A,D1 128 10/10
43 CD Kinh te Ky thuat TW 500
- Cong nghe thong tin 01 A,D1 10
- Quan tri kinh doanh 02 A,D1 10
- Ke toan 03 A,D1 10
- Tai chinh Ngan hang 03 A,D1 10
44 CD Hoan Chau
- Tai chinh Ngan hang 01 A,D1 150 10
- Ke toan 02 A,D1 150 10
- Cong nghe Thong tin 03 A,D1 150 10
- Viet Nam hoc 04 C, D1 150 11/10
Cac CD phia Nam
44 CD Cong nghe (DH Da Nang) 973
Cac nganh dao tao cao dang: C71 A 10
- Cong nghe KT Co khi che tao C72 A 10
- Cong nghe Ki thuat Dien C73 A 10
- Cong nghe Ki thuat O to (o to va may dong luc cong trinh, Dong co dot trong, Co khi tau thuyen) C74 A 10
- Cong nghe Thong tin C75 A 10
- Cong nghe Ki thuat Dien tu - Vien thong C76 A 10
- Cong nghe Ki thuat Cong trinh xay dung C77 A 10
- Cong nghe Ki thuat Cong trinh giao thong C78 A 10
- Cong nghe Ki thuat Nhiet - Lanh C79 A 10
- Cong nghe Ki thuat Hoa hoc C80 A 10
- Cong nghe Ki thuat Moi truong C81 A 10
- Cong nghe Ki thuat Cong trinh thuy C82 A 10
- Cong nghe Ki thuat Co - Dien tu C83 A 10
45 CD Cong nghe thong tin (DH Da Nang) 413
- Cong nghe Thong tin C90 A, D1, V 10
- Cong nghe phan mem C91 A, D1, V 10
- Cong nghe Mang va Truyen thong C92 A, D1, V 10
- Ke toan - Tin hoc C93 A, D1, V 10
46 CD Cong nghiep Cao su 228
Nganh trong trot 01 A,B 46 10/11
Nganh cong nghe hoa nhua 02 A,B 37 10/11
Nganh Ke toan 03 A,D1 45 10/10
Cong nghe hoa hoc 04 A,B 50 10/11
Cong nghe dien-dien tu 05 A 50 10
47 CD Cong nghe va Quan tri Sonadezi 225
Cong nghe May 01 A 46 10
Cong nghe Giay 02 A 57 10
Quan tri Kinh doanh 03 A, D1 59 11
Tai chinh - Ngan hang 04 A, D1 22 11
Ke toan 05 A, D1 59 11
Tieng Anh (chuyen nganh Tieng Anh Thuong mai) 06 D1 68 10
Tieng Trung Quoc (Chuyen nganh Tieng Trung thuong mai) 07 D1,4 29 10
Cong nghe ky thuat Xay dung 08 A 49 10
cong nghe thongtin 09 A, D1 48 10
Thiet ke thoi trang 10 A,V 25 10
48 CD Cong dong Ca Mau 233
Ke toan 01 A 70 10
Cong nghe thong tin 02 A 71 10
Anh van 03 D1 92 10
49 CD Cong dong Kien Giang 380
Tin hoc 1 A 60 10
Cong nghe thuc pham 2 B 20 11
Ke toan 3 A 80 10
Tai chinh – Tin dung 4 A 70 10
Ky thuat dien 5 A 60 10
Tieng Anh 8 D1 90 10
50 CD Giao thong Van tai II 759
Xay dung cau duong 1 A 319 10
Co khi sua chua oto - may xay dung 2 A 105 10
Ke toan 3 A, D1 229 10
Cong nghe ky thuat xay dung 4 A 106 10
51 CD Kinh te - Ke hoach Da Nang 408
Quan tri Kinh doanh 01 A,D1 84 10
Ke toan 02 A,D1 60 10
Tai chinh - Ngan hang 03 A,D1 105 10
He thong thong tin kinh te 04 A,D1 72 10
Tieng Anh 05 D1 87 10
52 CD Kinh te - Ky thuat Can Tho 460
Tin hoc ung dung 01 A, D1 59 10
Ke toan 02 A, D1 82 10
Tai chinh - Ngan hang 03 A, D1 92 10
Quan tri kinh doanh 04 A, D1 43 10
Nong hoc 05 A, B 47 10/11
Chan nuoi 06 A, B 59 10/11
Nuoi trong thuy san 07 A, B 48 10/ 11
Cong nghe che bien thuy san 8 A,B 10 10/11
Cong nghe thuc pham 09 A 10 10,5/11,5
Quan ly dat dai 10 A,B 10 10/11
53 CD Kinh te Ky thuat Phu Lam 920
Cong nghe thong tin 01 A 273 10
Cong nghe Ky thuat Co Khi 02 A 189 10
Cong nghe Ky thuat Dien - Dien tu 03 A 189 10
Ke toan 04 A, D1 269 10
54 CD Luong thuc Thuc pham
Cong nghe Thuc pham 01 A, B 10/11
Ke toan 02 A,D1 10
Quan tri kinh doanh 03 A,D1 10
Cong nghe Sinh hoc 04 A, B 10/11
Tin hoc ung dung 05 A,D1 10
55 CD Phat thanh Truyen hinh II
Dao tao trinh do cao dang (xet tuyen DH) 240
Bao chi 1 C 100 11
Cong nghe ky thuat dien tu 2 A 70 10
Tin hoc ung dung 3 A 70 10
56 CD Tai chinh Ke toan
Dao tao trinh do cao dang: (xet tuyen DH) 1078
Tai chinh-Ngan hang C01 A 809 10
Ke toan C02 D1 269 10
57 CD Y te Binh Dinh
Dieu duong 01 B 60 11,5
58 CD Y te Binh Duong
Dieu duong 01 B 100 11
59 CD Y te Binh Thuan
Dieu duong 01 B 60 11
60 CD Y te Bac Lieu
Dao tao trinh do cao dang: (xet tuyen DH) 70
Dieu duong Da khoa 01 B 70 11
61 CD Y te Can Tho
Dao tao trinh do Cao dang: (xet tuyen DH) 200
Dieu duong 01 B 200 11
62 CD Y te Dong Nai
Dieu duong 1 B 50 11
63 CD Y te Kien Giang
Dao tao trinh do Cao dang: (xet tuyen DH) 15
Cao dang dieu duong 01 B 15 10
64 CD Dong du Da Nang
Dao tao trinh do cao dang: 1400
Cong nghe ky thuat Xay dung 1 A, V 200 10
Cong nghe ky thuat Dien 2 A 150 10
Cong nghe ky thuat Dien - Dien tu 3 A 100 10
Cong nghe ky thuat Xay dung cong trinh 4 A, V 200 10
Tin hoc 6 A, D1 100 10
Ke toan 7 A, D1 300 10
Quan tri kinh doanh 8 A, D1 200 10
Tai chinh ngan hang 9 A, D1 150 10

Nguon: Bo GD&DT

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: CD Y, CD Kinh, CD Cong, Tieng Anh, Phu Tho, Tai chinh - ngan hang, Cong nghe ky thuat dien, quan tri kinh doanh, cong nghe thong tin, ky thuat xay dung, trinh do cao, truong cao dang, Viet Nam hoc, Ki Thuat Dien, ke toan, 10

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cơ hội nguyện vọng 2 vào cao đẳng không tổ chức thi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cơ hội nguyện vọng 2 vào cao đẳng không tổ chức thi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co hoi nguyen vong 2 vao cao dang khong to chuc thi

Nhan xet, hay lien he ve tin Co hoi nguyen vong 2 vao cao dang khong to chuc thi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co hoi nguyen vong 2 vao cao dang khong to chuc thi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0