Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD

Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mot loat truong DH, CD vua cong bo chi tieu tuyen sinh nam 2012. Do la cac truong DH Ha Noi, DH Ngoai thuong, DH Ha Tinh, DH Luat Ha Noi, DH Tay Bac, DH Y Thai Binh, DH Dieu duong Nam Dinh, CD Tai chinh - Hai quan, DH Tai chinh ke toan…

 

1. Chi tieu DH Ha Tinh nam 2012:

Vung tuyen: Cac nganh su pham chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Ha Tinh. Cac nganh ngoai su pham tuyen thi sinh trong ca nuoc. Truong khong to chuc thi ma lay ket qua thi dai hoc cua nhung thi sinh du thi dai hoc nam 2012 co cung khoi thi theo de thi chung cua Bo Giao duc va Dao tao de xet tuyen. Khoi M cac mon nang khieu nhan he so 2; khoi D1 nganh su pham Tieng Anh mon Anh van nhan he so 2.

He dao tao chinh quy (Ma truong: HHT)

TT

Cac nganh dao tao

Ma nganh

Khoi thi

Chi tieu

Dai hoc880

1

Su pham Toan

D140209

A

40

2

Su pham Tieng Anh

D140231

D1

40

3

Giao duc Mam non

D140201

M

60

4

Giao duc Tieu hoc

D140202

D1

60

5

Kinh te nong nghiep

D620115

A,D1

40

6

Cong nghe thong tin

D480201

A,D1

50

7

Quan tri kinh doanh

D340101

A,D1

80

8

Quan tri dich vu du lich va lu hanh

D340103

A,D1

60

9

Viet Nam hoc (Huong dan du lich)

D220113

C,D1

50

10

Ke toan

D340301

A,D1

270

11

Tai chinh - Ngan hang

D340201

A,D1

80

12

Ngon ngu Anh

D220201

D1

50

Cao dang530

1

Su pham Tieng Anh

C140231

D1

40

2

Giao duc Mam non

C140201

M

50

3

Giao duc Tieu hoc

C140202

D1

50

4

Cong nghe thong tin

C480201

A,D1

40

5

Tai chinh - Ngan hang

C340201

A,D1

80

6

Ke toan

C340301

A,D1

270

2. Truong DH Ha Noi:

Nam 2012, Truong DH Ha Noi tuyen 2.050 chi tieu. Truongtuyen sinh trong ca nuoc. Truongtuyen sinh trong ca nuoc. Ngay thi va khoi thi theo quy dinh cua Bo GD va DT. Diem trung tuyen theo nganh, khoi, chi tuyen nguyen vong 1. Khoi D diem mon ngoai ngu nhan he so 2. Cac nganh Cong nghe thong tin, Quan tri kinh doanh, Ke toan, Tai chinh - Ngan hang, Quoc te hoc, Quan tri dich vu Du lich va Lu hanh giang day bang tieng Anh.

Chi tieu dao tao he vua lam vua hoc: 1.100. Chi tieu dao tao he tu xa:1.000. So cho trong KTX co the tiep nhan doi voi khoa tuyen sinh nam 2012: khoang 300

Chi tieu cu the vao cac nganh nhu sau:

Ten truong, Nganh hoc

Ky hieu truong

Ma nganh

Khoi thi

Tong chi tieu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRUONG DAI HOC HA NOI

NHF2.050


Cac nganh dao tao dai hoc:
2.050

Cong nghe thong tin


D480201

A, D1

200

Quan tri kinh doanh


D340101

A, D1

100

Ke toan


D340301

A, D1

100

Tai chinh - Ngan hang


D340201

A, D1

100

Quoc te hoc


D220212

D1

75

Quan tri dich vu Du lich va Lu hanh


D340103

D1

75

Ngon ngu Anh


D220201

D1

250

Ngon ngu Nga


D220202

D1, D2

100

Ngon ngu Phap


D220203

D1, D3

100

Ngon ngu Trung


D220204

D1, D4

200

Ngon ngu Duc


D220205

D1, D5

100

Ngon ngu Nhat


D220209

D1, D6

150

Ngon ngu Han


D220210

D1

100

Ngon ngu Tay Ban Nha


D220206

D1

50

Ngon ngu Y


D220208

D1,D3

100

Ngon ngu Bo Dao Nha


D220207

D1

50

Tieng Viet va Van hoa Viet Nam


D220101(Khong to chuc thi tuyen, chi xet tuyen doi voi nguoi nuoc ngoai theo quy dinh cua Bo GD-DT)

Xet tuyennguoi nuoc ngoai

200

3. Truong DH Ngoai thuong:

Truong DH Ngoai thuong tuyen 3.400 chi tieu trong ky tuyen sinh 2012 cho ca co so mien Bac va mien Nam. Truong tuyen sinh trong ca nuoc.

Chi tieu cu the vao tung nganh nhu sau:

Ten truong, nganh hoc

Ky hieu truong

Ma nganh

Khoi thi

Tong chi tieu

Ghi chu

TRUONG DAI HOC NGOAI THUONG
3.400


Co so o mien Bac: 91 duong Chua Lang, P.Lang Thuong, Q.Dong Da, Ha Noi.

DT: (04) 32.595.154
Website: http://www.ftu.edu.vn

NTH2.500


Cac nganh dao tao dai hoc
2.400

- Tuyen sinh trong ca nuoc

- Phuong thuc tuyen sinh: thi tuyen theo quy dinh cua Bo GD-DT

Nganh Kinh te


52310101

A,A1,D1,2,3,4,6


Nganh Kinh te quoc te


52310106

A, A1,D1


Nganh Kinh doanh quoc te


52340120

A, A1,D1


Nganh Quan tri Kinh doanh


52340101

A, A1,D1,6


Nganh Tai chinh- Ngan hang


52340201

A, A1,D1,6


Nganh ngon ngu Anh


52220201

D1


Nganh ngon ngu Phap


52220203

D3


Nganh ngon ngu Trung


52220204

D1,4


Nganh ngon ngu Nhat


52220209

D1,6


Nganh Luat


52380101

A, A1,D1


Cac nganh dao tao cao dang
100

Xet tuyen

Nganh Quan tri Kinh doanh


51340101

A, A1,D1,2,3,4,6


Co so mien Nam: so 15, Duong D5, P.25, Q.Binh Thanh, TP.HCM
DT: (08) 35127.254

NTS900


Cac nganh dao tao dai hoc

Nhu co so 1

Nganh Kinh te


52310101

A, A1,D1,6


Nganh Quan tri Kinh doanh


52340101

A, A1,D1,6


Nganh Tai chinh- Ngan hang


52340201

A, A1,D1,6


4. Truong DH Y Duoc Can Tho:

Nam 2012, Truong DH Y duoc Can Tho tuyen 1.100 chi tieu, tang 200 chi tieu so voi nam 2011.

Truong/Nganh

Ma nganh

Khoi

Chi tieu

Cac nganh dao tao dai hoc:1100

Y da khoa (hoc 6 nam)

D720101

B


Y te cong cong (hoc 4 nam)

D720301

B


Xet nghiem y hoc (hoc 4 nam)

D720332

B


Duoc hoc (hoc 5 nam)

D720401

B


Dieu duong (hoc 4 nam)

D720501

B


Rang ham mat (hoc 6 nam)

D720601

B


Y hoc du phong (hoc 6 nam)

D720801

B


5. Truong DH Tai chinh Ke toan (Quang Ngai):

Truong lan dau tien tuyen sinh bac DH sau khi duoc nang cap len DH nam 2011. Tong chi tieu vao truong la 1.900, trong do bac DH co 500 chi tieu. Chi tieu cu the nhu sau:

TRUONG DAI HOC TAI CHINH - KE TOAN

Ma nganh

Khoi

Chi tieu

Cac nganh dao tao dai hoc:500

Tai chinh- Ngan hang

D340201

A


Ke toan

D340301

A

Cac nganh dao tao cao dang:1.400

Quan tri kinh doanh

C340101

A,A1 (neu co),D1


Cung duoc nang cap len DH nam 2011, ky thi tuyen sinh nam 2012, lan dau tien

6. Truong DH Xay dung mien Tay:

Nam nay truong chinh thuc tuyen sinh bac DH voi 1.400 chi tieu. Trong do bac DH co 300 chi tieu. Cu the:

TRUONG DAI HOC XAY DUNG MIEN TAY

Ma nganh

Khoi

Chi tieu

Cac nganh dao tao dai hoc:300

1. Kien truc

D580102

V


2. Ky thuat Cong trinh Xay dung

D580201

A


Cac nganh dao tao cao dang:1.100

1. Cong nghe Ky thuat Kien truc

C510101

V


2. Cong nghe Ky thuat Cong trinh

Xay dung

C510103

A


3. Cong nghe Ky thuat tai nguyen nuoc

C510405

A


4. Ke toan

C340301

A


7. Truong DH Luat Ha Noi:

Nam 2012, DH Luat Ha Noi tuyen 1.900 chi tieu.

8. Truong DH Y te Cong cong:

Chi tieu tuyen sinh vao truong la 150. Truong tuyen sinh mot nganh dao tao DH duy nhat la nganhy te cong cong, ma nganh D720301, thi khoi B.

9. Truong DH Tay Bac:

Du kien chi tieu nam 2012 la 2.800. Chi tieu va ma nganh cu the cac nganh dao tao tai DH Tay Bac nhu sau:

Nganh hoc

Ky hieu truong

Ma nganh

Khoi thi

Chi tieu


TTB2.800

Cac nganh dao tao trinh do dai hoc
2.300

Lien ket dao tao trinh do dai hoc voi cac truong dai hoc khac

70

- Tai chinh - Ngan hang


D340201

A, D1


Cac nganh dao tao trinh do cao dang
500

10. Truong DH Dieu duong Nam Dinh:

Truong tuyen 500 SV he DH chinh quy cho chuyen nganh dao tao duy nhat cua truong la cu nhan dieu duong. Cu the thong tin ve truong nhu sau:

Nganh hoc

Ky hieu truong

Ma nganh

Khoi thi

Tong chi tieu


YDD


B

1.300

Cac nganh dao tao dai hoc:
1.100

Dieu duong (hoc 4 nam)


D52720501

B

500

DH Dieu duong lien thong chinh quyB

200

DH Dieu duong lien thong VLVH

(Dao tao theo dia chi-lien ket dao tao)B

400

Cac nganh dao tao cao dang:
200

Dieu duong (hoc 3 nam)


C720501

B

150

Ho sinh (hoc 3 nam)


C720502

B

50

11. DH Y Thai Binh:

Chi tieu he dao tao DH chinh quy nam 2012 la 740. Thong tin cu the ve truong nhu sau:

Bac si da khoa


D720101

B

500

Bac si y hoc co truyen


D720201

B

60

Duoc si


D720401

A

60

Bac si y hoc su phong


D720301

B

60

Cu nhan dieu duong


D720501

B

60

12. DH Tien Giang:

Truong tuyen 2.170 chi tieu bac chinh qui trong nam 2012. Trong do bac DH co 800 chi tieu va CD co 1.370 chi tieu.

Truong/Nganh

Ma nganh

Khoi

Chi tieu

Cac nganh dao tao dai hoc:800

- Nganh dai hoc ngoai su pham740

Ke toan

D340301

A-A1-D1

200

Quan tri kinh doanh

D340101

A-A1-D1

190

Cong nghe thong tin

D480201

A-A1

100

Cong nghe ky thuat xay dung

D510103

A-A1

100

Cong nghe thuc pham

D540101

A-B

100

Nuoi trong thuy san

D620301

A-B

50

- Nganh dai hoc su pham60

Giao duc tieu hoc

D140202

A-C-D1

60

Cac nganh dao tao cao dang:1.370

- Nganh hoc ngoai su pham1.320

Ke toan

C340301

A-A1-D1

200

Quan tri kinh doanh

C340101

A-A1-D1

150

Cong nghe thong tin

C480201

A-A1

120

Cong nghe thuc pham

C540102

A-B

120

Cong nghe may

C540204

A

50

Cong nghe ky thuat xay dung

C510103

A- A1

100

Cong nghe ky thuat dien-dien tu

C510301

A-A1

100

Cong nghe ky thuat oto

C510205

A- A1

50

Nuoi trong thuy san

C620301

A-B

50

Dich vu thu y

C640201

A-B

120

Khoa hoc thuvien

C320202

C-D1

60

Tieng Anh

C220201

D1

200

- Nganh hoc su pham50

Giao duc mam non

C140201

M

50

13. CD Tai chinh- Hai quan:

Truong tuyen 1.600 chi tieu cho 5 nganh dao tao trong ky tuyen sinh nam 2012. Thong tin cu the tuyen sinh vao truong nam 2011 nhu sau:

Ten truong, nganh hoc

Ky hieu truong

Ma nganh

Khoi thi

chi tieu

1.Tai chinh- ngan hang

2.Ke toan

3.Quan tri kinh doanh

4.He thong thong tin quan ly

5. Kinh doanh thuong mai


51340201

51340301

51340101

51340405

51340121


500

630

300

70

100

VietBao.vn (Theo Dan Tri)
Comment :Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
2012 Target enrollment of 13 universities, colleges
Thai Binh Medical University, colleges Finance, Hanoi University of Law, Northwestern University, University of Ha Tinh, Block Only, Finance - Banking, University of Nursing Nam Dinh, business administration, information technology, tourism, universities, according to regulations, economic sector, targets and blocks
A variety of universities, colleges announced enrollment targets in 2012 . It is the University of Hanoi Foreign Trade University, University of Ha Tinh, Ha Noi University of Law, Northwestern University, Medical University of Thai Binh, Nam Dinh University of Nursing, colleges of Finance - Customs, Finance and Accounting University ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của 13 trường ĐH, CĐ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của 13 trường ĐH, CĐ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh nam 2012 cua 13 truong DH CD de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hop thu tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hop thu tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0