Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006

Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chi tieu tuyen sinh cac truong DH, CD nam 2006
Niem vui khi lam duoc bai thi (Anh: LAD)

14 truong quan doi tuyen 2.520 chi tieu dan su. Trong do, co 900 chi tieu (CT) tuyen moi he DH; 600 CT he CD va 1020 he Trung cap chuyen nghiep (TCCN) nam 2006. Xem chi tiet tai day.

DHQG Ha Noi tuyen hon 5.300 chi tieu. Xem chi tiet CT tuyen moi cua tung truong va khoa thanh vien tai day

Truong DH Kinh te quoc dan nam 2006 tuyen moi 3.770 chi tieu (CT); trong do co 70 CT tuyen sinh dao tao theo dia chi cho Tay Bac. So tuyen moi vao truong tang 200 CT so voi nam 2005 (3.500 CT).

Truong DH Van hoa: Tong chi tieu (CT) tuyen moi vao truong a 880, tang 100 CT so voi nam 2005. Truong tuyen thi sinh trong ca nuoc. Khong tuyen nhung thi sinh di dang, noi ngong, noi lap. Xem chi tiet tai day.

Truong DH Bach khoa Ha Noi

: Dao tao DH: he chinh quy 3.870; he vua hoc vua lam 2.300. Dao tao CD he chinh quy 2.500 CT. Dao tao bang hai 1.200 CT.

Hoc vien Y Duoc hoc Co truyen (nang cap tu truong Trung hoc Y te Tue Tinh) nam nay tang gap doi nam 2005. Cu the nam 2006 tuyen 200 CT dao tao nganh Y hoc Co truyen.

Hoc vien Ngan hang cho hay, tong CT tuyen moi cua truong nam nay la 1.500.

DH Thai Nguyen tuyen moi 6.540 CT he DH, CD dao tao chinh quy. Xem chi tiet tai day

Truong DH Kien truc Ha Noi se tuyen moi 1.100 chi tieu tang 50 chi tieu so voi nam truoc. Phan chi tieu tang nay tap trung chu yeu vao nganh Kien truc cong trinh. Nam 2006, truong khong to chuc thi mon ve My thuat.

Truong DH Ngoai ngu Ha Noi du kien thanh lap them nganh Tai chinh - Ngan hang voi du kien la 100 chi tieu. Khoi thi la D1. Nha truong muon mo rong linh vuc hoat dong, gop phan dao tao cac cu nhan Tai chinh - Ngan hang. Theo du an trinh Bo phe duyet, thoi gian hoc cua nganh nay la 4 nam ruoi. De nang cao chat luong dao tao, truong se lien ket dao tao voi cac truong DH Kinh te Quoc dan Ha Noi, Hoc vien Tai chinh, Vien DH Victoria va DH La Trobe cua Australia. Chi tieu cac nganh khac nam nay, cung co su thay doi.

Truong DH Thuy loi tuyen sinh 1.400 chi tieu he DH, tang 100 chi tieu so voi nam truoc. Xem chi tiet 3 truong Ngoai ngu, Kien truc va Thuy loi tai day.

Vien DH Mo Ha Noi tuyen moi 2.800 CT. Xem chi tiet tai day

Truong DH Xay dung Ha Noi

: Dao tao DH: he chinh quy 2.800; he vua hoc vua lam 1.800; he cu tuyen 50.b Dao tao khac: bang hai 400 CT.

Truong DH Giao thong van tai HN: Dao tao DH: he chinh quy 3.150; he vua hoc vua lam 2.300; he cu tuyen 50 CT. Dao tao khac: bang hai: 300. Hoan chinh kien thuc 400 CT.

Truong DH Mo - Dia chat: Dao tao DH: he chinh quy 2300; he vua hoc vua lam 1.800. Dao tao CD he chinh quy 300. Dao tao khac: bang hai 250; hoan chinh kien thuc 150 CT.

Truong DH My thuat cong nghiep : Dao tao DH: he chinh quy 120; he vua hoc vua lam 200. Dao tao CD he chinh quy 150. Dao tao khac: hoan chinh kien thuc 50 CT.

Truong DH Thuong mai: Dao tao DH: he chinh quy 2.400; he vua hoc vua lam 2.300. Dao tao CD he chinh quy 300. Dao tao khac: bang hai 600; hoan chinh kien thuc 1.000 CT.

Truong DH Ngoai thuong

: Dao tao DH: he chinh quy 2.300; he vua hoc vua lam 2.000. Dao tao CD: he chinh quy 300. Dao tao khac: bang hai 1.400; hoan chinh kien thuc 700 CT

Truong DH Nong nghiep 1 : Dao tao DH: he chinh quy 2.770; he vua hoc vua lam 2.000. Dao tao khac: bang hai 150; hoan chinh kien thuc 200 CT.

Truong DH Su pham Ha Noi : Dao tao DH: he chinh quy 2.450; he vua hoc vua lam 3.700. Dao tao khac: bang hai 1.000; hoan chinh kien thuc 2.000 CT.

Truong DH Su pham Ha Noi 2: Dao tao DH: he chinh quy 1.500; he vua hoc vua lam 1.000; he cu tuyen 50. Dao tao khac: bang hai 200; hoan chinh kien thuc 700 CT.

Truong DHSP TDTT Ha Tay: Dao tao DH: he chinh quy 400; he vua hoc vua lam 400; he cu tuyen 30. Dao tao CD he chinh quy 250 CT.

Truong DH SP ky thuat Hung Yen : Dao tao DH: he chinh quy 700; he vua hoc vua lam 600; he cu tuyen 30. Dao tao CD: he chinh quy 650; he vua hoc vua lam 400 CT. Dao tao khac hoan chinh kien thuc 250 CT.

Truong DH Tay Bac : Dao tao DH: he chinh quy 1.200; he vua hoc vua lam 700 va he cu tuyen 100. Dao tao CD he chinh quy 300; he vua hoc vua lam 300. Dao tao du bi 100.

Truong DHDL Thang Long : He chinh quy 1.000 CT.

Truong DHDL Phuong Dong : He chinh quy 1.700.

Truong DHDL Dong Do : He chinh quy 1.100.

Truong DHDL Quan ly - Kinh doanh Ha Noi: He chinh quy 1.600

Toan canh diem chuan 2005

Truong DHDL Hai Phong: He chinh quy 1.500

Truong DHDL Luong The Vinh: He chinh quy 1.500; He khong chinh quy 400

Cac truong mien Trung va Tay Nguyen

Nam 2006, DH Hue duoc mo them 12 chuyen nganh dao tao voi tong CT tuyen moi la 5.900. Xem chi tiet tai day

DH Da Nang tuyen moi dao tao DH he chinh quy 6.000; he vua hoc vua lam 4.300; he cu tuyen 90. Dao tao CD he chinh quy: 1.200; he vua hoc vua lam: 300

. Dao tai khac bang hai: 1.250 va hoan chinh kien thuc tuyen 3.000 CT.

Truong DH Vinh nam nay cung tang 10% CT tuyen moi. So voi nam 2005 CT tuyen moi cua truong DH Vinh nam nay tang 500 CT. Tong CT tuyen sinh nam 2006 se la 2.800 CT. CT tuyen moi cho 4 ma nganh gom: Toan - Tin ung dung, Khoa hoc Moi truong, Chinh tri Luat va nganh Cong nghe thuc pham.

Truong DH Tay Nguyen

: Dao tao DH: he chinh quy 1.830; he vua hoc vua lam 1.000; he cu tuyen 100 CT . Dao tao du bi 100 CT.

Truong DH Thuy san Nha Trang: Dao tao DH: he chinh quy 2.000; he vua hoc vua lam 1.800. Dao tao CD he chinh quy 450 CT. Dao tao bang hai 200 CT.

Truong DH Quy Nhon

: Dao tao DH: he chinh quy 2.800; he vua hoc vua lam 2.200; he cu tuyen 50. Dao tao khac: bang hai 500; hoan chinh kien thuc 1.200 CT.

Truong DH Da Lat . Dao tao DH: he chinh quy 2.800; he vua hoc vua lam 1.800; he cu tuyen 60. Dao tao CD he chinh quy 400 CT. Dao tao khac: bang hai 500; hoan chinh kien thuc 800.

Truong DHDL Duy Tan: He chinh quy 1.500 CT.

Truong DHDL Phu Xuan : He chinh quy: 1.300

Cac truong phia Nam

DHQG TP.HCM du kien tuyen 11.230 CT he DH, CD chinh quy vao 5 truong, khoa thanh vien. Xem chi tiet tai day . Truong DH Khoa hoc Tu nhien (DHQG TP.HCM) mo 3 chuyen nganh moi. Xem chi tiet tai day

Truong DHSP TDTT TP.HCM: Dao tao DH: he chinh quy 200; he vua hoc vua lam 200; he cu tuyen 30. Dao tao CD: he chinh quy 300; he vua hoc vua lam 200 CT.

Truong DHSP Dong Thap : Dao tao DH: he chinh quy 1.650; he vua hoc vua lam 800. Dao tao CD he chinh quy 800 CT. Dao tao khac: bang hai 300; hoan chinh kien thuc 300 CT.

Truong DH Kinh te TP.HCM: Dao tao DH: he chinh quy 5.000; he vua hoc vua lam 3.500. Dao tao du bi 25 CT . Dao tao khac: bang hai 3.200; hoan chinh kien thuc 3.500 CT.

Truong DH Su pham TP.HCM du kien tuyen sinh 2.500 CT he chinh quy. Xem chi tiet tai day

Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM du kien tuyen hon 6.000 CT vao cac bac, he dao tao. Xem chi tiet tai day

Truong DH Nong lam TP.HCM du kien tuyen sinh he chinh quy dai han tap trung: 3.660 CT, he vua hoc vua lam: 2.800 CT. Truong du kien mo 6 nganh va chuyen nganh moi. Xem chi tiet tai day

Truong DH Luat TP.HCM se tuyen 1.000 CT (tang 100 chi tieu so voi nam ngoai). Nam ngoai truong chi tuyen sinh khoi A,C nhung nam nay truong du kien tuyen ca khoi D1. Xem chi tiet tai day

DH Marketting du kien tuyen 680 DH, 914 CD va mo 3 nganh moi. Chi tiet xem tai day.

DH Mo ban cong TP.HCM : Dao tao DH: he chinh quy 2.820; he vua hoc vua lam 850. Dao tao CD he chinh quy 300 . Dao tao bang hai 2.000 CT.

Truong DHDL Yersin Da Lat co CT tuyen sinh chinh quy du kien la 1.100. Xem chi tiet tai day

Truong DHDL Hong Bang du kien tuyen 1.790 CT he chinh quy. Xem chi tiet tai day

Truong DHDL Ky thuat cong nghe mo them 6 nganh moi. Xen chi tiet tai day.

Truong DHDL Ky thuat Cong nghe du kien tuyen sinh 1.700 CT he chinh quy va 300 chi tieu he khong chinh quy. Xem chi tiet tai day

Truong DHDL Hung Vuong tuyen 1.600 SV. Xem chi tiet tai day

Truong DH ban cong Ton Duc Thang du kien tuyen 6.500 CT cho cac he. Xem chi tiet tai day

Truong DHDL Ngoai ngu - Tin hoc

: He chinh quy: 1.500

Truong DHDL Van Lang: He chinh quy 2.000, truong du kien mo 3 chuyen nganh moi trong nganh My thuat cong nghiep. Xem chi tiet tai day.

Truong DHDL Ky thuat cong nghiep TP.HCM: He chinh quy 1.700; He khong chinh quy 300.

Truong DHDL Van Hien : He chinh quy 800

Truong DHDL Binh Duong : He chinh quy 1.400; He khong chinh quy 300

Truong DHDL Lac Hong: He chinh quy 1.550; He khong chinh quy 300

Truong DHDL Cuu Long: He chinh quy 1.500

Truong DHDL Cong nghe Sai Gon: He chinh quy 1.400; He khong chinh quy 300

Truong DH Can Tho: Dao tao DH: he chinh quy 5.200; he vua hoc vua lam 1.700; he cu tuyen 100. Dao tao CD he chinh quy 100 CT. Dao tao du bi 80 . Dao tao khac: bang hai 200 va hoan chinh kien thuc 400 CT.

DH An Giang: Nam hoc 2006-2007, truong de nghi Bo GD-DT tuyen sinh 2.150 chi tieu he chinh quy, trong do he DH la 1.510 va he CD la 640. Truong du kien mo them 4 nganh moi la Quan tri kinh doanh, Chan nuoi, Trong trot, Viet Nam hoc. Xem chi tiet tai day.

Cac truong cao dang

Truong CDDL Dong Du : He chinh quy 1.000

Truong CDDL Kinh te- Ky thuat Binh Duong: He chinh quy 1.000

Truong CDDL Cong nghe thong tin: He chinh quy 1.500

Truong CD tu thuc Thanh Do : He chinh quy 1.000

Truong CD tu thuc Duc Tri: He chinh quy 900

Truong CD tu thuc Nguyen Tat Thanh: He chinh quy 900

Truong CD tu thuc KT -CN TP HCM: He chinh quy 900

Truong CD tu thuc KT- CN Dong Nai : He chinh quy 800.

Truong CDSP Nhac hoa TW: Dao tao DH: he vua hoc vua lam 50. Dao tao CD: he chinh quy 800; he vua hoc vua lam 400 CT.

Truong CDSP Nha tre - Mau giao TW1: Dao tao CD: he chinh quy 1.000; he vua hoc vua lam 1.000 CT.

Truong CDSP Nha tre - Mau giao TW2: Dao tao CD: he chinh quy 500; he vua hoc vua lam 500 CT.

Truong CDSP Mau giao TW3: Dao tao CD: he chinh quy 600; he vua hoc vua lam 750 CT.

Truong du bi DH Dan toc TW: Dao tao du bi 550 CT.

Truong du bi DH Dan toc Sam Son: Dao tao du bi 430.

Truong du bi DH TW Nha Trang : Dao tao du bi 500.

Truong du bi DH TP Ho Chi Minh: Dao tao du bi 540

Truong pho thong vung cao Viet Bac: Dao tao du bi 300

  • K.Oanh (tong hop)

Viet Bao

Comment :Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Target enrollment of universities, colleges 2006
Hanoi, College, School DHDL Engineering, University of Education, non-formal, pre-school, training, system of government, details, the target , where, recruitment, employment, see
help students further information, Dr. introduce norms of the school or college in the country year 2006-2007 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh các trường ĐH, CĐ năm 2006

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh các trường ĐH, CĐ năm 2006 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh cac truong DH CD nam 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0